Sevim Hanımın sunumunu indirmek için tıklayınız.

Report
KDV GENEL UYGULAMA
TEBLIĞI
İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması
İNDIRIMLI ORANA TABI BAZI MAL VE
HIZMETLERE İLIŞKIN AÇIKLAMALAR
Oran





3065 Sayılı Kanunun 28.maddesine göre, KDV oranı her
bir işlem için % 10 olup Bakanlar Kurulu bu oranı dört
katına kadar artırmaya,%1’e kadar indirmeye bu oranlar
dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların
perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya
konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut
teslimleri için farklı oranları tespite yetkilidir.
KDV oranlarını belirleyen 2007 /13033 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ekli Kararnameye;
-Ekli (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1
-Ekli (II)sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8
-Ekli listeler dışındakiler için %18 olarak uygulanır.
2
İNDIRIMLI ORANA TABI BAZI MAL VE
HIZMETLERE İLIŞKIN AÇIKLAMALAR




Net Alanı 150 metrekareye kadar konut teslimleri için
KDV oranı % 1 olarak tespit edilmiştir.
Ancak Büyükşehirlerde lüks ve birinci sınıf inşaat olarak
yapılan(ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin
yükseltilmesi de dahil olmak üzere)ruhsatın alındığı
tarihte, üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi
Kanununca tespit edilen arsa birim metrekare vergi değeri
Beşyüz TL ile bin arasında (bin TL hariç)olan konut
tesliminde %8
Bin TL ve üzerinde olan konutların tesliminde % 18 oranı
uygulanır.
3
İNDIRIMLI ORANA TABI BAZI MAL VE
HIZMETLERE İLIŞKIN AÇIKLAMALAR
Finansal Kiralama İşlemlerinde (I sayılı listenin
16 ve 17.sırada sayılan işlemler hariç olmak
üzere) İşleme tabi olan malın tabi olduğu KDV
oranı uygulanır.
 Finansal kiralama sözleşmelerine konu malların
teslimleri ya da kiralanmasına ilişkin KDV
oranları
sözleşmenin
yapıldığı
tarihte
geçerli olan oranlar olup, sözleşme süresince
bu oranlarda herhangi bir değişiklik söz konusu
olamaz.

4
İNDIRIMLI ORANA TABI BAZI MAL VE
HIZMETLERE İLIŞKIN AÇIKLAMALAR



Konut Yapı Kooperatiflerine yapılan inşaat
taahhüt işleri %1 oranında KDV ye tabidir.
Toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve
bunlar tarafından gerçek usule tabi KDV
mükelleflerine yapılan taze meyve (mamulleri
hariç) teslimleri %1 diğer teslimleri %8 oranında
KDV ye tabidir.
Yemek çeki, kuponu ve kartlarının kullanıldığı
yemek hizmetlerinde oran %8 dir.
5
İNDIRIMLI ORANA TABI BAZI MAL VE
HIZMETLERE İLIŞKIN AÇIKLAMALAR
Fason konfeksiyon ve tekstil işlerinde oran %8
dir.
Boyama,apre ,baskı ve kasarlama işlerinde boya ve
kimyevi maddelerin,
Yıkama işlerinde kimyevi maddelerin, bu işleri
yaptıranlar tarafından temin edilmesi durumunda
genel oran uygulanır.
Seyahat Acentasının müşteriye düzenlediği
faturada geceleme hizmeti ve buna ilişkin
komisyon tutarı %8 orana tabi olup bunun
dışındaki komisyon ücretleri genel orana tabidir.

6
İNDIRIMLI ORANA TABI İŞLEMLERDE KDV
İADESI

Katma Değer Vergisinin 28 inci maddesinin
verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca
vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler
dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla
giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar
Kurulunca belirlenen sınırı aşan kısmı tebliğde
belirtilen borçlara yılı içinde mahsuben,
izleyen yıl içerisinde talep edilmemesi
koşuluyla nakden ya da mahsuben iade
edilebilir.
7
İNDIRIMLI ORANA TABI İŞLEMLERDE KDV
İADESI

Tam istisna kapsamına girenler (ihraç kaydıyla
teslimler
hariç)
dolayısıyla
yüklenilen
vergilerden indirim yoluyla telafi edilemeyenler
ise ilgili işleme ilişkin usul ve esaslar
çerçevesinde iade edilir.
8
İNDIRIMLI ORANA TABI İŞLEMLERDE KDV
İADESI

İndirimli orana tabi işlemlerde iade tutarı,
indirimli orana tabi teslim ve hizmetle ilgili
olarak yüklenilen vergi ile söz konusu işlemler
üzerinden hesaplanan vergi arasındaki farkın
sonraki
döneme
devreden
KDV
ile
karşılaştırılması sonucu belirlenmektedir.
9
İNDIRIMLI ORANA TABI İŞLEMLERDE KDV
İADESI
Yüklenilen verginin hesaplanan vergiden yüksek
olması durumunda aradaki olumlu fark iade
edilebilir KDV tutarına eklenir.
 Hesaplanan verginin yüklenilen vergiden yüksek
olması durumunda aradaki negatif fark dönem
sonu iade tutarından düşülür.
 Her dönem sonu itibarıyla hesaplanan iade
edilebilir KDV devir KDV ile karşılaştırılır.
Devreden KDV ile iade tutarı kıyaslanır, küçük
olan hesaplamaya dahil edilir. Devir 0 ise iade
talebinde bulunulamaz.

10
İNDIRIMLI ORANA TABI İŞLEMLERDE KDV
İADESI
Yıl içinde istenen İadelerde; iade olarak
istenebilecek azami tutar;
 %1 orana tabi işlemler için işlem bedelinin
%17’sini,
 %8
orana tabi işlemler için işlem bedelinin
%10’u aşan tutarlar iade hesabına dahil edilmez.
 Azami
iade tutarının belirlenmesinde iade
talebinde bulunulan döneme kadarki toplam
işlem bedeli dikkate alınır.

11
İNDIRIMLI ORANA TABI İŞLEMLERDE KDV
İADESI
Ancak işlemin bünyesine doğrudan giren
harcamalara ilişkin yüklenilen verginin ,azami
iade tutarını aşması halinde, mükellefin iade
talebi, aşan kısım için münhasıran vergi
inceleme raporuna göre yerine getirilir.
 Yıllık
iadelerde
azami
iade
tutarının
belirlenmesinde iade talebinde bulunulan yıldaki
toplam işlem bedeli esas alınır, ay içi
hesaplamalarda azami iade edilebilir tutarın
aşılması durumu değiştirmez.

12
YÜKLENILEN KDV’NIN HESABI
İade Hesabına dahil Edilebilecek Yüklenilen KDV
 Hesaplamada öncelikle işlemin bünyesine giren
harcamalar, daha sonra ilgili dönem genel
yönetim giderleri için yüklenilen vergilerden pay
verilir.

Bu şekilde hesaplanan tutarın azami iade
edilebilir tutarın altında kalması durumunda
aradaki fark için Atik’lerden pay verilebilir.
13
YILI İÇERISINDE MAHSUP TALEPLERININ
YERINE GETIRILMESI
Vergilendirme dönemleri itibarıyla 5.000-TL’yi
aşmayan mahsup talepleri VİR ve teminat
aranılmaksızın yerine getirilir.
 5.000 TL ve üstündeki mahsup talepleri VİR
veya YMM raporu ile yerine getirilir. Teminat
VİR veya YMM raporuna göre çözülür.
 İade talebi VİR ile talep ediliyorsa iade talep
dilekçesinin verildiği tarih, YMM raporu ile ise
YMM raporunun ibraz edildiği tarih itibarıyla
geçerlik kazanır.

14
İZLEYEN YIL İÇINDE MAHSUP VE NAKIT İADE
TALEPLERI
İade talebi 5.000 TL’yi aşmıyorsa nakden ve/veya
mahsuben iade talepleri VİR, teminat ve YMM
raporu aranılmadan yerine getirilir.
 İade talebi 5.000 TL ve üstündeyse 5.000 TL’yi
aşan kısmı VİR, YMM raporu veya teminat
mektubu karşılığında yerine getirilir.Teminat
VİR ya da YMM raporu ile çözülür.

15
İZLEYEN YIL İÇINDE NAKIT VE/VEYA
MAHSUP TALEBI
VİR ile talep edilmişse mahsuben iade
taleplerinde iade talep dilekçesinin verildiği tarih
itibarıyla, nakit iadelerde VİR ‘un vergi dairesine
intikal ettiği tarihte
 YMM
raporu
ile
nakit/mahsuben
iade
taleplerinde YMM raporunun eksiksiz olarak
ibraz edildiği tarihte
 Teminat karşılığı iadelerde teminatın gösterilip
belgelerin tamamlandığı tarihte
geçerlik kazanır.

16
MAHSUBU TALEP EDILEBILECEK BORÇLAR
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade
alacakları, mükellefin kendisine ait ithalde
alınanlar dahil vergi borçlarına, sgk borçlarına
 %51 veya daha fazla hissesi kamuya ait
kuruluşlardan temin ettikleri elektrik ve
doğalgaz borçlarına mahsup edilebilir.

17
İNDİRİMLİ
MEVZUAT
KDVK MD
İADE
KONUSU
NAKDEN İADE
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNAT
ÇÖZÜMÜ
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
(Tam
Tasdiksiz)
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNAT
ÇÖZÜMÜ
TEMİNAT
KENDİ VE
ORT*
VERGİ SSK
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAM
BORÇLRIN
A
(Şartlar
Mevcutsa)
SINIRI TL
29/2
29/2
İNDİRİMLİ
ORANA
TABİ
İŞLEMLER
(AYLIK
İADE)
İNDİRİMLİ
ORANA
TABİ
İŞLEMLER
(YILLIK
İADE)
Yok
5.000
Yok
YMM veya
VİR
Yok
Evet-YMM
veya VİR
Yok
814.000
5.000
5.000
Var
Var
EvetYMM,VİR
EvetYMM,VİR
Var-Ayrıca
%51 den
fazla
kamuya
hissesi olan
elektrik ve
doğalgaz
şirketlerine
borçları
Var-Ayrıca
%51 den
fazla
kamuya
hissesi olan
elektrik ve
doğalgaz
şirketlerine
borçları
Yok
Var
18
İNDIRIMLI ORANA TABI MALLARIN İHRAÇ
KAYDIYLA TESLIMI
İndirimli orana tabi bir malın ihraç kaydıyla
tesliminde hesaplanan KDV tutarını aşan
yüklenimler Kanunun 29/2.maddesine göre iade
edilir.
 Örnek: imalatçı A ürettiği 100 adet elbiseyi
ihracatçı B’ye 10.000 TL bedel üzerinden 800 TL
Kdv hesaplayarak beyan edecektir.Elbiselere
ilişkin yüklenilen Kdv 950 TL ise ihracatçı tecil
edemediği 800 TL nin iadesini KDVK 11/1-c
maddesine göre, 150 TL sini ise KDVK 29/2
maddesine göre talep edebilecektir.

19
İNDIRIMLI ORANA TABI MALLARIN İHRAÇ
KAYDIYLA TESLIMI

Daha önce İndirimli oranda KDV İade usullerini
düzenleyen 119 seri nolu KDV tebliğinde
indirimli orana tabi malların ihraç kayıtlı
teslimlerinde yüklenim farkının yalnızca yılı
içinde
mahsuben
kullanılabileceği
ifade
edilmişken KDV Genel Uygulama tebliğinde
açıklandığı üzere izleyen yıl mahsuben/nakden
talep edilebilecektir.
20
SÜRESINDEN SONRA İADE TALEBINDE
BULUNULMASI
İzleyen yılın Ocak-Kasım dönemlerinde usulune
uygun
olarak
iade
talebinde
bulunan
mükelleflerin talep edilen iade tutarını artırmak
amacıyla,sonraki yıllarda düzeltme beyannamesi
vermek suretiyle iade talebinde bulunulması
mümkün değildir.
 Ancak izleyen yıl içerisinde talep edilen iade
tutarının
aynı
yıl
içerisinde
düzeltme
beyannamesi ile artırılması mümkün olup
artırılan kısım münhasıran VİR ile yerine
getirilir.

21
İNDIRIMLI ORANA TABI İŞLEMLERDE
KDV İADESI-ÖRNEK
İNDİRİMLİORANA
TABİİŞLEM
DÖNEM
BEDEL
HESAPL YÜKLE
A-NAN -NİLEN
KDV
KDV
ÖNCEKİ
İADEYE
DÖNEM
MAHSU
ESAS
İADE
SONU
DEVREDE
BU
FARK
KDV EDİLEBİİADE
N KDV GERÇEK
(4-3)
TUTARI LİR KDV
EDİLEBİL
-LEŞEN
(Kümülati TUTARI
İR KDV
KDV
f)(5+6)
TUTARI
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
2.000
0
2.000
0
50.000
0
18.000
2.000
20.000
4.200
60.000
4.200
0
20.000
20.000
0
55.800
0
0
20.000
20.000
0
75.000
0
-700
20.000
19.300
0
60.000
0
80.000
16.400
19.300
35.700
15.700
15.700
(1)
(2)
(3)
(4)
OCAK
50.000
4.000 6.000
ŞUBAT
200.000
16.000 34.000
MART
0
0
0
NİSAN
0
0
0
MAYIS
20.000
1.600
900
HAZİRA
100.000
8.000 24.400
N
TEMMUZ 150.000
12.000 18.000
6.000
0
6.000
0
AĞUSTO
120.000
9.600 14.600
5.000
0
5.000
0
S
EYLÜL
150.000
12.000 24.000 12.000
0
12.000
0
EKİM
180.000
14.400 30.000 15.600
12.000
27.600
11.800
KASIM
200.000
16.000 20.000
4.000
27.600
31.600
15.800
ARALIK
50.000
4.000 13.400
9.400
31.600
41.000
10.200
YIL İÇERİSİNDE MAHSUBU GERÇEKLEŞEN TOPLAM İADE TUTARI
0
0
0
12.000
27.600
31.600
41.000
0
0
0
0
19.900
0
22
TEŞEKKÜRLER……
.
23

similar documents