bap-lisansüstü tez proje başvuruları - KASAUM

Report
Projenin Amacı
 Üniversitemiz lisansüstü öğrencilerinin proje yazma ve
araştırma yapma becerilerini geliştirebilmek için
çalışmanın sonuçlarını ISI(Institute for Scientific
Information) ve benzeri indeksler kapsamındaki yayın
organlarında yayınlamaya ya da patent almaya
özendirebilecek, yönlendirebilecek veya bir özgün
üretim sağlayabilecek nitelikteki bilimsel araştırma
projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Hayati Ecevit & Menekşe Örme
3
Bilimsel Araştırma Projeleri: Tamamlandığında,
sonuçları ile bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı
yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve
kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen ve
Ankara Üniversitesi BAP kaynakları ile desteklenen,
projelerdir.
Bu proje türlerinden biride Lisansüstü Tez Projeleridir.
Hayati Ecevit & Menekşe Örme
4
Lisansüstü Tez Projeleri (LTP):
Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü ve yüksek
okullarda yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta
yeterlik eğitimi programlarına yönelik olan ve öğretim
programları gereğince tez danışmanlarınca yürütülen
araştırma projeleridir. Bütçeleri ve başvuru sayısı Bilimsel
Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından her yıl belirlenir.
2014 yılı için Yüksek Lisans proje destek limiti 20 bin TL,
Doktora proje destek limiti 30 bin TL’dir.
Bu miktarlar ODTÜ’de en fazla 6 bin TL, Gazi
Üniversitesi’nde 3 bin TL ve Hacettepe Üniversitesi’nde
2200 TL’dir.
 Uygulama ilkeleri Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Yönergesine ek olarak ayrıca belirlenmiştir.
Hayati Ecevit & Menekşe Örme
5
Destek Neleri Kapsıyor?
 Proje için gerekli olan tüm giderler her yıl komisyonca
belirlenen bütçeyi aşmamak koşulu ile desteklenebilir.
 Ek bütçe sağlanamaz,
 Proje süresi en fazla 2 yıl olup, 1 yıl ek süre istenebilir.
(Yüksek Lisans proje süresi 1 yıldır , Doktora proje süresi 2
yıldır)
 Proje başvuruları yılda iki kez kabul edilir. Proje başvuru
dönemleri BAP Komisyonu tarafından belirlenir. Bu yıl
başvuru dönemleri Şubat ve Ekim aylarındadır.
Hayati Ecevit & Menekşe Örme
6
Projeye Nasıl Başvuracağım?
Proje başvurusu, elektronik ortamda yürütülmektedir.
Başvuruların bapproje.ankara.edu.tr adresinden Bilimsel
Araştırma Projeleri Takip Sistemi (BAPTS) üzerinden
proje yöneticisi tarafından yapılması gerekmektedir.
Başvuru dosyasının BAP Yönergesindeki Kontrol Listesi
(EK-3)’ne göre hazırlanarak Koordinatörlüğümüze
teslim edilmesi gerekmektedir.
Hayati Ecevit & Menekşe Örme
7
Başvuru Koşulları:
 Projenin yöneticisi lisansüstü öğrencinin tez
danışmanı olmalıdır. Proje yardımcısı olarak 3. bir kişi
yazılıyorsa mutlaka iş planında görevi belirtilmelidir.
 Yüksek lisans öğrencileri tez gerekçesi Anabilim dalı
akademik kurul kararından geçtikten sonra, doktora
öğrencileri ise yeterlik sınavını başarmış olmaları
koşulu ile başvuru yapabilir.
 Azami öğrencilik süresini doldurmuş doktora/yüksek
lisans öğrencileri için proje kabul edilmez.
Hayati Ecevit & Menekşe Örme
8
Proje Başvurum Nasıl
Değerlendirilecek?
Projelerin öncelikle BAP Proje Bölümü tarafından teknik
incelemesi yapılır. Eksiklik ya da sorun bulunmayan projeler
Başvuru Projesi olarak nitelendirilip değerlendirmeye alınır.
(Eksiklik ya da sorun bulunan projeler proje yürütücülerine iade
edilir)
Formatına uygun hazırlanmış projelerin değerlendirmesi ilgili
Proje Değerlendirme Grubu(PDG; Projelerin değerlendirme,
izleme ve sonuçlandırma aşamalarında Komisyona görüş
oluşturmak üzere oluşturulan uzmanlar grubudur) raportörü
tarafından değerlendirilir. İhtiyaç duyması halinde PDG raportörü
en az 1 hakem görüşü alabilir. Gerekli görülürse yürütücüden proje
üzerinde revizyon talep edilir. Projenin karara bağlanması BAP
Komisyonu tarafından yapılır.
Hayati Ecevit & Menekşe Örme
9
Projenin Değerlendirilmesi
Projenin değerlendirilmesindeki ölçütler projenin
“özgünlük değeri”, “yaygın etkisi” ve “yapılabilirliği” dir.
Projenin değerlendirilmesinde öncelikli ölçüt projenin
“özgünlük değeri” dir. Projenin özgünlük değerinden 100
üzerinden en az 60 puan alınması gerekmektedir.
Projenin puanlamalar sonucunda bilimsel açıdan
başarılı olarak kabul edilmesi için ise üç ölçütün
ortalama puanı 100 üzerinden en az 70 olmalıdır.
Hayati Ecevit & Menekşe Örme
10
Projenin Kabul Edilmesi
 Desteklenmesi onaylanan projelerin kabul yazısının proje
yöneticisine tebliğinden sonra onbeş (15) gün içinde proje
yöneticisi ve araştırmacılar ile Proje Destekleme Sözleşmesi
(EK-8) ve BAP Koordinatörü tarafından onaylanan Proje
Bütçesi ve Harcama Planı listesi (Ek-2’ de bulunan)
imzalanır. Proje Yöneticisinin olmadığı durumlarda
(yurtdışında görevli ya da raporlu vs.) Proje Yöneticisinin
yetki verdiği araştırmacılardan birisi tarafından sözleşme
imzalanır. Proje sözleşmesinin bir sureti proje yöneticisine
verilir. Projenin başlama tarihi sözleşmede belirtilir. Geçerli
bir neden olmaksızın süresi içinde sözleşmesi
imzalanmayan projeler Komisyon kararı ile iptal edilir.
Hayati Ecevit & Menekşe Örme
11
 Proje Yöneticisi, Sözleşmenin imzalanmasından sonra,
bütçesine ve harcama kalemlerine uygun olarak ihtiyaç
isteminde bulunur. Ardından, bütçe ve mali olanakların
uygunluğu çerçevesinde satın alma işlemlerine başlanır.
 Proje yöneticisi, projede ihtiyaç duyulan makine-teçhizat
alımları, hizmet alımları ile ihtiyaç duyulması halinde sarf
malzemesi alımları için de teknik şartname hazırlanması ve
ihale, muayene ve kabul işlemlerinde görev ve
sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür.
Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen proje yöneticilerinin
projesi Komisyon kararı ile iptal edilebilir.
Hayati Ecevit & Menekşe Örme
12
Satınalma Talep Dilekçesi
Desteklenmesine karar verilen projelerle ilgili olarak
satın alma işlemlerinin başlatılabilmesi için, proje
yürütücülerinin Bilimsel Araştırma Projeleri Takip
Sistemi (BAPTS) üzerinden satın alınmasını istedikleri
mal ve hizmetleri belirten İhtiyaç Formunu doldurup
imzalı olarak Koordinatörlüğümüz Satın Alma Bölümü’
ne teslim etmeleri gerekmektedir.
Hayati Ecevit & Menekşe Örme
13
 İstenen malzemeler kabul edilen bütçeye göre azaltılabilir,
ancak artırılamaz veya değiştirilemez.
 Tüm bütçe kalemlerinin satın alma işlemlerinin aynı
ihtiyaç formunda talep edilmesi zorunlu değildir. Projenin
çalışma takvimine uygun olarak muhtelif zamanlarda satın
alma talebinde bulunulması mümkündür.
 Projenin başvuru aşamasında sisteme yüklenen proforma
faturaların asılları BAP Birimine teslim edilmelidir.
Belgelerin firma tarafından kaşelenmiş, imzalanmış ve BAP
Birimine hitaben düzenlenmiş olması gereklidir.
Hayati Ecevit & Menekşe Örme
14
Projenin İzlenmesi:
 Proje ekibi proje bitiminde sonuç raporunu verir. Süresi 1




yıldan fazla olan projeler için gelişme raporu verilmelidir.
Projeden kaynaklanan yayın ve sunumlar sonuç raporuna
eklenir.
Sonuç raporu verildikten sonra çıkan yayınlar rapora
eklenmek üzere BAP Koordinatörlüğüne iletilmelidir.
Gelişme raporu ve sonuç raporu BAP Komisyonunca
görüşülüp karara bağlanır.
Proje yönetici ve araştırmacılar projeden kaynaklanan
bilimsel ve etik hak ve sorumluluklar açısından eşit haklara
sahiptirler.
Hayati Ecevit & Menekşe Örme
15
Proje Önerilerinin Ret/İade Edilmesinde En
Çok Karşılaşılan Hususlar
 Çalışmanın amaç, kapsam, yöntem ve başarı
ölçütlerinin açıkça ortaya konulmamış olması,
 Çalışmanın literatürdeki öneminin açıkça ortaya
konulmaması, literatür özetinin ham liste halinde
verilmiş olması,
 Talep edilen proje bütçesi kalemlerinin gerekçesinin
anlaşılır ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya
konulamamış olması,
 Gerekli olmasına rağmen, etik kurul onay belgesinin
bulunmaması.
Hayati Ecevit & Menekşe Örme
16
Vakit ayırdığınız için
Teşekkür Ederiz.
Hayati Ecevit & Menekşe Örme
17

similar documents