Hvordan håndteres kulturforskelle i danskfagets

Report
Hvordan håndteres kulturforskelle i
danskfagets litteraturundervisning?
Dansk I Mange Retninger – et fagdidaktisk
møde
Helle Rørbech
Ph.d. stipendiat, IUP(DPU)
Aarhus Universitet
Mellem tekster - en undersøgelse af litteratur,
kultur og identitet i danskfaget
Forskningsspørgsmål: Hvordan forbindes
litteratur, kultur og identitet i danskfaget?
o curriculum
o interviews
o klasserum
Litteratur og kultur i danskfaget
 national diskurs: kulturarv, fælles referencerammer, globalisering:
en trussel, kanon, traditionen, litteraturhistorie
 multikulturel diskurs: flerkulturelt samfund og klasserum,
respekt, ligestilling, globalisering som en positiv
faglig udfordring, flerkulturel læseplan, flerkulturel pædagogik
Et nationalt, moderne og territorialt kulturbegreb (Kramsch 2006)
 Forskelle: nationale forskelle (her og i andre lande, dansk kultur og
andre kulturer) (etniske, religiøse forskelle)
 stabile forskelle: hhv. værket og eleven
Styringsdokumenter og praksis –en didaktisk
udfordring for dansklæreren?
 Et spændsningsfelt mellem en national og
monokulturel læseplan og
litteraturundervisning i flerkulturelle klasserum
 Forskningsdesignet: styringsdokumenter og fire
lærere som (siger at de) medtænker kulturel
kompleksitet i deres litteraturdidaktik
Interviews med de fire lærere:
 flerkulturel didaktik: tekstvalg, genrer, tema,
organisationsformer, kommunikationsformer
 lærernes italesættelser og håndtering af forskelle
– fire forskelsstrategier:
o Det monokrome rum
o Respekt for forskelle – mennesket og hverdagen
o Kiasmer, spejle og vinduer
o Rækker af rum
 ”Vi” og ”her” (fællesskaber og forskelle)
afhængige af konteksten (referenten er ikke
stabil)
 Postmoderne kulturbegreb (Kramsch 2006):
praksis, kontekstbestemt – dynamisk
forståelse af kultur, flere identiteter, evt.
hybride identiteter
 Hvordan kan man undersøge, hvordan
litteratur, kultur og identitet forbindes i
litteraturundervisningen?
 Tekstes mening? elevens kulturelle identitet?
(den nationale og den multikulturelle diskurs)
 Hvordan gives teksten mening gennem
interaktionen i klassen, hvilke læseridentiteter
har eleverne adgang til?
 Hvilke positioneringsmuligheder åbner lærernes
diskursive praksis? og hvordan reagerer eleverne på
disse muligheder?
o ”Er der nogen muslimske piger her? ”(Smil, Smilja,
Torben Poulsen,1996)
o ”Hvad betyder titlen?” (”Fristeren”,Mads Brenøe 1993),
o ”Hvem er jeget?”(”Polterabend”, Jan Sonnergaard
1998)
o ”På hvilken måde er vi nødt til at ligne hinanden?”
(”Jeg civiliserer mig om morgnen”, Kirsten Hammann
1992)
 Begivenheder og sammenbrud
(poststrukturalistiske analysestrategier Esmark
et al. 2005, Stormhøj 2006)
 Posititioneringsstrategier:
o tavshed, moddiskurser og retoriske strategier:
ironi og humor
o Positioneringer imellem diskurser og
identitets- kategorier (Blackledge and
Pavlenko 2004)
 Undersøgelsens resultat?
• Et performativt og kontekstuelt perspektiv på
kultur i litteraturundervisningen
• Se fortolkningsdiskussioner i
litteraturundervisningen som forhandlinger af
mening, kultur og identitet
• Hvad betyder teksten? bliver dermed forbundet
med spørgsmålet om, hvorfra den (kan) ses? – og
hvilke læseridentiteter eleverne har adgang til
 et perspektiv på kultur i litteraturundervisningen
 ikke en litteraturdidaktik, som kan tages med ud i
klasseværelset
 udfordre den nationale og monokulturelle forståelse af
litteraturundervisningen, det nationale kulturbegreb,
nationale forskelle: dansk vs tyrkisk
 dynamiske kontekstbestemte forskelle: ”Vi” og ”her” i
forhold til forskellige kontekster: diskurser, læsemåder
og intertekster (en darwisnitisk vs en religiøs diskurs,
en eventyrlig vs realistisk læsemåde, græsk mytologi vs
Ringenes Herre)
Undersøgelsens perspektiver:
 Hvordan positionerer vi eleverne?
 Hvordan kan forhandlinger af mening og
læseridentitet og positioneringer imellem
diskurser og forskelle:
o evt. nuancere læsningen af litterære tekster og
samtidig nuancere forståelse af kulturelle
fællesskaber og forskelle
 Danskfagets tekstbegreber, kontekster og
læseridentiteter

similar documents