2014 ıı.dönem il koordinasyon kurulu toplantısı

Report
T.C.
ŞIRNAK VALİLİĞİ
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
II. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU
TOPLANTISI
29 NİSAN 2014
T.C.
ŞIRNAK VALİLİĞİ
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
ŞIRNAK İLİ
2014 YILI
II. DÖNEM
İL KOORDİNASYON KURULU
TOPLANTISI
(ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU)
29 NİSAN 2014
2014 YILI I. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI
YERİ: Valilik Toplantı Salonu
TARİH: 29.04.2014
SAAT: 14.00
G Ü N D E M:
1. Kurul Başkanının açılış konuşması.
2. Birinci Dönemin değerlendirilmesi.
3. Yatırım tekliflerinin değerlendirilerek Valilik görüşlerinin oluşturulması.
4. İl Genel Meclisine sunulacak İl Özel İdare yatırım tekliflerinin görüşülmesi.
5. İzleme ve Koordinasyon Çalışması.
6. Dilek ve temenniler.
7. Kapanış.
A-GİRİŞ
2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine
Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 25 Ekim 2013 tarih ve 28802 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, 2014 yılı programı
ve eklerinde yer almış bulunan yatırımların, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin,
sektör programlarının, ekonomik ve sosyal politikaların ve bunlar ile ilgili
tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi Valiliğimizce ve görevli
kuruluşların her kademesince programda belirtilen ilkelere uygun olarak
hazırlanacak, çalışma programına göre zamanında ele alınacak, dikkatle ve
eksiksiz olarak yürütülecektir.
B- YATIRIMLARIN İZLENMESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri görev ve çalışma yönergesinin
44. maddesi gereğince; kuruluşlardan alınan yatırım projeleri izleme ve dönem
raporları esas alınarak ildeki yatırımların kuruluşlara ve sektörlere göre dağılımı
yapılmıştır.
2014 yılında 15 kuruluşun ve özellikli projelerin Mart ayı sonu itibariyle
6 sektörde 282 proje için ayrılan ödenek miktarı 351.838 Milyon TL’dir.
İlimizde yatırımcı kuruluşların ve KÖYDES, SODES, DİKA, GAP ve
KDRP projelerinin değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, ilimizde 2014
yılı Mart ayı sonu itibariyle 42.585 Milyon TL harcama yapılmıştır. Buna göre
nakdi gerçekleşme oranı %12 tir. Sektörler itibariyle 2014 yılı Mart ayı
gerçekleşme durumunu gösteren bilgiler; Tablo 1’de, Kuruluşlar bazında ise
Tablo’2 de aşağıda verilmiştir.
2014
YILI
ÖDENEĞİ
(1000 TL)
DÖNEM
SONUNA
KADAR
HARCAMA
(1000 TL)
NAKDİ
GERÇEKL.
ORANI (%)
S.
NO
SEKTÖRÜ
PROJE
SAYISI
PROJE BEDELİ
(1000 TL)
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
(1000TL)
1
ULAŞTIRMA
29
1.276.535
556.750
143.704
22.698
16
2
TARIM
23
181.711
125.689
43.863
11
1
3
EĞİTİM
45
281.327
96.895
66.401
6.964
10
4
SAĞLIK
12
2.159
839
4.464
1.003
22
5
ENERJİ
17
245.900
82.345
32.897
9.653
29
6
D.K.H.
156
169.442
62.940
60.509
2.256
4
TOPLAM
282
2.157.074
925.458
351.838
42.585
TABLO-I
12
S.
NO
KURULUŞU
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
(1000 TL)
2014 YILI
ÖDENEĞİ
(1000 TL)
DÖNEM
SONUNA
KADAR
HARCAMASI
(1000 TL)
NAKDİ
GERÇL.
ORANI
(%)
TOPLAM PROJE
SAYISI
SEKTÖRÜ
TOPLAM
PROJE
TUTARI
(1000 TL)
EĞİTİM
237.025
85.945
26.200
2
1
1.270.848
544.717
67.334
29.099
43
1
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
7
2
KARAYOLLARI 9.BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
22
20
ULAŞTIRMA
1.145.617
505.274
46.884
19.745
42
2
ENERJİ
125.231
39.443
20.450
9.353
46
3
TEAİŞ 16.İLET. TES. VE
İŞL. GRUP MD.
15
ENERJİ
120.669
42.902
12.447
300
2
4
İLLER BANKASI 11.BÖLGE
MÜD
5
D.K.H.
9.613
6.658
5.750
0
0
5
İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MD.
8
TARIM
414
414
11
3
6
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
1
D.K.H.
61
0
81
0
0
7
DSİ 10.BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
21
280.291
152.383
52.049
0
0
8
9
10
İL ÖZEL İDARESİ
0
15
TARIM
181.298
125.689
43.449
0
0
6
D.K.H.
98.993
26.694
8.600
0
0
210.060
84.386
164.927
11.445
7
98
38
EĞİTİM
44.302
10.950
40.201
6.962
17
3
SAĞLIK
340
108
364
25
7
9
ULAŞTIRMA
130.918
51.476
2.953
3
48
D.K.H.
34.500
21.852
1.505
5
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
9
SAĞLIK
1.819
731
978
24
ŞIRNAK ORMAN İŞL. MÜD.
5
D.K.H
364
0
0
0
96.820
27.542
4.100
364
ÖZELLİKLİ PROJELER
NAKDİ
GERÇL.
ORANI
(%)
PROJE
SAYISI
SEKTÖRÜ
TOPLAM
PROJE TUTARI
ÖNECEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
DÖNEM
SONUNA
KADAR
HARCAMA
11
İL ÖZEL
İDARE
(KÖYDES)
43
D.K.H.
10.453
4.259
6.193
409
7
12
SODES
37
D.K.H.
7.559
3.477
4.081
341
8
13
KDRP
3
D.K.H.
1.300
0
1.300
0
0
14
GAP
PROJELERİ
8
D.K.H.
6.598
0
6.598
0
0
15
DİKA
0
D.K.H.
0
0
0
0
0
2.157.074
925.458
351.838
42.585
S. NO
KURULUŞU
TOPLAM
282
12
(*) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 25 projesi İl Özel İdaresi yatırımları içerisinde değerlendirildiğinden
tabloya dâhil edilmemiştir.
TABLO-II
Toplam Proje Sayısı
:7
Tam./Devam eden Proje : 1/3
İhale Aş./Başlamayan
: 3/0
Toplam Proje Tutarı
: 237.025.000 TL
2014 Yılı Ödeneği
: 26.200.000 TL
2014 Yılı Harcaması
: 2.000 TL
Nakdi Gerçekleşme
:%1
Fiziki Gerçekleşme
: % 20
2014 yılında Üniversitemiz için 26.200 Milyon
TL ödenek ayrılmıştır.
Toplam Proje Sayısı : 22
Tam./Devam eden Proje: 0/20
İhale Aş./Başlamayan : 0/2 (Proje çalışmaları ve hazırlıkları devam
ediyor.)
Toplam Proje Tutarı
: 1.271 Milyar TL
2014 Yılı Ödeneği
: 67.334 Milyon TL
2014 Yılı Harcaması : 29.099 Milyon TL
Nakdi Gerçekleşme
: % 43
GAP kapsamında ilimizde devam devam eden;
önemli projelerimiz;
PROJENİN ADI
TOPLAM
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014
ÖDENEĞİ
FİZİKİ
GERÇEKLEŞME
%
Cizre-Şırnak Yolu
262.500.000 157.522.000
15.000.000
85 devam ediyor.
(Cizre-Silopi) Ayr.-Irak Hd.
32.776.000
2.995.000
500.000
0 başlanmadı.
Ortabağ-Çığlı Ayr. Beytüşşebap
90.100.000
41.412.000
3.000
50 devam ediyor
Şırnak(Pervari-Narlı) Ayr. I.Kısım
5.632.000
1.530.000
3.000
5 devam ediyor
Şırnak(Pervari-Narlı) Ayr. II.Kısım
7.183.000
5.996.000
3.000
10 devam ediyor.
Şırnak-Eruh
59.485.000
8.000
2.000
10 devam ediyor
Oyalı Ayr.- Cizre
200.630.000 81.345.000
5.000.000
99 devam ediyor
Cizre-Silopi DY-Habur III. Köprüsü
53.742.000
5.375.000
1.000
0 başlamadı
Cizre-Silopi
111.190.000
60.488.000
3.000.000
85 devam ediyor
Beytüşşebap Ayr.-Çığlı
(Hakkari-Çukurca)Ayr. (GAP)
25.440.000
2.000
2.000
0 başlamadı.
Uludere-Uzungeçit (GAP)
1.215.000
128.000
100.000
0 başlanmadı.
744.000
340.000
90 devam ediyor.
20.000.000
80 devam ediyor
Eruh-Fındık (Bağgöze Bağlantısı Dahil)
1.088.000
(Proje Müşavirlik) (GAP)
Şırnak-Ortabağ-Çığlı Güvenlik Yolu
263.593.000 142.613.000
Karayolu ağında devam eden ve GAP kapsamı
dışında olan projelerimiz
Projenin
Toplam Tutarı
2014
Ödeneği
Fiziki
Gerçekleşme
4.240.000
2.000
%0
9.Bölge Sınırları Dahilinde Muhtelif Yol Güzergahları ve
650.000
Kavşakları
450.000
%40
Muhtelif Köprü Onarımları
3.200.000
750.000
%15
Şanlıurfa-Habur Otoyolu(proje)
21.296.000
1.500.000
%0
Cizre Şırnak (Ergani -Dicle) (KAMULAŞTIRMA
782.000
95.000
%50
Projenin Adı
Şırnak Hakkâri ayrım-Uludere ( İl Yolu Onarım)
GAP kapsamında ve karayolu ağında devam eden toplam 20 projenin 2014 yılı
ödeneği 46.884.00TL’dir. Ayrıca 2 adet proje de enerjiye dönüktür.2014 yılı
ödeneği 20.450.000 TL’dir.
Toplam Proje Sayısı
: 21
Tam./Devam eden Proje : 0/14
İhale Aş./Başlamayan : 7/0
Toplam Proje Tutarı
: 280.291.774 TL
2014 Yılı Ödeneği
:52.049.798 TL
2014 Yılı Harcaması
: 0
Nakdi Gerçekleşme
:%0
Fiziki Gerçekleşme
: % 54
Şırnak- Hakkari TCK yolu, Kavşaktepe ve Ballı baraj gövdesine denk geldiğinden
yolun deplasesinin yapılması gerekmektedir.
İlimizin önemli projelerinden olan baraj yatırımları aşağıda yer almaktadır.
TOPLAM
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
69.949.932
69.887.432
62.500
0
0
99
Kavşak
51.493.933
tepe Barajı
14.517.600
36.976.393
0
0
33
Musa tepe
ve Çetin
41.682.014
tepe
Barajları
36.920.622
4.758.392
0
0
99
Şırnak –
Uludere
Ballı
Barajları
FİZİKİ
GERÇEKLEŞ
ME
2014
ÖDENEĞİ
2014 yılı 3 adet baraj inşaatı için 163.126 Milyon TL ve diğer 18 adet DSİ
yatırımları için ise 117.166 Milyon TL ayrılmış olup; toplamda 280.292 Milyon TL
ödenek ayrılmıştır.
Toplam Proje Sayısı
Tam./Devam eden Proje
İhale Aş./Başlamayan
Toplam Proje Tutarı
2014Yılı Ödeneği
2014 yılı harcaması
Nakdi Gerçekleşme
Fiziki Gerçekleşme
:5
: 3/1
: 0/1
: 9.613.000 TL
: 5.750.000 TL
:0
:%0
: % 80
Hilal Haritası, Mezra ve Beytüşşebap kanalizasyon inşaatı tamamlanmış
olup geçici kabulü beklemektedir. Kasrik kanalizasyon çalışmaları inşaatı
devam etmekte ve İdil haritası ihalesi yapılmış olup yer tesliminden sonra
işe başlanacaktır.
Toplam Proje Sayısı
Tam./Devam eden Proje
İhale Aş./Başlamayan
Toplam Proje Tutarı
2014 Yılı Ödeneği
Nakdi Gerçekleşme
Fiziki Gerçekleşme
:2
: 0/0
: 2/0
:0
:0
:0
:0
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından; Cizre İlçesi Kırmızı
Medrese çevre düzenleme işi ve Kırmızı Medrese restorasyonu
programa alınmış olup hazırlık aşamasındadır.
Toplam Proje Sayısı
: 15
Tam./Devam eden Proje : 0/4
İhale Aş./Başlamayan : 0/11
Toplam Proje Tutarı
: 120.669.000 TL
2014 Yılı Ödeneği
: 12.447.000 TL
2014 Yılı Harcaması
: 300.000 TL
Nakdi Gerçekleşme
: %2
Fiziki Gerçekleşme
: % 11
Müdürlüğün İlimizde yürüttüğü projelerin 2014yılı ödeneği 12.447 Milyon TL’dir.
Cizre 380TMKızıltepe 380TM
45.000
0
2
0
0
Cizre PS/3-A
8.000
0
2
0
0
Silopi TES-Cizre TM
10.500
2.200
8.300
0
0
380 KV GercüşIlısu-Cizre-Sınır
40.000
38.000
2.000
0
0
Projeler Şırnak, Cizre, Uludere, Silopi ve Beytüşşebap da
etmektedir.
devam
Top. Proje Sayısı
: 98
Tam./Devam eden Proje: 35/58
İhale Aş./Başlamayan : 0/5
Top. Proje Tutarı
: 210.060.463 TL
2014Yılı Ödeneği
:164.927.653TL
2014Yılı Harcaması
: 11.445.794 TL
Nakdi Gerçekleşme
:%7
Fiziki Gerçekleşme
: % 55
PROJE
SAYISI
SEKTÖRÜ
TOPLAM PROJE
TUTARI
(1000)
38
EĞİTİM
44.302
3
SAĞLIK
340
9
ULAŞTIRMA
130.918
48
D.K.H.
34.500
2014
ÖDENEĞİ
(1000)
40.201
364
96.820
27.542
2014 YILI
HARCAMASI
(1000)
NAKDİ
GERÇEKLEŞME
%
6.962
17
25
7
2.953
3
1.505
5
Toplam Proje Sayısı : 43
Tam./Devam eden Proje :21/13
İhale Aş./Başlamayan : 1/8
Toplam Proje Tutarı
: 10.453.000 TL
2014 Yılı Ödeneği
: 6.193.974 TL
2014Yılı Harcaması
: 409.507
Nakdi Gerçekleşme
: %7
Fiziki Gerçekleşme
: % 58
TL
2014 YILI KÖYDES projesi için toplam 10.453.000 TL ödenek ayrılmıştır.
Toplam Proje Sayısı
Tam./Dev. eden Proje
İhale Aş./Başlamayan
Toplam Proje Tutarı
2014 Yılı Ödeneği
2014 Harcaması
Nakdi Gerçekleşme
Fiziki Gerçekleşme
: 25
: 1/18
: 1/5
: 34.681.531 TL
: 23.314.416 TL
: 2.449.782 TL
: % 11
: % 25
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 25 adet projesi için ayrılan 23.314.416 TL ödeneğin
2.449.782 TL’si harcanarak tüm projeler kapsamında % 11 nakdi gerçekleşme
sağlanmıştır.
Toplam Proje Sayısı
:9
Tam./Devam eden Proje : 0/3
İhale Aş./Başlamayan : 6/0
Toplam Proje Tutarı
: 1.819.324 TL
2014 Yılı Ödeneği
: 4.100.000 TL
2014 Yılı Harcaması
: 978.601 TL
Nakdi Gerçekleşme
: % 24
Fiziki Gerçekleşme
: % 16
Sağlık Müdürlüğünce, 9 adet proje için ayrılan 4.1 Milyon TL’dir. 978 Bin TL
harcama yapılarak % 24 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
Toplam Proje Sayısı
:1
Tam./Devam eden Proje : 0/1
İhale Aş./Başlamayan
: 0/0
Toplam Proje Tutarı
: 61.250 TL
2014 Yılı Ödeneği
: 81.000 TL
2014 yılı harcaması
:0
Nakdi Gerçekleşme
:%0
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Toplam Proje Sayısı
:8
Tam./Devam eden Proje : 0/8
İhale Aş./Başlamayan
: 0/0
Toplam Proje Tutarı
: 413.600 TL
2014 Yılı Ödeneği
: 413.600 TL
2014 Yılı Harcaması
: 11.104 TL
Nakdi Gerçekleşme
:%3
Fiziki Gerçekleşme
: % 23
İl Müdürlüğü’ne 2014 yılında 8 proje için 413 Bin TL ödenek ayrılmıştır.
Toplam Proje sayısı
Tam./Devam eden Proje
İhale Aş./Başlamayan
Toplam Proje Tutarı
2014 Yılı Ödeneği
2014Yılı Harcaması
Nakdi Gerçekleşme
Fiziki Gerçekleşme
:5
: 0/0
: 0/5
: 364.000 TL
: 364.000 TL
: 0
:%0
:%0

similar documents