Proje Bütçesi - Batman Üniversitesi

Report
Misyonumuz
• Üniversitemizin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini
proje yazma konusunda teşvik eder, proje sahiplerine
proje hazırlama ve uygulama aşamasında destek verir
ve proje yazımı ve yönetimi ile ilgili işbirliği içinde ortak
çalışmaları özendirmek amacıyla konferans, kongre ve
bilimsel toplantılar düzenler.
• Üniversitenin iç ve dış kaynaklı projelerinin
koordinasyonunu sağlamak, Üniversitenin yeni projeler
hazırlama, uygulama ve değerlendirme kapasitesini
geliştirecek faaliyetlerde ve eğitim çalışmalarında
bulunarak ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal,
kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişim sürecine katkı
sağlamaktır.
Vizyonumuz
• Yurtiçi ve yurtdışı proje teklif çağrılarını tüm ilgili akademisyen ve
birimlere duyurmak ve proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili
kişilerin birbirleriyle irtibata geçmelerini sağlamaktır. Proje
kaynakların doğru ve etkin kullanımını sağlamak, projeler ile ilgili
bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve
bilgilendirme hizmeti vermek, proje yönetimi süreçlerini izlemekte
amaçları arasındadır.
• Ayrıca proje geliştirme, koordinasyon ve danışmanlık, eğitim ve
bilimsel toplantılar, proje takibi, proje duyuru ve tanıtım faaliyetleri
alanında ve başta üniversiteler olmak üzere ilgili kamu kurum ve
kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel kuruluşlar ile işbirliği içinde
ulusal düzeyde faaliyetleri yürütür.
Kurum Dışı Ortak Proje Çalışmalarımız
Batman Barosu ile ortak proje çalışması toplantısı
PROJELERİMİZ
AB PROJESİ
1- Proje İsmi
2- Ortak Proje İsmi
: Eğitimli Genç Kızlar Aydınlık Geleceğe - 2011/2012
: Kentli Kadınlar - 2013
DPT PROJESİ
3- Proje İsmi: Batman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuarı - 2010/2014
SODES PROJELERİ
4- Proje İsmi: Batman Üniversitesi Kütüphane Koşulların İyileştirilmesi - 2010
5- Proje İsmi: Mesleki ve Sosyal Gelişim Kursu -2011
6- Proje İsmi: Süstaşı İşleme Projesi - 2011
7- Proje İsmi: Doğal Taşlar Değer Kazanıyor - 2012
8- Proje İsmi: Gençler Analitik Düşünce ile El Becerilerini Geliştiriyor - 2013
9- Proje İsmi: Engelli Gençler Sanat Evi - 2013
10-Proje İsmi:Engelsiz Yürekler Kültür ve Sanat Merkezi-2013
11-Proje İsmi:Kadınlara Hayat Projesi
ORTAK YÜRÜTÜLEN SODES PROJELERİ
12- Proje İsmi: Gümüşe İşlenen Gelecek - 2011
Diğer Proje Müracaatlarımız
• DİKA’ya 1 proje müracaatı gerçekleştirilmiştir.
• SODES’te yürütülen Projeler dışında bugüne kadar 25 Proje
müracaatımız olmuştur.
EĞİTİMLİ GENÇ KIZLAR İLE AYDINLIK GELECEĞE
AB PROJESİ (MEB-İER-470)
Eğitim yoluyla insan kaynağının niteliğinin yükseltilmesine katkı sağlamaktır. İnsan
kaynağı niteliğinin gelişmesi açısından, eğitim düzeylerinin yükseltilmesinin büyük
etkisi vardır. Proje faaliyetleri ile kız çocuklarının eğitim imkanlarından azami
derecede faydalanmaları sağlanmıştır.
• Projenin Amacı: Kız çocuklarının
okullaşmasının arttırılması hedeflenmektedir.
• Projenin Bütçesi: 95.166,00 AVRO
ORTAK OLUNAN AB PROJESİ
• Projenin Adı: Kentli Kadınlar
• Bütçesi: 98.446,37 AVRO
• Yürütücü: Toplumsal Değişme ve Kadın
Derneği
Devam Etmektedir.
DPT PROJESİ
Batman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuarı
Projenin Adı: Batman Üniversitesi Merkezi Araştırma
Laboratuarı (2010-K-120610)
Proje Bütçesi: 4.000.000 TL
Amaç: Batman Üniversitesi’nde önlisans, lisans ve
lisansüstü eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak,
araştırma ve proje yapabilme olanağını sağlamak ve
kapasitesini arttırmak, öğretim elemanlarının çalışma
alanlarında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini verimli
bir şekilde yürütmelerini sağlamak.
BATMAN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİNİN
KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ
2009-B-0102 nolu DPT-SODES PROJESİ
Yürütücüsü: Doç. Dr. M. Tahir Nalbantçılar
Bilgiye erişim olanaklarının arttırılması yoluyla Toplumsal gelişmenin sağlanmasına katkı
sağlamak için Batman Üniversitesinde bulunan kütüphane koşullarının iyileştirilmesi
amaçlanmıştır.
Proje Bütçesi: 110.250 TL
SODES Desteği: 110.250 TL
PROJE BAŞARIYLA TAMAMLANMIŞTIR.
MESLEKİ VE SOSYAL GELİŞİM KURSU PROJESİ
2010-B-0118 nolu DPT-SODES PROJESİ
Yürütücüsü: Doç. Dr. Şehmus Altun
Batman Oto Sanayi Sitesi otomobil tamircilerinin mesleki ve sosyal yönden
geliştirilmesi amaç olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda otomobil tamircileri arasından
seçilecek 90 kişiye aşağıdaki eğitimler verilerek bu amacın gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır. Böylece oto sanayide çalışan işçilere Otomotiv Yetkili Servis çalışanı
niteliği kazandırılması projenin başlıca hedefi olmaktadır.
VERİLEN KURSLAR:
1-Halkla İlişkiler
2-Genel ve Teknik İletişim
3-Girişimcilik
4-İleri Otomotiv Teknolojileri
5-Oto Elektrik ve Elektroniği
Proje Bütçesi: 63.090 TL
SODES Desteği: 58.600 TL
Eş Finansman: 4.490 TL
PROJE BAŞARIYLA TAMAMLANMIŞTIR.
SÜSTAŞI İŞLEME PROJESİ
72-2010-0704 nolu DPT-SODES PROJESİ
Yürütücüsü: Doç. Dr. M. Tahir Nalbantçılar
Batman ve çevresindeki işlenebilir doğal taşlar, kurulacak süstaşı atölyesi sayesinde
değerlendirilmesi sağlanacaktır. İlde yeni bir iş sahasının oluşturulması amacıyla ve
vasıfsız gençlerin nitelikli işgücüne kazandırılması ve yeni girişimcilerin ortaya
çıkmasının sağlanması hedeflenmiştir. Bu proje kapsamında oluşacak laboratuvar
proje tamamlandıktan sonra da benzer kursların düzenlenmesine hazır alt yapı
oluşturmuş, yapılacak süstaşı üretimiyle ilin ekonomisine katkı sağlayarak, işsizlik
oranının azaltılması hedeflenmiştir.
Projelerimiz Denetlendi
(Kalkınma Bakan Yardımcısı, Batman Valisi ve Sn. Rektörümüz)
Proje Bütçesi: 74.000 TL
SODES Desteği: 60.000 TL
Eş Finansman: 14.000 TL
PROJE BAŞARIYLA TAMAMLANMIŞTIR.
DOĞAL TAŞLAR DEĞER KAZANIYOR PROJESİ
2011-72-0357 nolu DPT-SODES PROJESİ
Yürütücüsü: Doç. Dr. M. Tahir Nalbantçılar
Proje kapsamında verilecek olan kurs kapsamında doğal taşların işlenmesi ve
sonrasında ise metal ile işlenilerek takı objesi haline getirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca
bölgede 18-29 yaş arasında bulunan gençlerin bu mesleği öğrenerek kalifiyeli ara
eleman olarak yetiştirilmesi ve yeni girişimcilerin çıkarılması hedeflenmiştir.
Proje Bütçesi: 60.015 TL
SODES Desteği: 60.015 TL
PROJE BAŞARIYLA TAMAMLANMIŞTIR.
Projelerden Çıkan Ürünlerimiz
Türkiye’ye Tanıtıldı
EMİTT Fuarı (İstanbul 2012 ve 2013)
Bilim ve Teknoloji Şenliği (Urfa/2012)
GAP Teknoloji Fuarı (Diyarbakır/2012)
Ayrıca ürünlerimiz El Sanatları Fuarında (Antalya/2012) ve
SODES Proje Fuarında (Malatya/2012) sergilenmiştir.
ORTAK SODES PROJESİ
• Proje Adı: GÜMÜŞE İŞLENEN GELECEK
• Proje Yürütücüsü: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
• Bütçe: 100.000 TL
GENÇLER ANALİTİK DÜŞÜNCE İLE EL BECERİLERİNİ
GELİŞTİRİYOR PROJESİ
2012-72-0146 nolu DPT-SODES PROJESİ
Yürütücüsü: Doç. Dr. M. Tahir NALBANTÇILAR
Batman il genelinde ki istihdam sorununu bir nebze
çözüm olması için işsiz gençlerin meslek kazanmaları,
yeni ve yenilikçi, vasıflı gençler yetiştirmek ve bunlara
yeni istihdam alanları gösterilmesi amaçlanmıştır.
VERİLECEK KURSLAR:
1-Taş İşlemeciliği Kursu
2-Bilgisayarlı çizim/Tasarım Kursu
3-Takı Tasarımı Kursu
• Proje Bütçesi: 80.000 TL
• SODES Desteği: 80.000 TL
PROJE DEVAM ETMEKTEDİR
ENGELLİ GENÇLER SANAT EVİ PROJESİ
2012-72-0124 nolu DPT-SODES PROJESİ
Yürütücüsü: Arş. Gör. Betül Coşkun
Batman ilinde yaşayan engelli gençlerin engelleri sebebi ile kendilerini eksik
hissetmeleri ve sosyal yaşamdan uzaklaşmaları söz konusudur. Engelli
gençlerin, kendilerini eksik hissetme duygularının aşılması, bireysel kimlik
kazanmaları, başarı duygusunu tatmaları, güven ve cesaretlerinin artırılması,
sosyal uyumun sağlanması ve içinde bulundukları psikolojinin Ebru, Resim,
Müzik ve Ahşap boyama Sanatları ile iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.
VERİLECEK KURSLAR:
1-Piyona
2-Vurmalı Çalgılar
3-Ebru/Resim
4-El Sanatları Kursu
• Proje Bütçesi: 60.000 TL
• SODES Desteği: 60.000 TL
PROJE DEVAM ETMEKTEDİR
ENGELSİZ YÜREKLER KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
2013-72-0231 nolu DPT-SODES PROJESİ
Yürütücü: Arş. Gör. Betül COŞKUN
Engellerinden ötürü kendilerine sosyal yaşam alanı bulmakta zorlanan Batmanlı engelli gençlerimizin kendilerini
rahatça ifade edebilme alanı bulup, yeteneklerini keşfetmeleri, içlerinde kalan merak duygularını giderebilmeleri, başarı
duygusunu tatmaları ve özgüven kazanmaları adına engelli gençlere özel Kültür ve Sanat Merkezi oluşturmak
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusundan engelli gençlerimizin fiziksel, bedensel ve ruhsal eksikliklerini
tamamlamalarını sağlamak için Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde spor kursu, okuma-yazma faaliyetleri, müzik kursu,
resim-ebru kursu, ve tiyatro kursu açılması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda engelli gençlerimizin , kapalı
kalmak zorunda kaldıkları kısıtlı alanlardan kendilerinin de üreterek, çalışarak, sanatsal faaliyetlerin ruhsal ve fiziksel
gelişimlerini de kullanarak ve en önemlisi eğlenerek mutlu olmalarını, hayata pozitif bakabilmelerini, yalnızlık
duygularını azaltmayı sağlamaktır. Özellikle Osmanlıdan bu yana Sanat ile terapinin hastalara şifa dağıtıldığı bilinmekle
beraber sanat terapisinin bir psikoterapi yöntemi olarak kullanılması engelli gençlerimiz için rehabilitasyonları ve sosyal
hayata katılmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu projede de tüm bu pozitif katkıların engelli gençlerimiz
üzerinde etkili olması hedeflenmektedir.
Proje Bütçesi: 91.000 TL
Proje Kapsamında Verilecek Kurslar:
1-Satranç
2-Uzakdoğu Sporları
3-Gitar
4-Vurmalı Çalgılar
5-Resim/Ebru
6-El Sanatları
7-Tiyatro
KADINLARA HAYAT PROJESİ
2013-72-0278 nolu DPT-SODES PROJESİ (Ortak Proje)
Proje Yürütücüsü: Kamer Vakfı Batman Şubesi
Türkiye'de sosyoekonomik kalkınma göstergeleri açısından en gerilerde yer alan Batman'da, sosyal
ve ekonomik sıkıntıları en derininde yaşayan kitle kadınlardır. Bir yandan toplumsal yapının geleneksel
kalıpları içinde ezilen, haklarını bilmeyen, devletin sağladığı yasal ve sosyal güvencelerden bihaber olan
kadınlar; öte yandan ekonomik ve sosyal hayatın dışına itilmektedir. Bu sosyal ve ekonomik yalıtılmış
duygusu içinde toplumsal aidiyet bağı zayıflayan kadınlar, ülke kalkınması için kendilerine biçilen rollerin
çok uzağında kalmaktadır. Oysa, ülkelerin kalkınması kadınların aktif birer aktör olarak sürece dahil
olmasıyla gerçekleşebilir. Projemiz, bu temelden yola çıkarak, Batman'da ekonomik ve sosyal hayata
dahil olmak isteyen 40 işsiz genç kadının istihdam sürecine dahil olmasının sağlanması ve sosyal
aktiviteler ile desteklenmesini öngörmektedir. Projede yer alan evde çocuk bakımı eğitimleri kadınların
ekonomik hayatta birbirini desteklemesi sonucunu yaratacağı için oldukça önemlidir. Zira, ekonomik
hayatın içinde yer alan ve aynı zamanda anne olarak sorumlulukları bulunan kadınların en önemli
problemi ilimizde yeterli sayıda kreş olmaması ve çocuğun gelişiminde çok önemli olan evde bakım için
gerekli niteliğe sahip bakıcı bulunamamasıdır. Proje, sayesinde eğitimden geçen genç kızlar bir yandan
kolayca istihdam olanağı elde edecek, bir yandan da hemcinslerinin ekonomik hayatın dışında
kalmaması işlevini üstlenmiş olacaktır. Hedef kitlenin sadece ekonomik açıdan değil sosyal açıdan da
yalıtılmış bir çevreden gelmesi ve çocuk yetiştirecek olması nedeniyle ufuklarının genişletilmesinin
gerekmesi nedeniyle, projede il dışı bir gezi ve sinema tiyatro gösterileri gibi etkinliklere yer verilecektir.
Proje Bütçesi: 75.020 TL
Hedefler
• Koordinatörlüğümüzün destekleri ile Üniversitemize projeler yoluyla
yaklaşık 5.000.000 TL ek ödenek girmesine sebep olunmuştur. Merkezi
Laboratuvar Binası ile bir çok bölümün makine-teçhizat ve araştırma alt
yapısına destek sağlanmıştır.
• Şu ana kadar yürütülmüş olan bu çalışmalara yenilerinin eklenmesine
ve
• Koordinatörlüğün kurumsallaşması yönünde Yönerge vb. eksikliklerin
giderilmesine çalışılacaktır.
Takımımız
Ofis işleyişindeki arkadaşlarımız;
• Doç. Dr. M. Tahir NALBANTÇILAR
• Öğr. Gör. Şükrü ARSLAN
• Arş. Gör. Şükrü PINARKARA
• Memur Murat AVCİ
Proje Bazında Destek Olan Arkadaşlarımız;
• Her bir Projenin Yürütücüsü ve Kurs veren Hocalarımız (Projeye göre
değişmektedir)
Teşekkür
• Destekleri ve emeği geçen Üniversitemiz
personeline teşekkürü bir borç biliyoruz.

similar documents