Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks

Report
MAK 2014-2020
TARNEAHELA MEETMED
Taavi Kand
09.01.2013
Täna arutlusel
• Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja
turustamiseks (art 18(1)(b))
• Kvaliteedikavades osalemine ja kvaliteedikavade raames
toodetud toodete promotsioon (art 17)
Töögrupp
• Töögruppi kuuluvad erialaliitude,
ministeeriumide, organisatsioonide ja
ettevõtete esindajad
• Töögrupp on koos käinud kahel korral: 19.
oktoobril ja 30. oktoobril
• Lisaks esitati ettepanekuid ja arvamusi
kirjalikus vormis
Investeeringud põllumajandustoodete
töötlemiseks ja turustamiseks
Eesmärk
Üldeesmärk on põllumajandustoodetele
lisandväärtuse andmine.
Spetsiifilised eesmärgid:
• Põllumajandustoodete töötlemise
konkurentsivõime tõstmine läbi innovaatiliste
investeeringute.
• Esmatootjate aktiivsem osalemine põllumajandustoodete töötlemises.
Investeeringud põllumajandustoodete
töötlemiseks ja turustamiseks
Toetuse saajad
• Põllumajandussektori ühistud või nende ühistute
valitseva mõju all olevad toiduainetööstuse
ettevõtjad;
• Muud toiduainetööstuse valdkonna ettevõtjad:
– Mikro- ja väikeettevõtjad;
– Keskmised ja suurettevõtjad;
Investeeringud põllumajandustoodete
töötlemiseks ja turustamiseks
Toetatavad tegevused (1)
• Põllumajandussektori ühistud või nende ühistute
valitseva mõju all olevad toiduainetööstuse ettevõtjad
– EL-i TL lisa I toodetest lisa I või mitte-lisa I toodete töötlemiseks
ja turustamiseks vajalikesse seadmetesse ja hoonetesse tehtavad
investeeringud
– Mitme ühistu või ühistu valitseva mõju all oleva ettevõtja ühise
investeerimisprojekti (suurprojekti) osas toetatakse EL-i TL lisa I
toodetest lisa I või mitte-lisa I toodete töötlemiseks ja
turustamiseks vajalikesse seadmetesse ja hoonetesse tehtavaid
investeeringuid kui selle peamisteks eesmärkideks on uue
töötlemisüksuse rajamine ja toodete välisturgudele müümise
osakaalu suurendamine
Investeeringud põllumajandustoodete
töötlemiseks ja turustamiseks
Toetatavad tegevused (2)
• Mikro- ja väikeettevõtjad
– EL-i TL lisa I toodetest lisa I või mitte-lisa I toodete töötlemiseks
vajalikesse seadmetesse ja hoonetesse tehtavad investeeringud
• Keskmised ja suurettevõtjad
– EL-i TL lisa I toodetest lisa I või mitte-lisa I toodete töötlemiseks
vajalikesse seadmetesse ja hoonetesse tehtavad investeeringud, mis on
suunatud toodete välisturgudele müümise osakaalu suurendamisele.
Investeeringud põllumajandustoodete
töötlemiseks ja turustamiseks
Toetuse määr ja suurus
Maksimaalne toetuse määr: kuni 50%
• Ühistud või ühistute valitseva mõju all olevate ettevõtjad
– minimaalne 100 000 eurot (taotluse kohta), maksimaalne kuni 1,5
miljonit eurot (perioodi kohta)
• Suurprojektid
– minimaalne 1 miljon eurot, maksimaalne kuni 10 miljon eurot
• Mikro- ja väikeettevõtjad
– maksimaalne kuni 200 000 eurot (perioodi kohta)
• Keskmised ja suurettevõtjad
– minimaalne 100 000 eurot (taotluse kohta), maksimaalne kuni 1,5
miljonit eurot (perioodi kohta)
Investeeringud põllumajandustoodete
töötlemiseks ja turustamiseks
Taotluste hindamine
Hindamisel moodustatakse erinevatesse toetuse saajate
kategooriatesse
kuuluvatest
taotlejatest
eraldi
paremusjärjestused.
Peamised eelistused taotluste hindamisel:
a) Kõigile taotlejatele:
 Kõrgema lisandväärtusega (sh mahe-) toodete tootmisele
suunatud investeeringud
 Uusi töökohti loovad investeeringud.
 Suurema omafinantseeringuga investeeringud.
Investeeringud põllumajandustoodete
töötlemiseks ja turustamiseks
Taotluste hindamine (2)
b) Keskmistele- ja suurettevõtjatele ning ühistutele:
 Uute töötlemisüksuste rajamisele, olemasolevate võimsuste
samaaegsele
sulgemisele,
mitme
töötlemisüksuse
koondamisele ühte kohta suunatud investeeringud.
 Suurema
toorainekoguse
kasutamisele
suunatud
investeeringud.
 Taotleja konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust enam
suurendavad investeeringud.
 Suuremat arvu ettevõtjaid kaasavad investeeringud.
Investeeringud põllumajandustoodete
töötlemiseks ja turustamiseks
Taotluste hindamine (3)
c) Mikro- ja väikeettevõtjatele:
 Nišitoodete tootmisele suunatud investeeringud.
 Keskustest kaugemal asuvate taotlejate investeeringud.
 Toodete välisturgudele müümise osakaalu suurendamisele
suunatud investeeringud.
Töögruppides tõstatatud teemad
• Keskmiste ja suurettevõtjate kohta sätestatud nõue, mille
kohaselt toetatakse vaid selliseid investeeringuid, mis on
suunatud (kõrgema lisandväärtusega) toodete
välisturgudele müümise osakaalu suurendamisele
• Minimaalsed ja maksimaalsed toetussummad
Kvaliteedikavades osalemine ja
kvaliteedikavade raames toodetud toodete
promotsioon
Eesmärk
Meetme üldeesmärgiks on põllumajandustootjate
jätkusuutlikkuse ja turujõu suurendamine.
Spetsiifilised eesmärgid:
• Toidu tarneahela toimimise parandamine.
• Põllumajandustoodetele lisandväärtuse andmine.
• Kvaliteedikavade raames toodetud toodete
tutvustamine tarbijatele.
Kvaliteedikavades osalemine ja
kvaliteedikavade raames toodetud toodete
promotsioon
Toetuse saajad
- kvaliteedikavades osalevad põllumajandustootjad (kavas
osalemisest tulenevate püsikulude osas)
- kvaliteedikavades osalevaid tootjaid koondavad
tulundusühistud, mittetulundusühingud ja seltsingud
(promotsiooni- ja tutvustustegevuste osas).
Kvaliteedikavades osalemine ja
kvaliteedikavade raames toodetud toodete
promotsioon
Toetatavad tegevused
Ühenduse kvaliteedikavades, siseriiklikult tunnustatud
kvaliteedikavades ja siseriiklikult tunnustatud vabatahtlikud
sertifitseerimisskeemides osalemine ja nende raames toodetud
toodete promotsiooni- ja tutvustustegevused.
Kvaliteedikavades osalemine ja
kvaliteedikavade raames toodetud toodete
promotsioon
Toetuse määr
• Promotsioonitegevust toetatakse kuni 70% ulatuses
tegevuse maksumusest.
• Kavas osalemisest tulenevaid püsikulusid toetatakse kuni
3000 eurot ettevõtja kohta aastas.
Kvaliteedikavades osalemine ja
kvaliteedikavade raames toodetud toodete
promotsioon
Taotluste hindamine
Peamised eelistused taotluste hindamisel:
• Suurema osalejate arvuga kvaliteedikavad.
• Suurema omafinantseeringuga kavad (promotsiooni- ja
tutvustustegevuste osas).
Tänan!
Taavi Kand
[email protected]
6256 249

similar documents