Sunum-Dr. A. AKBULAT-nisan 2014

Report
Türkiye Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı
Dr. Akif AKBULAT
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Ekonomik Değerlendirmeler Daire Başkanı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Kurum Başkanı
İlaç ve Eczacılık
Başkan Yardımcılığı
Özel Kalem Birimi
Hukuk Müşavirliği
İç Denetim
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
Tıbbi Cihaz ve
Kozmetik Ürünler
Başkan Yardımcılığı
Ekonomik
Değerlendirmeler ve
Bilgi Yönetimi Başkan
Yardımcılığı
Denetim Hizmetleri
Başkan Yardımcılığı
Destek ve Laboratuvar
Hizmetleri Başkan
Yardımcılığı
Ekonomik Değerlendirmeler ve Bilgi
Yönetimi Başkan Yardımcılığı
Ekonomik Değerlendirmeler ve Bilgi
Yönetimi Başkan Yardımcılığı
Ekonomik
Değerlendirmeler
Dairesi
Akılcı İlaç Kullanımı
ve İlaç Tedarik
Yönetimi Dairesi
Bilgi Sistemleri
Dairesi
Uluslar arası
İlişkiler Dairesi
Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi
Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi
Fiyat Birimi
STD Birimi
Piyasa Araştırma
Birimi
İstatistik Birimi
Kalite
Koordinasyon
Birimi
Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi
•
Ekonomik Değerlendirmeler Daire Başkanlığı
1-Kurumun görev alanlarına giren ürünlerin sağlık teknolojilerini değerlendirmek.
2- Ruhsata esas ürünlerin ve ruhsat/izin almış ürünlerin fiyatlarını onaylamak, fiyat listesini
yayımlamak ve takibini yapmak.
3-Kurumun görev alanında bulunan verileri istatistiksel verilere dönüştürmek, değerlendirmek
ve bu alanda Bakanlık ilgili birimleri ile koordinasyon sağlamak.
4-Uluslararsı standartlara uygun kalite ve akreditasyon çalışmaları yapmak, bu kapsamda
kurum içi ve dışı iletişim ve koordinasyonu sağlamak.
5-Kamu ve özel sektörce hazırlanan ilaç piyasası raporlarını, stratejik planları takip etmek, bu
çalışmalara katılmak, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla bu alanda müşterek çalışmalar yapmak.
6-İlaç sektörüne yönelik piyasa araştırmaları yapmak, yatırımlarda devlet desteklerine ilişkin iş
ve işlemleri yürütmek.
7-Kurum Başkan Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi
• Raporlar (STD, Piyasa Araştırma Birimleri)
• İstatistikler (İstatistik Birimi)
• Çalışmalar (Ekonomik Değerlendirmeler
Dairesi)
Rapor-STD Birimi
• 2008-2013 yılları arasında TL bazındaki ilaç satışları baz
alınarak, yıllık ortalama en çok tutara sahip ilk 100 ilacın, 2013
yılında toplam ilaç pazarındaki değerinin %25,06 olduğu
görülmüştür.
• Bu ilk 100 ilacın, toplam ilaç bütçesi düşünüldüğü zaman
kamuya getirdiği maliyeti ve bundan sonra da söz konusu
pazara ayrılacak kaynağın büyüklüğü göz önüne alınarak bu
alanda bir çalışma yapılması planlanmıştır.
Rapor-STD Birimi
• İlaç piyasasıyla ilgili uygulanan politikanın, yapılan
müdahalelerin etkilerini analiz edebilmek için 2008-2013
yılları arasında TL bazındaki ilaç satışları baz alınarak, yıllık
ortalama en çok tutara sahip ilk 100 ilaç üzerinden
değerlendirme yapılması amaçlanmıştır.
• Bu müdahalelerin ilk 100 ilaç üzerinde etkisinin bilimsel
metodoloji ile incelenerek tartışılması amaçlanmıştır.
Rapor-STD Birimi
• 2008-2013 yılları arası tüm ilaçların TL bazındaki tutarları
çıkarılmış, tüm ilaçların yıllık ortalama TL bazındaki satış
tutarları hesaplanmış ve satış tutarlarına göre en yüksek olan
ilaçtan başlayarak sıralanmıştır.
• Yıllık ortalama olarak en yüksek TL bazında satış tutarına sahip
100 ilaç çalışmaya dahil edilmiştir.
• İlk 100 ilaç içerisinden incelemek üzere en çok satan formu
seçilmiştir.
• Excel veri tabanında soru cevap kontrol listesi oluşturulmuştur.
• Değerlendirilmek üzere fiyat etkisi, mevzuat etkisi, pazar
etkisi ve niteliksel özelliklerini belirleyebileceğimiz sorular
hazırlanmıştır.
Rapor-STD Birimi
Rapor-STD Birimi
Veri Kaynağı
•
•
•
•
Kurumca yayımlanan Fiyat Kararname ve Tebliği,
Fiyat Listeleri,
İlaç Takip Sistemi,
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan Sağlık
Uygulama Tebliği ve Bedeli Ödenecek İlaç Listeleri,
• IMS-Health veri tabanı gibi kurum içi ve kurum dışı veri
tabanları kullanılarak elde edilmiştir.
Rapor-STD Birimi
Veri Analizi
• Bilgisayar ortamında oluşturulan kontrol listelerinde;
“0”
hayır/etkilenmedi
cevabını,
“1”
evet/etkilendi
cevabını, “2” ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Bedeli
Ödenecek İlaçlar Listesi’nde olmayan ürünleri temsil etmiştir.
• Zaman bağımlı fiyat ve iskonto değişim oranları % değişim
oranı olarak ifade edilmiştir.
• Bilgisayar ortamında oluşturulan kontrol listelerinde, IBM SPSS
Statistics 21 kullanılarak istatistiksel değerlendirmeler
gerçekleştirilmiştir.
Rapor-Piyasa Araştırma Birimi
• Yerli ilaç üretimin teşviki için Ekonomi Bakanlığı tarafından 2012/3305
sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararında
onkolojik, biyoteknolojik ve kan ürünleri stratejik ürün kapsamına
alınmıştır.
•
Onuncu Kalkınma Planı 1.16 Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm
Programı
1.
Bileşen
“Kamunun
Yönlendirme
Kapasitesinin
Güçlendirilmesi”ne ait Eylem Planı ile ilgili olarak, paydaş Kurum ve
Kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilen toplantılarda ilgili paydaşların
görüşleri alınarak bir Eylem Planı taslağı oluşturulmuştur.
Rapor- Piyasa Araştırma Birimi
• Karar vericilere yol göstermek amacıyla Türkiye İlaç Piyasası
2013 Yıl Sonu Değerlendirme Raporu ile Türkiye İlaç Piyasası
Üçer Aylık Gözlem Raporu hazırlanacaktır.
Rapor- Piyasa Araştırma Birimi
Veriler
•
•
•
•
•
•
•
En çok reçetelenen ilk 20 ilaç (orijinal-jenerik)
En çok satılan ilk 20 ilaç (orijinal-jenerik)
Kaç GMP Denetimine gidilmiş (onay alan-almayan)
Türkiye’deki ilk 10 Firma
Dünyadaki ilk 10 Firma
Biyoteknolojik ilaçların pazar dağılımı
En çok tüketilen ilk 20 antibiyotik (il bazında) vb.
NOT: 2013 yılı raporunda sahte-kaçak ilaç bilgilendirmesi
Rapor- Ürün Bazında (STD Birimi)
• Ödeme Komisyonunu gündeminde olan, muhtemel bütçe
etkisi yüksek olan ürünler için mini-raporlar hazırlanmaktadır.
• Rapor içeriği:
I-) Ürün Bilgisi
II-) Talep
III-) Karşılaştırmalı Klinik Çalışmalar
IV-) Farmakoekonomik Analiz
V-) Diğer Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Kuruluşlarının Raporları
VII-) Öneri
Rapor- Ürün Bazında (STD Birimi)
• Farmakoekonomik analiz bölümü 2 kısımdan oluşmaktadır.
• 1. kısımda firma tarafından sunulan analiz incelenmekte,
2. kısımda ise analizler yapılmaktadır.
• Yaptığımız analizlerde,
– İlave Maliyet-Etkililik Oranları,
– Tedaviye Gerekli Sayı, hesaplanmaktadır.
İstatistikler-İstatistik Birimi
• OECD Raporu- Jenerik Pazarı:
• ATC-1, ATC-2, ATC-3 seviyelerinde TL bazında toplam
tutarlar
• Jenerik pazarının yüzdesi:
– Toplam Pazar
– Hastane İlaçları
– Geri Ödemedeki İlaçlar
• Veriler IMS Dataview REHO veritabanından elde edilmektedir.
İstatistikler-İstatistik Birimi
• Yıllık İstatistikler:
•
•
•
•
ATC-1 seviyesinde kutu satışları
İmal/ithal ürünlerin kutu ve TL bazında satışları
Orijinal/jenerik ürünlerin kutu ve TL bazında satışları
Geri ödenen/geri ödenmeyen ürünlerin kutu ve TL
bazında satışları
• Veriler IMS Dataview REHO veritabanından elde edilmektedir.
Çalışma-I (Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi)
• Türkiye’de, her yıl yaklaşık 150.000 kişiye kanser tanısı
konmakta
• Kanser nedenli yaklaşık 60.000 ölüm olmakta
• Tedavilerin direkt maliyeti 1,8 milyar €
• Amaç: Onkoloji alanında imal ilaçların kendi gruplarındaki
aynı etken maddeyi içeren ithal ilaçların satışlarına etkisinin
değerlendirilmesi
Çalışma-I (Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi)
• Veri Hazırlanması:
• Information Medical Statistics-Health (IMS) veri tabanı
• Eylül 2007-Temmuz 2012 aylık satış verileri (kutu bazında)
• Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) gruplarına onkoloji
ilaçlar
Çalışma-I (Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi)
• Metod:
İçleme kriterleri
• Bu grupta piyasaya giren yerli üretimi olan ilaçlar
• Aynı etken maddeleri içeren orijinal ve jenerik ithal ilaçlar
Dışlama Kriterleri:
• Yerli üretimi olduğu halde ithal grupta karşılığı olmayan etken
maddeli ilaçlar
• 2008’den önce piyasada mevcut olan yerli ilaçlar ve ithal ilaçlar
Çalışma-I (Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi)
• Kesim noktası: Kasım 2008
• Kesikli zaman serileri için parçalı regresyon analizi (segmented
regression analyzing for interrrupted times series)
• Çalışmaya dahil edilen ilaç grupları
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
folik asit analogları,
pürin analogları,
pirimidin analogları,
vinka alkaloidleri,
podofilotoksin türevleri,
taksanlar,
antrasiklin vb,
platin bileşikleri,
proteinkinaz inhibitörleri ve
diğer antineoplastik ilaçlar
Çalışma-II (Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi)
• Amaç: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Tedavisinde Kullanılan İlaçların Satış Trendleri incelenerek bu
ilaçların tüketim oranlarında mevsimsel bir etki olup
olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır.
•
•
•
•
•
Çalışma Paydaşları:
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi,
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ekonomik Araştırmalar
Dairesi
Çalışma-II (Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi)
• Veri Hazırlanması:
• Information Medical Statistics-Health (IMS) veri tabanı
• Metilfenidat, OROS Metilfenidat ve Atomoksetin etkin
maddeli ilaçlar
•
Kasım 2008-Ekim 2013 arası aylık satış verileri kullanılmıştır.
Çalışma-II (Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi)
• Metod:
• İncelenen her bir etkin madde için Dünya Sağlık Örgütü
Kriterlerine göre Tanımlanmış Günlük Doz (DDD) verileri
hesaplanmıştır.
• Zaman serisi analizi uygulanmıştır.
Çalışma-II (Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi)
• Çalışma sonuçlar, “Journal of Attention Disorders” dergisinde
“ADHD Medication Trends in Turkey:2009-2013”adıyla
yayımlanmıştır.
Çalışma-II (Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi)
• Proje kapsamında bundan sonra İlaç Takip Sistemi verileri
kullanılarak bu ilaçların eczaneden satılan rakamları dikkate
alınarak bu ilaçların reçeteleme oranlarında da mevsimsel bir
ilişki olup olmadığı değerlendirilecektir.

similar documents