No Slide Title

Report
İş Leasing & Ostim Organize Sanayi Bölgesi İşbirliği
Kuruluş, Sermaye Yapısı
Genel Bilgiler
Sermaye Yapısı
 Kuruluş : 1988 İstanbul
 15 Şube (İst.-Avcılar, İst.-Şişli, İst.-Kozyatağı,
İst.-Gebze, İç Anadolu, Ege, Güney Anadolu,
Marmara, Adana, Akdeniz, Kayseri, Konya,
Trabzon, Diyarbakır, Denizli)
İş Bankası
27.79%
Diğer
42.67%
 Çalışan sayısı 136’dır.
 1.310 T. İş bankası şubesi kanalı ile Türkiye’nin
her bir bölgesinde temsil edilmekteyiz.
Camiş
Yatırım
Holding
A.Ş. 0.83%
T. Şişe ve
Cam
Fabrikaları
A.Ş. 0.08%
TSKB
28.56%
Nemtaş
Nemrut
Liman İşl.
0.07%
Ödenmiş Sermaye : 424,3 milyon TL
Neden Leasing?
Neden Leasing?
Neden Leasing?
Neden Leasing?
Neden Leasing?
Neden Leasing?
Neden Leasing?
Neden Leasing?
Leasing Nedir?
Neler lease edilebilir?
Leasing İşlemlerinde KDV
% 1 KDV uygulanan mal grupları
Aralık 2013’ de %1 kdv uygulamasına başlanan
 Buhar kazanları
mal grupları
 Merkezi ısıtma kazanları,
 Forkliftler
 Metal cevher ergitme fırınları,
 Kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük
arabaları
 Maden makine ve cihazları,
 Isı pompaları ve diğer soğutucu,
 Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru
imaline veya kağıt veya karton imaline
 Elektrik motorları ve jeneratör
mahsus makina ve cihazlar,
ekipmanları,
 Metalleri haddeleme makinaları ve
bunların silindirleri vinçler,

Dokuma , örgü ve dikiş-trikotaj makinaları,
 Metalürjide veya metal dökümhanelerinde
 İş makinaları,
kullanılan tav ocakları, döküm potaları, külçe
 Tekstil boya apre terbiye makine ve
kalıpları ve döküm makinaları
cihazları

Tarım ürünlerinin hasat ve harman
edilmesine mahsus makine ve cihazlar
Leasing Avantajları
%1 KDV Avantajı; Yatırımlarınızda %18 veya %8 KDV ödemek yerine %1
KDV ödemenin avantajı.
Operasyonel kolaylık; Leasing yatırımınıza ait ithalat ve teşvik işlemleri
şirketimizin uzman kadrosu tarafından sizin için yapılsın.
Döviz ile borçlanma; Leasing geri ödemelerinizde dövize endeksli
borçlanmak yerine, doğrudan döviz ile borçlanma seçeneğinden yararlanın.
Vergi avantajı; Her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olmanın avantajlarını
yaşayın.
Orta ve uzun vadeli finansman imkanı; Leasing, orta ve uzun vadede
sabit kira ile borçlanma olanağı sağlar. Yatırımlarınızda leasing’i tercih edin,
banka kredi limitlerinizi tüketmeyin
Öz kaynağınızı kullanmadan nakit akışınıza uygun geri ödeme; Öz
kaynağınıza dokunmadan ihtiyacınız olan ekipmanı peşin yerine leasingle
alabilir, tüm masrafları da kira ödeme planına yayarak nakit akışına, yatırımın
verimliliğine uygun % 100 finansman imkanı elde edebilirsiniz.
Leasing Muhasebesi
Kiracının Muhasebe Uygulamaları
Kiralanan Sabit Kıymet
Kullanım hakkı aktife alınır
Amortisman
Kullanım hakkı üzerinden ayırılır
Yeniden Değerleme
Kullanım hakkı değerlenir
Kira faturalarının gider kaydı
Kira faturasının faiz kısmı
giderleştirilir
Finansal kiralama borçları
Kiralayana olan borç pasife
kaydedilir
Yeni Kanunun Getirdikleri
Yeni Ürünler
Sat ve Geri Kirala
 Firmanın aktifinde bulunan malları leasing şirketine satıp tekrar geri
kiralaması işlemidir. Kiralama süresi sonunda mallar tekrar kiracıya
devredilir.
 Normal Leasing işlemi Kiracı - Kiralayan(Leasing Şirketi) – Satıcı
arasında gerçekleşirken, Sale & Lease back sürecinde satıcı ve kiracı aynı
tüzel kişiliktir.
 Leasing konu olacak satış bedeli, yapılacak ekspertiz değerlemesi
sonucuna ve firmanın kredibilitesine göre belirlenmektedir.
Neden Sat ve Geri Kirala?
 Bilançosunda yer alan Gayrimenkulleri üzerindeki tasarruf hakkını
kaybetmeden faaliyetlerine mevcut iş yerinde devam ederek fon yaratma,
 Aktifinde düşük bedelle bulunan gayrimenkulleri rayiç bedel üzerinden
göstererek bu tutar üzerinden amortisman ayırabilme,
 Firma işletmesine kaynak sağlayarak yeni yatırımlarını finanse etme
imkanı,
 Kısa vadeli borç yükü taşımasına rağmen, alacaklarının veya varlığının
uzun vadeli olması nedeni ile nakit sıkışıklığı yaşayan veya yaşama ihtimali
bulunan firmalar duran varlıklarının bilanço dışına çıkmaksızın nakde
dönüştürerek mevcut borç yapısının orta/uzun vadeye çekilme imkanı,
Sat ve Geri Kiralamanın,
Vergisel Avantajları
Sat ve geri kirala işlemlerinde kazanılacak vergi avantajları;
Kurumlar vergisi avantajı Sat
ve Geri Kiralama (Vergisel
Kiracının taşınmazını sözleşme sonunda geri alma şartıyla, finansal kiralama
Avantajları
şirketine satışından doğan kazançlarının tamamı (% 100) bu taşınmazlar için
en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaksızın kurumlar
vergisinden istisnadır.
Taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumlar bu istisna kapsamında
değildir.
KDV avantajı
Sat ve Geri Kiralama projelerin de; Kiralanmaya konu taşınmazların
kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri KDV’den istisnadır.
Tapu harcı avantajı
Sat ve Geri Kiralama projelerin de; Kiralayana satışı sırasında devredenden
binde 4,55 oranında tapu harcı tahsil edilir. Sözleşme süresi sonunda kiracı
tarafından taşınmazın devir alınması esnasında tekrar tapu harcı ödenmez.
Sat ve Geri Kiralamanın,
Bilanço yansıması
Sat & Geri Kirala Öncesi Bilanço
Aktif
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
AKTİF TOPLAMI
Tutar
100.000
5.000
105.000
Pasif
Tutar
Sat ve Geri Kiralama (Vergisel
Kısa Vadeli Borçlar
Avantajları
80.000
Uzun Vadeli Borçlar
10.000
Özkaynaklar
15.000
PASİF TOPLAMI
105.000
 Bilançonun aktifinde bulunan 5.000 TL değerindeki taşınmaz
50.000 TL rayiç bedelle sat & geri kiralamaya konu edilmiştir. Elde
edilen 45.000 TL satış kazancı kurumlar vergisinden istisna
edilecektir. Satış bedeli olan 50.000 TL KDV'den istisna olup, KDV
hesaplanmayacaktır.
Sat ve Geri Kiralamanın,
Bilanço yansıması
Sat & Geri Kirala Sonrası Bilanço
Aktif
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
AKTİF TOPLAMI
Tutar
Pasif
Tutar
Avantajları
50.000
Uzun Vadeli Borçlar
60.000
Sat ve
Geri Kiralama
(Vergisel
Kısa Vadeli Borçlar
80.000
150.000
200.000
Özkaynaklar
60.000
PASİF TOPLAMI
200.000
 Sat & Geri kirala işlemi sonrasında Şirket'in işletme sermayesi
artmış uzun vadeli borçlanma nedeniyle nakit akışı daha rahat bir
yapıya kavuşmuştur.
 Gayrimenkul rayiç bedelle aktife tekrar kaydolduğundan, aktif
toplamı artmış ve vergiden indirilebilecek amortisman matrahı
yükselmiştir.
 Kiralama süresince ödenen taksitlerin faizleri de gider yazılarak
vergi matrahından indirilebilecektir.
Faaliyet Kiralaması,
Operasyonel Kiralama
Belirli bir süre için kullanılacak ekipman ve ürünlerde tercih edilecek
finansman yöntemidir. Yatırım konusu mal, belli bir dönem için sadece
kullanım hakkını elde etmek amacı ile kiralanır.
Bu finansman yönteminde
 Kiraların tamamı gider olarak gösterilir
 Servis, bakım ve oluşabilecek faaliyet masrafları leasing firması
tarafından karşılanır.
 Firmalar kiraladıkları ekipmanları kiralama süresi sonunda isterse
satın alabilir veya leasing firmasına bırakabilir.
 Firmaya operasyonel kolaylık ve nakit yönetimi sağlamaktadır.
Yazılım Kiralaması
Patent ve fikri haklar hariç olmak üzere,
firmaların kullandığı özel yazılımlar,
software programları ve hardware
parçası olan programlar leasing işlemine
konu olabilmektedir.
OSB’ler de Leasing
27 Şubat 2014 Perşembe günün Resmi Gazetede Yayınlanan 6525
no’ lu kanunun 23. Maddesi ile ‘OSB içinde yer alan taşınmazlar,
finansal kiralama sözleşmesine konu edilebilir.’ hale gelmiştir. Özelikle
OSB’lerde Sat ve geri kiralama işlemleri için önemli hacim
beklenmektedir.
Tüm gayrimenkul leasing işlemlerinde leasing konu edilecek işlem
tutarı ekspertiz değeri üzerinden firmanın yapısına göre
belirlenmektedir.
OSB’ler de Leasing
1.Model ; 3. bir firmadan kullanıma hazır bir binanın satın alınmak
suretiyle leasing konu edilmesi.
 Satın alma KDV’si satan firmanın aktifinde bulundurduğu süreye
bağlı olarak belirlenir. 2. yıldan uzun süre aktifinde ise KDV’den
muaftır.
 Her durumda kiralara cari oranda KDV ilave edilecektir.
 Alım ve satım anında %4 tapu harcı uygulaması bulunmaktadır.
OSB’ler de Leasing
2.Model ; Firmanın aktifinde bulunan hazır bir binayı ‘sat ve
tekrar kirala’ modeli ile finansman sağlaması
 Satın alma KDV’si ve kira KDV muafiyeti
 Binde 4.55 tapu harcı uygulaması bulunmaktadır.
 Finansal kiralama şirketine satıştan doğan kazançlar için
%100 kurumlar vergisi istisnası.
OSB’ler de Leasing
3.Model ; Firmanın Organize Sanayi ‘den alacağı arsanın ve
arsa üzerine inşa edilecek binanın leasing ile finanse
edilmesi.
 Arsa kısmı için satın alma KDV’si istisna kapsamında olup
kiralara cari oranda KDV ilave edilecektir.
 Alım ve satım anında %4 tapu harcı uygulaması
bulunmaktadır.
Tüm yatırımlarınızda sizlerle beraber olmak dileğiyle
Teşekkürler

similar documents