081205076 MÜCAHİT BAYRAK

Report
ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA PROJE
MALİYET
HESABI
MÜCAHİT BAYRAK
081205076
KONYA 2012
Milli ekonominin temeli ziraattir. Bunun içindir ki, ziraatte kalkınmaya büyük önem
vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar, bu maksada
erişmeyi kolaylaştıracaktır. Fakat, bu hayatî işi, isabetle amacına ulaştırabilmek için,
ilk önce ciddî etütlere dayalı bir ziraat siyaseti tesbit etmek ve onun için de, her
köylünün ve bütün vatandaşların kolayca kavrıyabileceği ve severek tatbik
edebileceği bir ziraat rejimi kurmak lâzımdır. Bu siyaset ve rejimde, önemle
yeralabilecek noktalar başlıca şunlar olabilir:
Bir defa, memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Bundan daha önemli olanı ise,
bir çiftçi ailesini geçindirebilen toprağın, hiçbir sebep ve suretle, bölünmez bir
mahiyet alması. Büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliği,
arazinin bulunduğu memleket bölgelerinin nüfus kesafetine ve toprak
verim derecesine göre sınırlandırmak lâzımdır.
1 Kasım 1937
M. Kemal ATATÜRK
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI
Arazi toplulaştırması, tarımsal arazileri niteliklerine göre sınıflandırarak,
bir kişiye ait, farklı alanlardaki küçük arazi grupları yerine, o arazinin
toplamını karşılayacak kadar, en az miktarda parça arazinin
(mümkün olursa tek bir parçanın), o kişiye verilmesidir
Proje Sahasının Planlanması
Proje sahasının planlanması aşamasında, arazi
toplulaştırmalı tarla içi geliştirme hizmetlerinin
ayrıntılı etüdlerinin yapılarak planlanması, harita ve
raporlarının düzenlenmesi, malzeme ocaklarının
tespiti, nakliye analizlerinin yapılması, bu hizmetlerin
metraj ve keşif özetlerinin hazırlanması çalışmalarını
kapsamaktadır.
Planlama çalışması 3 bölümden oluşmaktadır.
– Proje sahasının tanıtılması
– Proje sahasının planlama durumu,
seçeneklerin tartışılması ve maliyetleri
çıkarılması
– Projenin faydaları ve ekonomisi
Proje sahasının planlama durumu, seçeneklerin
tartışılması ve maliyetleri çıkarılması
•
Proje sahasının 1/5000 veya daha küçük ölçekli mevcut kadastral
paftaları ile topografik haritaları temin edilir. Sayısallaştırılarak
standart topografik kadastral (STK) paftalar oluşturulur, proje
alanının sınırları belirlenir. Arazideki sabit tesisler, mevcut kanal,
dere ve yolların haritada yerleri işaretlenir, haritalar güncelleştirilir.
Eğer paftalar çeşitli ölçekte ise, istenilen tek ölçeğe çevrilir.
Topografik haritası yoksa 1/5000 ölçekli topografik haritası yapılacak
ve bedeli ödenecektir.
•
Proje sahasının toplulaştırmaya esas blok planlaması yapılır. Bloklar
teşkil edilirken, yerleştirilecek parsellerin en/boy oranları
uygulanacak, sulama sistemleri, sulama yönü, sulama uzunluğu,
tahliye durumları ve arazi tesviye kriterleri esas alınacaktır.
Arazi toplulaştırması,
•
Proje sahasının blok planlaması yapıldıktan sonra blok planlamasına
esas toplulaştırma mühendislik hizmetlerinin metraj ve keşifleri
çıkarılarak, birim hektar maliyeti ve toplam maliyeti belirlenecektir.
•
Keşiflerde Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün (Köy Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün) Arazi Toplulaştırma Birim Fiyatları esas
alınacaktır.
•
Blok ve parsellerin en-boy oranının 2/1-8/1 arasında olmasına gayret
edilecektir. Bir çiftçi ailesi için gerekli en az arazi miktarı
hesaplanacaktır.
Yaklaşık Maliyetin Düşürülmesi,
Arazi toplulaştırması uygulamalarında maliyetin düşürülmesi için
öncelikli olarak çok iyi bir etüt, planlama ve projelendirmeye ihtiyaç
vardır. Bu bakımdan AT projelerinde birim alana düşen yol, sanat
yapısı, su iletim hattı (kanal, boru) oranlarının az, AT oranının ise
maksimum olmasına çalışılmalıdır.
Toprak Etütleri :
Köy bazlı veya küçük alanlarda yapılacak A.T
projelerinin toprak
etütlerinin kurum imkanları ile yapılması
sağlanmalı toprak etüdünün
ihaleli yapılmasında ise uygulama alanı yerine,
toplulaştırma
uygulanacak alanın ihaleye konulması büyük
tasarruf sağlayacaktır.
•
•
•
•
A-Etüd ve planlama işleri
Aile Föylerinin doldurulması
Arazilerin sınıflandırılması
Toplulaştırma planın yapılması
6,48 TL/ha
10,95 TL/ha
20,00 TL/ha
Planlamanın kontrolü
• Yeni parsel numaralarının kontrolü
• Yeni mülkiyet listelerinin hazırlanması
• Yeni planın çiftçi oylamasına sunulması
•
3,20 TL/ha
1,09 TL/ha
0,13 TL/ha
12,60 TL/ha
•
•
•
•
B-Uygulama ve yatırım işleri
1.Yeni parsellerin araziye aplikasyonu 47,80 TL/ha
2.Arazinin düzeltilmesi
15,00 TL/ha
3.Sulama ve drenaj tesislerinin yapımı 200,00 TL/ha
• 4.Yol yapımı
250,00 TL/ha
• %20 oranında hesaba katılmayan diğer giderlerle
beraber ve sulama ve drenaj tesisleri ile 680,69 TL/ha
Ar azi Toplulaştırma ve Kamulaştırma Maliyet Karşılaştırması
Aksu deresi yeni yatağı 831,4 ha. dır. Eski dere yatağı ile kesişen kısmı
446,3 hektardır. Dere islahı projesinin
uygulanabilmesi için 385 hektarlık arazi edinimi gerekmektedir. Arazilerin
yaklaşık rayiç bedelleri dekar başına
27.500TL olduğu düşünülürse;
3850 da x 27.500 TL/da = 105.875.000 TL kamulaştırma maliyeti oluşacaktır.
Arazi toplulaştırmanın mühendislik hizmetlerinin hektara maliyeti 450 TL/ha. dır.
13000 ha x 450 = 5.850.000 TL
Tarla içi yollar ve eski dere yataklarının doldurulması gibi kısmi hafriyat işleri
yapılması gereken bloklar için hektara
yaklaşık maliyet 850 TL/ha.dır.
Platform altında kalan ve taşınması gereken sera ve zeytinlikler toplamı 51,82 ha.lık
alan için; hektara maliyet 18.000
TL/Ha. dan, 51,82 Ha. x 18.000TL/Ha. = 932.760 TL
Arazi Toplulaştırma, Tarla içi geliştirme ve seraların taşınmasının toplam maliyeti,
Kamulaştırma maliyetinin
%16,7’sine toplam inşaat maliyetinin % 5,5’una denk gelmektedir.

similar documents