toplam 25.337.000,00 tl

Report
2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI
2012 VE 2013 YILLARI BÜTÇESİ KULLANILARAK AÇIKLANMASI
PLANLANAN MALİ DESTEK PROGRAMLARI
PROGRAMIN ADI
BÜTÇESİ
REKABETÇİ SEKTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK
PROGRAMI
15.337.000,00 TL
TURİZM, KENT VE SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK
PROGRAMI
7.000.000,00 TL
KIRSAL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK
PROGRAMI (ŞIRNAK – SİİRT)
3.000.000,00 TL
TOPLAM
25.337.000,00 TL
REKABETÇİ SEKTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ MDP
• İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ NİTELİĞİ
• ÜRÜN VE HİZMET KALİTESİ
• MARKALAŞMA – PAZARLAMA - TANITIM
PROGRAMIN
ÖNCELİKLERİ
• KAPASİTE VE KULLANIM ORANI ARTIŞI
• GÜNCEL TEKNOLOJİ KULLANIMI
• İHRACAT
• ULUSAL VE ULUSLAR ARASI STANDARTLARDA ÜRETİM
REKABETÇİ SEKTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ MDP
• KOBİ’LER
UYGUN BAŞVURU
SAHİPLERİ
• KOOPERATİFLER
• TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ
REKABETÇİ SEKTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ MDP
AZAMİ DESTEK TUTARI
500.000,00 TL
ASGARİ DESTEK TUTARI
40.000,00 TL
TURİZM, KENT VE SANAYİ ALTYAPISI MDP
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
Öncelik 1: Mevcut doğal, tarihi ve kültürel varlıkların
değerlendirilmesi, korunması ve turizm çeşitliliğinin
artırılmasına olanak sağlayacak şekilde altyapının
geliştirilmesi ve çevre düzeni açısından iyileştirilmesi
Öncelik 2: Kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve yaşam
kalitesinin artırılmasına yönelik olarak sunulan altyapı
hizmetlerinin geliştirilmesi
Öncelik 3:
Ortak üretim, ticaret ve hizmet altyapısını destekleyici
küçük ölçekli altyapının iyileştirilmesi
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ




İL ÖZEL İDARELERİ,
BELEDİYELER,
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ,
ÜNİVERSİTELER



İL ÖZEL İDARELERİ,
BELEDİYELER,
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ


İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELER
ORGANİZE SANAYİ BÖLGE
MÜDÜRLÜKLERİ,
BELLİ BİR SEKTÖRÜN YOĞUNLAŞTIĞI
ORTAK ÜRETİM ALANLARINDAN SORUMLU
KOOPERATİFLER:
-KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KOOPERATİFLERİ,
-TOPLU İŞYERİ KOOPERATİFİ VB.

TURİZM, KENT VE SANAYİ ALTYAPISI MDP
AZAMİ DESTEK TUTARI
750.000,00 TL
ASGARİ DESTEK TUTARI
50.000,00 TL
KIRSAL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ
DESTEK PROGRAMI (ŞIRNAK – SİİRT)
ŞIRNAK VE SİİRT İLLERİNDE BULUNAN:
UYGUN BAŞVURU
SAHİPLERİ
• İL ÖZEL İDARELERİ
• KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ
• SULAMA KOOPERATİFLERİ/BİRLİKLERİ
KIRSAL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ
DESTEK PROGRAMI (ŞIRNAK – SİİRT)
DESTEKLENECEK PROJE KONULARI
BASINÇLI SULAMA (KAPALI SİSTEM BORULU) PROJELERİ,
MEVCUT AÇIK SİSTEM SULAMA TESİSİNİN, BASINÇLI
SULAMA (KAPALI SİSTEM BORULU) SİSTEMİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
KIRSAL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ
DESTEK PROGRAMI (ŞIRNAK – SİİRT)
AZAMİ DESTEK TUTARI
600.000,00 TL
ASGARİ DESTEK TUTARI
100.000,00 TL
2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI
İŞLETMELER İÇİN
UYGUNLUK KRİTERLERİ
•
KOBİ tanımına uyması
•
Teklif Çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş
ve tescil edilmiş olması
•
Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar
odasına kayıtlı olması
•
İlgili proje konusunun ve önerilen faaliyetlerin, Başvuru
Sahibinin iştigal konuları içerisinde yer alması
•
Bağımsız bir işletme olması
2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI
Ortak veya bağlı işletme sayılmayan bir işletme;
- Başka bir işletmenin % 25 veya daha fazlasına sahip değilse,
BAĞIMSIZ İŞLETME
OLMANIN ŞARTLARI
- Herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya
birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken bu işletmenin
% 25 veya daha fazla hissesine sahip değilse,
- Konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide
hesaplar düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer
almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse,
“Bağımsız işletme” kabul edilir.
2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI
KOOPERATİFLER VE
TARIMSAL ÜRETİCİ
BİRLİKLERİ İÇİN
UYGUNLUK KRİTERLERİ
•Teklif Çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş ve
tescil edilmiş olması (TKSA MDP’de yer alan yapı
kooperatifleri ve toplu işyeri kooperatifleri hariç)
•İlgili proje konusunun ve önerilen faaliyetlerin, Başvuru
Sahibinin iştigal konuları içerisinde yer alması
2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI
UYARI !
15.06.2012 tarih ve 2012/3305 karar sayılı Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Karar başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı
kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım
harcamaları, Ajansların desteklerinden yararlanamaz. Ajansların
desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım
harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden
yararlanmak üzere Ekonomi Bakanlığı’na müracaat edilemez.
2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI
• Halihazırda Başvuru Sahibi, Ortak(lar) ve İştirakçi(ler) bünyesinde
çalışan ya da proje kapsamında yeni istihdam edilecek personelin
(mühendis, mimar ve tekniker gibi teknik personel ile muhasebeci
ve sekreter gibi idari personel de dahil olmak üzere) net maaşları,
sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler hiçbir suretle
uygun maliyet olarak kabul edilmeyecektir.
UYGUN OLMAYAN
MALİYETLER
• Personele ilişkin olarak yalnızca projenin ihale dokümanlarının
hazırlanması ve raporlanması işi kapsamında “Proje Uygulama
Desteği Hizmeti Alımı” uygun maliyet olarak kabul edilecektir.
(Üst sınırı 5.000 TL olup bu tutarın üstündeki rakamlar başvuru
sahibi tarafından karşılanabilecektir.)
• PUD Hizmet Alımı - Lisans mezunu olmak ve asgari 1 yıllık
tecrübeye sahip olma koşulu aranacaktır.
2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI
UYGUN OLMAYAN
MALİYETLER
• Projede görevlendirilecek, hâlihazırda Başvuru Sahibi, Ortak(lar)
ve İştirakçi(ler) bünyesinde çalışan ya da proje kapsamında yeni
istihdam edilecek personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri,
ilgili diğer ücret ve maliyetler
• Birincil tarımsal üretime yönelik makine, ekipman ve taşıt alımı
maliyetleri
2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI
•İhale ilan bedeli. (Bu maliyet bütçede “6. Diğer” kaleminin altına
yazılmalıdır.)
•İş süreçlerini geliştirmeye yönelik kullanılacak lisanslı yazılım
maliyetleri
UYGUN MALİYETLER
•Projede yer alan teknik personelin yolculuk ve gündelik giderleri
•Proje hazırlama aşamasında ihtiyaç duyulan ve talep edilen
destek miktarının %1’ini geçmeyen danışmanlık maliyeti
•Hammadde ve ürün taşımacılığı gibi faaliyetlerde kullanılan özel
nitelikli taşıtların satın alımı ve kiralama maliyeti
2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI
YENİ DYK DEĞİŞİKLİĞİ TASARISINDA YER ALAN
DÜZENLEMEYE GÖRE;
KATMA
DEĞER
VERGİSİ
Kamu kurum veya kuruluşu olan yararlanıcılar
bakımından KDV uygun maliyet olarak
belirlenirken,
Kamu kurum veya kuruluşu olmayan
yararlanıcılar bakımından ise KDV giderleri uygun
olmayan maliyet sayılmaktadır.
2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI
BAŞVURU
ŞEKLİ
1- KAYS’A KAYIT
2- PAYDAŞLARIN KAYS’A EKLENMESİ
3- BAŞVURUNUN TAMAMLANMASI (GEÇİCİ KOD)
4- BASILI NÜSHANIN AJANS’A SUNULMASI (REFERANS NO)
2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI
BAŞVURULAR 2 BASILI NÜSHA ŞEKLİNDE SUNULACAKTIR
BAŞVURU
ŞEKLİ
(TÜM BELGELERİN FOTOKOPİLERİ KABUL EDİLECEKTİR)
BELGELERİN ASILLARI SUNULACAKSA ASIL BAŞVURU
KIRMIZI DOSYA İLE SUNULMALIDIR
AJANS’A BASILI OLARAK SUNULMAYAN YA DA KAYS
ÜZERİNDE TAMAMLANMAYAN BAŞVURULAR GEÇERSİZ
SAYILACAKTIR
2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI
BAŞVURULAR 2 BASILI NÜSHA ŞEKLİNDE SUNULACAKTIR
BAŞVURU
ŞEKLİ
(TÜM BELGELERİN FOTOKOPİLERİ KABUL EDİLECEKTİR)
BELGELERİN ASILLARI SUNULACAKSA ASIL BAŞVURU
KIRMIZI DOSYA İLE SUNULMALIDIR
AJANS’A BASILI OLARAK SUNULMAYAN YA DA KAYS
ÜZERİNDE TAMAMLANMAYAN BAŞVURULAR GEÇERSİZ
SAYILACAKTIR
2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI
2013 YILI MALİ
DESTEK
PROGRAMLARI
UYGUN PROJE KONULARI
2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI
2013 YILI MALİ
DESTEK
PROGRAMI SÜREÇ
Teklif çağrısı ilan tarihi:
17.12.2012
Son başvuru tarihi
08.03.2013
Sözleşmelerin imzalanması
15.06.2013

similar documents