Betalingsservice - opkrævning af private kunder

Report
- opkrævning af private kunder
Udfordringer Betalingsservice løser
for kreditor
•
•
•
•
•
•
•
Er kunde- medlemslevetiden for kort?
Er tabet på debitorer for stort?
Er omkostningerne til rykkerbehandling for store?
Er der for store beløb udestående efter indbetalingsfristen, indtil
rykker udsendes?
Er omkostningerne til print og kuvertering af regninger for store?
Er det for besværligt selv at printe og kuvertere opkrævningerne?
Er serviceniveauet overfor kunderne mht. betaling
tilfredsstillende?
Betalingsservice kan løse problemet!
2
Brugssituation
Betalingspyramiden
96 % af husstandene
bruger
Betalingsservice til en
eller flere betalinger
Foreninger
Under 45 %
Indsamligsorganisationer
Abonnementer, aviser, tidsskrifter,
mobiltelefon, TV-abonnement,
kontaktlinser, internet mv
Realkredit ,Ejendomsskat, Husleje, Forsikring, Akasse, Fagforening,
El ,Vand
45-80 %
80+ %
3
Betalingsservice reducerer din risiko
•Hvis debitors bank tilbagefører en betaling, som normalt
bliver betalt, indikerer det manglende betalingsevne hos
kunden.
Hvis debitor afmelder betalingen, kan det betyde, at
vedkommende er tæt på/har besluttet at ophøre med at
købe.
Betalingsfrist overholdes = penge ind som forventet
Debitorer tilmeldt Betalingsservice har lav risiko.
Enkeltbetalinger under 1.000 kr. er garanteret af debitors
bank.
Kunder som betaler via Betalingsservice har en længere
kundelevetid (15-50%), hvilket reducerer risikoen for mistet
salg eller store udsving i salget.
•
•
•
•
4
Sådan fungerer Betalingsservice
Opkrævningsdata dannes i
kreditors
system og
sendes til Nets
Opkrævningsleverance
Faktura og
opkrævning
Udsendelse af:
•Betalingsoversigt
•Medsend bilag
•Indbetalingskort:
Papir eller
elektronisk i
netbank eller
e-Boks
Modtage
betaling
Clearing
Bogføring
Betaling
5
Advisering
&
integration
til
økonomisystem
Leverance
fra Nets
med:
•Betalinger
•Afvisninger
•Tilbageførsler
•Betalte
indbetalingskort
Rykker
Indbetalingskort med A
eller C-porto.
Opkrævnings- data
dannes i kundens
system og sendes
til Nets
Opkrævningsleverance til
Betalingsservice.
Faktura og
opkrævning
Modtage
betaling
Advisering
&
integration
til økonomisystem
Rykker
Betalingsservice Total
Standardleverance til både Betalingsservice og
indbetalingskort. Er indarbejdet i de fleste
økonomisystemer i dag
Medsend bilag leverance
Standard = ens bilag til alle modtagere
Individuel = individuelle bilag pr. modtager
Er indarbejdet i førende opkrævningssystemer
Liste over software leverandører på www.nets.eu
6
Opkrævnings- data
dannes i kundens system
og sendes til Nets
Opkrævningsleverance
Faktura og
opkrævning
Modtage
betaling
Advisering &
integration til
økonomisystem
Rykker
Automatisk træk og Indbetalingskort
Standardleverance. Er indarbejdet i de fleste økonomisystemer i
dag
Medsend bilag leverance
Standard = ens bilag til alle modtagere
Individuel = individuelle bilag pr. modtager
Er indarbejdet i førende økonomisystemer i dag
Se liste over software leverandører på www.nets.eu
7
Opkrævningsdata dannes i
kundens system
og sendes til Nets
Betalingsservice Total tidslinje
Måned 0
Måned 1
Evt .bankens
tilbageførsel 2
dage efter
betaling
Opkrævningsoplysninger fra
kreditor til Nets
(8. sidste bankdag)
3.
5.
7.
Debitors
afvisning
og tilbageBetalingsBetaling førsel oplysninger (M602)
Afmelding
3 dage før
betalingsdag
Betalingsoplysninger (O602)
fra Nets til kreditor
8
Opkrævningsdata dannes i
kundens system
og sendes til Nets
Betalingsservice - tidslinje
Måned 0
Måned 1
Evt .bankens
tilbageførsel 2
dage efter
betaling
Opkrævningsoplysninger fra
kreditor til Nets
(6. sidste bankdag)
3.
5.
7.
Debitors
afvisning
og tilbageBetalingsBetaling førsel oplysninger (M602)
Afmelding
3 dage før
betalingsdag
Betalingsoplysninger (O602)
fra Nets til kreditor
9
Opkrævningsdata dannes i
kundens system
og sendes til Nets
Faktura og
opkrævning
Modtage
betaling
Kreditor
Elektronisk
Medsend
bilag
Elektronisk
indbetalingskort
Rykker
Papir
Betalingsoplysninger
Medsend bilag
Betalings-oversigt
O601
Elektronisk
betalingsoversigt
Medsend bilag
Advisering
&
integration
til økonomisystem
Medsend bilag
Debitors
bank
Debitor
Indbetalingskort på
papir
10
Faktura og
opkrævning
Betalingsoversigt
Forhåndsadvisering og faktura
Logo og banknavn som
er afsender
Betalingsmåned
Side nr.
Debitors navn og adresse
Ikon for Medsend bilag
Kreditors specifikation af betalingen
Information om nye eller afmeldte
betalingsaftaler
11
Faktura og
opkrævning
Print eller
elektronisk
i netbank
eller eBoks
Indbetalingskort
med advisering
Medsend bilag
Betalingsservice
Loudielsd lslien lksnvc ldienwl lskjfikds lsj.
Leifjekfmi lkd jfkelse of kgldks lgdke ekmrkelswek.
Ælskfls dklskdf lskfne ogkemv lsk lk fmklsdk
Lsfdkfneks, dksle mfkelsf nmsk.
Elektronisk indbetalingskort
Lskfjls nfjek sjfjels sdkslf mfmek slkfne slkd
Slfkenfk snf skflem fmeksl slekn.
Dkfnmsmdf fklsm nfme, fjeksl nfels ndklse.
Lskneksl nskel nfjs, ksle lsieng lsiemk jklsle.
Betalingsoversigt
12
Faktura og
opkrævning
Medsend bilag - kreditors eget bilag
individuelt pr modtager
Papirformat: Sort/hvid
Elektronisk: Farve
13
Faktura og
opkrævning
Indbetalingskort
- tilbud hvis debitor ikke er
tilmeldt Betalingsservice
Der kan også
vedlægges et bilag
14
Faktura og
opkrævning
Eget design på indbetalingskort
Kreditor kan få sit eget logo på
indbetalingskortet
Kreditor kan få sit eget design
i adviseringsdelens højre side.
15
Faktura og
opkrævning
Indbetalingskort type +71
Kreditor navn og FI-nr. fortrykt
Debitors navn er fortrykt
Betalingsservice
tilmeldings
information
Beløb og sidste rettidige indbetalingsdag
Debitor identifikation fortrykt
som et fortløbende nummer
16
Faktura og
opkrævning
Elektronisk indbetalingskort
• Samme oplysninger som på indbetalingskort på papir – leveres i netbanken
• Udseende/adviseringsmuligheder er afhængig af debitors netbank
Debitor kan
ændre beløb
og dato.
OCR-linjen
er låst (ikke
muligt at
ændre)
17
Opkrævningsdata dannes i
kundens system
og sendes til Nets
Clearing.
Bogføring i
banken.
Betaling.
Faktura og
opkrævning
Modtage
betaling
Advisering
&
integration
til økonomisystem
Sumpostering fra banken
Banken informerer om det samlede indsatte
beløb pr. dag i netbank og på kontoudtog
18
Rykker
Opkrævningsdata dannes i
kundens system
og sendes til Nets
Betalingsoplysninger
fra Nets
(O602)
Faktura og
opkrævning
Modtage
betaling
Advisering
&
integration
til økonomisystem
Rykker
Detailposter fra Nets
• Debitorident som defineret af kreditor
• Indbetalt beløb via Betalingsservice
• Indbetalingsdato
• Afviste og tilbageførte betalinger
• Indbetalt beløb og dato via indbetalingskort
• Hyppighed af leverancen efter kreditors behov
19
Opkrævningsdata dannes i
kundens system
og sendes til Nets
Indbetalingskort med A Post
Faktura og
opkrævning
Modtage
betaling
Advisering
&
integration
til økonomisystem
Rykker
Dag 0: Opkrævningsoplysninger modtages i Nets inden
kl. 09.00
Dag 1: Indbetalingskort bliver dannet, og debitor kan se
kortet i netbank eller e-Boks. Hvis debitor ikke er tilmeldt
Elektronisk indbetalingskort eller som modtager i e-Boks,
sendes indbetalingskortet som A-post.
Dag 2: Debitor modtager indbetalingskortet med A-post.
Valgfri indbetalingsdato, tidligst dag 1
20
Betalingsservice web
Målgruppe:
•
Kreditorer med begrænset behov for
funktionalitet
Antal debitorer
Funktionalitet:
•
Software ligger hos Nets
• Automatisk træk og indbetalingskort
• im- og eksport af data via Excel
• Basisrapporter er standard
• Høj sikkerhed via chipkortløsning
• Medsend bilag er ikke til rådighed i
Betalingsservice web
Kompleksitet i den enkelte opkrævning
21
Se en demo på www.nets.eu
22
Se en demo www.nets.eu
23
Så nemt kommer du i gang
24
Oprettelse af opkrævningsarter
25
Oprettelse af indbetalerne
Kan også importeres via Excel
26
Sammenkobling af indbetaler og
opkrævningsarter
Til den enkelte indbetaler tilkobles de opkrævningsarter vedkommende skal betale
fremover.
Registrerede opkrævninger
28
Posteringsoversigt
29
Information til kreditor
30
Den økonomiske konsekvens!
Område
Konsekvens i kroner
Kundelevetiden øges med eks. 20%
?
Reduceret tab på debitorer med eks. 25%
?
Omkostningerne til print og udsendelse af regninger
og indbetalingskort reduceres
?
Omkostninger til rykkerbehandling reduceres med
eks. 25%
?
Besparelse på likviditet
?
Omkostning til Betalingsservice
Antal x pris
Omkostning til indbetalingskort
Antal x pris
NETTOEFFEKT
SUM
31
Prisliste
Priser
Download aktuel prisliste fra
www.nets.eu
32
Sådan kommer kreditor i gang
1. Pengeinstituttet tildeler kreditor et FI-kreditornummer
2. Kreditor skal indgå en kreditoraftale for Betalingsservice, BS 01
eller Betalingsservice web på BSW 01
3. Kreditor skal indgå en Dataleverandøraftale, DL 01 (ikke
nødvendig hvis kreditor anvender Betalingsservice web)
4. Installation, med SW-leverandør eller Betalingsservice web
5. Udfylde aftale BS07, link på kreditors hjemmeside til oprettelse
af betalingsaftaler.
6. Aktiviteter overfor debitorerne for tilmelding til Betalingsservice
33
Tilmelding af debitorer
Kreditor har flere muligheder for
at få debitorerne tilmeldt
Betalingsservice
•
I salgsøjeblikket, på kontrakten,
ved indmeldelse
•
Via kreditors telefonservice
•
Rykkergebyr der konverteres til
en tilmelding
•
Tilmelding på kreditors
hjemmeside via pop-up.
•
Fordel for debitor, gave, intet
Pop-up om tilmelding på
kreditors hjemmeside
opkrævningsgebyr, rabat mv.
34
Nettilmelding med NemID
Der indgås en tillægsaftale (Blanket BS07), og Nets etablerer et link.
Løsningen er gratis for kreditor.
Kreditors
hjemmeside
Kreditors
hjemmeside
Betalingsservice
Nets Server
35
Betalingsservice
Idégrundlag
Værdi for kreditor
Fakta
•
•
Penge til tiden
•
•
Færre rykkere/tab på debitorer
96 % af de danske husstande
bruger det 4,7 mio. debitorer
Opkrævning af primært private
debitorer
•
Færre manuelle betalinger
•
46 mio. betalingsover-sigter
årligt
•
Mulighed for ekstra advisering
•
Færre opkald omhandlende fakturering
•
414 mia. kr. overføres årligt
•
Papir eller elektronisk
adviseringsform
•
Lettere og mere effektiv administration
•
175 mio. opkrævninger årligt
•
Mulighed for udbetalinger (fx kreditnotaer)
•
•
Øget kundelevetid
15.700 kunder benytter
Betalingsservice
•
God service
•
•
Automatisk betaling med advisering
én gang om måneden
Er standard i de fleste økonomi- og
opkrævningssystemer
36

similar documents