Politika státu ve vztahu k zahrani*í vn*j*í m*nová + vn*j*í

Report
Politika státu ve vztahu k
zahraničí
vnější měnová
+
vnější obchodní
Vnější politika státu
• Měnová
– Cíl: stabilní kurz + vyrovnaná platební bilance
• Obchodní
– Cíl: vliv na objem obchodu a výběr partnera +
vyrovnaná platební bilance
Magický čtyřúhelník
• Dílčí cíle vedoucí ke stabilitě ekonomiky státu
• Cíle magického čtyřúhelníku jsou konfliktní,
žádná vláda není schopná splnit všechny čtyři
cíle současně.
Stabilita cen
Nízká nezaměstnanost
Plynulý ekonomický růst
Vyrovnaná platební bilance a stabilita měnového kurzu
Orgány provádějící vnější politiku
státu
• Parlament ČR a Senát
jsou nejvyšším subjektem zahraničního obchodu,
schvalují příslušné zákony, které ovlivňují zahraniční
obchod (devizní zákon, celní zákon)
• Vláda
vydává nařízení a vyhlášky (celní sazebník)
• Ministerstva
– min. financí
vydávají devizové předpisy, stanovují daně, řídí úvěrovou politiku a
některé platební podmínky
– min. průmyslu a obchodu
uzavírají obchodní smlouvy a obchodní dohody se státy, udělují
povolení k vývozu a dovozu (dovozní a vývozní licence v ČR vydává
pomocí Licenční správy ministerstva), vydávají předpisy pro celní
řízení
– min. zahraničních věcí
zřizuje při zastupitelských úřadech v zahraničí útvar pro obchod,
nejčastěji obchodní konzulát (ČR zřizuje tzv. česká centra), vede jej
konzul nebo obchodní přidělenec, pracují zde obchodní delegáti
(sami neobchodují, pouze připravují půdu pro firmy - navazují
společenské styky, zajišťují kontakty se státními orgány, ověřují údaje
pro celní řízení, poskytují pomoc při obchodech)
• ČNB (emisní banka)
vyhlašuje kurs, vydává pokyny pro nakládání s cizími
měnami, spolupracuje při tvorbě devizových
předpisů
• Celní správy
uzavírají mezinárodní celní dohody, vydávají přepisy
pro celní řízení, v některých zemích (v ČR ne) jsou
oprávněny udělovat dovozní a vývozní licence , v ČR
se tento orgán nazývá Generální ředitelství cel
• Sdružení podnikatelů – využívají svého vlivu
na vládu k přijímání opatření pro podporu
jejich podnikání – lobbování. Zřizují společné
fondy na výdaje podnikatelů, poskytují
informace, právní pomoc,
• v ČR jsou to Svaz podnikatelů a Hospodářská
komora
• Mezinárodní obchodní komora – sídlí v Paříži, navazuje
kontakty s komorami jiných zemí, sjednocuje mezinárodní
dokumenty, zabývá se ochranou průmyslových práv
• MMF, Mezinárodní měnový fond (IMF) – vznikl v roce
1944 a činnost zahájil v roce 1946, má víc jak 200 členských
států, jejím cílem je stabilizace měnového vývoje, každý
členský stát vkládá členský příspěvek, může po schválení a
předložení záruk vrácení čerpat prostředky Fondu, ČR je
členem od roku 1990.
• Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD) – je
součástí Světové banky, členství je podmíněno členstvím
v MMF, banka podporuje ekonomiky rozvinutých zemí, při
poskytnutí podpory se opírá o konzultace MMF
• Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) –
podporuje ekonomiku zemí východní Evropy
• Banka pro mezinárodní platby (BIS) – jejími členy
jsou emisní banky, pro něž BIS provádí operace se
zlatem, přijímá vklady, poskytuje úvěry, působí
jako zprostředkovatel při mezinárodních
finančních operacích, poskytuje informace
• Předseda Senátu
Milan Štěch
• Předsedkyně Parlamentu
Miroslava Němcová
• Předseda vlády
Petr Nečas
• Ministr financí
Miloslav Kalousek
• Ministr průmyslu a obchodu
Martin Kuba
• Ministr zahraničních věcí
Karel Schwarzenberg
• Guvernér ČNB
Miroslav Singer
• GŘ Generálního ředitelství cel
brig. gen. JUDr. Ing. Pavel Novotný
• Prezident Hospodářské komory
Petr Kužel
1. Vnější měnová politika
• Cíl: Stabilita kurzu, stabilita ekonomiky státu.
• Předpoklad:
A. Znát vlivy, které na měnový kurz působí
B. Znát možnosti, jak kurz ovlivňovat
A) Vlivy na měnový kurz
a) Saldo platební a obchodní bilance
b) Výše úrokových sazeb
c) Rozsáhlé nákupy a prodeje
d) Ekonomická, politická situace a aktuální události
Aa) Saldo bilance
• Aktivní saldo
– vývoz > dovoz
– v zahraniční potřebují nakoupit měnu příslušného
státu
– roste poptávka a tím i cena domácí měny, kurz se
stabilizuje nebo roste
• Pasivní saldo
– dovoz > vývoz
– nabídka domácí měny převyšuje poptávku
– klesá její cena, kurz klesá
Ab) Úrokové sazby
• úrokové sazby rostou
– roste zájem domácí měnu ukládat
– zahraniční firmy domácí měnu nakupují za účelem
jejího uložení
– roste poptávka a s ní roste kurz
• úrokové sazby klesají
– zájem o ukládání domácí měny klesá
– zahraniční firmy začnou měnu prodávat
– nabídka převyšuje poptávku, kurz klesá
Ac) Velikost obchodů s měnou
• Jedná se o mezinárodní spekulace, kdy velké
firmy a instituce, zejména banky hromadným
nákupem a prodejem ovlivňují její kurz
• při nákupu roste kurz
• při prodeji klesá kurz
Ad) Situace ve státě
• Ekonomové podle událostí, které nastanou ve
státě předvídají budoucí ekonomický a
politický vývoj v zemi, podle toho se
rozhodnou si měnu nakoupit, nebo ji prodat
• Očekávaný příznivý vývoj zvyšuje kurz
• Očekávaný negativní vývoj kurz snižuje
B) Regulace měnového kurzu státem
• Při nepříznivém vývoji kurzu může zasáhnout
příslušná emisní banka (v ČR ČNB) a použít
k ovlivnění kurzu jeden z níže uvedených
nástrojů:
a. Devizová intervence
b. Změna úrokových sazeb
c. Krajní opatření
Ba) Devizová intervence
• Při nadměrném poklesu kurzu začne banka
uměle zvyšovat poptávku po domácí měně,
začne svou měnu nakupovat za cizí měny.
K nákupu domácí měny používá emisní banka
vlastní devizové rezervy nebo úvěrů od
Mezinárodního měnového fondu.
• Při nadměrném růstu, začne zvyšovat nabídku
domácí měny, emisní banka domácí měnu
prodává a nakupuje za cizí měny (do devizové
rezervy).
Bb) Změna úrokových sazeb
• Při nadměrném poklesu kurzu emisní banka
zvýší úrokovou sazbu, je výhodné ukládat
domácí měnu, dochází k nákupu domácí měny
od zahraničních firem, roste poptávka.
• Při nadměrném růstu emisní banka sníží
úrokovou sazbu, dochází k prodeji domácí
měny, nabídka převyšuje poptávku.
Bc) Krajní opatření
• V době hospodářské krize může dojít
k vyčerpání devizových rezerv a
neudržovatelnosti volné směnitelnosti měny.
Měna se stává vázanou a kurz je stanovován
uměle
2. Vnější obchodní politika
• Nástroje zahraničně obchodní politiky státu lze
členit na :
A. Smluvní - obchodní smlouva, obchodní dohoda,
platební dohoda
B. Autonomní - tarifní a netarifní
A) Smluvní nástroje
• Obchod je regulován mezi dvěma či více
zeměmi smluvní dohodou.
• Výhodnost této dohody pro jednotlivé země
závisí samozřejmě na tom, jak silná je jejich
jednací pozice.
• Dohoda je vždy výhodnější než pouze
jednostranná úprava podmínek obchodu ze
strany druhé země
B) Autonomní nástroje
• Jednostranné rozhodnutí jednoho státu.
• Pokud stát přijímající tento krok přestoupí
stanovená pravidla, vystavuje se riziku
protiopatření.
• Autonomního opatření jsou nadřazeny smlouvě
• 2 druhy nástrojů:
a. Tarifní nástroje
b. Netarifní nástroje
Ba) Tarifní nástroje
• Tarif = clo
• dávka, vybíraná ze zboží při přechodu přes
celní hranici.
Bb) Netarifní nástroje
• nepůsobí plošně
• projevuje se jako ochrana určitého druhu
výrobku, před jeho nadměrným dovozem ze
zahraničí
• je stanoveno maximální množství, maximální
nebo minimální cena, dovozní přirážky,
technické, ekologické a zdravotní normy, úplný
zákaz vývozu do určité země (embargo)
Základní principy ZOB
•
•
•
•
•
princip liberalizace
princip reciprocity
princip konsolidace
princip nediskriminace
princip parity
princip liberalizace
• postupné odstraňování tarifních a netarifních
překážek
princip reciprocity
• žádná ze smluvních stran nemůže žádat celní
či jinou obchodně-politickou výhodu od jiné
strany, pokud sama rovněž stejnou nebo
podobnou obchodně-politickou úlevu
neposkytla
princip nediskriminace
• rozumí poskytování stejného zacházení všem
subjektům
princip konsolidace
• je-li celní sazba či jiná výhoda vázána
dohodou, je vyloučeno její zvýšení (zhoršení)
nad tuto mez, pokud to dohoda za zvláštních
okolností neumožní
• snížit clo mohou státy kdykoli
princip parity
• rozumí stejné zacházení s dovezenými a
domácími výrobky od okamžiku, kdy překročí
hranice (budou pro ně platí stejné normy a
zákony)
Písemka 
Možné otázky
• Cíl vnější měnové
politiky
• Cíl vnější obchodní
politiky
• Magický čtyřúhelník
• Orgány ČR, které
provádějí vnější politiku
• Co ovlivňuje měnový
kurz
• Regulace měnového
kurzu státem
• Nástroje vnější
obchodní politiky
• Základní principy ZOB

similar documents