Voorlichtingsavond doorstroom TL4 naar Havo 4 2014

Report
VOORLICHTINGSAVOND
DOORSTROOM TL 4 NAAR HAVO 4
DINSDAG 28 OKTOBER 2014
VOORLICHTINGSAVOND
TL 4 NAAR HAVO 4
Programma:
19.30 uur Welkom
19.40 uur Doorstroom TL4 naar Havo 4
20.20 uur Vragen
20.30 uur Afsluiting
VOORLICHTINGSAVOND
TL 4 NAAR HAVO 4
2 Trajecten:
• Traject voor MBO
• Traject voor HAVO
VOORLICHTINGSAVOND
TL 4 NAAR HAVO 4
Traject voor MBO:
- Aanmelden vóór 1 april
- Open dagen
- Oriëntatiedagen
- Opleidingenmarkt / Beroepenavond
VOORLICHTINGSAVOND
TL 4 NAAR HAVO 4
Traject voor Havo:
• Toelatingscriteria
• Profielkeuze
• Procedure
VOORLICHTINGSAVOND
TL 4 NAAR HAVO 4
Toelatingseis:
•
Een leerling is toelaatbaar bij:
- geen onvoldoendes op de examenlijst en
- een gemiddeld eindcijfer van 6.8 of hoger en
- positief advies van de docentenvergadering
(6 examenvakken en maatschappijleer)
VOORLICHTINGSAVOND
TL 4 NAAR HAVO 4
De profielkeuze
Een profiel bestaat uit:
•
Gemeenschappelijk deel
•
Profieldeel
(verplichte profielvakken en profiel keuzevakken)
•
Vrije deel
•
Keuze activiteiten
VOORLICHTINGSAVOND
TL 4 NAAR HAVO 4
Gemeenschappelijk deel:
Nederlands
Engels
Literatuur
Maatschappijleer
Culturele en kunstzinnige vorming
Lichamelijke Opvoeding
Levensbeschouwing
Loopbaanoriëntatie (LOB)
Profielwerkstuk
Havisten Competent (HACO)
Mentorles
VOORLICHTINGSAVOND
TL 4 NAAR HAVO 4
Er zijn 4 profielen:
• Cultuur & Maatschappij
• Economie & Maatschappij
• Natuur & Gezondheid
• Natuur & Techniek
VOORLICHTINGSAVOND
TL 4 NAAR HAVO 4
Cultuur & Maatschappij
Profiel deel:
Duits of Frans
Geschiedenis
Maatschappijvak (keuze 1 uit 2):
Aardrijkskunde
Economie
Cultureel vak (keuze 1 uit 3):
Kunst-BV
Duits
Frans
Vrije Deel (1 uit 8):
Aardrijkskunde
M&O
Duits
Frans
Kunst-BV
Wiskunde A
Economie
Biologie
Keuze activiteiten:
Drama
Werkweek
VOORLICHTINGSAVOND
TL 4 NAAR HAVO 4
Economie & Maatschappij
Profieldeel:
Vrije deel (1 uit 6):
Economie
Aardrijkskunde
Geschiedenis
M&O
Wiskunde A of B
Duits
Frans
Profiel keuzevakken (1 uit 4):
Kunst-BV
Duits
Biologie
Frans
Aardrijkskunde
Keuze activiteiten:
M&O
Drama
Werkweek
VOORLICHTINGSAVOND
TL 4 NAAR HAVO 4
Natuur & Gezondheid
Profieldeel:
Vrije deel (1 uit 9):
Scheikunde
Aardrijkskunde
Biologie
M&O
Wiskunde A of B
Duits
Frans
Profiel keuzevakken (1 uit 3):
Kunst-BV
Natuurkunde
NL&T
NL&T
Economie
Aardrijkskunde
Natuurkunde
Geschiedenis
Keuze activiteit:
Drama
Werkweek
VOORLICHTINGSAVOND
TL 4 NAAR HAVO 4
Natuur & Techniek
Profieldeel:
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde
Profiel keuzevakken (1 uit 2):
Biologie
NL&T
Keuze activiteit:
Drama
Werkweek
Vrije deel (1 uit 9):
Aardrijkskunde
M&O
Duits
Frans
Kunst-BV
NL&T
Economie
Biologie
Geschiedenis
VOORLICHTINGSAVOND
TL 4 NAAR HAVO 4
(Voorbeeld) Gemeenschappelijk deel
1. Profiel:
CM (GS + FRANS of DUITS)
2. Profielkeuzevak MA:
ECONOMIE
3. Profielkeuzevak CULTUUR:
KUNST-BV
4. Vrije deel:
WISKUNDE A
5. Activiteiten:
DRAMA
WERKWEEK
VOORLICHTINGSAVOND
TL 4 NAAR HAVO 4
(Voorbeeld) Gemeenschappelijk deel
1. Profiel:
NT (WIS B + NA + SK)
2. Profielkeuzevak:
BIOLOGIE
3. Keuze-examenvak:
NLT
3. Extra vak:
ECONOMIE
4. Activiteiten:
DRAMA
VOORLICHTINGSAVOND
TL 4 NAAR HAVO 4
Andere activiteiten
Na sollicitatie - auditie
 Schoolkrant
 Musical
 Medezeggenschapsraad
 Leerlingenraad
 Leerlingenmentoraat
 Internationalisering
VOORLICHTINGSAVOND
TL 4 NAAR HAVO 4
Profielkeuze eisen:
1. CM kan gekozen worden als een leerling Frans of Duits heeft gevolgd
in TL4.
2. EM kan gekozen worden als een leerling Wiskunde heeft gevolgd in
TL4.
3. NT en NG kan gekozen worden als een leerling Wiskunde,
Natuurkunde en Scheikunde heeft gevolgd in TL4.
4. Frans of Duits en Geschiedenis kan gekozen worden als een leerling
dit vak heeft gevolgd in TL4.
5. Leerlingen die voor Wiskunde kiezen volgen een instroomcursus die
wordt afgesloten met een toets.
VOORLICHTINGSAVOND
TL 4 NAAR HAVO 4
Procedure:
•
De mentor op de hoogte brengen.
•
De voorlichtingsavond TL 4 naar Havo 4 bijwonen.
•
Gesprek met de decaan voeren over de voorlopige profielkeuze tussen 3 november en 12 februari.
•
Uiterlijk 13 februari het voorlopige keuzeformulier, ingevuld en ondertekend door de leerling en een
ouder/verzorger, inleveren bij de decaan.
•
In maart en april met een havo leerling van College De Heemlanden meelopen.
•
Op 13 maart het definitieve keuzeformulier, ingevuld en ondertekend door de leerling en een
ouder/verzorger, inleveren bij de decaan.
•
Het aanmeldingsformulier van College De Heemlanden uiterlijk vrijdag 10 april inleveren bij de
decaan.
•
Een toelatingsgesprek voeren met de teamleiders van de havo-afdeling na de examens.
•
Bij bekend making van de examenresultaten op 11 juni wordt bekend gemaakt of de leerling door kan
stromen naar het Havo.
VOORLICHTINGSAVOND
TL 4 NAAR HAVO 4
Profielkeuzeboekje:
- Toelatingscriteria en procedure.
- Overzicht van de gemeenschappelijke vakken en
profielen.
- Overzicht van de activiteiten die je kan doen.
- Lijst opleidingseisen van Havo naar het Hoger Beroeps
Onderwijs (HBO).
- De voorlopige en definitieve keuzeformulieren.
VOORLICHTINGSAVOND
TL 4 NAAR HAVO 4
Vakkenwijzer:
In dit boekje worden alle vakken in het kort toegelicht.
Bestudeer deze boekjes goed voordat je keuzes maakt.
VOORLICHTINGSAVOND
TL 4 NAAR HAVO 4
• Vragen:
[email protected]
Decaan
Woensdag en donderdag in ruimte 1.15
[email protected]
Afdelingsleider Bovenbouw

similar documents