dosyayı indir

Report
DENİZLİ KAMU HASTANELERİ
BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ
Ecz. Metin Deniz KARAKOÇ
Uygulama Adı: Onkoloji Hastalarında Farmasötik Bakım
Faaliyetleri ve Onkoloji İlaçlarının Farmakoekonomik
İlkelere Göre Temin edilerek Kullanılması ile Sağlanan
Kazançlar
Uygulama Ekibi: Ecz. Metin Deniz KARAKOÇ
Hem. Serap MUMCULAR
Hem. Figen İNCİ
Hem. Aysun ERİM
Uygulamanın Amacı-1
Hastanemizdeki medikal onkoloji polikliniğinin
yoğunluğu nedeniyle hastanın hekime ulaşabildiği süre
kısalmakta bu da hastanın hekime sormaya utandığı,
kafasına takılan ya da anlayamadığı konularda hekime
danışacak fırsat bulamadan poliklinikten ayrılmasına neden
olmaktadır. Bu durum bazı hastalarda tedavinin gidişatını
etkileyebilecek olumsuzluklarla sonuçlanabilmektedir.
Kemoterapi hazırlama birimi sorumlu eczacısı tarafından
hazırlanan bilgilendirme kitapçığı ve kemoterapi almaya
yeni başlayan hastalar ve yakınları ile yapılan, belli
aralıklarla da devam eden toplantılarla basit kelimeler ve
yalın bir dil kullanılarak hastalara sorunları konusunda yol
göstermek ve şikayetlerini azaltarak yaşam kalitelerini
arttırmak amaçlanmıştır.
Uygulamanın Amacı-2
Farmasötik Bakım Faaliyetlerinin yanı sıra hastaların serbest
eczanelerde ilaç arama ve bekleme problemlerini çözmek,
etik ihlallerine fırsat vermemek, başta soğuk zincir olmak
üzere saklama koşullarına yeterince riayet edilmemesi,
hastaya her seferinde değişik bir ticari müstahzar verilmesi
ve farklı müstahzarların beraber verilmesi nedeniyle
görülebilecek allerjik reaksiyonları en aza indirmek ve
dolayısı ile hasta memnuniyetini arttırmak için
merkezimizde rutin olarak uygulanan kemoterapi ilaçlarının
tamamına yakın kısmının farmakoekonomik ilkelere göre
hastanemize temin edilmesi amaçlanmıştır.
Uygulama Yöntemi 1
 Kemoterapi Hazırlama Ünitesinde görevli eczacı tarafından latince tıbbi
tanımlardan mümkün olduğunca uzak, resimli, toplumun her kesiminin
anlayabileceği dilde ve kolay okunabilmesi için büyük puntolarla bir
bilgilendirme broşürü hazırlanmıştır.
 Broşürde iletişim numaraları da verilerek karşılaşılan her türlü sorunla ilgili
danışıldığında hasta bilgilendirmesi yapılmaktadır.
 Hastalara kullanacağı ilaçları nasıl ve ne şekilde kullanması gerektiği
anlatılmakta, başka bir hastalık için kullandığı ilaçların antineoplastik
ilaçlarla etkileşme riskine karşı değerlendirilmekte ve deneyimli onkoloji
hemşirelerinin de desteğiyle toplantılar sürekli devam etmektedir.
 İlaç-İlaç ve İlaç- besin etkileşmelerinin potansiyel riskleri ve bilinçsiz
kullanılan bitkisel desteklerin getirebileceği zararlar konusunda hastalara
ve yakınlarına bilgilendirmede bulunulmaktadır. Kullandığı ilaçlar
içerisinde etkileşme potansiyeli olanlar var ise tedavi uygulama planı
gözden geçirilmekte ve hekimin onayı ile yeniden düzenlenmektedir.
Uygulama Yöntemi 2
Bilgilendirme Broşüründe aşağıdaki bilgiler yer almaktadır,
 Kanser ve Kemoterapi
hakkında bilgiler
 Hekimin tedavide verilen
ilaçları neye göre belirlediği
 İlaçların Özellikleri ve Nasıl
hazırlandığı
 Hastaların kemoterapi alma
süre ve sıklıklarının neye
göre değiştiği
 Görülebilecek yan etkiler ve
nasıl başa çıkabilecekleri
 Bazı yan etkilerin şiddetini
azaltmak için tavsiyeler
 Hasta ve hasta yakınlarının
tedavi sürecinde yapmaları
gerekenler
 Hasta ve hasta
yakınlarındaki psikolojik
değişiklikler ve alınabilecek
önlemler
 İlaç-ilaç ve ilaç-besin
etkileşimlerine karşı
alınabilecek önlemler
Uygulama Yöntemi 3
İlaç alımlarında prensip olarak bir etken
maddenin ekonomik açıdan en avantajlı olan
tek bir formunun tercih edilmesine özen
gösterilmiştir. Bu sayede toplu alımla hem
maddi kazanç miktarı daha da arttırılmış hem
de farklı markalara ait ilaçların beraberce aynı
serumda verilmesi sonucu görülebilecek
ekstra yan etkilerin önüne geçilmiştir.
Uygulama Yöntemi 4
 Örneğin Piyasada Cisplatin etken maddesinin birçok farklı firmaya ait 10-50-100 mg
gibi değişik dozaj formları mevcuttur.
Hastanelerin ilaç ihalelerinde ortalama olarak
• 10 mg’lık form 3,5 TL
• 50 mg’lık form 11 TL
• 100 mg’lık Formun ise 45 TL civarında satın alındığı gözlenmiştir.
 Hem ilaç karını maksimize etmek hem de farklı ilaçların karıştırılması nedeniyle alerjik
reaksiyonları önlemek için ünitemize bu kalemde yalnız 50 mg’lik form almayı tercih
etmekteyiz.
 Benzer şekilde birçok ambalaj formu ve muadili bulunan Etoposid preparatlarında 50
mg’lık form ihalelerde ortalama 6 TL’den 100 mg’lık form ise 5 TL’den satın
alınmaktadır. Yukarıda açıklanan ilkeler çerçevesinde ünitemize yalnız 100 mg’lık form
satın alınması tercih edilmektedir.
 Merkezimizde uygulanan tüm ilaç gruplarında mümkün olduğunca aynı prensiple
hareket edilmektedir.
Uygulama Faydaları 1
Farmakoekonomik ilkeler göz önüne alınarak onkoloji merkezimizde rutin
kullanılan ilaçların tamamına yakını ihale ile hastanemize temin edilmiştir.
Bu sayede;
 Hastalar eczanelerde ilaç arama zahmetinden kurtarılmıştır.
 İlaçlardan doğabilecek fark ücretini ödemek zorunda kalmamaktadırlar.
 Eczaneden İlaç bekleme sıkıntısı olmadığı için hekimin polikliniğinden
tedavi protokolünü alarak çıkan hastanın tedavisine hızlı bir şekilde
başlanabilmekte bu sayede daha az sürede daha çok hastaya hizmet
verilebilmektedir.
 İlaçlar ihale ile çok uygun fiyatlara alınmakta ve paket harici olarak ödeme
yapıldığı için hastanemize çok ciddi miktarda kar sağlamaktadır. Yerli- İthal
ayırımı yapılmaksızın rutin sarfiyatlar tespit edilmiş ve temini yapılmıştır.
Hastanemizdeki kemoterapi ilaç ihalelerinin ortalama kar marjı %68, yıllık
getirisi ise 2.650.000 TL civarında olmuştur.
Uygulama Faydaları 2
 Hastanemizde kullanmakta olduğumuz bilgisayar destekli yarı-otomatik
kapalı sistemin getirdiği avantajda kullanılarak artan dozlar ziyan
edilmeden kullanılmıştır. Yarım doz ilaçların her birinin stabilite koşullarına
ayrı ayrı dikkat edilerek muhafaza edilmiş, ilaçta israfa mahal
verilmemiştir.
 Hastanemize bir yılda yarım doz ilaçlardan alış fiyatları üzerinden 363.000
TL tasarruf sağlanmış, satış fiyatı üzerinden ise ortalama yaklaşık 600.000
TL gelir elde edilmiştir.
Uygulama Faydaları 3
 Farmasötik bakım faaliyetlerimiz sonucunda hastaların önemli bir ihtiyacı
giderilmiştir. Sıkıntı çektikleri, merak ettikleri, sormaya çekindikleri, yanlış
anladıkları her konu ile ilgili olarak çekinmeden gerek yüz yüze gerekse evlerinden
telefonla arayarak danışmakta ve bilgi istemektedirler.
 Kullandıkları ancak kızabilir diye doktordan gizlemeye çalıştıkları çeşitli ilaç ve
bitkisel desteklerle ilgili daha kolay ulaşabildikleri ve biraz daha kendilerine yakın
gördükleri eczacı tarafından aydınlatılmaları neticesinde hastaların tıbbi uyumu
artmıştır.
 Kulağa çok basit hatalar olarak gelen ancak yanlış kullandığı için ilaçtan fayda
göremeyen birçok hasta gözlenmiş ve bilgilendirilmiştir. Hekimin verdiği bir proton
pompa inhibitörü tableti tok karna, yattığı yerde susuz yutmaya çalıştığı için ilacın
işe yaramadığını düşünen ve ciddi mide sıkıntıları yaşayan; benzer şekilde bulantı
haplarını tok karnına kullanmak gibi vb. yanlış ilaç kullanan hastalara ilaçlarını nasıl
ve ne şekilde kullanması gerektiği anlatılmış; başka hastalıklar nedeniyle evde
birden fazla ilaç kullanmak zorunda olan birçok hastaya ilaç etkileşimleri ve yan
etkilerini azaltmak için ilaç alma zaman ve şekilleri konusunda danışmanlık
yapılmış, çok kısa sürede olumlu sonuçlar alınmıştır.
Biyolojik Güvenlik Kabininde Kapalı
Sistemde İlaç Hazırlanması ve Yarım
Doz İlaç Yönetimi
Biyolojik Güvenlik Kabininde Kapalı
Sistemde İlaç Hazırlanması ve Yarım
Doz İlaç Yönetimi
Tedavi Protokolünü İlaç Hazırlama Ünitesine Bırakan
Hasta veya Hasta Yakını ilaç arama işi ile uğraşmak
zorunda kalmamakta, seri bir şekilde tedaviye
başlanmaktadır.
Bilgilendirme Broşürümüz (Dış Kapak)
Bilgilendirme Broşürümüz (Dış Kapak)
(Kullanılan Fotoğraflardan, kağıt kalitesine kadar tüm broşür Eczacı
tarafından tasarlanmıştır)
Bilgilendirme Broşürümüz (İç Sayfalardan Örnekler)
Bilgilendirme Broşürümüz (İç Sayfalardan Örnekler)
Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme Faaliyetlerimiz
Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme Faaliyetlerimiz
Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme Faaliyetlerimiz
Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme Faaliyetlerimiz
Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme Faaliyetlerimiz
Hasta Sağlığını Riske Atmamak ve Hastane Gelirini Maksimumda
Tutmak İçin Yarım Doz İlaç Yönetiminin Sürekli Eczacı Gözetiminde
Olması Gerekmektedir. Neden?
• Stabilite değişkenliği
• Özel Saklama
Koşullarına ve
Sürelerine Riayet
Edilmeme Tehlikesi
• İhmalkar hareketlere
fırsat vermemek
Reçete edilen ilaçların
%95’i ünitemizde
bulunduğu için;
1. Hastanemiz ciddi gelir
elde etmekte
2. Hastalar dışarıda kapı
kapı dolaşıp ilaç aramak
zorunda kalmamakta
3. Kemoterapi salonunda
bekleme yaşanmadan
hızlı ve konforlu bir
hizmet sunulmaktadır.
Kanser İlaçlarını Hastanemize Neden
Almalıyız?
 KT uygulaması Günübirlik Tedavi Kapsamındadır. İlaçların
bulundurulma zorunluluğu yoktur.
 İlaç ve Sarflar Paket harici olarak faturalandırılabilmekte ve
yüksek karlarla ilaç alımı yapılabildiği hastaneler için KT lokomotif
rol oynamaktadır.
 Yarım doz kullanılan ilaçlar kapalı, aseptik ortamda ve bilgisayar
destekli olarak hazırlanmakta ve usulüne uygun olarak
muhafaza edilerek hastane ve ülke bütçesine tekrar
kazandırılmaktadır.
 Yarım Doz ilaç yönetiminden alış fiyatları üzerinden 2012’de
150.000 2013’de ise 363.000 TL’den fazla
kar elde edilmiştir.
2012-2013 YILLARI ARASI YAPILAN TOPLAM 6 İLAÇ
İHALESİNİN ORTALAMA KAR MARJI
TOPLAM
MALİYET
(TL)
4.669.400
%68,5
TOPLAM İHALE
CİROSU (TL)
TOPLAM NET KAR
(TL)
7.874.800
3.205.400
İlaçları İhale ile Serbest Eczanelerden Daha Uygun
Fiyata Satın Almaktayız.
İNDİRİMLİ
SATIŞ
FİYATI
SON ALIŞ
FİYATI
DEPOCU
FİYATI
OSSİ 4 MG FLK
5,88
160,14
205,98
DOXEL 80 MG FLK
39,45
296,88
373,23
SINAREX 3 MG AMPUL
2,36
12,88
12,49
VOTRON 0,25 MG FLK
5,78
56,55
76,35
HERCEPTİN 150 MG FLK
848,80
943,13
1157,48
ALTUZAN 400 MG FLK
1740,95
1972,28
2401,94
SINDAXEL 300 MG FLK
111,80
353,29
441,45
CURATİNOX 100 MG FLK
28,34
113,85
147,72
CARBOPLATIN 450 MG FLK
54,00
83,29
111,87
LEUCOVORİN 300 MG FLK
27,33
28,66
38,69
CISPLATIN 50 MG FLK
11,00
11,99
16,19
PEMTREX 500 MG FLK
698
861,69
1056,41
60,00
91,22
122,12
İLAÇ ADI
GEMKO 1 GR FLK
Ayaktan Kemoterapi verilen her merkezde
asgari olarak aşağıdaki ilaçların sarfiyata
göre bulundurulması hem hastalar hem de
sağlık kurumları için avantaj sağlayacaktır.
ASGARİ ANTİNEOPLASTİK VE PREMEDİKASYON İLACI ENVANTER LİSTESİ
* Hastanede en az bir Medikal Onkolog var ise
5-FLUOROURASİL FLK CISPLATIN FLK
BEVASİZUMAB
FLK*
BLEOMİSİN FLK
CARBOPLATİN FLK
DOKSORUBİSİN
FLK
SİKLOFOSFAMID
FLK
ETOPOSİD FLK
LEUCOVERİN FLK
GEMSİTABİN FLK
TRASTUZUMAB
OKZALİPLATIN FLK FLK*
GRANISETRON MG
DOSETAKSEL FLK AMPUL
PAKLITAKSEL FLK
EPİRUBİSİN FLK
PALONOSETRON
FLK
IRINOTEKAN FLK
ZOLEDRONİK ASİT
MG ENJ.
PREPARATLARI
Denizli Dh ONK. Haz. Birimi 2013 GENEL
MALİ BAKIŞ
İLAÇ
ÇIKIŞ (TL)
SARF
ÇIKIŞ
(TL)
TOPLAM
ALIŞ TUTARLARI
ÜZERİNDEN
3.877.000 1.290.000
5.168.000
6.532.000 1.483.000
8.015.000
SATIŞ
TUTARLARI
ÜZERİNDEN
BİRİMİN 2013 YILI
TOPLAM NET KARI (TL):
2.847.000
Kemoterapi ünitelerinde kapalı sistemlerle (otomatik- yarı
otomatik vs.) Onkoloji Eczacısı gözetiminde antineoplastik
ilaç hazırlanması teşvik edilmelidir. Onkoloji Eczacısı;
 İlaç sirkülasyonunu kontrol altında tutarak, ne hastanın
mağdur olmasına, ne de ilacın israf olmasına müsaade eder.
 Yarım doz ilaçların hem fizikokimyasal hem de mikrobiyolojik
açıdan ne kadar süre ve ne şekilde saklanacağına dair bilgili
ve yetkindir.
 Hastanenin ciddi derecede kar elde etmesine olanak tanır.
 Hastaların tedavi protokollerinde karşılaşılabilen yanlışlıkların
farkına vararak ilgili hekimi ilacı hazırlanmadan önce uyarıp
maddi ve tıbbi olumsuzlukların önüne geçer.
 Hastalara ilaç kullanımı,etkileşimler ve yan etki yönetimi
konusunda klavuzluk eder. Basit nedenlerden kaynaklanan
birçok hatanın önüne geçilmesine böylece hem hasta
konforunun artmasına hem de devletin yan etkilerin tedavisi
için harcadığı sağlık giderinin azalmasına katkıda bulunur.
TEŞEKKÜR EDERİZ.

similar documents