Một số hướng dẫn ĐỔI MỚI CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TRUNG HỌC

Report
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
LOGO
Một số hướng dẫn
ĐỔI MỚI CHUYÊN MÔN
TRƯỜNG TRUNG HỌC
Phòng Giáo dục Trung học
Tháng 01/2015
www.themegallery.com
www.trungtamtinhoc.edu.vn
MỤC TIÊU CƠ BẢN
CỦA ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
TRONG NHÀ TRƯỜNG
Chuyển từ
trang bị tri
rèn luyện
vận dụng
cho HS.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
trọng tâm
thức sang
năng lực
thực tiễn
NỘI DUNG CƠ BẢN
CỦA ĐỔI MỚI DẠY HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG
Chuyển từ việc dạy HS học sang dạy HS cách học,
cách giải quyết những vấn đề trong cuộc sống.
Chủ yếu, không phải: Học cái gì
Mà là: Học như thế nào, học để làm gì.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN
CỦA ĐỔI MỚI DẠY HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG
Thiết kế tiến trình dạy học thành một chuỗi các hoạt động
học của HS, mỗi giai đoạn học tập gồm các bước:
Tình huống xuất phát
Tìm hiểu, trao đổi, đề xuất cách
nghiên cứu, giải quyết
Phối hợp tìm hiểu, thực hiện
giải quyết vấn đề
Giới thiệu, báo cáo kết
quả giải quyết vấn đề
Đúc kết, tổng hợp kết quả,
chuyển tiếp
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Phạm vi dạy học
của một số phương pháp dạy học tích cực
“Bàn tay
nặn bột”
Dạy học
tích cực
Dạy học
theo
dự án
Nghiên
cứu khoa
học
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Thực hiện các bước học tập
cho một nội dung kiến thức,
một bài học.
Áp dụng các bước học tập để
thực hiện một dự án học tập
xuất phát từ thực tiễn cuộc
sống, có sản phẩm cụ thể sau
khi thực hiện dự án.
Áp dụng các bước học tập để
nghiên cứu một đề tài mới
xuất phát từ thực tiễn cuộc
sống, tạo ra sản phẩm cụ thể
sau khi thực hiện đề tài.
Các mức độ thực hiện
dạy học tích cực
GV đặt vấn đề
GV nêu cách giải quyết vấn đề
MỨC
1
HS thực hiện cách giải quyết vấn
đề theo hướng dẫn của GV
GV đánh giá kết quả làm việc của HS
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Các mức độ thực hiện
dạy học tích cực
GV đặt vấn đề
GV gợi ý HS nêu cách giải quyết vấn đề
MỨC
2
HS thực hiện cách giải quyết vấn đề
với sự giúp đỡ cùa GV khi cần thiết
GV, HS cùng đánh giá kết quả làm việc
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Các mức độ thực hiện
dạy học tích cực
GV cung cấp thông tin tạo tình huống
HS phát hiện, xác định vấn đề nảy sinh
MỨC
3
HS tự đề xuất và lựa chọn giải pháp
HS thực hiện giải pháp giải quyết vấn đề
GV, HS cùng đánh giá
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Các mức độ thực hiện
dạy học tích cực
HS tự phát hiện vấn đề trong cuộc sống
HS tự tìm và lựa chọn giải pháp
MỨC
4
HS thực hiện giải pháp giải quyết vấn đề
HS tự đánh giá kết quả,
có ý kiến bổ sung của GV
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Bước chuyển tiếp từ dạy học đơn môn hiện
nay sang dạy học tích hợp, phân hoá sau 2018
1. Dạy học đơn môn hiện nay khó
tích hợp, chỉ có thể thực hiện đơn
giản, đơn lẻ, khó hệ thống.
2. Chú ý không áp đặt từ ngữ “tích
hợp” một cách khiên cưỡng khi
dạy học theo dự án đơn môn.
2015
2016
2017
2018
Dạy học theo chủ đề tích hợp
www.trungtamtinhoc.edu.vn
3. Dạy học tích hợp hiện nay
thường được triển khai dựa trên
chủ đề dạy học gắn với cuộc sống.
Cuộc thi về tích hợp, liên môn
Chú ý các cuộc thi
được Bộ GDĐT triển khai
Cuộc thi GV dạy học
theo chủ đề tích hợp
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Cuộc thi HS vận dụng
kiến thức liên môn
để giải quyết các
tình huống thực tiễn
Các mức độ của dạy học
theo chủ đề tích hợp
Ba mức độ của dạy học theo chủ đề tích hợp
trong giai đoạn hiện nay
MỨC 1
MỨC 2
• Xây dựng chủ đề thực tiễn để lồng ghép,
liên hệ, giảng dạy ở các môn học riêng rẽ.
• Ví dụ: Biến đổi khí hậu, …
• Xây dựng chủ đề thực tiễn đơn môn, tích
hợp một số kiến thức, kỹ năng, thái độ của
một môn học.
• Ví dụ: Các chủ đề văn học và cuộc sống…
• Xây
MỨC 3
www.trungtamtinhoc.edu.vn
dựng chủ đề thực tiễn đa môn, tích
hợp một số kiến thức, kỹ năng, thái độ của
hai hoặc nhiều môn học.
• Ví dụ: Chủ đề Trang phục Saigon xưa và
nay, tích hợp Lịch sử với GDCD…
Đổi mới sinh hoạt chuyên môn
Dạy học tích cực với
HS là trung tâm, rèn
luyện cách học, khả
năng tự học
Đổi mới sinh hoạt
chuyên môn, tham gia
trường học kết nối
trên mạng
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Dạy học theo chủ đề,
lồng ghép, tích hợp đơn
môn, đa môn, gắn với
thực tiễn cuộc sống
Đổi mới tiêu chí
đánh giá bài dạy,
chủ đề dạy học
LOGO
www.themegallery.com
www.trungtamtinhoc.edu.vn

similar documents