file

Report
ĐĂNG NHẬP TRANG http://www.cicb.vn
( Bằng user thanh toán và mật khẩu do CIC cung cấp theo hợp đồng đăng ký tra cứu thông tin)
(1a): Chọn Đăng ký chứng thư, cắm USB Token vào PC,
chương trình tự động lấy dãy số Serial Number (chữ ký số).
(1b): In Mẫu ĐK sử dụng HĐĐT, điên thông tin và gửi về
CIC cùng với Giấy chứng nhận sử dụng chưng thư số.
THÔNG BÁO, QUYẾT ĐỊNH VÀ MẪU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CỦA CIC PHÁT HÀNH :
(2a): Giấy chứng nhận sử dụng chứng thư số - CIC
(2b): Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
(2c): Hóa đơn điện tử - CIC phát hành
(2d): Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử
CÁC BƯỚC LẤY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ:
(3a): Vào mục Hóa đơn điện tử.
(3b): Tại Danh sách hóa đơn điện tử, các tiêu chí
- Từ ngày ……đến ngày;
- Mẫu số, kí hiệu;
- Tình trạng hóa đơn;
- Số hóa đơn;
- Tình trạng hóa đơn (Đã kí hoặc Chưa ký)
Để nhận, quản lý, thống kê và kiểm soát hóa đơn.
Tại chức năng Xem sẽ giúp kiểm tra trước thông tin
chi tiết của từng HĐĐT
CHÚ Ý:
(*) Kiểm tra thông tin Giấy báo thanh toán và Bảng kê hỏi tin của kỳ thanh toán với thực tế
tra cứu của đơn vị:
- Nếu chưa chính xác thì liên hệ với CIC để chỉnh sửa.
- Nếu chính xác thì chọn Hóa đơn điện tử trên trang web cicb.vn để lấy hóa đơn.
(*) Kiểm tra lại thông tin trên hóa đơn điện tử:
- Thông tin trên hóa đơn với bảng kê hỏi tin và giấy báo thanh toán
- Chữ ký số của CIC
KÝ VÀ LẤY HĐĐT:
- Nêu các thông tin đã chính xác, cắm USB Token và xác nhận để ký chữ kí số của đơn vị vào
hóa đơn đơn điện tử.
- In hóa đơn.
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CHUẨN
(4a): Hóa đơn điện tử phải đầy đủ 2 chữ kí
số
(4b): Hóa đơn điện tử do CIC phát hành
được cơ quan Thuế công nhận
(4c): Tạo bản in để in Hóa đơn điện tử

similar documents