Ameliyathane Oryantasyon Sunusu

Report
BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI
Op. Dr. Seyit Muhsin SARIKAYA
ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON UZMANI
ESİN YILMAZ
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİ ve ANESTEZİ TEKNİSYENLERİ
TEKNİKERLER
AMELİYATHANE İŞLEYİŞ
PROSEDÜRÜ
 AMAÇ
 Ameliyathanede yürütülen faaliyetlerin tamamlanması,







ameliyat olacak hastalar için uygun şartların sağlanması,
operasyon yapılan hastaların komplikasyon risklerini en
aza indirmek, etkin güvenilir sağlık hizmeti sunmak.
KAPSAM
Ameliyathane çalışanlarını kapsar.
SORUMLULAR
Anestezi uzman doktoru
Anestezi teknisyenleri
Ameliyat hemşireleri

PROSEDÜR
 4.1.Prosedürün Uygulama Aşamaları:
 Ameliyathanenin hazırlanması
 Kayıt işlemlerinin yapılması
 Hastanın ameliyathaneye alınması
 Hastanın uyutulması
 Cerrahi işlemlerin yapılması
 Hastanın uyandırılması
 Hastanın ameliyathaneden çıkarılması
 Prosedür Detayı:


Ameliyathaneye ameliyathane personeli
Personelin Ameliyathaneye Giriş Talimatına(TL85) göre girer.
cerrahi servisinde ameliyata hazırlanmış olan
hasta ameliyathaneye servis hemşiresi eşliğinde
tekerlekli sandalye ile hasta taşıma
talimatına(TL-26) göre tekerlekli sandalyeyle veya
sedye ile dosyasıyla birlikte anestezi teknisyenine
teslim edilir. Hasta Ameliyathane Hasta Giriş
Talimatına (TL-79)göre ameliyathaneye alınır.
 Anestezi uzmanı tetkikleri ve
konsültasyonu yapılan hastayı
ameliyattan bir gün önce görür. Hastanın
tüm tetkiklerini, gerekli
konsültasyonunu ve fiziki muayenesini
yapar. Muayene bulgularına göre gerekli
anestezi seçimine hasta ile birlikte karar
verilir. Ve “Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Hasta Onam Formu(FR-64)” doldurur.


Anestezi doktoru ve anestezi teknisyeni
tarafından hasta ve dosyasının son kontrolleri
yapıldıktan sonra “Anestezi Talimatına (TL-18)”
göre hasta uyutulur. Ve “Anestezi Raporu
Formu(FR-37)” doldurulur.
Cerrahi ekip ameliyat için gerekli malzeme ve
aletleri, ameliyat masasını “Ameliyat Masası
Hazırlama Talimatına(TL-78)” göre steril olarak
hazırlar.






Cerrahi ekip ve anestezi ekibi ile hastanın
ameliyatı gerçekleştirilir.
Gerekli görüldüğü durumlarda konsültasyon için
ilgili hekim çağırılır.
Ameliyat bitiminde hasta anestezi ekibi
tarafından tam uyanıp şuurlu olduğundan emin
olunana kadar bekletilir.
Uyanan hasta dosyası ile birlikte görevli anestezi
teknisyeni tarafından transfer sedye ile götürülür
ve cerrahi servis hemşiresine teslim edilir.
Patoloji numunesi alındı ise servise teslim edilir.
Ameliyat olan hastalar ameliyat protokol
defterine kaydedilir.
 Ameliyatta kullanılan ilaçlar ve malzemeler





ameliyathane tıbbi ilaç ve sarf kullanım listesinde
işaretlenir.
Ameliyathanede ve ameliyat esnasında kullanılan
cihazlar ilgili cihaz kullanma talimatına göre kullanılır.
Radyofrekans kullanma talimatı(TL-12)
Elektrokoter kullanma talimatı(TL-41)
Aspiratör kullanma talimatı(TL-35)
Otoklav kullanma talimatı(TL-10



Etüv kullanma talimatı(TL-11)
Ameliyat esnasında kullanılan malzemeler ve
aletlerin bir sonraki operasyona hazır olacak
şekilde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
Talimatına(TL-03) göre işlem yapılarak hazırlanır.
Ameliyat salonlarının temizliği her ameliyattan
sonra bir sonraki operasyona hazır olacak şekilde
“Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Talimatına(TL03)” göre yapılır. “Ameliyathane Temizlik Takip
Formu(FR-138)” na kaydedilir.

Ameliyata giren hastanın güvenliği için
ameliyat yapılacak bölge Güvenli Cerrahi
İşaretleme Talimatına (TL-80) göre
işaretlenir.Hastanın güvenliği açısından
Hasta Güvenliği Talimatına(TL-100) uyulur.
Personel yaralanmalarında Kesici Delici Alet
Yaralanmalarından Korunma ve İzleme
Talimatına(TL-82) uyulur.
Eğer ameliyat olan hastanın bulaşıcı hastalığı
varsa (Hepatit B, Hepatit C, AİDS, Kist Hidatik)
kullanılan cerrahi set ve bütün malzemeler
odadan çıkarılmadan operasyon odasında
ultraviyole ışını ile en az iki saat ışınlanarak
dezenfeksiyonu sağlanır.




Ameliyat esnasında kullanılan çamaşırlar kirli
çamaşır konteynırlarına konularak Kirli
Çamaşırların Toplanması ve Transferi Talimatına
(TL-67) göre transfer edilir.
Ameliyat esnasında oluşan atıklar Atık Yönetimi
Talimatına(TL-123 )göre imha edilir.
Ameliyathanede kullanılan narkotik ilaçların
talep, devir ve muhafazası “Uyuşturucu İlaç Talep,
Devir, Muhafazası Talimatına (TL-88)” göre
yapılır.
Ameliyathanede kullanılan tıbbi cihaz ve
malzemelerin arızalanması durumunda teknik
servise “Teknik Tamir İstem Formu(FR-50)” ile
haber verilir.
REFERANSLAR
 Personelin Ameliyathaneye Giriş
Talimatı(TL-85)
 Hasta taşıma talimatı(TL-26)
 Ameliyathane Hasta Giriş Talimatı (TL-79)
 Anestezi Talimatı (TL-18)
 Anestezi fişi formu(FR-37)
 Ameliyat masası hazırlama talimatı(TL-78)
 Aspiratör kullanma talimatı(TL-38)
 Otoklav kullanma talimatı(TL-10)











Etüv kullanma talimatı(TL-11)
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Talimatı(TL-03)
Ameliyathane Temizlik Takip Formu(FR-138)
Güvenli Cerrahi İşaretleme Talimatı (TL-80)
Hasta Güvenliği Talimatı(TL-100)
Kesici Delici Alet Yaralanmalarından Korunma ve
İzleme Talimatı(TL-82)
Kirli Çamaşırların Toplanması ve Transferi
Talimatın(TL-120)
Atık Yönetimi Talimatı (TL-123)
İlaç-Sarf Malzeme Temin Ve Stok Talimatı(TL-87)
Uyuşturucu İlaç Talep, Devir, Muhafazası
Talimatı (TL-88)
Teknik Tamir İstem Formu(FR-50)
FİZİKİ YAPISI
YARI STERİL ALAN
Yarı steril alanda personel dinlenme odası, ilaç-sarf malzeme deposu ve
doktor odası bulunmaktadır.
STERİL ALAN ve EL YIKAMA ÜNİTESİ
İKİ AMELİYAT SALONU
Laparoskopi,
Anestezi cihazı,
Buzdolabı,
Hepafiltre (aseptizör),
Her odada birer adet bulunmaktadır.
ANESTEZİ HEKİMİNİN GÖREV TANIMI
 Görev Tanımları:
 Kendisine bir gün önceden verilecek ameliyat listesine
göre vakaların niteliklerini ve ameliyat sürelerini göz
önüne alarak ameliyathane çalışma listesini düzenler.
 Ameliyat olacak hastaların ameliyata hazırlanması için
gerekli incelemeler ile konsültasyonların yapılmasını ve
bu hastaların premedikasyonunu sağlar.
 Narkoz ve ameliyat sonrası bakım yerlerinde çalışan
personelin hizmetle ilgili amiri olup, onların düzenli ve
verimli çalışmalarını ve hizmet içi eğitim almalarını
sağlar. Bölümünden baştabibe karşı sorumludur.
 Hastanın sağlık durumuna göre anestezi altında ameliyat
yapılıp yapılamayacağı hususunda karar verir.
 Operatörle görüşerek ameliyatın özelliğine ve hastalığına göre
hastaya ameliyat masasında en uygun pozisyonu verir ve anestezi
tekniğini tespit ederek gerekli anestetiği hastaya uygular veya
kendi kontrolü altındaki teknisyenlere uygulatır.
 Ameliyat süresince anestezi altında olan hastanın durumunu,
normal şartlarda seyrini temin için bütün kontrollerini yapar
veya kendi sorumluluğu altında olan teknisyene
yaptırır.,Anestezi şekli ve seyrini ameliyat kağıdına kaydeder.
 Ameliyat sonu hastanın normal hayatı fonksiyonlarını
kazanıncaya kadar gerekli gördüğü bütün tedbir ve tedavileri
uygular. Bu hususta cerrah ile lüzüm gördüğü diğer uzmanlarla
konsültasyon yapar. Ameliyathane ve sterilizasyon işlemlerinde
ameliyathane sorumlusuna yardımcı olur.
 Narkoz ve ameliyat sonrası bakım birimindeki her türlü cihaz
alet, ilaç ve sıhhi malzemenin sağlanması, bakım muhafaza ve
sarfından sorumludur.
 Anestezi Teknisyenlerinin Görev Ve Yetkileri
 Anestezi teknisyeni; anestezi uzmanı veya
bunun bulunmadığı hallerde ameliyat- hane
sorumlu uzmanının sorumluluğu altında,
bunların ve ameliyatı yapan uzmanın
direktiflerine göre ameliyatın ve narkozun
salimen ve rahat bir şekilde sonuçlanması
için gerekenleri yapar.
 a) Anestezi cihazının bakımından,
temizlenmesinden, sterilizasyonundan ve
daima kullanılabilir halde
bulundurulmasından sorumludur.Anestezi
cihazını ve ameliyat masasını her ameliyattan
önce kontrol eder. Ameliyata hazır duruma
getirir. Oksijen, azot protoksit bombalarının
dolu olup olmadığına bakar. Anestezi
cihazındaki arızaları, anestezik maddelerle,
anestezide kullanılan bütün yardımcı ilaç
malzeme ihtiyacını anestezi uzmanına
vaktinde haber verir.
 b) Anestezi uzmanı bulunmayan yerlerde
anestezi teknisyeni, ameliyat olacak hastaları
en az bir gün önce görür. Dosyaları inceler.
Anestezi ve ameliyat yönünden noksan olan
tetkikleri tamamlattırır. Herhangi bir zorlukla
karşılaşırsa operatör'e haber verir.
AMELİYATHANE SORUMLU HEMŞİRESİNİN
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 a) Kurum ve Müdürlük tarafından belirlenmiş politika, hedef,
kural ve düzenlemelere uyumu sağlar. Bunları sorumluluğu
altındaki hemşire, hasta/hasta yakınlarına açıklar ve benimsetir.
 Politikalardan sapmayı önleyici tedbirler alır.
 b) Kurumun hemşirelik hizmetleri ile koordine çalışır ve
hizmetin günün koşullarına göre geliştirilmesini sağlar.
 c) Ameliyathane için gerekli hemşire sayısı ve niteliğini belirler,
bilgi verir.
 d) Hemşirelerin çalışma çizelgesi ve izinlerini düzenler,
Müdürlüğe onaya sunar.
 e) Ünitenin hemşirelik hizmetleri, gereksinimleri ve sorunlarına
ilişkin bilgi alışverişinde bulunur.
 f) Hemşirelerinin terfi, yer değiştirme ve
disiplin gibi özlük işleri ile ilgili konularda
Müdürlüğe önerilerde bulunur
 g) Dolaşan ve steril hemşireleri belirleyerek
günlük çalışma listelerini hazırlar. Yemek ve
dinlenme aralarını düzenler, listeler ve
kaydeder.
 h) Gerekli araç-gereci temin eder. Uygun
koşullarda korunmasını, kullanıma hazır
bulundurulmasını sağlar.
 i) Her ameliyat için gerekli olan malzemelerin
önceden hazırlanmasını sağlar.

 j) Kullanılan malzeme sarfını planlar, yeni ve deneme
aşamasındaki malzemelerin test edilmesini sağlar.
İlgili birimlere geri bildirimde bulunur.
 k) Hemşirelik hizmetlerine ilişkin kayıtların
tutulmasını ve formların düzenli kullanımını ve
muhafazasını sağlar.
 l) Ameliyat sonrası Ameliyatta Sayımı
Yapılacak Malzeme Formunu kontrol eder/
 edilmesini ve belgelerin arşivlenmesini sağlar
.
 m) Ameliyat sonrası çıkan kirli malzemelerin
yıkanmasını, sayılmasını, listeye uygun
şekilde hazırlanmasını, steril edilmesini ve
kullanıma hazır bulundurulmasını sağlar.
 n) Ameliyathanede kullanılan cerrahi setlerin
standart listelerinin oluşturulmasını ve
güncelliğini sağlar.
 o) Ameliyathanenin genel olarak günlük, ameliyat
odalarının ise vaka aralarında temizliğinin
yapılmasını sağlar.
 p) Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve sterilizasyon
bölümü ile işbirliği yaparak, enfeksiyon kontrol
önlemlerinin uygulanmasını sağlar.
 q) Elektrik, su tesisatı, araç gereçlerin arızalarının
bildirilmesi ve giderilmesini sağlama amacıyla ilgili
birimlerle bağlantı kurar.
 r) İlaçların güvenli bir şekilde temini, kullanımı ve
muhafaza edilmesini sağlar. Dinlenme aralarını
düzenler, listeler ve kaydeder.
 Narkotik ilaçların kullanımını, saklanmasını kontrol
etmek, kayıt altına almak.
 Ayaktan veya yatan hastanın ameliyathaneye
kabulünü sağlamak, mahremiyetine özen göstermek,
varsa emaneti hasta eşyaları teslim formunu
kullanmak ve ameliyathanede bulunduğu süre
içerisinde gerekli bakımı almasını sağlamak.
 Hastanın ameliyat öncesi gerek duyduğu destek ve
yardımı almasını, gerekirse yalnız kalmamasını
sağlamak. hastanın ilgili bölüme güvenli bir biçimde
taşınmasını sağlamak, hastaya refakat ederek servis
hemşiresine sözlü ve yazılı olarak teslim edilmesini
sağlamak.
 Adli vakalarda kurum politikasına uygun hareket




eder/edilmesini sağlar.
Her hasta için kullanılan malzeme ve ilaçların
kullanıldığını gösteren masraf formunun
doldurulmasını, ameliyathane sekreterliğine teslim
edilmesini sağlamak.
Ayda en az bir defa olmak üzere düzenli aralıklarla,
ameliyathane hemşireleri ile toplantılar yapmak ve
yenilikleri duyurmak, toplantı ile ilgili kayıtları
tutmak, başhemşireliğe rapor etmek.
Bölümdeki hemşirelerin mesleki gelişimlerinde
rehberlik ve danışmanlık yapmak
Kurum politikaları doğrultusunda hemşirelerin
performans değerlendirmelerini yapmak. iş doyumu
ve motivasyonu yükseltici düzenlemeler yapmak.
 Bölüme yeni başlayan hemşirelerin rehber hemşire gözetiminde




ve uyum eğitimi yoluyla işe alıştırılmasını sağlamak.
Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin eğitim
gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunmak, hizmet içi
eğitimlere katılmasını sağlamak.
Öğrenci hemşirelerin eğitiminde uygun eğitim ortamı sağlamak.
Başhemşireliğin bilgisi dahilinde hemşirelik mesleği ile ilgili
araştırmalar yapmak/katılmak, bu tür çalışmalarda hemşirelere
rehberlik etmek.
Mesleki ilerleme ve gelişim için başhekimlikçe uygun görülen
eğitim etkinlikleri ve toplantılara katılmak, diğer kurum ve
ameliyathane sorumlu hemşireleri ile mesleki ilişkilerini
geliştirmek.
 Başhemşireliğin belirlediği aralıklarda ve
biçimde istenen kayıt, rapor, istatistikleri
sağlamak.
 Kurumun belirlemiş olduğu acil durum
planlamalarını uygulamak/uygulanmasını
sağlamak.
 Ameliyathanede oluşan iş kazalarına ait
raporları tutmak/tutulmasını sağlamak ve
ilgili birimlere bildirmek.
 Gerektiğinde dolaşan ve steril hemşirenin
görevlerini yerine getirmek, rehberlik etmek,
 Ameliyathanenin temizlik, aydınlanma, ısınma ve
havalandırma gibi hizmetlerine ilişkin ilgili
birimlerle işbirliği yapmak.
 İzin, rapor ve benzeri durumlarda yerine vekalet
edecek kişiyi önermek.
 Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallar
doğrultusunda yapmak/yapılmasını sağlamak.
Ameliyathane Hemşiresi
Steril (Scrub) Hemşire:
 Hemşirenin görev, yetki ve sorumluluklarının yanı




sıra;
1) Ameliyat sırasında steril alan içinde çalışır.
2) Steril alanın korunmasına yönelik aseptik
teknikleri uygular. Bulaşıcı(kontaminasyon)
enfeksiyonları önlemek için gerekli önlemleri alır.
3) Ameliyathanede hasta güvenliğine yönelik gerekli
önlemlerin alınmasını sağlar ve uygular.
4) Bir gün önceden ertesi günün ameliyat ve işlem
tiplerini gözden geçirir. Alet ve malzeme ile ilgili
hazırlık yapar.
 5) Cerrahi işlem süresince ekipte yer alır.
 6) Cerrahi el antisepsisini uygular. Steril gömlek
ve eldiven giyer. Cerrahi ekibin steril gömlek ve
eldiven giymesine yardımcı olur.
 7) İşlem sırasında gereken steril alet, diğer
malzemelerin hazırlanmasını ve kullanımını
sağlar.
 8) Hastanın steril örtülmesine yardım eder.
10) Malzemeleri kolay alınabilecek şekilde
düzenler ve işlemin tipine göre cerrahın ihtiyacı
olan malzemeyi önceden belirleyerek verir.
 11) Cerrahi işlem sırasında ihtiyaç duyulan iğne, iplik
gibi sarf malzemeleri yeteri kadar hazırlayarak
kullanıma hazır hale getirir.
 12) İşlem sonrası tüm aletleri, kompresler ve
tamponları dolaşıcı hemşire ile birlikte sayar ve
kaydeder.
 13) Ameliyat sırasında alınan doku örneklerini
tanımlayarak dolaşıcı hemşireye güvenli bir biçimde
teslim eder.
 14) Ameliyat sonrası malzemelerin temizlenmesini,
sayılmasını, listeye uygun şekilde hazırlanmasını,
steril edilmesini ve kullanıma hazır
bulundurulmasını sağlar.
Dolaşan (sirküle)
Hemşire:
 1) Ameliyathanedeki hastanın hemşirelik bakımından





sorumludur.
2) Ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında cerrahi ekibin
malzeme ihtiyaçlarını sağlar.
3) Hastanın endişesini azaltmak için psikolojik
destek sağlar.
4) Hasta için güvenli ve konforlu çevre sağlamada
ekibi gözleyerek yardımcı olur.
5 Uygun hasta bakımı ve hasta güvenliği için gereken
tüm uygulamalarını yapar.
6) Hastayı işlem sonrası güvenli bir biçimde ünite
hemşiresine yazılı ve sözlü şekilde teslim eder.
 7) Hastanın kimliğini doğrular, hasta bilgilerini
gözden geçirir.
 8) Hastanın ameliyat masasına alınmasına, uygun
pozisyon verilmesine, güvenliğinin sağlanmasına
yardım eder, mahremiyetini korur.
 9) Cerrahi işlem süresince odada kalarak ihtiyaca
yönelik destek verir. İhtiyaç duyulan tıbbi malzemeyi
temin eder. Paket açma standartlarını uygular.
 10) Cerrahi doku örneklerini (spesmen) uygun şekilde
hazırlar, etiketler, kayıt eder ya da kayıt edilmesi için
sekreterliğe teslim eder ve laboratuara
gönderilmesini sağlar.
HİZMET KALİTE STANDARTLARI
HAZIRLAYANLAR
 Ameliyathane sorumlu hekimi Op. Dr. S. Muhsin
Sarıkaya
 Ameliyathane sorumlu hemşiresi Üzeyde Akçalı
 Anestezi teknisyeni Murat Sümengen

similar documents