Document 90876

Report
EMIR
Den videre proces
Anna Lærke Kraft, BØRS
DEN VIDERE PROCES
Baggrund
• EMIR forordningen fastsætter (bl.a.) krav til rapportering af
derivathandler, clearing af OTC-derivathandler, risikostyring og bilateral
sikkerhedsstillelse for ikke clearede OTC-derivathandler
Forordningen
• Trådte i kraft den 16. august 2012
• Mange af forordningens bestemmelser finder dog først anvendelse med
ikrafttrædelsen af de tekniske standarder
Tekniske standarder
• ESMA og EBA har udarbejdet tekniske standarder på en lang række
områder
• Disse tekniske standarder blev den 27. september 2012 forelagt
kommissionen.
• Kommissionen forventer at godkende dem inden 1. januar 2013
• Rådet og parlamentet har 1-3 måneder til at gøre indsigelser
DEN VIDERE PROCES
Supplering af EMIR i national ret
• Er foretaget i samlelovforslag fremsat den 22. november 2012.
• Lovforslaget indeholder regler der skal sikre forordningens overholdelse
og udpeger Finanstilsynet som kompetent myndighed for tilsynet med
ikke-finansielle virksomheder og
• Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2013
• Sanktioner for overtrædelse af forordningens kapitel om OTCderivathandler vil blive fastsat i bekendtgørelser
Nationalt tilsyn
• Tilsynet vil være risikobaseret og vil omfatte indberetninger og
kontrolbesøg
• Hovedfokus vil være på overholdelse af clearingforpligtelsen,
rapporteringsforpligtelsen og pligten til risikostyring og bilateral
sikkerhedsstillelse
• I omfang og hyppighed vil tilsynet blive tilpasset et fælleseuropæisk
niveau
RAPPORTERINGSFORPLIGTELSEN
Rapporteringsforpligtelsen
• Omfatter alle derivathandler
Forpligtelsen indebærer
• Der skal indsendes data om hver af parterne i handlen
• Der skal indsendes data om handlen
• Rapportering skal ske senest en handelsdag efter indgåelse,
ændring eller ophævelse af handlen
• Videredelegation af rapporteringsforpligtelsen er mulig
RAPPORTERINGSFORPLIGTELSEN
Ikrafttrædelse af rapporteringsforpligtelsen
• For kredit derivater og rente derivater forventes
rapporteringsforpligtelsen at træde i kraft den 1. juli 2013
• For andre derivatklasser forventes rapporteringsforpligtelsen at
træde i kraft den 1. januar 2014
• Der vil være en phase-in for derivathandler der var udestående den
16. august 2012 eller som var indgået på eller efter den 16. august
2012 men før rapporteringsforpligtelsen ikrafttræden
CLEARINGFORPLIGTELSEN OG MARGINKRAV
Clearingforpligtelsen
• Omfatter standardiserede OTC-derivathandler
• Ikke-finansielle virksomheder under et nærmere fastsat clearing threshold er
undtaget
• Koncerninterne handler kan undtages
• Foreløbig 3-årig overgangsordning for visse pensionsordninger for visse handler
Forpligtelsen indebærer
• Krav om clearing gennem centrale modparter
• Sikkerhedsstillelse i form af initial margin og variation margin og evt. bidrag til
den centrale modparts misligholdelsesfund
Ikrafttrædelse
• Ikrafttrædelsen af clearingforpligtelsen for hver derivatklasse vil blive fastsat af
ESMA i tekniske standarder
• Der vil formentlig være en phase-in for standardiserede OTC-derivathandler
indgået i tiden mellem notifikation til ESMA og clearingforpligtelsens ikrafttræden
RISIKOSTYRING OG BILATERAL SIKKERHEDSSTILLELSE
Reglerne
• omfatter OTC-derivathandler, der ikke cleares af en CCP
• En koncernintern handel kan undtages fra kravet om udveksling af
sikkerhedsstillelse
Reglerne indebærer
• Finansielle virksomheder og ikke-finansielle virksomheder skal have
procedurer for rettidig bekræftelse af vilkår, portefølje afstemning,
risikostyring, bilæggelse af tvister og overvågning af værdien af
udestående handler
• Finansielle og ikke-finansielle virksomheder omfattet af artikel 10 skal
dagligt fastsætte værdien af udestående handler enten ved mark-tomarket eller hvis det ikke er muligt ved mark-to-model
• Finansielle virksomheder og ikke-finansielle virksomheder omfattet af
artikel 10 skal have procedure på plads, der sikrer passende udveksling
af sikkerhedsstillelse
• Finansielle virksomheder vil blive kapitalbelastet for så vidt angår risici,
der ikke er dækket af udveksling af sikkerhedsstillelse
RISIKOSTYRING OG BILATERAL SIKKERHEDSTILLELSE
Ikrafttrædelse af reglerne
• Kravene til porteføjle afstemning, portefølje kompression og
bilæggelse af tvister træder i kraft 6 måneder efter ikrafttrædelsen af
de tekniske standarder
• De tekniske standarder for sikkerhedsstillelse og kapitalkrav er ikke
fastsat endnu
• De øvrige krav herunder kravene om rettidig bekræftelse af
handelsvilkår træder i kraft med ikrafttrædelsen af de tekniske
standarder

similar documents