Logistik Mål og strategier

Report
Logistik Mål og strategier
Logistisk effektivitet: omfatter to delmål.
- leveringsservice
- logistikomkostninger
Disse bidrager til at forbedre virksomhedens
konkurrenceevne.
Hovedelementerne leveringsservice og
logistikomkostninger hænger sammen på en
måde som kaldes ”Trade-off”.
” En trade-off betyder, at en fordel for det ene
element samtidig er en ulempe for det andet
element. Eksempelvis vil et højere lagerniveau
kunne medføre en kort leveringstid og dermed
bedre leveringsservice, men det betyder
samtidig, at logistikomkostningerne stiger, fordi
der bindes mere kapital i varebeholdninger”.

leveringsservice
Leveringsservice består af følgende
delelementer:
- Leveringstid til kunden- lagerservicegrad
- leveringsoverholdelse
- leveringsfleksibilitet
- leveringsinformation
- Den totale logistiske leveringstid
(leadtime)
Virksomhedens leveringsservice er den del
af virksomhedens samlede kundeservice, der
vedrører evnen til at tilfredsstille kundens
behov for varer og tjenesteydelser.
1) Leveringstid til kunden er den tid, der
medgår fra virksomhedens salgsafdeling
modtager ordren, til varen og serviceydelsen
er leveret på kundens lokation. (leveringstiden
bestemmes af kunden)


Den totale logistiske leadtime er således
den tid, det tager for et produkt eller en
serviceydelse at passere gennem hele
logistikprocessen på tværs af samtlige
funktioner i virksomheden.
2) Lagerservicegrad
Lagerservicegraden er et mål for, hvor meget
virksomheden vil leverer direkte fra lager. Dette kan
måles ved to delmål:
a) Hvor mange procent af kundens ordre over en
bestemt periode, der leveres fra lager. Leveret antal
ordre X100/bestilt antal ordre
b) Hvor mange procent af det antal enheder kunden
har bestilt, der er leveret på en bestemt ordre.
Leveret antal enheder X100/bestilt antal enheder.
En høj lagerservicegrad er god kundeservice, men det
koster kapital bundet i lagre, derfor er det vigtigt at det
er de rigtige varer i det rigtige antal der ligger på lagret.
3) Leveringsoverholdelse er et mål for, hvor godt
virksomheden holder hvad den lover, dette kan
måles ved to delmål:
a) Hvor mange procent af kundens ordre over en
bestemt periode, der leveres til tiden.
Leveret antal enheder til tiden X100/totalt leveret
antal ebheder
b)Hvor mange procent af kundens ordre over en
bestemt periode der leveres komplet.
(1-Antal leveret ordre med mangler) X 100/totalt
leveret antal ordre.
Forsinkelser eller restordre kan som en
dominoeffekt forplante sig videre til andre
virksomheder i forsyningskæden og dermed
forringe forsyningskædens logistiske effektivitet.
4) Leveringsfleksibilitet kan omfatte
følgende dimensioner:
- Produktfleksibilitet handler om evnen til
at udvikle nye produkter.
- Funktionsfleksibilitet er evnen til at levere
varianter af samme produkt.
- Volumenfleksibilitet er evnen til at levere i
varierende mængder
- Distributionsfleksibilitet er evnen til at
ændre leveringslokation.
5) Leveringsinformation er information om
ændringer i aftalte ordre med hensyn til
tidspunkt og antal enheder.
Logistikomkostninger
Logistikomkostninger er de omkostninger der opstår
i forskellige funktioner i virksomheden for at realisere
virksomhedens leveringsservice.
Består af følgende delelementer:
- Lageromkostninger
- Transportomkostninger
- Emballage- og håndteringsomkostninger
- Administrative omkostninger
- mangelomkostninger
1) lageromkostninger er de omkostninger,
der vedrører forrentningen sf den kapital,
der er bundet i varelagret, samt
omkostninger til driften af lagret i form af
fysiske faciliteter som husleje, lys, varme,
svind, trucks, reoler, lønninger m.v.
 2) transportomkostninger omfatter
transport af varer til virksomheden, intern
transport af varer til virksomhedens
kunder.

3) Emballage og håndteringsomkostninger
handler om aktiviteter på lagrene i forbindelse
med intern transport, pakning (i hvilken
emballageform) samt forsendelse til kunder.
4) Administrative omkostninger vedrører
lønninger til administrative medarbejdere.
5) Mangelomkostninger handler om de
indtægter man mister når man ikke kan
tilfredsstille kundens behov og kunden går et
andet sted hen.
Virksomheder, markeder og
produkter

-
-
Vi skelner mellem 4 virksomhedstyper:
Produktionsvirksomheder der er
karakteriseret ved, at der købes råvarer og
halvfabrikata, som transformeres til
færdigvarer.
Handelsvirksomheder er karakteriseret ved,
at der indkøbes varer fra
produktionsvirksomheder og andre
handelsvirksomheder, som lagerføres og
videresælges, uden at der er fortaget nogen
bearbejdning af varerne.
Servicevirksomheder er karakteriseret
ved, at de leverer tjenesteydelser til
produktions- og handelsvirksomheder.
 Underleverandører er
produktionsvirksomheder, der producerer
halvfabrikata eller komponenter til
produktionsvirksomheder.

De forskellige markedstyper kan
sammenfattes i 3 forskellige markedstyper.
- Konsumentvaremarkedet (den enkelte
forbruger)
- Producentvaremarkedet der omfatter 2
delmarkeder råvaremarkedet og det
industrielle marked (der køber ind på
råvaremarkedet til at fremstille egne
varer)
Varetyper:
logistikstrategier


Ifølge Porter indeholder virksomheder en
serie af strategiske aktiviteter, der på den
ene side skaber værdi til kunden og på den
anden side giver mulighed for at konkurrere
på prisen ved at udføre de samme aktiviteter
med færre ressourcer.
Ifølge Porter bør virksomheder analysere de
enkelte aktiviteter i værdikæden og
undersøge, hvorvidt de skaber værdi for
kunden, eller om de udføres effektivt nok i
forhold til konkurrenterne.
Vi taler om to typer af logistikstrategier.
- Omkostningsstyring hvor det handler om at
reducere logistikomkostninger og at reducere
ikkeværdiskabende aktiviteter i logistikprocessen.
- Differentiering hvor man må vælge de elementer i
den logistiske effektivitet, der direkte medvirker
til at ”vinde” ordrer på markedet.Vi taler her om
ordre winners er faktorer der direkte medvirker
til at sælge produktet og ordre qualifiers der er
faktorer der er en forudsætning for at kunne
være på markedet.


similar documents