insourcing

Report
Danske virksomheders
udflytning og hjemtagning af
produktion
Professor Jan Stentoft Arlbjørn
Baggrund
 I dagspressen, fra interesseorganisationer og industrien, er der
spredte meldinger om, at produktion, der ellers er outsourcet
eller offshoret, nu insources eller backshores igen bl.a. som
følge af forringet kvalitet, mere kompliceret planlægning, lokal
lønudvikling og forlængede leveringstider, men der synes ikke
at eksistere forskningsbaseret viden om det i en dansk
kontekst.
 Et naturligt spørgsmål er der derfor, hvad skal vi i fremtiden
leve af i Danmark?
2
Forskning i dagspressen
3
Forskning i dagspressen




Rapport omtalt i +30 dagblade
Rapport omtalt i + 15 fagblade
TV (landsdækkende + lokal)
Radio (landsdækkende + lokal)
 Publikationen er tilgængelig på: www.kfbf.dk
4
Hovedformål
 Overordnet set er det rapportens samlede hovedformål at
levere en beskrivende analyse gennem en besvarelse af
ovenstående spørgsmål.
 Det betyder, at der i mindre grad vil ske konkrete
fortolkninger af de resultater, der er opnået.
 Det er en kompleks problemstilling, som ikke har enkle svar.
 Derfor er der behov for flere nuancer i debatten, som denne
rapport søger at bidrage med.
5
Spørgsmål
1.
2.
3.
I hvilket omfang anvender danske produktionsvirksomheder
globaliseringsstrategierne outsourcing, insourcing, offshoring
og backshoring?
Hvad er drivkræfter og barrierer for
globaliseringsstrategierne?
Hvad er de centrale karakteristika for vellykkede
globaliseringsstrategier?
Dette indlæg afgrænser sig til outsourcing/insourcing
6
Værdikædesmilet
7
Begrebsafklaring
OUTSOURCING
Betyder udflytning af
aktiviteter/opgaver fra Danmark så de
fremadrettet varetages af en tredjepart
under deres ejerskab, ledelse og
kontrol.
OFFSHORING
Betyder udflytning af
aktiviteter/opgaver fra Danmark til et
andet land, men hvor ejerskab, ledelse
og kontrol bibeholdes.
8
INSOURCING
Betyder hjemtagning af
aktiviteter/opgaver til Danmark, som
oprindeligt blev varetaget af danske
producenter, men som er blevet lagt ud
til en tredjeparts ejerskab, ledelse og
kontrol.
BACKSHORING
Betyder hjemtagning af
aktiviteter/opgaver til Danmark fra et
andet land, men hvor ejerskab, ledelse
og kontrol bibeholdes. Principielt kan
der godt være tale om backshoring til
et andet land end Danmark (fx flytning
af produktion fra egen fabrik i Kina til
egen fabrik i Polen).
Kontaktede virksomheder og
svarprocenter
9
Respondenter
10
Respondenternes fordeling på
brancher
11
Virksomhedsinddeling
 5-49 ansatte = Små virksomheder
 50-100 = Mellemstore virksomheder
 >100 = Store virksomheder
12
De særlige karakteristika ved denne
undersøgelse
 Den er baseret på et stort antal respondenter (samlet
set 843 virksomheder).
 Den foretager en specifik sondring mellem forskellige
globaliseringsstrategier (outsourcing, insourcing,
offshoring og backshoring).
 Den har også fokus på hvilke produktionsopgaver, der
vender tilbage til Danmark.
 Den bringer analyser ind med henblik på at vurdere, om
virksomhedsstørrelse spiller ind på den konkrete praksis.
13
Særlige karakteristika ved små og
mellemstore virksomheder









14
En lavere grad af formelle systemer
Uformel og ad hoc information
Større ressourceknaphed
Flere ledelsesroller på samme tid
Har typisk en ejer, der er involveret i driften af virksomheden
Ejeren i virksomheden initierer den strategiske udvikling
Mangler ofte uddannet personale
Større fleksibilitet og omstillingsparathed
Lav reaktionsevne på radikale forandringer på trods af større
fleksibilitet
Resultater fra outsourcing
undersøgelsen
Outsourcing fordelt på brancher
16
Outsourcing fordelt efter
virksomhedsstørrelse
- Outsoucing er praksis for alle uanset virksomhedsstørrelse, men globaliseringen er
mere udtalt blandt de store virksomheder
17
Overvægt af standardiserede
produkter der outsources
18
Hvor outsources der til?
19
Bevæggrunde til outsourcing
 Hovedårsag er løn og/eller
produktivitetsforskelle (mest
markant blandt de store
virksomheder)
 Ikke konkurrencedygtige
rammebetingelser i Danmark (33 %
af de små virksomheder)
 Skabe større fleksibilitet
 For at undgå investering i nyt udstyr
(27 % af de små virksomheder)
 For at have fokus på kerneområder
(28 % af de store virksomheder)
20
Barrierer ved outsourcingen
 Produktionsgrundlaget har ikke
været tilfredsstillende (53 % af de
store virksomheder)
 Manglende kompetencer hos dem,
der er outsourcet til
 Sprogvanskeligheder
 For få kvalificerede leverandører at
vælge i mellem (28 % af de store
virksomheder)
 Outsourcing proces skulle hastes
igennem (mest markant blandt de
små og mellemstore virksomheder)
21
Indfrielse af omkostningsbesparelser
22
Indfrielse af forventninger til kvalitet
23
Indfrielse af forventninger til
fleksibilitet
24
Indfrielse af forventninger til
leveringsevne
25
Sandsynlighed for insourcing til
Danmark
Ca. hver 5. virksomhed,
der har outsourcet
indenfor de seneste 5 år,
mener, det er meget
sandsynligt/sandsynligt,
at produktionen
insources til Danmark
igen
Er det positivt?
•Ja, er udflytning ved at
bremse op?
•Nej, der er
stadigvæk 60 %, der
svarer, at det er
meget usandsynligt
26
Fastholdelse af produktion i Danmark
via automatisering
Der er generelt en
udpræget opfattelse,
at produktion kan
fastholdes i Danmark
via automatisering
27
Har outsouringen ført til
afskedigelser i Danmark?
28
Resultater fra insourcing
undersøgelsen
Insourcing fordelt på brancher
30
Insourcing fordelt efter
virksomhedsstørrelse
31
Områder der insources fra
- Overvægt af kundetilpassede produkter, der insources
32
Bevæggrunde til insourcing
 Kvaliteten var ikke god nok
 For lang lead-time (specielt de
mellemstore virksomheder med 60
%)
 Øget grad af automatisering i
Danmark (specielt de mellemstore
virksomheder med 40 %)
 For at have fokus på kerneområder
 Vigtigt at have produktion tæt på af
hensyn til produktudvikling (specielt
de store virksomheder)
33
Barrierer ved insourcingen
 Der er ikke tildelt ressourcer nok
(man-power, økonomi); specielt de
små virksomheder med 32 %
 Insourcing processen skulle hastes
igennem (specielt de store
virksomheder)
 Mangel på et ordentligt
beslutningsgrundlag (specielt de
mellemstore virksomheder)
 Mangel på interne kompetencer hos
produktionsmedarbejderne hos dem
selv
 Mangel på
information/kommunikation
(specielt de store virksomheder)
34
Indfrielse af omkostningsbesparelser
35
Indfrielse af kvalitetsforbedringer
36
Indfrielse af forventninger til
fleksibilitet
37
Indfrielse af forventninger til
leveringsevne
38
Ansættelse af medarbejdere som
følge af insourcingen
39
Konklusion
I hvilket omfang anvender danske produktionsvirksomheder
globaliseringsstrategierne outsourcing, insourcing, offshoring og
backshoring?
 200 virksomheder (ca. 24 %) i populationen har outsourcet
indenfor de seneste 5 år – større andel blandt mellemstore og
store virksomheder
 87 virksomheder (godt 10 %) har insourcet produktion til
Danmark indenfor de seneste 5 år - større andel blandt
mellemstore og store virksomheder
 77 virksomheder (godt 9 %) har offshoret produktion fra
Danmark
 18 virksomheder (godt 2 %) har backshoret produktion til
Danmark indenfor den samme tidsperiode.
40
Konklusion
Drivkræfter
- Specielt
de store
- Specielt de
mellemstore
- Specielt de små
- Specielt
de store
- Specielt de små
41
- Specielt
de
mellemstor
e
Barrierer
Konklusion
- Specielt
de store
- Specielt de
små
- Specielt
de store
- Specielt de
mellemstore
- Specielt
de store
- Specielt de store
- Specielt de små og
mellemstore
42
Effekterne af outsourcing og
insourcing
Omkostningsreduktion
Kvalitet
Fleksibilitet
Leveringsevne
43
Outsourcing
Insourcing








Konklusion
Centrale karakteristika for vellykkede globaliseringsstrategier
Indfrielse af forventninger ”I meget høj grad/i høj grad”
 Gennemarbejdet
beslutningsgrundlag
 Tilstrækkeligt
produktionsgrundlag
 Klare mål for
omkostninger, kvalitet,
fleksibilitet og
leveringsevne
Performancemål
Outsourcing
Insourcing
Omkostningsbesparelser
65 %
44 %
Kvalitet
48 %
74 %
Fleksibilitet
43 %
79 %
Leveringsevne
42 %
82 %
Det er vigtigt med forståelse af totalomkostninger (direkte og indirekte)
44
Perspektivering
 Fremtidens konkurrenceparameter handler om dynamisk
design og innovation af forsyningskæder
 Automatisering er en vigtig kilde til at fastholde produktion i
Danmark
 Danish by Design – Danmark som væksthus
 Større fokus på strategisk ledelse og kompetenceudvikling
 Evne til at balancere drift og udvikling bedre på samme tid
45
46

similar documents