6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu

Report
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
Yürürlüğe Girdi!
Yeni Dönemde İşverenler ya da
İşveren Vekilleri Ne Yapmalı ?
 Uzun zamandır beklenen ‘İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu’ 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 İSG alanında sanki bir devrim oldu. Çünkü bütün işler
ve işyerleri ile çalışan herkes yasa kapsamına girdi.
 Şimdiye kadar İş Yasası’ nın içinde küçük bir bölüm
oluşturan İSG mevzuatı, artık müstakil bir yasa halini
aldı.
En az 4 gün işe devamsızlık ile sonuçlanan iş
kazalarının toplam istihdama oranı % Kaynak
Hämäläinen,Saarela,Takala, 2009:129içinde Karadeniz 2012)
 ILO verilerine göre de her yıl iş kazaları sonucu
357,000, meslek hastalıkları sonucu ise 1,945,000 kişi
ölüyor.
 Türkiye’ de her gün 172 iş kazası olmakta ve bunlardan
4’ ü maalesef ölümle sonuçlanmaktadır.
 Maddi kayıp yılda yaklaşık 8 milyar TL civarındadır.
ÜLKEMİZDEKİ İŞ KAZALARI
İŞYERİ
BÜYÜKLÜĞÜ
İŞYERİ SAYISI
İŞÇİ SAYISI
İŞ KAZASI SAYISI
1-9 Çalışan
1.214.259 (% 85) 3.238.542 (% 29)
19.090 (% 30)
10-49 Çalışan
182.843 (% 13) 3.576.946 (% 32)
16.340 (% 26)
50 ve Üzeri Çalışan
28.147 (% 2)
4.262.633 (% 39)
27.473 (% 44)
4857 sayılı İş Kanunu İle 6331 Sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Arasındaki
Farklar
 4857 Sayılı İş Kanunu
 6331 Sayılı İSG Kanunu
 İş Kanunu her çalışanı
 Çok az istisna hariç tüm
kapsamıyor.
 50 ve üzeri sanayiden sayılan
işyerlerinde İSG Kurulu
kurulma zorunluluğu var.
 Her işveren İSG hizmeti
almak zorunda değildi.
 Cezalar düşüktü.
çalışanları kapsıyor.
 İSG Kurulunda Sanayiden
sayılma şartı kaldırıldı.
 İşyerleri İSG uzmanı, hekim
çalıştıracak ya da hizmet satın
alacak.
 Cezalar yüksek.
İKİNCİL MEVZUAT
 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği
 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları
Tebliği
 İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (27.11.10)

KANUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ
 Yapılan düzenleme ile, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin
sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için
işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri
düzenlenmiştir
 Yeni yasa ile İSG’ de sonuç odaklı yaklaşımdan, önleyici yaklaşıma
geçilmiştir. İş kazası olduktan sonra araştırmak yerine, kaza olmadan
önce önlem alınması amaçlanmış ve eğitim ile bilinçlendirme ön plana
çıkarılmıştır.
 Kanunun özellikle 6–7 ve 8. maddelerinde, tüm işverenlerin
işyerlerinde, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve diğer sağlık
personeli görevlendirmek zorunda olduğu hususu düzenlenmiştir. Bu
prensibe göre işverenler işyerlerinin tehlike sınıflarını dikkate alarak,
çok tehlikeli işyerlerinde A sınıfı, tehlikeli işyerlerinde B sınıfı ve az
tehlike işyerlerinde ise C sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı ile
işyeri hekimi çalıştırmakla yükümlü kılınmıştır.
KANUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ
 İSG hizmetlerine ulaşmak eskisine göre çok daha kolaylaştırılmıştır.
Bakanlıktan yetkili ve bu konuda yeterli bilgi, tecrübe,donanım ve personele
sahip bir OSGB’ den ya da bakanlık onaylı İSG Uzmanın’ dan hizmet satın
almak suretiyle, daha az bir maliyetle İSG sorumluluklarını yerine getirmek
artık mümkün hale gelmiştir.
 Kamu özel sektör hariç herkes kapsam altına alınmıştır.
 Tüm
işyerlerinde İSG uzmanı, işyeri hekiminin görev yapması
sağlanmıştır.Aynı zamanda işverenlerin ortak sağlık birimlerinden hizmet
satın alabilmesi sağlanmıştır.
 10’dan daha az işçi çalıştıran işletmelerin İSG hizmetleri SGK fonlarından
karşılanacaktır.
 50 ve üzeri çalışanın bulunduğu ve 6 aydan uzun bir süre çalışılan tüm
işyerlerinde İSG kurulları kurulacaktır.
Kanunun Genel Özellikleri
 Çalışanlar sağlık gözetiminden geçmeden işe başlamayacaklardır.
 İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıtları etkin ve güncel







olacaktır.
Tüm işyerlerinde acil durumlara karşı eylem planı hazırlanacaktır.
İş sağlığı ve güvenliği, işyeri çalışanlarının katkı ve katılımıyla
sağlanacaktır
Çalışanlara, iş sağlığı ve güvenliği için bilgi ve eğitim verilecektir.
Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmaması halinde
çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabileceklerdir.
Risk değerlendirmesinin yapılmaması işi durdurma sebebi
sayılacaktır.
İş sağlığı ve güvenliği için çalışanlardan temsilci seçilecektir.
Ulusal İSG (İş sağlığı ve güvenliği) Konseyinin kuruluşu
başlatılacaktır.
Kanunun Genel Özellikleri
 İşyerlerinin toplu halde bulunduğu yerlerde iş sağlığı ve güvenliği
koordinasyonu sağlanacaktır.
 Kanunla uyumsuz davranışlara idari para cezası uygulanacaktır.
 Hayati
tehlike
sağlanacaktır.
tespitinde
işyerlerinde
işin
durdurulması
 Büyük
endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için işletme
kurulmadan gerekli önlem ve tedbir alınmış olacaktır. Bugüne kadar
iş güvenliği deyince aklımıza hep maden ocakları, inşaatlar, büyük
sanayi kuruluşları, fabrikalar, tersaneler gelirdi.
 Artık ofis, okul, otel, hastane,pastane ve benzeri küçük-büyük tüm
işyerleri ve çalışan herkes (işverenler, işveren vekilleri, çalışanlar,
kapıcılar, çırak ve stajyerler, hatta devlet memurları) bu kanunun
uygulama alanına girmiştir.
Kanunun Yürürlük Tarihleri
 İş Sağlığı ve güvenliği hizmetleri (Madde 6)
 İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerin desteklenmesi (m.7)
 İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları (m.8)
 Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az
tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden
itibaren iki yıl sonra, (01 Temmuz 2014)
 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta
yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl
sonra, (01 Temmuz 2013)
 Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay
sonra, (01 Ocak 2013) ,
Kanunun Yürürlük Tarihleri
 Tehlike sınıfının belirlenmesi (m.9)
 Belgelendirme, ihtar ve iptaller (m.31)
 Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanları (geç. m.5)
İşyeri hekimliği ücret ödemeleri (geç. m.6) yayım
tarihinde,
 Diğer maddelerin yayın tarihinden 6 ay sonra (01 Ocak
2013) yürürlüğe gireceği öngörülmüştür.
İŞVERENLERİN YOL HARİTASI
 Öncelikle işveren tarafından, işyerinde çalışan sayısı tespit
edilecek ve işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınarak işyerinin az
tehlikeli, tehlikeli veya çok tehlikeli iş yeri olup olmadığı
konusunda
işyerinin
sınıflandırılması
yapılacak,
bu
sınıflandırma yapıldıktan sonra tehlike sınıfı belirlenecektir.
 Risk değerlendirme raporu hazırlanacaktır.
 Acil eylem planını hazırlanacaktır.
 Çalışanların eğitimleri tamamlanacaktır.
 Ölçüm ve muayene işlemleri tamamlanacaktır.
 İş yeri çalışanları içinden temsilci atamaları yapılacaktır.
 Eğer gerekiyorsa İş sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurulacaktır.
İŞVERENLERİN YOL HARİTASI
 Yukarıda
yer alan eksikliklerin giderilmesi ile ilgili
çalışmaların 01 Ocak 2013 tarihi itibari ile başlatılması ve en
kısa zamanda sonuçlandırılması gerekmektedir. İş yeri
hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma mecburiyeti ise
yukarıda uygulama ve geçiş süreci belirtilen takvime göre
kademeli bir geçiş sonrasında tamamlanmalıdır.
 İşverenler çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini
sağlayacak, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin bu yasa ile
değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut
durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapacak,
işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine
uyulup uyulmadığını izleyecek ve denetleyeceklerdir.
SAĞLIK GÖZETİMİ
 İşveren, iş kazalarını ve tespiti yapılarak kendisine bildirilen meslek
hastalıklarını bildirecektir.
 Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını,
yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları
vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.
 Çalışanlara sağlık gözetimi zorunluluğu (sağlık muayenelerinin yapılmasını)
 İşe girişlerinde.
 İş değişikliğinde.
 İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle işten uzaklaşmalarından
sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları
işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
 Sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak
sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.
BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM
 İşveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak
aşağıdaki konularda bilgilendirecektir.
 Sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler.
 Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar.
 İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri
konusunda görevlendirilen özel olarak eğitilir.
 Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların yukarıda
belirtilen bilgileri almalarını sağlamak üzere, söz konusu çalışanların işverenlerine gerekli
bilgiler verilir.
 İşveren,
 işe başlamadan önce,
 çalışma yeri veya iş değişikliğinde,
 iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde
 çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar.
 Gerektiğinde ve düzenli aralıklarla bu hususlar tekrarlanır.
 Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.
İŞ GÜVENLİĞİ KURULU
 İSG kurulu
 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu,
 Altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde
 oluşturulur.
 İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.
 As. İşv. 50 +, Alt İşv. 50+ ise = koord. As işveren
 As. İşv. 50 +, Alt İşv. 49 – ise = Alt İşv. Temsilci atar
 As. İşv. 49 -, Alt İşv. 50 + ise = Asıl İşv. Temsilci atar
 As. İşv. 49 -, Alt.İşv. 49 - ise = Top 50+ ise = Koordinasyon As.İşv. Sağlanır
TOPLU İŞYERLERİNDE KOORDİNASYON
 Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenler; iş
hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında işbirliği yapar.
 Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulması çalışmalarını
koordinasyon içinde yapar, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda
bilgilendirir.
 Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya
siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim
tarafından sağlanır.
 Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek
tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara
uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.
ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Çalışanlar,
 Kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların
sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle,
 Araçları kurallara uygun şekilde kullanmakla,
 Güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve
değiştirmemekle
 KKD doğru kullanmak ve korumakla.
 Ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik
gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermekle,
 Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan
temsilcisi ile işbirliği yapmakla
yükümlüdürler.
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ
 İşveren:
 2 ila 50
 51 ila 100
 101 İla 500
1
2
3
 501 ila 1000
4
 1001 ila 2000
5
 2000+
6 kişiyi
çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda
atama yoluyla, çalışan temsilcisi olarak görevlendirir.
Çalışan temsilcisi; tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden
kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden
gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.
İşyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar.
ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI
 Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar gerekli
tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir.
 İSG Kurulu acilen veya işveren derhâl kararını verir ve karar, çalışana
ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.
 Talep yönünde karar verilmesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler
alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir.
 Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan
ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.
 Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda
yukarıdaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi
terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden
dolayı hakları kısıtlanamaz.
 İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin
alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş
sözleşmelerini feshedebilir.
 Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu
maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.
OSGB -Ortak Sağlık ve Güvenlik
Birimi İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmak
zorunda olan işletmeler bu ihtiyaçlarını kendi
bünyesinde çalışan iş yeri hekimi ve iş güvenliği
uzmanlarından alabilecekleri gibi OSGB (Ortak Sağlık
ve Güvenlik Birimi) şirketlerinden de hizmet alarak da
yerine getirebilirler. (Ancak belirlenen niteliklere ve
gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve
çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine
getirilmesini kendisi de üstlenebilecektir.)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN
BAKANLIKÇA DESTEKLENME ŞARTLARI
 Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere on
kişiden az çalışanı olanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli
sınıfta yer alan işyerleri faydalanabileceklerdir. Bu
işyerlerinde
çalıştırdığı
kişilerin
sigortasını
yaptırmadığı tespit edilen işverenlerden, yapılan
ödemeler yasal faizi ile birlikte tahsil edilecek, ayrıca
bu işverenler sağlanan destekten 3 yıl süreyle
faydalanamayacaklardır. (Bu desteğin uygulamasına
ilişkin usul ve esaslar çıkarılacak Yönetmelikle
belirlenecek ve destek SGK tarafından finanse
edilecektir.)
İŞVERENLERİN YAPMASI
GEREKENLER
 50’ nin altında çalışanı olan firmalar, isteseler dahi
işyerlerinde bir İSGB kuramayacaklardır. Bu tür küçük
işyerleri İSG hizmetini bakanlıktan yetkili bir OSGB’
den yada bakanlık onaylı İSG Uzmanın’ dan satın
almak zorundadır.
 Tehlike sınıfına göre 500 ve daha fazla çalışanı olan
firmalar ise isteseler dahi bir OSGB’ den hizmet satın
alamayacaklardır. Bu tür büyük işletmeler İSG
hizmetini mutlaka işyerlerinde bir İSGB kurmak
suretiyle yerine getirmek zorundadır.
ÇALIŞAN SAYISI
A-İŞYERİ
1-49 ÇALIŞAN
B-İŞYERİ 1-49 ÇALIŞAN
C-İŞYERİ 1-49 ÇALIŞAN
TEHLİKE
SINIFI
ŞİMDİ YAPILACAK
İŞLER
AZ TEHLİKELİ
RİSK ANALİZİ,İSG
EĞİTİMLERİ, ACİL EYLEM
PLANI, İŞE GİRİŞ MUAYENESİ
TEHLİKELİ
RİSK ANALİZİ,İSG
EĞİTİMLERİ, ACİL EYLEM
PLANI, İŞE GİRİŞ MUAYENESİ
RİSK ANALİZİ,İSG
EĞİTİMLERİ, ACİL EYLEM
ÇOK TEHLİKELİ PLANI, İŞE GİRİŞ MUAYENESİ
SONRA YAPILACAK
İŞLER
30.06.2014' DE
İSG Uzmanı/İşyeri
Hekimi veya OSGB İLE SÖZLEŞME
30.06.2013' DE İSG Uzmanı/İşyeri
Hekimi veya OSGB İLE SÖZLEŞME
30.06.2013' DE İSG Uzmanı/İşyeri
Hekimi veya OSGB İLE SÖZLEŞME
D-İŞYERİ 50-499 ÇALIŞAN
FARKETMEZ
İSG UZMANI veya OSGB İLE
SÖZLEŞME
İSG Uzmanı/İşyeri Hekimi veya OSGB
İLE SÖZLEŞME
E-İŞYERİ 500 VE DAHA FAZLA ÇALIŞAN
ÇOK TEHLİKELİ
MUTLAKA İSGB
MUTLAKA İSGB
F-İŞYERİ 750 VE DAHA FAZLA ÇALIŞAN
TEHLİKELİ
MUTLAKA İSGB
MUTLAKA İSGB
G-İŞYERİ 1.000 VE DAHA FAZLA
ÇALIŞAN
AZ TEHLİKELİ
MUTLAKA İSGB
MUTLAKA İSGB
YAPTIRIMLAR
1-İŞİN DURDURULMASI
 İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde
veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir
husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati
tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin
etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir
bölümünde veya tamamında iş durdurulur. Ayrıca çok tehlikeli
sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla
çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların
olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması
durumunda iş durdurulur.
 İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden
oluşan heyet, iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş
müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit
tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına karar
verebilir. Ancak tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi
hâlinde; tespiti yapan iş müfettişi, heyet tarafından karar alınıncaya
kadar geçerli olmak kaydıyla işi durdurur.
YAPTIRIMLAR
1-İŞİN DURDURULMASI
 İşin durdurulması kararı, ilgili mülki idare amirine ve işyeri dosyasının
bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bir gün içinde
gönderilir. İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından yirmi
dört saat içinde yerine getirilir. Ancak, tespit edilen hususun acil
müdahaleyi gerektirmesi nedeniyle verilen işin durdurulması kararı,
mülki idare amiri tarafından aynı gün yerine getirilir.
 İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde, yetkili iş
mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edebilir. İtiraz, işin
durdurulması kararının uygulanmasını etkilemez. Mahkeme itirazı
öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Mahkeme kararı
kesindir.
 İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini
Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi hâlinde, en geç yedi gün içinde
işyerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır.
 İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini
ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya
durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür.
2-İDARİ PARA CEZASI
 İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri başlığını taşıyan m.6/f.1’e göre belirlenen
nitelikte
iş
güvenliği
uzmanı
ve
işyeri
hekiminin
görevlendirilmemesi halinde işverene görevlendirmediği her bir
kişi için 5.000-TL, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene
2.500-TL ve aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,
 m.6/f.1’e
göre b-c ve d bentlerindeki yükümlülüklerin yerine
getirilmemesi halinde 1.500-TL ve ç bendine göre her bir tedbir için ayrı,
ayrı 1.000-TL,
 İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları başlığını taşıyan 8. maddenin 1.
ve 6. fıkralarına aykırılık halinde her bir ihlal için ayrı, ayrı 1.500-TL,
 Risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3.000-TL ve
aykırılığın devam ettiği her ay için 4.500-TL, aynı maddenin 4. fıkrasına
aykırılık halinde 1.500-TL,
2-İDARİ PARA CEZASI

11 ve 12. maddelere aykırılık halinde, uyulmayan her bir yükümlülük için 1.000-TL ve aykırılığın devam
ettiği her ay için aynı miktar,
İş Kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi başlıklı 14. maddenin 1. fıkrasına aykırılık halinde her
bir yükümlülük için 1.500-TL, ikinci fıkrasına aykırılık halinde 2.000-TL,
Sağlık gözetimi başlıklı 15. maddenin 1 ve 2. fıkralarına aykırılık halinde, sağlık gözetimine tabi tutulmayan
veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için 1.000-TL,
 Çalışanların bilgilendirilmesi başlıklı 16. maddeye aykırılık halinde, bilgilendirilmeyen her çalışan için
1.000-TL,
 Çalışanların eğitimi başlıklı 17. maddeye aykırılık halinde her bir çalışan için 1.000-TL,
 Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması başlıklı 18. maddeye aykırılık halinde
her bir aykırılık halinde ayrı, ayrı 1.000-TL,
 Çalışan temsilcisi başlıklı 20. maddenin 1 ve 4. fıkralarına aykırılık halinde 1.000-TL ve 3. fıkrasına
aykırılık halinde 1.500-TL,
 İş sağlığı ve güvenliği kurulu başlıklı 22. maddeye aykırılık halinde her bir aykırılık için ayrı, ayrı 2.000TL,
 23. maddenin 2. fıkrasında belirtilen bildirim yükümlülüğüne uymayan yönetimler için 5.000-TL,
24. maddenin 2. fıkrasında belirtilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve
araştırma ile kontrol ve denetimin yapılmasını engelleyen işverene 5.000-TL,
 İşin durdurulması başlıklı 25. maddeye göre durdurma kararına uymayan işverene 10.000-TL ve aynı
maddenin 6. fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene ihlale uğrayan her çalışan
için 1.000-TL,
 29. maddede belirtilen büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene 50.000-TL, raporu
hazırlamasına rağmen Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren ya da izin
verilmeyen işyerini açan işverene 80.000-TL,
 30. maddede öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene,
uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak 1.000-TL idari para cezası
Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğü tarafından verilir.
Sonuç olarak ;
 Yeni yasayla birlikte İSG alanında bir zihniyet
devriminin yaşanması ve gerçek bir İSG kültürünün
oluşturulması amaçlanmaktadır.
 Bu yeni dönemde İSG’ ye karşı duyarsız kalmak artık
mümkün olmayacaktır. Çünkü idari para cezaları çok
ağırdır. Denetimler bakanlık bünyesine alınan yeni
uzmanlarla mutlaka yoğunlaştırılacaktır.
TEŞEKKÜRLER
Av.Firuzan KÖKTEN

similar documents