Presentatie praktijkbegeleidersbijeenkomst n.a.v. enquete

Report
Gebruik van enquête voor teamleiders
binnen Scouting Academy
Bijeenkomst praktijkbegeleiders 09-11-2011
Stap 3 en 4 van het stappenplan:
Stap 3:
Basisniveau van jullie teams en stafleden bepalen.
Stap 4:
Voer gesprekken met teams en stel algemeen
ontwikkelplan op.
De gehele uitvoering van stap 3 en 4 zou zeer
veel werk zijn bij Scouting Boxtel
• Scouting Boxtel heeft 13 speltakken, 65 stafleden
en maar 1 praktijkbegeleider.
• Scouting Boxtel heeft 2 actieve groepsbegeleiders welke regelmatig langs
gaan bij de speltakken voor een gesprek over het algemeen functioneren
van het team.
Ook het (dis)functioneren van stafleden wordt hierbij besproken.
• Ik wil wel graag een beeld krijgen van het functioneren van de stafteams.
• Ik richt me liever op de stafleden die nog gekwalificeerd willen worden
(20 stafleden!)
De oplossing:
Een eenvoudige teamleidersenquête!
•Teamleider vult enquête in over het nog niet bevoegde staflid
•Enquête bevat stellingen over zowel basiskennis als
basishandelen van het te beoordelen staflid
•Teamleider vult voor dezelfde stellingen in of het stafteam als
geheel de geënquêteerde kennis en vaardigheden bevat.
(Dus ook over de stafleden welke al enige tijd in het bezit zijn
van hun kwalificatie)
Uitgangspunten bij opstellen van de enquête
•
•
Meest belangrijkste punten van de
kwalificatiekaarten (in gewoon Nederlands)
Extra leerdoelen opgesteld samen met ervaren
stafleden
Voordelen enquête
•
•
•
•
•
Eenvoudig overzicht van kwaliteiten en leerpunten volgens TL
Overzicht van leerpunten team volgens TL
Fijne inventarisatie voor gesprek met TL en onbevoegd staflid
Inzichten van TL en onbevoegd staflid eenvoudig naast elkaar te
leggen
Enquête kan dienen als opstapje voor invullen kwalificatiekaart
Aandachtspunten enquête
• Teamleider moet enquête wel serieus invullen
• Beoordeling teamleider is subjectief, houd bij het beoordelen van
resultaten rekening met wie de enquête heeft ingevuld
• Beoordeling niveau 3 in enquête is voldoende, maar lijkt reden voor
actie. Echter, niveau 3 is voor sommige stafleden misschien het
meest haalbare
Wat als uit de enquête blijkt dat het team
niet naar behoren functioneert?
Opties:
1. Ik ga met het team aan de slag
2. De groepsbegeleider gaat met het team aan de slag
3. De teamleider gaat met het team aan de slag
De keuze is afhankelijk van de leerpunten
Door het gebruik van deze enquête vang ik
(hoop ik) zes vliegen in één klap!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Je weet hoe de TL denkt over de nog niet gekwalificeerde staf
Je weet hoe de TL denkt over zijn/haar eigen team
De eerste aanzet voor de teamanalyse is gemaakt
De grootste hiaten (volgens de TL) zijn in beeld en daar kan meteen
aan gewerkt worden
Je hebt snel een eerste indruk van het staflid dat gekwalificeerd wil
worden
De enquête kan als opstapje voor de kwalificatiekaart gebruikt
worden
Vragen?

similar documents