TOÁN KINH TẾ Chương 2

Report
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ iSPACE
137C Nguyễn Chí Thanh, P 9, Q 5, TP. Hồ Chí Minh
Web: ispace.edu.vn - Tel: 08.6.261.0303 - Fax: 08.6.261.0304
TOÁN KINH TẾ
www.math.hcmus.edu.vn/~ntchuyen/ispace
[email protected]
NTC_2010
Chương trình
• Chương 1. Đại số tuyến tính và toán xác suất.
• Chương 2. Giới thiệu về mô hình toán kinh tế.
• Chương 3. Phương pháp đơn hình và bài toán
đối ngẫu.
• Chương 4. Bài toán vận tải.
Toán kinh tế
NTC_2010
Chương 2. Giới thiệu về mô hình toán kinh tế.
1. Một số ví dụ
Ví dụ 1. Bài toán vận tải
Một sản phẩm nào đó được vận chuyển với số lượng u1, u2 ,…, un từ
n nơi sản xuất đến m cửa hàng nhận với số lượng v1, v2 ,…, um . Nếu
chi phí vận chuyển cho 1 đơn vị sản phẩm từ nơi sản xuất I đến cửa
hàng j là cij, hãy xác định số lượng xij từ nơi sản xuất i đến cửa hàng
j để tổng chi phí vận chuyển là thấp nhất.
3
TOÁN KINH TẾ
Chương 2: GT MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ
NTC-2010
Chương 2. Giới thiệu về mô hình toán kinh tế.
Ví dụ 2. Bài toán dinh dưỡng.
Cho biết lượng dinh dưỡng trong các loại thức ăn cũng như là giá của
nó và nhu cầu tối thiểu của các loại dinh dưỡng trong một ngày. Yêu
cầu cần xác định số lượng thực phẩm cần phải mua sao cho nhu cầu
tối thiểu hằng ngày được thoả và chi phí thì thấp nhất.
4
TOÁN KINH TẾ
Chương 2: GT MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ
NTC-2010
Chương 2. Giới thiệu về mô hình toán kinh tế.
2. Khái niệm mô hình kinh tế và mô hình toán kinh tế
_Mô hình của đối tượng.
Mô hình của đối tượng là phản ánh hiện thực khách quan của đối
tượng: sự hình dung, tưởng tượng đối tượng đó bằng ý nghĩ của người
nghiên cứu và việc trình bày, thể hiện, diễn đạt ý nghĩ đó bằng lời văn,
chữ viết, sơ đồ, hình vẽ , … hoặc một ngôn ngữ chuyên ngành.
Như vậy mỗi mô hình bao gồm nội dung của mô hình và hình thức thể
hiện nội dung.
5
TOÁN KINH TẾ
Chương 2: GT MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ
NTC-2010
Chương 2. Giới thiệu về mô hình toán kinh tế.
_ Mô hình kinh tế
Mô hình của các đối tượng trong lĩnh vực hoạt động kinh tế thì gọi là mô
hình kinh tế
_ Mô hình toán kinh tế.
Mô hình toán kinh tế là mô hình kinh tế được trình bày bằng ngôn ngữ
toán học
6
TOÁN KINH TẾ
Chương 2: GT MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ
NTC-2010
Chương 2. Giới thiệu về mô hình toán kinh tế.
7
TOÁN KINH TẾ
Chương 2: GT MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ
NTC-2010
Chương 2. Giới thiệu về mô hình toán kinh tế.
8
TOÁN KINH TẾ
Chương 2: GT MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ
NTC-2010
Chương 2. Giới thiệu về mô hình toán kinh tế.
9
TOÁN KINH TẾ
Chương 2: GT MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ
NTC-2010
Chương 2. Giới thiệu về mô hình toán kinh tế.
10
TOÁN KINH TẾ
Chương 2: GT MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ
NTC-2010
Chương 2. Giới thiệu về mô hình toán kinh tế.
11
TOÁN KINH TẾ
Chương 2: GT MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ
NTC-2010
Chương 2. Giới thiệu về mô hình toán kinh tế.
3. Cấu trúc mô hình toán kinh tế
Mô hình toán kinh tế là một tập hợp gồm các biến số và các hệ thức
toán học liên hệ giữa chúng nhằm mô tả đối tượng liên quan đến sự
kiện, hiện tượng kinh tế.
Các biến gồm có: biến định lượng, biến định tính
Ví dụ. Chỉ số phát triển con người HDI (Human Development Index)
Để phân loại và sắp xếp các quốc gia theo trình độ phát triển kinh tế và mức độ
thụ hưởng của người dân đối với sự phát triển này, từ năm 1997 tổ chức
Chương trình phát triển của LHQ (UNDP) đã sử dụng chỉ tiêu “Chỉ số phát triển
con người” (HDI). HDI là biến chất lượng và được tính dựa vào ba biến thành
phần:
x1: chỉ số về tuổi thọ trung bình của người dân
x2: chỉ số về trình độ học vấn của người dân
x3: chỉ số về GDP tính theo đầu người.
12
TOÁN KINH TẾ
Chương 2: GT MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ
NTC-2010
Chương 2. Giới thiệu về mô hình toán kinh tế.
4. Phân loại mô hình toán kinh tế
*Phân loại theo đặc điểm cấu trúc và công cụ toán học sử dụng
+ Mô hình tối ưu
+ Mô hình cân bằng
+ Mô hình tất định, mô hình ngẫu nhiên
+ Mô hình toán kinh tế và mô hình kinh tế lượng.
+ Mô hình tĩnh, mô hình động (theo thời gian).
•Phân loại theo quy mô
+ Mô hình vĩ mô
+ Mô hình vi mô.
13
TOÁN KINH TẾ
Chương 2: GT MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ
NTC-2010
Chương 2. Giới thiệu về mô hình toán kinh tế.
14
TOÁN KINH TẾ
Chương 2: GT MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ
NTC-2010
Chương 2. Giới thiệu về mô hình toán kinh tế.
Sách tham khảo
1. PGS.TS. Hoàng Đình Tuấn, Giáo trình Lý thuyết Mô hình
Toán kinh tế, NXB ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội – 2007.
15
TOÁN KINH TẾ
Chương 2: GT MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ
NTC-2010

similar documents