Opleiding schadebehandeling

Report
Mobielschademelden.nl
Opleiding schadebehandeling.
Doelstelling
• Inzicht geven in methodiek en totstandkoming.
• Inzicht geven in het schademeldingsproces.
• Inzicht geven op welke wijze meldingen uit
Mobielschademelden.nl moeten worden geïnterpreteerd.
Methodiek
• Uitgangspunten:
- situatieschets vervalt
- informatieverkrijging door vragen
- alleen relevante vragen
- kwaliteit van de informatie verhogen
- geen waardeoordeel in de vraagstelling
- OVS en gemene recht ondersteunen
- gemak voor de klant
• Kunnen we voldoende informatie genereren?
• In hoeverre is het mogelijk een waardevol advies te
geven?
Werkwijze
• Twee teams met ieder
een eigen invalshoek
• Resultaten toetsen aan
praktijkgevallen
• Hoe/wat is er getest?
• Database praktijkgevallen
beschikbaar voor verdere
optimalisatie
Partij
Claims
Aegon
69
C.N.A.
54
CED
100
DAS
97
FBTO
70
Nat Ned
70
OHRA
22
Reaal
101
Unive
49
Verbond
50
Eindtotaal
682
OVS
Aegon C.N.A. CED FBTO Nat Ned OHRA Reaal Unive Verbond Eindtotaal
1
33
23 47 35
33 15 46 24
12
268
2
6
5 5
7
4
1
6
4
10
48
3
10
10 15 12
13
3 17 11
9
100
4
1 3
1
1
4
3
8
21
5
12
15 27
8
15
1 16
4
2
100
6
8
3
7
4
2 12
3
9
48
Eindtotaal
69
54 100 70
70 22 101 49
50
585
Hoe werkt het?
• Splitsing OVS en gemene recht
• Gemene recht op basis van punten
• OVS op basis van rijrichting en handeling
• Correcties op beiden indien van toepassing
• Het advies (80% of 99%)
• Na toetsing zeer hoge betrouwbaarheid
Let wel: partijen blijven zelf verantwoordelijk voor een juiste
afwikkeling van een melding.
Daarnaast: discussie over de aanrijdingssituatie lost
Mobielschademelden.nl niet op.
Mobielschademelden.nl
• Hoe ziet de App Mobielschademelden.nl eruit?
• Welke gegevens moet een klant invullen?
• Welke bevestigingen krijgt de klant/tegenpartij?
http://tomcat.pil.abz-office.nl/ongeval-support/
De schademelding
•
•
•
•
•
De 1e melding
melding
De 2e melding
Welke gegevens bevat deze 2e melding?
https://tomcat.pil.abz-office.nl/melderdossier/?openDossier=da700301-6ca8-3c26-a486075ec12b99a2
• Waarvoor dient audaflow?
• www-a.audaflow.nl
Het advies
• Wanneer 80%
- als de punten gelijk zijn
- bij een verschil van 1 punt
- als 1 van de partijen afslaat en er sprake is van inhalen,
veranderen van rijstrook of rijden van of naar een
invoegstrook. Het aspect ‘tijdigheid’ van het richting
aangeven moet worden gecheckt
- als OVS 6 van toepassing is
• Wanneer 99%
- als het verschil 2 punten of meer is
- als de criteria voor 80% niet gelden
Casus
OVS 1: wegrijden uit parkeerstand
Toedracht:
A rijdt uit stilstand weg en
B rijdt gewoon rechtdoor.
25 meter
Afwikkeling:
A voert een bijzondere
verrichting uit en B niet.
OVS 1 is van toepassing in
het nadeel van A.
A
B
Hulpmiddelen:
- Foto’s
- Afstandsvraag
- Aangrijppunt
- Getuigen
- Google maps/streetview
OVS 1: keren
Toedracht:
A keert en B slaat rechtsaf.
25 meter
A
A
B
Afwikkeling:
A voert een bijzondere
verrichting uit en B niet.
OVS 1 is van toepassing in
het nadeel van A, ondanks
het feit dat A op een
voorrangsweg rijdt.
Hulpmiddelen:
- Getuigen
- Afstandsvraag
- Foto’s
- Google maps/streetview
OVS 1: in verboden rijrichting rijden (1)
Toedracht:
A komt uit verboden
rijrichting en B rijdt
gewoon rechtdoor.
A
B
Afwikkeling:
A voert een bijzondere
verrichting uit en B niet.
OVS 1 is van toepassing in
het nadeel van A.
Hulpmiddelen:
- Getuigen
- Foto’s
- Opmerkingen 2e melding
- Google maps/streetview
OVS 2: aanrijding op kruispunt (1)
Toedracht:
B komt op een kruising van
rechts en A rijdt gewoon
rechtdoor.
B
A
Afwikkeling:
A had B voorrang moeten
verlenen.
OVS 2 is van toepassing in
het nadeel van A.
Hulpmiddelen:
- Foto’s
- Aangrijppunt
- Google maps/streetview
OVS 2: aanrijding op kruispunt (2)
Toedracht:
A slaat linksaf en B rijdt
gewoon rechtdoor.
B
Afwikkeling:
A had B voorrang moeten
verlenen.
OVS 2 is van toepassing in
het nadeel van A.
A
Hulpmiddelen:
- Foto’s
- Getuigen
- Aanvullende vraag kruising
- Aanvullende vraag t.o. richting
- Aangrijppunt
- Google maps/streetview
OVS 2: aanrijding op kruispunt (5)
Deze situatie wordt niet goed ondersteund!
A
A
B
B
Toedracht:
B slaat op een kruising
rechtsaf en vervolgens
linksaf. A rijdt gewoon
rechtdoor en haalt B in.
Afwikkeling:
A had B voorrang moeten
verlenen, de lading van A
bevindt zich nog op het
kruispunt.
OVS 2 is van toepassing in
het nadeel van A.
Hulpmiddelen:
- Foto’s
- Getuigen
- Aanvullende vraag kruising
- Google maps/streetview
OVS 3: aanrijding in aanrakingsvlak (2)
Toedracht:
B slaat linksaf en moet C
voorrang verlenen, A rijdt
achterop.
C
Afwikkeling:
De botsing vindt plaats in
het aanrakingsvlak (het
geel gearceerde vlak).
OVS 3 is van toepassing in
het nadeel van A.
B
A
Hulpmiddelen:
- Foto’s
- Getuigen
- Vraag stilstandsduur
- Aanvullende vraag kruising
- Aangrijppunt
- Google maps/streetview
OVS 3: aanrijding in aanrakingsvlak (8)
Toedracht:
A rijdt gewoon rechtdoor
en B rijdt achterop.
A
B
B
A
Afwikkeling:
De botsing vindt niet meer
plaats op de kruising en
dus is OVS 2 niet van
toepassing.
De botsing vindt plaats in
het aanrakingsvlak (het
geel gearceerde vlak).
OVS 3 is van toepassing in
het nadeel van B.
Hulpmiddelen:
- Foto’s
- Aangrijppunt
- Getuigen
- Aanvullende vraag kruising
- Aanvullende vraag t.o. richting
- Google maps/streetview
OVS 4: botsing in een
wegversmalling
Toedracht:
A rijdt rechtdoor een
wegversmalling in en B
ook.
A
Afwikkeling:
B heeft volgens de
verkeersborden voorrang.
OVS 4 is van toepassing in
het nadeel van A.
B
Hulpmiddelen:
- Foto’s
- Aangrijppunt
- Getuigen
- Google maps/streetview
OVS 4: botsing met een
afsnijder (1)
Toedracht:
B komt op een kruising van
rechts en A rijdt gewoon
rechtdoor.
B
A
B
Afwikkeling:
B heeft kruispunt al
verlaten en rijdt niet
volledig op de eigen
weghelft.
OVS 4 is van toepassing in
het nadeel van B.
Hulpmiddelen:
- Getuigen
- Foto’s
- Aangrijppunt
- Aanvullende vraag kruising
- Opmerkingen 2e melding
- Google maps/streetview
geen OVS 4: botsing
met afsnijder (2)
Toedracht:
B komt op een kruising van
rechts en A rijdt gewoon
rechtdoor.
B
B
A
Afwikkeling:
De botsing vindt op het
kruispunt plaats en A had B
voorrang moeten verlenen,
ondanks het afsnijden van
B.
OVS 2 is van toepassing in
het nadeel van A.
Hulpmiddelen:
- Getuigen
- Foto’s
- Aangrijppunt
- Aanvullende vraag kruising
- Opmerkingen 2e melding
- Google maps/streetview
OVS 5: geparkeerd motorrijtuig
Toedracht:
A rijdt gewoon rechtdoor
en B staat geparkeerd.
Afwikkeling:
OVS 5 is van toepassing in
het nadeel van A.
B
A
Hulpmiddelen:
- Foto’s
- Getuigen
- Google maps/streetview
OVS 5: spiegelschades met
meerdere motorrijtuigen
D
C
Toedracht:
A raakt zowel de spiegel
van B, C en D
Afwikkeling:
A betaalt schade aan B
A betaalt schade aan C
A betaalt schade aan D
op grond van OVS 5.
B
A
Hulpmiddelen:
- Foto’s
- Getuigen
- Google maps/streetview
OVS 6: 2x bijzondere verrichting (1)
Toedracht:
A rijdt achteruit en komt
van rechts en B rijdt ook
achteruit.
A
B
Afwikkeling:
A voert een bijzondere
verrichting uit en B ook. A
heeft geen voorrangsrecht.
OVS 6 is van toepassing.
Hulpmiddelen:
- Foto’s
- Getuigen
- Aangrijppunt
- Google maps/streetview
OVS 6: 2x bijzondere verrichting (2)
Toedracht:
A rijdt achteruit parkeervak
in en B opent portier.
P
B
P
A
Afwikkeling:
Het betreft hier tweemaal
een bijzondere verrichting.
OVS 6 is van toepassing.
P
P
P
Hulpmiddelen:
- Foto’s
- Getuigen
- Aangrijppunt
OVS 6: kop - flank botsing (2)
Toedracht:
B slaat rechtsaf en rijdt een
vraagteken, A rijdt gewoon
rechtdoor.
B
A
Afwikkeling:
De botsing vindt niet plaats
in het aanrakingsvlak (het
geel gearceerde vlak).
OVS 3 is niet van toepassing, de schade wordt
afgewikkeld op grond van
OVS 6.
Hulpmiddelen:
- Foto’s
- Getuigen
- Aangrijppunt
- Google maps/streetview
OVS 6: spiegelschade met
onduidelijke schuldvraag
Toedracht:
A rijdt gewoon rechtdoor
en B ook.
B
A
Afwikkeling:
A houdt uiterst rechts en B
ook. Het staat niet vast dat
één van beide niet volledig
op de eigen weghelft heeft
gereden.
OVS 4 is niet van toepassing, de schade wordt
afgewikkeld op grond van
OVS 6.
Hulpmiddelen:
- Foto’s
- Getuigen
- Aanvullende vraag t.o. richting
Output belanghebbenden
•
•
•
•
•
•
•
Stroomschema’s per aanrijdingssoort
Algemene gegevens
Naw gegevens
Locatie gegevens
Voertuiggegevens
Omstandigheden
www.seps.nl
Vragen, opmerkingen
of suggesties?

similar documents