satın alma nedir?

Report
İÇERİK
İÇERİK
SATIN ALMA NEDİR?
TEMEL İLKELER
SATIN ALMA STRATEJİSİ / PLANI
SATIN ALMA USULLERİ
PAZARLIK USULÜ
DOĞRUDAN TEMİN
AÇIK İHALE USULÜ
SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ
ÖZEL DURUMLAR
SATIN ALMA NEDİR?
Satın alma, mal alımı, hizmet temini ve yapım işlerinde;
 İlgili kuruluşun proje hedeflerinin ve amaçlarının detaylı
bir şekilde açıklanması
 Rekabette adillik, doğruluk ve şeffaflığın sağlanması
 Ekonomiklik ve paranın en etkin kullanımının sağlanması
hususlarının dikkate alınarak ihtiyaç duyulan alımların
zamanında gerçekleştirilmesi işlemidir.
TEMEL İLKELER-1
1. Geriye dönük ihale yapılmaması:
Satın alma sözleşmeleri hiçbir koşulda geriye dönük
olarak karara bağlanamaz
2. Ayrım gözetmeme: Teklifin maliyet etkinliği ve kalite kriterleri dışında herhangi bir temelde ayrım
yapılamaması.
3. Adil rekabet:
Bütün isteklilere kazanabilecekleri tekliflerle gelebilmeleri için eşit bilgi, fırsat ve
ortamın sağlanması önemlidir.
4. Yeterli şartnamelerin hazırlanması:
Şartnamenin, satın alınacak unsurun sahip olması
gereken teknik özelliklerini, alım işleminin hukuki, ticari mali ve idari esas ve usullerini içermesi
gerekmektedir.
5. Etkin duyuru:
Rekabet koşullarını sağlayacak şekilde çok sayıda potansiyel istekliye ulaştırılması
gerekmektedir.
6. Yeterli süre tanınması:
Potansiyel isteklilere başarılı teklif hazırlıyabilmeleri için işin niteliğine
göre yeterli zaman verilmelidir.
7. Uygun objektif kriterlerin kullanımı: Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesinde tarafsızlık
ve ihtiyaçlara uygunluk kriterlerinin karşılanması gerekir.
TEMEL İLKELER-2
8. Kayıtların tutulması:
Satın alma faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen tüm yazışmalar,
raporlar, faturalar ve ilgili diğer mali belgeler kayıt altına alınmalı son
ödeme tarihinden itibaren az 5 yıl saklanmalıdır.
9. Standart Belgelerin Kullanılması:
Yararlanıcılar, ihalelerde ve sözleşmelerde satın alma faaliyetleri için
hazırlanmış standart belge ve formları kullanmalıdırlar.
SATIN ALMA STRATEJİSİ/PLANI
 Gerçekleştirecek tüm ihaleler ile ilgili olarak;
 ihale ilanı ve açılış bilgileri,
Değerlendirme tutanakları,
Geçici/kati kabul ve benzeri bilgileri içeren bir “Satınalma Planı”
hazırlanacaktır.
 Satınalma takviminin oluşturulması,
 Proje
kapsamında
öngörülen
alımların
proje
süresince
tamamlanabilmesi ve satın alım usullerinin belirlenmesi için gereklidir.
SATIN ALMA USULLERİ
VE İHALE SÜRECİ
A.) DOĞRUDAN TEMİN İLE SATIN ALMA
İhtiyaçların, Sözleşme Makamı ile istekliler arasında teknik şartların ve fiyatın
görüşülerek, fatura veya geçerli harcama belgeleri karşılığında, ticari teamüllere
uygun olarak doğrudan temin edilebildiği usuldür.
Yaklaşık Maliyeti (KDV Hariç) 20.000 TL’ye kadar olan alımlarda sadece piyasa
araştırması yapılarak doğrudan temin yoluna gidilebilir.
Piyasa araştırması, Sözleşme Makamının konusunda uzman ve tecrübeli
elemanları tarafından yapılmalı ve mümkün olduğu müddetçe, proforma
faturalar, Fiyat Teklif Belgeleri , görüşme tutanakları veya internet ortamından
tespit edilen fiyat, görüntü ve tarih kayıtları ile desteklenmelidir.
B.) İHALE USULÜ İLE SATIN ALMA
Yaklaşık
Maliyeti 20.000 TL den fazla olan tüm alımlar İHALE
usullerinden biri ile gerçekleştirilir.
İhtiyaçlar
belirlenerek ,Teknik Şartname (İş Tanımı) ve İhale Dosyası
hazırlanır , Değerlendirme Komitesi oluşturulur.
150.000 TL
‘ye kadar olan Alımlarda İlan zorunluluğu olmayan Pazarlık
usulü ile ihale yöntemi tercih edilebilir.
1.) AÇIK İHALE USULÜ
Temel İlkeler;
20.000 TL’nin üzerindeki tüm alımlarda önerilen ihale usulüdür.
150.000 TL’ den büyük olan tüm alımlarda açık ihale usulü zorunludur.
Açık ihale usulü ile yapılacak olan alımlarda ihale ilanları , ihale açılış
tarihinden en az 20 gün önce yerel/ulusal (200.000 üstü ise ulusal zorunlu)
gazetelerden birinde yayınlanmalıdır.
AÇIK İHALE SÜRECİ
1. İhtiyaçların belirlenmesi / Teknik Şartnamenin (İş Tanımı) ve İhale
Dosyasının hazırlanması, Değerlendirme Komitesinin oluşturulması
2. İhale duyurusunun yerel veya ulusal basında, Ajans’ın (ve varsa
yararlanıcının) internet sayfasında duyurulması,
3. Tekliflerin yazılı olarak alınması
4. Tekliflerin Değerlendirme Komitesince değerlendirilmesi
5. İhalenin verilmesi / seçilmeyenlerin bilgilendirilmesi
6. Sözleşmenin uygulanması
AÇIK İHALE SÜRECİ- Açıklama 1
1. İhtiyaçların belirlenmesi / Teknik Şartnamenin (İş Tanımı) ve İhale
Dosyasının hazırlanması, Değerlendirme Komitesinin oluşturulması
Teknik şartlar netleştirilerek ihtiyaç duyulan mal-hizmet-yapım işlerine ilişkin
şartları ve hedefleri tanımlayan, eğer gerekiyorsa kullanılacak yöntem
kaynak ve sonuçları içeren bir şartname oluşturulmalıdır. (Söz.Ek-2b Teknik
Şartname)
Şartname hazırlandıktan sonra ihale dosyası oluşturulacaktır. Teklifin
değerlendirilmesini yapacak olan değerlendirme komitesi (Değerlendirme
Komitesi Tayini-EK-4 ) formu doldurularak oluşturulur.
AÇIK İHALE SÜRECİ- Açıklama 2
2. İhale duyurusunun yerel ve/veya ulusal basında, yararlanıcının ve Ajans’ın
internet sayfasında duyurulması
 İhale ilanları ihale açılış tarihinden en az 20 gün önce yayınlanmalıdır.
 200.000 TL’yi geçen alımlarda ulusal gazetelerde ilanı zorunludur.
 İlanlar detaylarıyla birlikte yayınlanmadan önce onay için Ajansa gönderilir,
varsa yararlanıcının internet sayfasında yayınlanır.
İlan yapıldıktan sonra zorunlu olması haricinde değişiklik yapılmaz.
AÇIK İHALE SÜRECİ- Açıklama 3
3. Tekliflerin yazılı olarak alınması
Teklifler ilan süresi içinde kapalı zarf içinde teslim alınıp kayıt altına alınır.
Karşılığında teklif alındı belgesi verilir.
4. Tekliflerin değerlendirilmesi
Teklifler ihale açılış oturumunda kayıt sırasına göre açılıp öncelikle
değerlendirme komitesi tarafından mali değerlendirilmesine alınır. Bu
değerlendirme süresi tekliflerin açıldığı tarihten itibaren 15 günü geçmemelidir.
İhalenin verilmesinde açık ihale sürecinde pazarlık usulünden farkı olarak tek
kriter fiyattır. İhale teknik şartnameye uyan teklifler arasında en düşük fiyat
veren istekliye verilir.
Bu değerlendirme sonucu tekliflerin özünü etkilemeyecek ve kısa sürede
tamamlanabilecek eksiklikler 5 gün içinde giderilmelidir.
AÇIK İHALE SÜRECİ- Açıklama 4
5. İhalenin verilmesi / seçilmeyenlerin bilgilendirilmesi
İhaleyi kazanan istekli, en geç 5 gün içinde sözleşmeyi imzalamak için
davet edilir. İstekli Tebellüğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde gerekli
belgeleri hazırlayarak sözleşmeyi imzalamalıdır.Aksi durumda geçici
teminat irat kaydedilerek sözleşme hakkı yitirilir.
Sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içinde seçilmeyen ilgililere yazılı
bildirim yapılır.
6. Sözleşmenin uygulanması
Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenicinin yükümlülükleri çerçevesinde
uygulamayı yönetme ve izleme gerçekleştirilmelidir.
2.) PAZARLIK USULÜ
Pazarlık usulü, ihtiyaç duyulan alımın sağlayıcısı olabilecek en az 5 adayın
belirlenmesinden sonra bu adaylara teklif sunmak üzere yazılı davetiye
gönderildiği usuldür.
150.000 TL’ye kadar yaklaşık maliyeti olan alımlarda bu usul kullanılabilir.
Bu usulde ilan zorunluluğu bulunmamaktadır.
PAZARLIK USULÜ SÜRECİ-Açıklama 1
1. İhtiyaçların belirlenmesi / Teknik Şartnamenin (İş Tanımı) ve İhale Dosyasının
hazırlanması, Değerlendirme Komitesinin oluşturulması
Bu adımda açık ihale usulünün 1.adımında izah edilen süreç aynen takip edilir.
Teklifin değerlendirilmesi ve pazarlık müzakerelerini
değerlendirme komitesi bu aşamada oluşturulur.
yönlendirecek
olan
PAZARLIK USULÜ SÜRECİ-Açıklama 2
2. Belirlenen ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte olduğuna inanılan
teklif verebilecek en az beş adaydan oluşan bir kısa listenin
hazırlanması
Değerlendirme komitesi tarafından yapılacak kısa liste oluşturma işlemi
benzer işlerde teknik yeterliliğe sahip, ticari geçmişi ve itibarı kabul gören
geçmiş dönemlere ait iş bitirme durumunu belgeleyebilen isteklilerin
arasından objektif kriterlere göre tercih yapılacaktır.
3. İhale konusu işin (teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi
hususlarda) fiyat içermeyen teknik tekliflerin alınması
Kısa listede yer alan adaylara, fiyat içermeyen teknik tekliflerini sunmak
için ihaleye davet mektubu gönderilir. Tekliflerini hazırlamaları için yazılı
davet yapılanlara en az 7 gün, gerekli görülürse ilan yoluyla ulaşılanlara
en az 10 gün süre tanınır.
PAZARLIK USULÜ SÜRECİ-Açıklama 3
4.
İhtiyaçları en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine,
her bir istekli ile görüşme yapılması
Alınan tekliflerin idari uygunluğu kontrol edildikten sonra teknik ihtiyaçlar
için adaylarla ayrı ayrı müzakereler yapılır. Bu müzakereler kayıt altına
alınır ve her bir tutanak karşılıklı olarak adayla yararlanıcılar tarafından
imzalanır.
5. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine, teknik
şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içeren son tekliflerin alınması
Şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak 7 günü
geçmemek üzere belirlenen süre içinde geçici teminat ile son teklif
sunumu istenir.
PAZARLIK USULÜ SÜRECİ-Açıklama 4
6. Tekliflerin değerlendirilmesi, şartname ile karşılaştırılması, uygunluğunun
denetlenmesi
İsteklilerinde bulunduğu açılış oturumunda fiyat teklif zarfları açılarak
sadece teklif sunum kurallarına uygunlukları incelenir. (SR.Ek-7)
Teklif mektubu ve eğer isteniyorsa geçici teminatların usulüne uygun olup
olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya usulüne uygun sunulmayan
istekliler bir sonraki değerlendirmeye alınmaz .
PAZARLIK USULÜ SÜRECİ-Açıklama 5
7. Verilen teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılması, son indirimli fiyat
tekliflerinin yazılı ve kapalı olarak alınması
Teklifler Değerlendirme Komitesinde değerlendirildikten sonra teklif veren
isteklilerin fiyat teklifleri açıklanır.Ve isteklilerden son indirimli fiyatlarını
kapalı zarf içerisinde vermeleri istenir ve son oturuma geçilir.
Bu oturumda geçerli teklif sayısı 3’ün altına düşerse ihale iptal edilir.
8. Son fiyat tekliflerinin açılması ve en uygun teklif veren istekliye
ihalenin verilmesi
İsteklilerin huzurunda verilen son indirimli teklifler açılırken uygun
teklifi verenler belirlenir ve ihale sonuçlandırılır. Oturumun sonunda
seçilen teklifin tercih nedenini içeren tüm süreci kapsayan
değerlendirme raporu hazırlanır.
PAZARLIK USULÜ SÜRECİ-Açıklama 6
9. Sözleşmenin imzalanması ve uygulanması
Kazanan istekli en geç 5 gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir. Davet
tebliğinden en geç 7 gün içinde gerekli belgelerin imzalamak için hazır
bulundurulmaları gerekir. Aksi halde teminatlar irat kaydedilebilir ve
sözleşme hakkı ortadan kalkar.
SATIN ALMA İZLEME
Satın alma sürecinin her aşaması kayıt altına alınacak ve ilgili tüm belgeler
Sözleşme Makamınca oluşturulacak bir ihale işlem dosyasında muhafaza
edilecektir.
Bu dosyada;
Yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli,
İhale dosyası,
İlan metinleri,
Adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer
belgeler,
Değerlendirme Komitesi tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün
belgeler ve yazışmalar bulunur.
SATIN ALMA İZLEME FAALİYETLERİ-1
Satın alma faaliyetlerinde, yararlanıcılar için belirlenmiş olan kurallara
uyulmaması halinde, gerçekleştirilen alımlar uygun maliyet olarak
değerlendirilmez ve yapılmış olan harcamalar destek bütçesinden karşılanamaz.
Diğer taraftan, yararlanıcılara yapılan hibe ödemesinden yanlış, kurallara
uymayan veya usulsüz harcama yapıldığının sonradan tespit edilmesi durumunda
verilen destek yasal faizi ile birlikte yararlanıcıdan geri alınır.
SATIN ALMA İZLEME FAALİYETLERİ-2
SATIN ALMA SÜRECİNİN İPTALİ:
1. İhale usullerinin başarısız olması, örneğin Kalite ve Mali açıdan yeterli olmayan
teklifler alındığında yada hiç teklif alınamaması halinde,
2. İhale ilan edildikten sonra projenin teknik ve mali verilerinin köklü bir değişikliğe
uğraması,
3. Mücbir sebeplerin ortaya çıkması, Mali veya fiziki güç kullanılarak sözleşmenin
işleyişinin sürdürülemeyecek duruma gelmesi,
4. Tüm katılımcıların verdikleri tekliflerin mevcut mali kaynakları aşması,
5. Özellikle haksız rekabeti doğuracak usulsüzlüklerin ortaya çıkması durumunda
satın alma süreci iptal edilebilir.
İTİRAZLAR:
İstekliler zarar görmüş olduklarına inandıklarında mali destek yararlanıcısına
başvurabilirler. Yararlanıcı bu başvurulara 45 gün içinde yazılı cevap vermek
zorundadır.
ÖZEL DURUMLAR
1. Satın Alma Rehberinde yer almayan hususlar için 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kıyasen uygulanabilir.
2. Bir projenin hazırlanmasına ve/veya uygulanmasına katılan herhangi bir
uzman ya da firma, satın alma veya ihalelerden hariç tutulmalıdır.
3. Bütünlük arz eden işler, uygulanacak ihale usulü ile parasal limitlerin
değiştirilmesi amacıyla, suni bir şekilde kısımlara ayrılarak ihale
edilemez.
ÖZEL DURUMLAR-2
5.
Şartnamelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün
belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve
tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik
standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin
mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek
şartıyla marka, patent veya model belirtilebilir.
6.
Mal ve Yapım işleri ihalelerinde, ihalenin verilmesinde tek kriter fiyattır.
İhale, teknik şartnameyi karşılayan ve çözüm önerileri uygun nitelikte
teklifler arasından en düşük teklifte bulunan istekliye verilecektir.
Satın alma sürecinde yaşanacak gecikmelerin projenin zamanında
tamamlanmasını tehdit ettiğini unutmayınız!!!
!!DİKKAT!!
Aşağıdaki durumlarda izleme uzmanı usulsüzlük raporu hazırlar:
1. Satın alma dokümanlarında belirtilen herhangi bir kalemin
doğrulanamaması,
2. Malzemenin ikinci el olduğu şüphesi,
3. Malzemenin seri numaralarının değiştirildiğine dair şüphe,
4. Malzemenin daha önceden firmaya getirildiğine dair şüphe,
5. İzleme uzmanının şüphelendiği herhangi bir sahtekarlık teşebbüsü!!!!

similar documents