Fonksiyonlar-2

Report
BPR152 ALGORİTMA VE
PROGRAMLAMA - II
Öğr. Gör. Bayram AKGÜL
[email protected]
http://myo.bartin.edu.tr/akgul
Konular
• Fonksiyon Parametreleri ve Argumanlar
–
–
–
–
–
Pass-by-value
ref
out
Dizi parametreler
Değişken sayıda parametre alan fonksiyonlar
• Fonksiyonların aşırı yüklenmesi
• Opsiyonel parametreler
2
Fonksiyon Parametreleri & Argumanlar
• Parametreler fonksiyon tanımlanırken fonksiyona
dışarıdan gelen değişkenlerdir.
– Parametreler fonksiyon tanımlanırken kullanılacak takma
isimlerdir.
• Argumanlar fonksiyon çağrılırken kullanılan ifadelerdir.
// a, b ve c parametrelerdir
static int Topla(int a, int b, int c)
{
return a + b + c;
}
static void Main()
{
int x = 2;
int y = Topla(x, 3, x * 2);
// x, 3 ve x*2 argumanlardır
Fonksiyon çağrılırken
kullanılan argumanlar
aşağıdakiler gibi
olabilir:
― x
― 3
― x*2
}
3
Parametre & Argüman Türleri
• C# ta, normal olarak kullanılan argümanlar
değerleri ile kullanılır (passed-by-value)
– Fonksiyon çağrılırken tüm argümanlar hesaplanıyor
ve değerleri karşılık gelen parametreye aktarılıyor.
– Bu durumda Fonksiyon çalışması sırasında
parametrenin değerinin değişmesi argümanın
değerini etkilemez.
4
Değer olarak geçme (Pass-by-Value)
static int Fnk(int a, int b, int c)
{
a += b + c; // a'nın değeri değişiyor
return a;
}
static void Main()
{
int x = 2;
int y = 3;
int z = 4;
int t = Fnk(x, y, z);
Console.Write("x: {0}, y: {1}, z: {2}, t: {3}", x, y, z, t);
}
x: 2, y: 3, z: 4, t: 9
x argümanı ‘a’ parametresi olarak
fonksiyona geçiyor ve değeri değişmesine
rağmen ‘x’ in değeri değişmiyor.
- Argümanların değerini değiştirmek mümkün mü?
5
Argümanların değerini fonksiyonda değiştirmek
• Ondalıklı bir sayının tam ve virgülden sonraki kısmını
ayırıp ekrana yazdıran bir fonksiyon yazmak istiyoruz.
– sayi = 2.35 tam kisim: 2, kesir kisim: 0.35
– Muhtemelen bu işi yapacak fonksiyon (?)
static void Ayristir(double sayi, int tam, double ksr)
{
tam = (int)sayi;
ksr = sayi - tam;
}
static void Main()
{
int i = 0;
double f = 0.0;
Ayristir(2.35, i, f);
Console.Write("Tam Kısım: {0}, kesir kisim:{1:F2}", i, f);
}
Tam Kısım: 0, kesir kisim:0,00
6
Adres geçme (Pass-by-Ref)
• ref parametre: değişkenlerin metotlara adres gösterme yoluyla
aktarılmasını sağlar.
– ref sözcüğüyle bir değişkenin metoda adres gösterme yoluyla aktarılabilmesi için
ana programda değişkene bir ilk değer verilmelidir. Yoksa hata verir.
static void Ayristir(double sayi, ref int tam, ref double ksr)
{
tam = (int)sayi;
ksr = sayi - tam;
}
static void Main()
{
int i = 0;
double f = 0.0;
Ayristir(2.35, ref i, ref f);
Console.Write("Tam Kısım: {0}, kesir kisim:{1:F2}", i, f);
}
Tam Kısım: 2, kesir kisim:0,35
7
out parametre
• Kullanımı ref anahtar sözcüğüyle tamamen
aynıdır.
– Tek farkı out ile belirtilen değişkenlere esas programda
bir ilk değer verilmesinin zorunlu olmamasıdır.
– Örneğin aşağıdaki kullanım tamamen doğrudur:
static void Ayristir(double sayi, out int tam, out double ksr)
{
tam = (int)sayi;
ksr = sayi - tam;
}
static void Main()
{
int i;
double f;
Ayristir(2.35, out i, out f);
Console.Write("Tam Kısım: {0}, kesir kisim:{1:F2}", i, f);
}
8
ref & out
• ref veya out anahtar sözcükleri ile geçilen
parametreler fonksiyonda değişirse değişim
ana programa da yansır.
– Çünkü değişkenlerin aslında adresleri gönderilmiştir.
static int Fnk(ref int a, ref int b, ref int c)
{
a += b += c += 1;
return a;
}
static void Main()
{
int x = 2, y = 3, z = 4;
int t = Fnk(ref x, ref y, ref z);
Console.Write("x: {0}, y: {1}, z: {2}, t: {3}", x, y, z, t);
}
x: 10, y: 8, z: 5, t: 10
9
Parametre olarak diziler
using System;
class Program
{
static void Yaz(int[] dizi)
{
foreach (int i in dizi)
Console.WriteLine(i);
}
static void Main()
{
int[] dizi = { 1, 2, 4, 7, 9 };
Yaz(dizi);
}
• Buradaki Yaz metodu
kendisine parametre
olarak verilen dizinin
elemanlarını alt alta
yazar.
• Bu fonksiyona
gönderilen parametrenin
int türünden dizi olması
gerekir.
• Her hangi türden bir
dizi göndermek istersek
ne yapmalıyız?
}
10
Parametre olarak diziler
using System;
class Program
{
static void Yaz(Array dizi)
{
foreach (object i in dizi)
Console.WriteLine(i);
}
static void Main()
{
int[] dizi1 = { 1, 2, 4, 7};
double[] dizi2 = { 1.2, 3.4, 5.6};
string[] dizi3 = { "Sarı", "Kırmızı",
"Mavi", "Yeşil" };
Yaz(dizi1);
Yaz(dizi2);
Yaz(dizi3);
}
}
1
2
4
7
1,2
3,4
5,6
Sarı
Kırmızı
Mavi
Yeşil
• Buradaki Yaz metodu
kendisine parametre
olarak gönderilen herhangi
bir dizinin elemanlarını alt
alta yazar.
• Bu fonksiyona gönderilen
parametrenin sadece dizi
olması yeterlidir.
11
Dizi parametreleri
• Dizi parametrelerinde yapılan bir değişiklik
gerçek diziyi etkiler.
• Çünkü diziler parametre olarak
kullanıldığında dizinin kendisi yerine adresi
gönderilir.
• Dolayısıyla aynı bellek bölgesi üzerinde
işlem yapılır.
12
Parametre olarak diziler
using System;
class Program
{
static void EkranaYazdir(int[] dizi)
{
for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
Console.Write(dizi[i] + " ");
Console.WriteLine("\n");
}
static void ikiyeKatla(int[] dizi)
{
for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
dizi[i] *= 2;
}
1 2 4 7 9
2 4 8 14 18
static void Main()
{
int[] dizi = { 1, 2, 4, 7, 9 };
EkranaYazdir(dizi); // ilk halini yazdır
ikiyeKatla(dizi);
// dizi değişecek
EkranaYazdir(dizi); // son halini yazdır
}
}
13
Fonksiyonların aşırı yüklenmesi
• C#'ta parametre sayısı ve/veya parametrelerin
türleri farklı olmak şartıyla aynı isimli birden fazla
fonksiyon oluşturulabilir. Buna fonksiyonların aşırı
yüklenmesi denir.
static void EkranaYaz(string yazi)
{
Console.Write(yazi);
}
static void EkranaYaz(int sayi, int sefer)
{
for (int i = 0; i < sefer; i++)
Console.Write(sayi);
}
• Farklı sayılarda ve türlerde parametrelerle aynı
isimli fonksiyon!
14
Aşırı yüklenmiş Fonksiyonların Çağrılışı:
• C#, bir fonksiyon çağrıldığında ve çağrılanla aynı
isimli birden fazla fonksiyon bulunduğunda
fonksiyonun çağrılış biçimine bakar.
• Yani ana programdaki fonksiyonda girilen
parametrelerle oluşturulmuş olan fonksiyonların
parametrelerini kıyaslar.
– Önce parametre sayısına bakar.
– Eğer aynı isimli ve aynı sayıda parametreli birden fazla
metot varsa;
– Bu sefer parametre türlerinde tam uyumluluk arar,
– Parametre türlerinin tam uyumlu olduğu bir metot
bulamazsa;
– Bilinçsiz tür dönüşümünün mümkün olduğu bir metot arar,
– Onu da bulamazsa programımız hata verir.
15
Aynı isimde fonksiyonlar! - 1
using System;
class Metotlar
{
static void Metot (int x, int y)
{
Console.WriteLine("1. metot çağrıldı.");
}
static void Metot(float x, float y)
{
Console.WriteLine("2. metot çağrıldı.");
}
static void Metot(string x, string y)
{
Console.WriteLine("3. metot çağrıldı.");
}
static void Main()
{
Metot("deneme", "deneme");
Metot(5, 6);
Metot(10f, 56f);
Console.ReadLine();
}
}
3. metot çağrıldı.
1. metot çağrıldı.
2. metot çağrıldı.
• Bu programda üç metot da aynı
sayıda parametre almış.
• Bu durumda parametrelerin
türlerine bakılır:
• Ana programdaki
Metot("deneme","deneme");
satırıyla üçüncü metot çağrılır.
• Metot(5,6); metot çağrımının
parametre türlerinin tam uyumlu
olduğu metot birinci metottur, o
yüzden birinci metot çağrılır.
• Eğer birinci metot oluşturulmamış
olsaydı ikinci metot çağrılacaktı.
• Son olarak Metot(10f,56f); satırıyla
da ikinci metot çağrılır.
16
Aynı isimde fonksiyonlar! - 2
using System;
class Metotlar
{
static void Metot(float x, float y)
{
Console.WriteLine("1. metot çağrıldı.");
}
static void Metot(double x, double y)
{
Console.WriteLine("2. metot çağrıldı.");
}
static void Main()
{
Metot(5, 6);
}
}
1. metot çağrıldı.
• Bu programda iki
metodun da parametre
sayısı eşit, iki metotta
da tam tür uyumu yok
ve iki metotta da
bilinçsiz tür dönüşümü
mümkün.
• Bu durumda en az
kapasiteli türlü metot
çağrılır.
• Yani bu programda
birinci metot çağrılır.
17
Aynı isimde fonksiyonlar! - 3
using System;
class Metotlar
{
static void Metot(float x, float y)
{
Console.WriteLine("1. metot çağrıldı.");
}
static void Metot(int x, int y)
{
Console.WriteLine("2. metot çağrıldı.");
}
static void Main()
{
Metot(5, 6.4f);
}
}
• Bu programda iki
metodun da parametre
sayısı eşit, iki metotta
da tam tür uyumu yok!
• Parametrelerden
bilinçsiz dönüşüm
yapılabilecek fonksiyon
çağırılır.
• Yani bu programda
birinci metot çağrılır.
1. metot çağrıldı.
18
Aynı isimde fonksiyonlar! - 4
using System;
class Metotlar
{
static void Metot(float x, float y)
{
Console.WriteLine("1. metot çağrıldı.");
}
static void Metot(int x, int y)
{
Console.WriteLine("2. metot çağrıldı.");
}
static void Main()
{
Metot('f', 'g');
}
}
2. metot çağrıldı.
• Bu programda iki
metodun da parametre
sayısı eşit, iki metotta
da tam tür uyumu yok!
• Parametrelerden
bilinçsiz dönüşüm
yapılabilecek fonksiyon
çağırılır. char hem inte
hem de floata bilinçsiz
olarak dönüşebilir.
Ancak int daha az
kapasiteli olduğu için
birinci metod çağırılır.
19
Değişken sayıda parametre alan
Fonksiyonlar
• Şimdiye kadar fonksiyonlarımıza gönderdiğimiz
parametre sayısı belliydi ve bu parametre
sayısından farklı miktarda parametre girersek
programımız hata veriyordu.
• İstediğimiz sayıda parametre girebileceğimiz
fonksiyonlar yazabilir miyiz?
int t1 = Toplam(5,10);
int t2 = Toplam(7,12,45);
int t3 = Toplam(123, 12, 5, 7, 9, 4, 12);
20
Değişken sayıda parametre
static int Toplam(params int[] sayilar)
{
if (sayilar.Length == 0) return 0;
int toplam = 0;
foreach (int i in sayilar)
toplam += i;
return toplam;
}
static void Main()
{
Console.WriteLine(Toplam());
Console.WriteLine(Toplam(5));
Console.WriteLine(Toplam(5, 10));
Console.WriteLine(Toplam(2, 9, 12));
Console.WriteLine(Toplam(7, 12, 45));
Console.WriteLine(Toplam(123, 12, 5, 7, 9, 4, 12));
}
0
5
15
23
64
172
21
Opsiyonel parametreler
• Bir fonksiyonun birden fazla amaç için
kullanılmasını sağlayabiliriz.
• İsteğe bağlı parametreler kullanarak bu
durumu sağlayabiliriz.
• Örnek: Aşağıdaki üç fonksiyonu düşünelim:
• static double TutarHesapla(double fiyat, int adet)
• static double TutarHesapla(double fiyat, int adet, bool kdv)
• static double TutarHesapla(double fiyat, int adet, bool kdv, double kdv_orani)
– Bu üç fonksiyonu aşırı yükleyerek gelecek slayttaki gibi
yapabiliriz.
22
Opsiyonel Parametreler
static double TutarHesapla(double fiyat, int adet)
{
return fiyat * adet;
}
static double TutarHesapla(double fiyat, int adet, bool kdv)
{
double tutar = fiyat * adet; if (kdv) tutar *= (1.18);
return tutar;
}
static double TutarHesapla(double fiyat, int adet, bool kdv, double kdv_orani)
{
double tutar = fiyat * adet; if (kdv) tutar *= (1 + kdv_orani);
return tutar;
}
static void Main()
{
double t1 = TutarHesapla(100, 2);
double t2 = TutarHesapla(100, 2, true);
double t3 = TutarHesapla(100, 2, true, 0.08);
Console.WriteLine("Tutar-1:{0} TL, Tutar-2:{1} TL, Tutar-3:{2} TL", t1, t2, t3);
}
Tutar-1:200 TL, Tutar-2:236 TL, Tutar-3:216 TL
23
Opsiyonel Parametreler
static double TutarHesapla(double fiyat, int adet){ … }
static double TutarHesapla(double fiyat, int adet, bool kdv) { … }
static double TutarHesapla(double fiyat, int adet, bool kdv, double kdv_orani){ … }
static void Main()
{
double t1 = TutarHesapla(100, 2);
double t2 = TutarHesapla(100, 2, true);
double t3 = TutarHesapla(100, 2, true, 0.08);
Console.WriteLine("Tutar-1:{0} TL, Tutar-2:{1} TL, Tutar-3:{2} TL", t1, t2, t3);
}
• Fonksiyon ilk çağırılışta iki parametreli fonksiyon çalışacaktır.
• İkinci çağırılışta üç parametreli fonksiyon çalışacaktır.
• Üçüncü çağırılışta ise dört parametreli fonksiyon çalışacaktır.
24
Opsiyonel Parametreler
• Fonksiyonu üç defa yazmaktansa varsayılan
parametreler ile aşağıdaki gibi bir defa yazabiliriz.
• Bu fonksiyon önceki üç fonksiyonun da işini görür!
public double TutarHesapla(double fiyat, int adet, bool kdv=false, double kdv_orani=0.18 )
{
double tutar = fiyat * adet;
if (kdv) tutar *= (1 + kdv_orani);
Opsiyonel Parametreler: Eğer
return tutar;
fonksiyon iki parametre ile çağırılırsa
}
static void Main()
{
double t1 = TutarHesapla(100, 2);
double t2 = TutarHesapla(100, 2, true);
double t3 = TutarHesapla(100, 2, true, 0.08);
kdv’nin değeri false ve kdv_oranı 0.18
olacaktır. Eğer fonksiyon üç parametre
ile çağırılırsa yine kdv_oranı 0.18
olacaktır.
Console.WriteLine("Tutar-1:{0} TL, Tutar-2:{1} TL, Tutar-3:{2} TL", t1, t2, t3);
}
Tutar-1:200 TL, Tutar-2:236 TL, Tutar-3:216 TL
25
Opsiyonel Parametreler Üzerine Notlar
• ref veya out parametreler opsiyonel olarak tanımlanamaz!
• Opsiyonel parametreler tüm parametrelerin en sağında
olmak zorundadır, normal parametreler arasında
opsiyonel parametreler tanımlanamaz!
• Bir fonksiyonda hepsi en sağda tanımlanmak şartı ile
birden fazla opsiyonel parametre olabilir.
• Opsiyonel parametrelerden bazılarına değer geçerek
bazılarına ise değer geçmeden kullanmak istiyorsanız
değer geçeceğiniz parametreler solda olmak zorundadır!
– Örneğin önceki sılaytta hazırladığımız TutarHesapla
fonksiyonunu aşağıdaki gibi kullanamazsınız!
double t = TutarHesapla(100, 2, 0.08); // ERROR!
26
Opsiyonel Parametre - İşlem
static double Hesapla(double x, double y, char islem = '+')
{
switch (islem)
{
case '+': return x + y;
case '-': return x - y;
case '*': return x * y;
case '/': return x / y;
case '%': return x % y;
default: return 0;
}
}
static void Main()
{
Console.WriteLine(Hesapla(5,
Console.WriteLine(Hesapla(5,
Console.WriteLine(Hesapla(5,
Console.WriteLine(Hesapla(5,
Console.WriteLine(Hesapla(5,
Console.WriteLine(Hesapla(5,
Console.WriteLine(Hesapla(5,
}
8
8
2
15
1,66666666666667
2
0
3));
3, '+'));
3, '-'));
3, '*'));
3, '/'));
3, '%'));
3, '^'));
27
DINLEDIĞINIZ IÇIN
TEŞEKKÜRLER…
Öğr. Gör. Bayram AKGÜL
28

similar documents