TESTNING AF HJERTEPATIENTER Pernille Villumsen

Report
TESTNING AF HJERTEPATIENTER
Pernille Villumsen, fysioterapeut / projektkoordinator, Næstved Sygehus
Titel:
Is the 6-minute cycle test useful
in a cardiac rehabilitation
programme?
European Journal of Physiotherapy, 2014; 16: 17-24
Forfattere



Pernille Villumsen, B.PT. 2002
Duco W. van Lelieveld, fysioterapeut, cand. scient.
san.
Susanne Møller, chefstatistiker v/ DBCG i Kbh.
Gennemgang i dag






Baggrund
Formål
Metode
Resultater
Overvejelser
Konklusion
Baggrund



Hjertehold (2003-2008)
6MWD, Borg15, Counting Talk Test, Steptest,
Åstrand……
Hvad bør en test kunne/opfylde?
Krav til test

Let at udføre (for tp. som for pt.)

Få/ingen krav om særligt udstyr (ressourcer)

Uafhængig af HR pga. betablokkere
Betablokkere


↓ HR, ↓ output, ↓ BP
BB medfører ændringer i det normale lineære
forhold ml. intensitet og HR.
6MC - en mulig test???





North Carolina 6 minute cycle test. Verril et al.
2006
Alternativ til 6 MWT gr. loft-effekt
Kort, simpel, ingen HR.
God reliabilitet for hjerte-ptt.
Men…..udført på Airdyne TM-cycle
Airdyne TM-cycle
Udfordring ved 6 MC



Airdyne er ikke standard-udstyr → alm.
motionscykel?
Valg af belastning i fht. pedal-frekvens?
Bud: Beregne individuel belastning ud fra RPE (620)
Formål

Bestemme anvendeligheden af 6MC som mål for
ændringer i outcome i et hjerterehab. program
Delmål 1 + 2
1:
Bestemme test-retest repeatability over 2
separate dage
2:
Bestemme om 6MC er i stand til at vise
gruppevis eller individuel ændring i
outcome i forbindelse med træning på
hjertehold
Støtte til projektet




Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige
Forskningsfond
Lokal forskningsenhed på Næstved SH x 2
Privat fond
Samlet ca. 210.000 kr. til frikøb
Metode
•
•
•
•
•
Deltagere
Design
Pre-test (RPE 6-20)
6MC
Træningsprogrammet
Deltagere

Løbende optag

Inklusionskriterier:
 PCI
± stents
 ≤ 70 år
 BB
 Accepterer deltagelse
 I stand til at læse, skrive og tale dansk
 Udfører testene korrekt i hht. protokol
Deltagere

Eksklusionskriterier:
 Konkurrerende
lidelser med formodet betydning for
outcome (asthma, smerter, KOL, svimmelhed)
 Resultat ˂ 50 watt
 Brug af ganghjælpemiddel eller usikker gang
 Udeblivelse til retest
Design

Pre-test for at bestemme belastningen




Gradvist stigende
cykeltest
2 min/25+12,5
watt/60 rpm/
Angiver RPE efter 60
sek.
RPE 15 = test slut,
watt noteres
6 minute cycle test




Som 6 MWT
5 min. pause ml. pre-test og 6MC
Ingen verbal opmuntring
Tid og distance er synlig for pt.
Træningsprotokol


Forløb: 12 uger / 2 x 60 min. + udstrækning
Opfordring til selvtræning min. 30 min. dagligt.
Træningsprotokol



15 min. opvarmning
25-30 min. aerob træning, RPE 14-17,
kont./interval.
10-15 min. styrketræning, 3 x 10 RM
 Legpress
 Pulldown
 Dips
 Abdominal
 Back
Resultater

49 ptt. udfører test og retest

Køn: 42/7

Gennemsnitsalder: 56 år [43-68]

4 dage ml. de to tests
Test - retest
n= 49
Distance, km.
Test
2.84
Retest
2.89
Difference
0.05
SD (of the difference)
0.17
Confidence interval of the difference
Mean = Zero (p-value)
Within-subject-coefficient-of-variation (%)
The values are expressed as means
*One-sample t-test
(-0.28 to 0.38)
0.044*
4.2
Signifikant forskel på test og retest
Bland Altmann Plot
Belastning - fordeling
% of patients
Watts
2
50
16
62,5
27
75
22
≈ 75%
87,5
25
100
6
112,5
2
125
Outcome






Delmål:
Bestemme om 6MC er i stand til at vise gruppevise eller
individuelle ændringer i outcome i forbindelse med
træning på hjertehold
49 ptt. fra del 1
Drop-out: 13 ptt.
n = 36
Min. 5 tests pr. pt. = 180 værdier
19 missing values
Outcome


92 % af ptt. gennemførte mere end 50 % af
træningssessionerne
58 % af ptt. gennemførte mere end 75 % af
træningssessionerne
Gruppevise ændringer?
n = 36
Baseline
Uge 8
Uge 12
Follow up
Distance, km
(mean)
2,87
3,26
3,38
3,36
< 0.001
0.573
0.977
p-værdi
Målt på
gruppen
Individuelle ændringer?

Kan 6MC påvise
individuelle ændringer
der overstiger CI på
differencen =
> 0.7 km.?
Uge
> 0.7 km.
8
17%
12
39%
Follow up
47%
Ja
Spontan forbedring?



14 ptt. med > 14 dg. ml. retest og start på
træning, fungerede som ”kontrol-gr.”
Antal dage: 33 (mean) [range:15-82]
Ingen signifikant forskel ml. baseline gr. og
kontrolgruppe (p = 0.059)
Overvejelser på test-retest



Behov for pre-test mhp. korrekt belastning?
eller fast belastning, ex.
- kvinder: 75 W
- mænd: 100W?
Er 5 min. hvil ml. pre-test og 6MC nok?
Overvejelser på test-retest


Kunne en cykel med konstant belastning (uafhængig
af pedal-raten) være en idé?
Ulemper: Større krav til udstyr
Overvejelser på test-retest


Mulig læringseffekt? P-værdi er tæt på 5%.
Hvordan ville det se ud, testet på flere ptt.?
Med flere pre-tests (ex. 3), ville vi måske komme
under 5%, men ville gå på kompromis med de
oprindelige tanker.
Overvejelser på outcome


Loft-effekt i relation til rpm, for de som lægger ud
med en høj rpm – dvs. det er svært/umuligt at øge
rpm tilstrækkeligt mhp. at nå en signifikant
forbedring.
Hvis pre-test ikke er korrekt udført, kan det betyde
høj rpm, uden større anstrengelse
Overvejelser på outcome

Vores kontrolgruppe (n=14) havde ingen spontan
forbedring i deres ventetid
 måske
var de 33 dage for kort tid til at demonstrere
signifikant forskel?
 måske er det sådan at hjertepatienter generelt ikke tør
begynde motion uden supervision?
Overvejelser på outcome

6MC påviser sig. forskel ml. baseline og uge 8,
nær-signifikant ml. 8 og 12 og tydeligt ikke
signifikant ml. 12 og FU (målt på gr.)
 ikke
helt tydelig enighed i litt. om hvorvidt længere
forløb giver bedre resultater?
 det kan være nemmere at opnå forbedringer, når
baseline er lav?
 compliance er muligvis højere i begyndelsen?
 Vi måler på uens perioder 8/4/4 vs. 8/8/8
Overvejelser på outcome

Drop out rate på 26,5 %
 kendetegn
for denne gruppe: yngre + i arbejde
 drop out tidligt i forløbet
 ville de kunne trække resultaterne i positiv retning?
Konklusion

Vi finder, at 6MC er/kan:
uafhængig af HR
 simpel at anvende
 low cost – metode
 muligvis forbundet med en mindre læringseffekt
 påvise både gruppevise og individuelle ændringer i
outcome i forb. m. træning på hjertehold


Vi finder, at der er behov for at us. relationen ml. 6MC
og VO2max mhp. at bestemme validitet.
TAK!

similar documents