Snímka 1 - Butkaj.com

Report
Závislosť nákladov od objemu
výkonov
V minulosti neboli u nás vytvorené podmienky na
sledovanie nákladov podľa tohto členenia. Vzťah nákladov k
objemu výkonov patrí medzi najdôležitejšie, pretože náklady
nemôžu existovať bez výrobku či služby.
Zmena objemu produkcie priamo ovplyvňuje vývoj nákladov.
Pri hľadaní optimálneho objemu produkcie musíme poznať
vývoj nákladov a určiť veľkosť závislosti zmeny nákladov od
zmeny objemu produkcie.
Na to slúži koeficient reakcie (Kr).
Koeficient reakcie vypočítame
zo vzťahu:
Kr = PzN/PzV
PzN ={(N /N0 x 100 ) - 100 }
PzV = {(V /V0 x 100 ) - 100 }
1
1
kde PzN je percento zmeny nákladov
PzV - percento zmeny výkonov.
Fixné náklady
Sú vyvolané potrebou globálneho a jednorazového vytvorenia
technických, organizačných a pracovných podmienok
na zabezpečenie určitého objemu výkonov. Pri zmenách
objemu produkcie v rámci existujúcej kapacity sa nemenia
vôbec, alebo len nepatrne. Viažu sa k celkovému objemu
výkonov, avšak v prepočte na jednotku produkcie charakter
stálosti týchto nákladov zaniká.
Fixné náklady (pevné, stále,
nepružné)
Pri zmene objemu produkcie sa nemenia,
súvisia s určitým časovým obdobím, bez
ohľadu na objem produkcie – sú to mzdy,
mzdy pomocných robotníkov – časová mzda,
náklady na vykurovanie, odpisy strojov, budov,
teda správna réžia a časť výrobnej réžie.
Členenie fixných nákladov:
a)


podľa reakcie jednotlivých položiek pri zmene objemu
výkonov - celková výška za rovnaké obdobie sa nemení
hoci sa mení objem výkonov - absolútne fixné – ich celková
výška za rovnaké obdobie s objemom produkcie sa nemení
(napr. mzdy niektorých pracovníkov, odpisy z budov a stavieb,
náklady na patenty a licencie, náklady na technický rozvoj...).
- tie môžeme ďalej členiť na
jednorazové - jednorazové sú spojené so zábehom novej
výroby,
priebežné - sú závislé od času napr. odpisy, platy režijných
zamestnancov .
b) podľa stupňa využitia výrobnej kapacity, nemenia sa iba v
rámci určitého objemu produkcie - sú relatívne fixné. Pri
prekročení hranice výrobnej kapacity sa menia so skokom
Podľa miery využitia sa delia na:
 využité
 voľné (nevyužité)
Variabilné náklady
(premenlivé, pružné)
ich výška sa mení so zmenou objemu
výroby – viac alebo menej úmerne. Sú to
náklady na základný materiál, priame
mzdy výrobných robotníkov, technické
palivo.
Variabilné náklady
Stupeň premenlivosti nákladov je rozdielny: na základe
toho variabilné náklady rozdeľujeme na:
a) proporcionálne - vyvíjajú sa v tom istom pomere ako
produkcia, prepočítané na jednotku výroby sú pri
nezmenených podmienkach výroby stále rovnaké
b) neproporcionálne - môžu byť progresívne, degresívne,
regresívne.
proporcionálne - vyvíjajú sa
v tom istom pomere ako produkcia,
prepočítané na jednotku výroby sú pri
nezmenených podmienkach výroby stále
rovnaké, konštantné.
Kr = 1
a)
Ak sa zmení norma spotreby materiálu, zmenia sa tieto
náklady skokom. Ďalej sa opäť vyvíjajú proporcionálne.
1. Progresívne náklady sú také náklady,
ktorých celková výška rastie rýchlejšie ako
objem výkonov a pri klesajúcom objeme
produkcie klesá pomalšie.
Sú to napr. náklady na zavedenie novej
technológie, mzdové príplatky – sobota,
sviatok...
Ak objem výkonov stúpa  stúpajú náklady na
jednotku výkonu  kr > 1.
2. Degresívne náklady sa menia s objemom
výkonov tak, že rast ich úhrnnej výšky je
pomalší než rast objemu produkcie a klesanie
je rýchlejšie ako klesá objem výkonov.
Sú to napr. náklady na technologické palivo,
pomocný materiál, náklady na bežné opravy
dlhodobého hmotného majetku, degresívna
mzda, ...
Rast objemu výkonov vyvolá pokles nákladov na
jednotku produkcie Kr 0 < kr < 1.
Regresívne náklady sa vyvíjajú
nepriamoúmerne s objemom produkcie, t.j. ich
celková výška pri raste objemov výkonov klesá
a pri ich poklese stúpa.
Sú to napr. mzdy vyplatené za prestoje, za časy
čakania, ...
Tieto náklady bezprostredne súvisia
s výrobnou kapacitou a vyvíjajú sa nepriamo
úmerne s objemom produkcie;
kr < 0.
Celkové variabilné náklady
sa skladajú z proporcionálnych, progresívnych, degresívnych a
regresívnych nákladov.
Ich štruktúra ovplyvňuje vývoj celkových nákladov. Tzn., že aj
náklady na jednotku produkcie budú pri rôznom objeme
výkonov rôzne.
Fixné náklady (FN) – nezávislé na zmene objemu výkonov len
v rámci určitého objemu výroby, ak výroba vzrastie nad určitú
hranicu treba do výroby zapojiť nové kapacity FN sa skokom
zmenia.
FN + VN = CN;
FN sa nemenia, VN sa menia so zmenou
objemu výroby.
Platí FN + VNj * Q = CN;
a + bx = y
viď graf
Výška CN na jednotku výkonu je závislá od stupňa využívania
výrobnej kapacity, o čo je vyšší o to nižšie sú náklady na jednotku
výkonu a opačne.
Kým výška VN- ov vo vzťahu k jednotke výkonu sa pri lepšom využití
kapacít nemení, podiel FN/1 výkonu klesá (degresia fixných
nákladov)
Graf závislosti jednotkových nákladov od stupňa využitia kapacít
Kritický objem výroby – KOV
analýza nulového bodu zisku:
KOV = taký objem výroby - výrobné alebo odbytové
množstvo, pri ktorom sa dosahuje úplné pokrytie
nákladov. V tomto bode podnik nevykazuje ani zisk
ani stratu.
KOV je daný objemom výkonov, pri ktorom sa
nedosahuje ani zisk ani strata  náklady sa rovnajú
tržbám.
Grafická závislosť vývoja nákladov od zmeny objemu
výkonov
tržby
CN
VN
FN
0 = Cj . Q – {FNX + (VNj.Q) } Q=?, Cj=?, Z=?
FN + VN = CN
FN – fixné náklady,
VN – variabilné náklady,
CN – celkové náklady,
Q - objem výkonov
FN sa nemenia,
VN sa menia so zmenou objemu výroby,
platí:
FN + VNj * Q= CN
Výška celkových nákladov na jednotku výkonu je
závislá od stupňa využívania výrobnej kapacity
podniku. Čím vyšší je stupeň využívania kapacít,
tým nižšie sú náklady na jednotku výkonu
a opačne.
Pri hľadaní optimálneho objemu
produkcie musíme poznať vývoj nákladov
a určiť veľkosť závislosti zmeny nákladov
od zmeny objemu produkcie, ktorý
vypočítame zo vzťahu:
Kr = PzN / PzV
Kde PzN je percento zmeny nákladov
a PzV je percento zmeny výkonov.
Význam členenia na variabilné a fixné:
a) spresňuje plánovanie a kontrolu nákladov
b) umožňuje stanoviť fixné náklady, ktoré tvoria
dôležitý neinvestičný zdroj zvyšovania efektívnosti
c) vytvára predpoklady pre hodnotenie využitia
nákladov v závislosti od stupňa využitia výrobnej
kapacity
d) je základom pre zostavovanie variantných
rozpočtov
e) používa sa na výpočet príspevku na úhradu
fixných nákladov a zisku

similar documents