Sociální správa

Report
Sociální správa
Procesy v sociální správě
Procesy v sociální správě
•
•
•
•
•
Druhy a zásady řízení
Specifika správního řízení v sociální správě
Správní řízení podle správního řádu
Řízení ve správním soudnictví
Řízení ve věcech soukromosprávních
Druhy a zásady řízení
• Řízení – tj. vedení lidí a jejich činností nebo
procesní postupy prostřednictvím kterých
dojde k realizaci práv a povinností podle
právních předpisů
• My se zaměříme na řízení jako proces podstatné pro sociální správu /jak se klient
domáhá svých práv na základě práv
zakotvených v právním předpisu/
Druhy řízení – základní dělení
A) v subsystémech sociálního zabezpečení
• Řízení v dávkových systémech – přiznání či nepřiznání dávky.
• Řízení v nedávkových systémech – sankce pro zaměstnavatele, který
neplatil pojistné.
B) Podle předmětu řízení
- Nemocenské pojištění,
- Důchodové pojištění
- Sociální péče
- Sociální služby – pnp
- Pomoc v hmotné nouzi.
- Řízení o pojistném – sociální zabezpečení, příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti a všeobecné zdravotní pojištění
Jiná řízení
další řízení - nemusejí mít povahu správního řízení
Zákon č. 293/2013 – občanský soudní řád
Zákon č. 292/2013 – zákon o zvláštních řízeních
soudních
Nová právní úprava
Sjednocení s NOZ
Zákony se doplňují
Zákon o zvláštních řízeních soudních
• vyčlenění právní úpravy nesporných řízení a jiných
zvláštních řízení z OSŘ,
• OSŘ se pro tato řízení použije nadále již pouze
subsidiárně,
• klasické příklady: o osvojení, rozvod manželství
(opatrovnické/rodinné právo, právo dědické).
• V nesporném řízení jde o úpravu právních vztahů
mezi účastníky pro budoucnost.
• Nesporné řízení má funkci preventivní, kdežto
řízení sporné funkci reparační.
Základní zásady řízení
Obecně:
Podstatné jejich dodržení (upraveny vždy v příslušném zákonu)
Jejich dodržování se sleduje při právních sporech
- Zákonnost – jednání a rozhodnutí správního orgánu
- Objektivní (materiální) pravda – zjištění skutečného stavu věci pro vydání
rozhodnutí
- Rovnost účastníků – v případě sporu více účastníků, rovnost všech
- Oficialita (dispozivita) – pro zahájení řízení. Ř. se zahajuje:
• na žádost účastníka řízení (žádost o dávku)
• z podnětu orgánu, který rozhoduje (ex offo) – existují případy, kdy se zahajuje
řízení bez návrhu účastníka ( zjistí se, že neoprávněně čerpal dávku – účastník
má právo nahlížet do spisu, vyjádřit se k podkladům řízení a navrhovat důkazy
Volné hodnocení důkazů - v zájmu hledání pravdy
Druhy řízení 2a
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zásada dvou/více stupňového řízení – umožňuje účastníkům podat proti návrhu st. správy
opravné prostředky:
odvolání – proti rozhodnutí správního orgánu může účastník řízení podat odvolání (dle
poučení v rozhodnutí). O odvolání v 2. instanci rozhoduje krajský úřad, ministerstvo soud
rozklad- odborný – podává se proti rozh. ministertev
námitka podává se proti oznámení (např. o přiznání dávky).
odpor – podle OSŘ podává se proti platebnímu rozkazu, s kterým nesouhlasím
Zásada součinnost správních orgánů a účastníků řízení účastník řízení má právo hájit svá
práva, přinášet důkazy, měnit výpovědi zjištění podstaty věci  oboustranně
Zásada rychlosti a hospodárnosti správní úřad rozhoduje včas a bez průtahů, dodržuje
správní lhůty (je-li to možné, rozhoduje bezodkladně, do jednoho měsíce, ve složitých
případech vyžadujících složité dokazování do 2 měs.). Řízení by nemělo zbytečně zatěžovat
občany.
Zásada písemnosti – řízení se vede písemně! Např. u soudu se rozhoduje bez přítomnosti
osoby ze spisu
Zásada veřejnosti řízení – v celém soc. zabezpečení se dodržuje zásada neveřejnosti. Někdy
tato zásada dovedená ad absurdum úřady tvrdě ctí dodržování ochrany osobních údajů a
neveřejnosti
Základní kroky řízení
Procesní kroky v sociální správě, výstupem je zpravidla rozhodnutí
• Zahájení řízení: v sociální správě zejména z podnětu účastníka, z moci úřední (ex
offo) méně, návrhem – žádost o dávku, službu na kterou má nárok podle platné
právní úpravy
• Procesní podmínky – je nutno zkontrolovat, zda jsou splněny, aby bylo možno
provést správní řízení. Rozhodující subjekt v konkrétním řízení musí disponovat
pravomocí rozhodnout + musí být příslušný věcně a místně rozhodnout + nutno
zajistit zásadu – ne dvakrát v téže věci – nelze projednat již rozhodnutou věc
(pouze v odůvodněných případech)
• Průběh řízení – úvod – soud zkoumá, zda jsou splněny procesní podmínky, účastník
řízení – má právo nahlížet do spisu, navrhovat důkazy, doplňovat podání. Podmínka
věcné legitimace – stav, kdy je účastník řízení subjektem práva, které nárokuje a
orgán, který rozhoduje a je povinen právo a přiznat a umožnit tak jeho realizaci.
• Rozhodnutí – vydané oprávněným orgánem, obsahuje: výrok, odůvodnění,
poučení a odvolání (jinak je napadnutelné)
• Opravné prostředky – proti rozhodnutí, které nenabylo právní moci, opravný
prostředek – tj. odvolání (většinou do 15 dní od doručení rozhodnutí, proti
rozhodnutí)
Specifika správního řízení v sociální
správě
• Postupy SŘ jsou předpisy jednotlivých oblastí
sociální ochrany
• Výsledkem SŘ je zpravidla přiznání dávky
• Řízení je založeno na přiznání/nepřiznání
dávky
Subjekty správního řízení
Orgány státní správy nebo místní samospráva
pověřená zákonem
• ÚP
• ČSSZ
• Inspektoráty práce
• OSSZ
• Kraje
• KÚ, MPSV
• Obce s rozšířenou působností
ÚP - 1
- zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky
Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností a je účetní jednotkou.
Úřad práce České republiky řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je jeho nadřízeným správním úřadem.
Organizační členění:
•
Generální ředitelství a krajské pobočky
•
Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření
vyšších územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
•
Součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště.
•
ÚP - 2
Úřad práce plní úkoly v těchto oblastech:
a) zaměstnanosti,
b) ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,
c) státní sociální podpory,
d) dávek pro osoby se zdravotním postižením,
e) příspěvku na péči a inspekce poskytování sociálních služeb a
f) pomoci v hmotné nouzi,
v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti,
zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele a o změně některých zákonů, zákonem o státní sociální
podpoře, zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením a o změně souvisejících zákonů, zákonem o sociálních
službách a zákonem o pomoci v hmotné nouzi.
ČSSZ
582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů.
Podle ustanovení § 5 odst. 1 tohoto zákona plní ČSSZ tyto úkoly :
a) rozhoduje
1. o dávkách důchodového pojištění, pokud není v tomto zákoně stanoveno, že o nich
rozhoduje jiný orgán sociálního zabezpečení, a zařizuje výplaty těchto dávek,
2. o povinnosti občana vrátit dávku důchodového pojištění poskytnutou neprávem
nebo v nesprávné výši, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat,
3. o povinnosti zaměstnavatele nahradit neprávem vyplacené částky na dávce
důchodového pojištění, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat,
4. o odvoláních ve věcech, v nichž v prvním stupni rozhodla okresní správa sociálního
zabezpečení,
5. o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení,
pokud jí bylo v jednotlivých případech svěřeno,
6. o převodech důchodových práv podle § 105a zákona o důchodovém pojištění a
zařizuje tyto převody,
ČSSZ
•
•
•
•
b) jedná před soudem v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech sociálního zabezpečení,
c) plní úkoly při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny,
d) řídí a kontroluje činnost okresních správ sociálního zabezpečení.
e) zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z práva Evropských společenství a plnění úkolů
vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti důchodového pojištění a v oblasti pojistného
na sociální zabezpečení,
• f) zajišťuje vydávání tiskopisů předepsaných podle tohoto zákona,
• g) vede registr pojištěnců důchodového pojištění (dále jen "registr pojištěnců"),
• h) vyrozumívá okresní správu sociálního zabezpečení [§ 6 odst. 4 písm. s)] o tom, že občan,
který je dočasně práce neschopným, byl uznán invalidním na základě soudního řízení o
žalobě,
• ch) zajišťuje podklady k posuzování zdravotního stavu v rozsahu vyplývajícím z přímo
použitelných předpisů Evropské unie a z mezinárodních smluv,
• i) posuzuje zdravotní stav v rozsahu stanoveném tímto zákonem (§ 8 odst. 9).
(Česká správa sociálního zabezpečení posuzuje invaliditu a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav
dítěte a jeho neschopnost vykonávat z důvodu tohoto zdravotního stavu výdělečnou činnost pro
účely řízení o námitkách (§ 88)
ČSSZ a OSSZ
• Strukturu ČSSZ tvoří ústředí ČSSZ, (regionální)
pracoviště ČSSZ, okresní správy sociálního
zabezpečení, Pražská správa sociálního
zabezpečení a Městská správa sociálního
zabezpečení Brno a jejich územní pracoviště.
• Všechny organizační jednotky a útvary ČSSZ mají
své ředitele, územní pracoviště Pražské správy
sociálního zabezpečení a Městské správy
sociálního zabezpečení Brno své vedoucí.
kraje
• 129/2000 Sb.
• Odvolací řízení proti rozhodnutí obce
Správní řád
• 500/2004 Sb.
• Subsidiární působnost – podpůrná norma pro
všechny procesně-právní úpravy v jednotlivých
odvětvích, kromě těch, které ho vylučují
Účastníci řízení
• Každý subjekt, kterému to nevylučuje správní
řád
• Způsobilost být účastníkem – podmínka:
svéprávnost, zletilost – 18 let,
• Zastoupení – osoba nemůže samostatně
jednat – zastoupení obligatorní (osoba
nemůže samostatně jednat), fakultativní
(osoba si dobrovolně vybírá zastoupení)
Zahájení správního řízení
• Na návrh účastníka – v naší oblasti nejčastěji,
podání žádosti o přiznání dávky (formulář
vyplněný a podepsaný)
• Z podnětu správního orgánu- zahájení
zvláštních procesů – vyměření penále za
neplacení pojistného firmou
Nahlížení do spisu
• Právo účastníka nahlížet do spisu vedeného
správním orgánem (zpravidla za účasti
zaměstnance správního orgánu)
• Ze spisu je možné pořizovat výpis, správní
orgán musí zajistit neporušení mlčenlivosti
(zdravotní stav účastníků řízení, apod.)
Přerušení/zastavení SŘ
• Zjištění nedostatků při SŘ – neúplnost,
nesrozumitelnost, nečitelnost + je potřeba
zajistit další doklady /např. zdravotní stav/
• § 64 SŘ – institut přerušení řízení
• § 66 SŘ – zastavení řízení
Dokazování
• § 32 SŘ
• Zjištění skutečného stavu věci – podklady pro
rozhodnutí (zajistí sám úřad, předloží účastník
řízení – lékařské správy, výsledky místního
šetření, sociální šetření, zprávy psychologa,
školy, apod.)
• Formy dokazování:
• Listiny
• Čestná prohlášení
Osobní účast při jednání
• Zpravidla bez osobní účasti osoby (možnost
předvolat, nechat předvést) – mimořádně pro
účely zdárného průběhu řízení
• Většina dávek – přiznání nároku bez osobního
kontaktu s klientem
• Nutnost osobní účasti – posouzení zdravotního
stavu občana, písemné předvolání + sdělení
důsledků, když osoba nepřijde
• Pořádková pokuta – občan se nedostavuje – max.
200 Kč
Rozhodování
•
•
•
•
•
•
Stanovená lhůta zákonem, kdy je správní úřad povinen rozhodnout
Povinnost rozhodnout bezodkladně, lhůta 30 dní, případně prodloužení podle § 71
odst. 3 – 60 dní
Individuální správní akt – vyvrcholením SŘ je rozhodnutí – je to individuální
správní akt – zakládá, ruší nebo mění práva účastníků řízení a mění jejich právní
poměry. Rozhodnutí musí být vydáno v souladu se zákony, příslušným správním
orgánem, rozhodnutí musí vycházet ze skutečně zjištěného stavu. Musí obsahovat
povinné náležitosti podle příslušné právní normy. Obsahuje: výrokovou část,
odůvodnění a poučení o odvolání (§ 68 SŘ).
Usnesení – jednoduší správní akt, nerozhoduje o nárocích, SSP – vyhovělo se v
plném rozsahu – pouze se oznámí výše a způsob vyplácení dávek
Právní moc – rozhodnutí se realizuje po nabytí právní moci – po procesně právní
lhůtě, kdy je možno napadnout jeho nesprávnost (15 dní pro odvolání). Proti
rozhodnutí, které nabylo právní moc není odvolání.
Vykonatelnost rozhodnutí – druhá vlastnost rozhodnutí. Vykonatelnost zpravidla
spojena s nabytím právní moci, ale lze i dnem uvedeným ve výrokové části
rozhodnutí.
Náklady správního řízení/opravné
prostředky
• Náklady, které vznikly správnímu orgánu hradí
správní orgán, náklady, vzniklé účastníkovi
řízení hradí on.
• Opravné prostředky: řádné, mimořádné
- Rozhodnutí nabývá právní moci, jestliže proti
němu není uplatněn opravný prostředek.
- Některé opravné prostředky lze podat u
správního orgánu – linie správní – je stanoven
správní odvolací orgán (nadřízený – MPSV).
Řádné opravné prostředky
Před nabytím právní moci rozhodnutí
• Odvolání, rozklad – do 15 dní ode dne oznámení rozhodnutí
nadřízenému správnímu orgánu
• Autoremedura – správní orgán, který rozhodnutí vydal,
může vyhovět v plném rozsahu, pokud tím není způsobena
újma některému z účastníků
• Odvolací řízení – pokud nenastane náprava
autoremedurou, proběhne odvolací řízení. Zastaví řízení,
zruší a vrátí k novému rozhodnutí, rozhodnutí změní –
pokud je rozhodnutí v rozporu s právními předpisy.
• Rozklad – ekvivalent odvolání, opravný prostředek proti
rozhodnutí ústředního správního orgánu – rozhoduje
ministr na základě doporučení vlastní rozkladové komise.
Mimořádné opravné prostředky
Rozhodnutí již nabylo právní moci.
• Obnova řízení – náprava nesouladu rozhodnutí
s právním řádem. Znovuotevření rozhodnutí,
rozhodnutí, opět odvolání.
• Přezkumné řízení – náprava nezákonných
rozhodnutí, která jsou v právní moci. Zahajuje
správní orgán, který rozhodnutí vydal, z moci
úřední.
Samostudium
• Řízení ve správním soudnictví
• Řízení ve věcech soukromosprávních

similar documents