Informatieavond augustus leerjaar 4 TL 2014

Report
Informatieavond leerjaar 4
Theoretische Leerweg
Het examenjaar
•
Leerlingen maken schoolexamens, zoals omschreven in het Programma van
Toetsing en Afsluiting.
•
Het gewogen gemiddelde van alle gemaakte schoolexamens in de leerjaren
3 en 4 vormt 50% van het eindcijfer tijdens het eindexamen.
•
Leerlingen maken handelingsopdrachten die afgesloten dienen te worden met
de kwalificatie “voldoende” of “goed”.
•
Het vak maatschappijleer1 maakt deel uit van de zak-/slaagregeling.
•
De vakken lichamelijke opvoeding en culturele en kunstzinnige vorming dienen
te worden afgesloten met de kwalificatie “voldoende” of “goed”.
•
De leerlingen maken een sectorwerkstuk (handelingsopdracht), waarvan de
titel op het diploma wordt vermeld.
•
De leerlingen maken een rekentoets, waarvan het cijfer op het diploma wordt
vermeld.
Verzwaarde exameneis
• Met ingang van 2011-2012 is een
aanvullende eis geformuleerd om te
slagen voor de theoretische leerweg.
• Voor de vak Nederlands moet tenminste
een vijf als eindcijfer worden behaald.
• Naast de al bestaande eisen moet de
kandidaat voor de zes gemaakte Centrale
Examens een gemiddelde van een 5,5
scoren. (Ofwel: in totaal 33 punten.)
Elk schoolexamen valt onder het Eindexamenbesluit;
Dit heeft tot gevolg dat:
• het gemaakte werk op school blijft totdat door
ouder(s)/verzorger(s) voor akkoord is getekend.
• de afwezigheid van de kandidaat voor aanvang van een
schoolexamen gemeld dient te worden. Deze
afwezigheid dient bij terugkomst aan de school
schriftelijk bevestigd te worden.
Theoretische Leerweg
Universiteit
HBO
MBO
4
B/K
3
B/K
VMBO 2
6
4
TL
3
TL
5
5
4
4
3
3
HAVO-VWO
HAVO-VWO
VMBO 1
Uitstroom na VMBO
BBL 2%
• MBO
• HAVO
• BBL
75%
23%
2%
Uitstroom MBO
• Techniek
• Economie
• Agrarisch
• Zorg en welzijn
MBO: Middelbaar Beroeps Onderwijs
B.O.L. & B.B.L.
4
sectoren
en
4 niveaus
Sectoren
Niveaus
4 = manager /
specialist
3 = vakman
2 = assistent
1 = entree opleiding
Techniek
Zorg & Welzijn
Economie
Agrarisch
Techniek
Proces, Electra,
Mechanica, Lab,
Grafisch,
Zeevaart,
Weg &
waterbouw,
Motorvoertuigen
Edelsmid, Bouw
Zorg & Welzijn
Agogische beroepen:
SPW.
Dienstverlenende
beroepen: Assistente
gezondheidszorg,
Facilitaire
dienstverlening,
Horeca, Verpleging,
verzorging, Uiterlijke
verzorging
Economie
Administratie
Mode
Handel
Toerisme
Agrarisch
Planten
Dieren
leerplicht
• Leerplicht:
tot 18 jaar
óf
.
HAVO
:
gemiddeld cijfer=7.0
VMBO + MBO niveau 2
HAVO / VWO
•
•
•
•
•
Stage (oktober)
Leerlingbezoekdagen (december)
Scholenmarkt (januari)
Open dagen: rooster volgt
Voor 1 april aanmelden bij MBO
MBO: 4 niveaus
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
=
=
=
=
zonder diploma instromen
basis VMBO
kader VMBO
kader, theoretisch VMBO
• BOL = 5 dagen naar school + stage
• BBL = 1 dag naar school, 4 dagen werken
• “Bedrijfsscholen” o.a. Corus
Einde presentatie
Cultuurreis naar Londen
•
•
•
•
•
•
•
Waarom Londen?
Het verblijf in gastgezinnen.
Geen drank en/of drugs.
Paspoort of identiteitskaart
Zakgeld
Reisverzekering?
Veiligheid in Londen

similar documents