Sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến

Report
Tận Dụng Lợi ích Của Các Dịch Vụ
Ngân Hàng Hiện Đại
Tên người trình bày
Tên cuộc họp
Thành phố, Việt Nam
Ngày, Tháng, 2011
A joint program brought to you by:
Bank’s Logo
Bank’s Logo
Thông Báo Khước Từ Trách Nhiệm
Các nghiên cứu trường hợp, thống kê, nghiên cứu và khuyến nghị được cung cấp "ĐÚNG NHƯ THỰC TÊ"
và chỉ dành cho các mục đích thông tin và không nên được dựa vào để phục vụ cho việc tư vấn hoạt động,
tiếp thị, pháp lý, tư vấn kỹ thuật, thuế, tài chính hoặc tư vấn khác. Khi thực hiện các chiến lược hoặc thực
hành mới, bạn nên tham khảo ý kiến với các cố vấn pháp lý để xác định những luật lệ và quy định nào có thể
áp dụng cho trường hợp cụ thể của bạn. Các chi phí thực tế, tiết kiệm và lợi ích của các đề nghị hoặc các
chương trình có thể thay đổi tùy theo nhu cầu kinh doanh cụ thể của bạn và các yêu cầu của chương trình.
Do bản chất của chúng, các đề xuất không phải là các đảm bảo về hiệu suất trong tương lai hoặc kết quả và
phải chịu các rủi ro, bất trắc và những giả thiết mà rất khó dự đoán hoặc định lượng. Các giả định đã được
chúng tôi thực hiện theo kinh nghiệm và nhận thức của chúng tôi về các xu hướng lịch sử, điều kiện hiện tại
và các phát triển tương lai theo dự kiến và các yếu tố khác mà chúng tôi cho là thích hợp trong trường hợp
này. Các đề xuất tuỳ thuộc vào các rủi ro và bất trắc, có thể tạo ra các kết quả thực tế và tương lai và các xu
hướng khác biệt về vật chất từ các giả định hoặc kiến nghị. Visa không chịu trách nhiệm về việc bạn sử
dụng các thông tin trong tài liệu này (bao gồm cả các lỗi, bỏ sót, sự không chính xác hoặc sự không kịp thời
thuộc các loại) hoặc bất kỳ các giả định hoặc kết luận bạn có thể rút ra từ việc sử dụng nó. Visa không bảo
đảm, rõ ràng hay ngụ ý, và từ chối một cách rõ ràng các bảo đảm về tính thương mại và phù hợp cho một
mục đích cụ thể, bất cứ bảo đảm nào không vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào,
bất cứ bảo đảm mà các thông tin sẽ đáp ứng yêu cầu của khách hàng, hoặc bất cứ bảo đảm nào mà thông
tin được cập nhật và sẽ không có lỗi. Trong phạm vi cho phép của các luật áp dụng, Visa sẽ không chịu
trách nhiệm trước khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về các thiệt hại theo bất kỳ lý luận nào về pháp
luật, trong đó có bất kỳ các thiệt hại đặc biệt, hệ quả, ngẫu nhiên hay tiền bồi thường thiệt hại có tính trừng
phạt, cũng như những thiệt hại do tổn thất lợi nhuận kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin kinh
doanh, hoặc mất mát tiền tệ khác, ngay cả khi được thông báo về khả năng thiệt hại như vậy.
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Nội dung
• Các lợi ích của việc sử dụng dịch vụ ngân hàng
– Lựa chọn ngân hàng thích hợp
– Các lợi ích khác của việc sử dụng dịch vụ ngân hàng
– Lựa chọn tài khoản thích hợp
– Sử dụng tài khoản hợp lý
• Ngân hàng giúp bạn tiết kiệm
– Kiến thức cơ bản về tiết kiệm
– Đặt mục tiêu tiết kiệm
– Các gợi ý giúp bạn tiết kiệm
• Dịch
vụ
ngân
hàng
trực
tuyến
• Giới thiệu về thẻ ghi nợ
– Thẻ ghi nợ – cách quản lý tài chính hiệu quả
– Các thông tin về thẻ ghi nợ
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Các lợi ích của việc sử dụng dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng cung cấp dịch vụ và hỗ trợ bạn trong việc quản lý tài chính và giúp bạn đạt được
các mục tiêu tài chính đã đề ra
An toàn
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Các lợi ích của việc sử dụng dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng cung cấp dịch vụ và hỗ trợ bạn trong việc quản lý tài chính và giúp bạn đạt được
các mục tiêu tài chính đã đề ra
Tư vấn
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Các lợi ích của việc sử dụng dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng cung cấp dịch vụ và hỗ trợ bạn trong việc quản lý tài chính và giúp bạn đạt được
các mục tiêu tài chính đã đề ra
Theo dõi thói quen chi tiêu
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Các lợi ích của việc sử dụng dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng cung cấp dịch vụ và hỗ trợ bạn trong việc quản lý tài chính và giúp bạn đạt được
các mục tiêu tài chính đã đề ra
Tiện lợi
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Các lợi ích của việc sử dụng dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng cung cấp dịch vụ và hỗ trợ bạn trong việc quản lý tài chính và giúp bạn đạt được
các mục tiêu tài chính đã đề ra
Quan hệ
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Lựa chọn ngân hàng thích hợp
Các yếu tố nên cân nhắc khi lựa chọn ngân hàng:
Địa Điểm
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Lựa chọn ngân hàng thích hợp
Các yếu tố nên cân nhắc khi lựa chọn ngân hàng:
Máy ATM
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Lựa chọn ngân hàng thích hợp
Các yếu tố nên cân nhắc khi lựa chọn ngân hàng:
Dịch vụ khách hàng
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Lựa chọn ngân hàng thích hợp
Các yếu tố nên cân nhắc khi lựa chọn ngân hàng:
Ngân hàng trực tuyến
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Các lợi ích khác khi sử dụng dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng đóng vai trò như các cửa hàng cung cấp đầy đủ các dịch vụ về tài
chính. Các sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng bao gồm:
Thẻ ghi nợ và
Thẻ tín dụng
Khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm và dịch vụ sẽ được hưởng các khoảng ưu
đãi của ngân hàng như giảm giá phí và hưởng lãi suất ưu đãi
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Các lợi ích khác khi sử dụng dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng đóng vai trò như các cửa hàng cung cấp đầy đủ các dịch vụ về tài
chính. Các sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng bao gồm:
Lập Kế Hoạch
Tài Chính
Khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm và dịch vụ sẽ được hưởng các khoảng ưu
đãi của ngân hàng như giảm giá phí và hưởng lãi suất ưu đãi
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Các lợi ích khác khi sử dụng dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng đóng vai trò như các cửa hàng cung cấp đầy đủ các dịch vụ về tài
chính. Các sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng bao gồm:
Các chương
trình hưu trí
Khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm và dịch vụ sẽ được hưởng các khoảng ưu
đãi của ngân hàng như giảm giá phí và hưởng lãi suất ưu đãi
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Các lợi ích khác khi sử dụng dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng đóng vai trò như các cửa hàng cung cấp đầy đủ các dịch vụ về tài
chính. Các sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng bao gồm:
Hạn mức
tín dụng
Khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm và dịch vụ sẽ được hưởng các khoảng ưu
đãi của ngân hàng như giảm giá phí và hưởng lãi suất ưu đãi
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Các lợi ích khác khi sử dụng dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng đóng vai trò như các cửa hàng cung cấp đầy đủ các dịch vụ về tài
chính. Các sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng bao gồm:
Quản lý
đầu tư
Khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm và dịch vụ sẽ được hưởng các khoảng ưu
đãi của ngân hàng như giảm giá phí và hưởng lãi suất ưu đãi
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Các lợi ích khác khi sử dụng dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng đóng vai trò như các cửa hàng cung cấp đầy đủ các dịch vụ về tài
chính. Các sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng bao gồm:
Thế chấp
Khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm và dịch vụ sẽ được hưởng các khoảng ưu
đãi của ngân hàng như giảm giá phí và hưởng lãi suất ưu đãi
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Các lợi ích khác khi sử dụng dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng đóng vai trò như các cửa hàng cung cấp đầy đủ các dịch vụ về tài
chính. Các sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng bao gồm:
Bảo hiểm y tế,
Bảo hiểm nha
& xe
Khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm và dịch vụ sẽ được hưởng các khoảng ưu
đãi của ngân hàng như giảm giá phí và hưởng lãi suất ưu đãi
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Lựa chọn tài khoản thích hợp
Khách hàng có nhiều lựa chọn khi mở một tài khoản. Một số tài khoản miễn phí trong
khi một số khác đòi hỏi phải nộp phí hàng tháng. Các ngân hàng cũng thu các khoản
phụ phí khác. Sau đây là một số loại phí phổ biến nhất:
?
Phí kiểm tra số
dư tài khoản
Các tài khoản ngân hàng cũng có thể giúp bạn kiếm tiền. Một số loại tài khoản có trả
lãi, đặc biệt có lợi nếu bạn có kế hoạch mở tài khoản tiến kiệm.
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Lựa chọn tài khoản thích hợp
Khách hàng có nhiều lựa chọn khi mở một tài khoản. Một số tài khoản miễn phí trong
khi một số khác đòi hỏi phải nộp phí hàng tháng. Các ngân hàng cũng thu các khoản
phụ phí khác. Sau đây là một số loại phí phổ biến nhất:
Phí sử dụng
máy ATM
Các tài khoản ngân hàng cũng có thể giúp bạn kiếm tiền. Một số loại tài khoản có trả
lãi, đặc biệt có lợi nếu bạn có kế hoạch mở tài khoản tiến kiệm.
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Lựa chọn tài khoản thích hợp
Khách hàng có nhiều lựa chọn khi mở một tài khoản. Một số tài khoản miễn phí trong
khi một số khác đòi hỏi phải nộp phí hàng tháng. Các ngân hàng cũng thu các khoản
phụ phí khác. Sau đây là một số loại phí phổ biến nhất:
Phí thấu chi
Các tài khoản ngân hàng cũng có thể giúp bạn kiếm tiền. Một số loại tài khoản có trả
lãi, đặc biệt có lợi nếu bạn có kế hoạch mở tài khoản tiến kiệm.
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Sử dụng tài khoản hợp lý
Tài khoản ngân hàng là một công cụ hữu ích cho bạn trong việc xây dựng và quản lý
tài chính một cách dễ dàng hơn. Cụ thể như sau:
Tiện lợi
24 giờ
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Sử dụng tài khoản hợp lý
Tài khoản ngân hàng là một công cụ hữu ích cho bạn trong việc xây dựng và quản lý
tài chính một cách dễ dàng hơn. Cụ thể như sau:
Lưu giữ các
giao dịch tài
khoản
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Ngân hàng giúp bạn tiết kiệm
Khi lên kế hoạch tiết kiệm, bạn cần xem xét các cách thức để tiền gửi của bạn vẫn có
thể sinh sôi. Bạn sẽ nhận được thêm khoản lãi suất khi mở tài khoản tiết kiệm tại
ngân hàng.
Bạn gửi 1.000.000 VND
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Ngân hàng giúp bạn tiết kiệm
Khi lên kế hoạch tiết kiệm, bạn cần xem xét các cách thức để tiền gửi của bạn vẫn có
thể sinh sôi. Bạn sẽ nhận được thêm khoản lãi suất khi mở tài khoản tiết kiệm tại
ngân hàng.
Vào một tài khoản có
mức lãi suất 6%
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Ngân hàng giúp bạn tiết kiệm
Khi lên kế hoạch tiết kiệm, bạn cần xem xét các cách thức để tiền gửi của bạn vẫn có
thể sinh sôi. Bạn sẽ nhận được thêm khoản lãi suất khi mở tài khoản tiết kiệm tại
ngân hàng.
Và cuối năm bạn sẽ có =
60.000 VND
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Ngân hàng giúp bạn tiết kiệm
Khi lên kế hoạch tiết kiệm, bạn cần xem xét các cách thức để tiền gửi của bạn vẫn có
thể sinh sôi. Bạn sẽ nhận được thêm khoản lãi suất khi mở tài khoản tiết kiệm tại
ngân hàng.
Tổng số tiền tiết kiệm
của bạn =
1.060.000 VND
Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV) bảo đảm cho số tiền gửi của bạn. Ngay cả khi ngân
hàng phá sản, bạn cũng sẽ lấy lại được tiền.
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Kiến thức cơ bản về tiết kiệm
• Lãi Kép
Với 1.000.000 VND
và lãi suất là 6%
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Kiến thức cơ bản về tiết kiệm
• Lãi Kép
Tiền lãi năm đầu tiên:
6% = 60.000 VND
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Kiến thức cơ bản về tiết kiệm
• Lãi Kép
Tiền tiết kiệm
năm đầu tiên:
1.000.000 VND + 6% lãi suất =
1.060.000 VND
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Kiến thức cơ bản về tiết kiệm
• Lãi Kép
Tiền lãi năm thứ hai:
6/100 x 1.000.000 VND =
63.600 VND
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Kiến thức cơ bản về tiết kiệm
• Lãi Kép
Tiền lãi năm thứ hai:
1.060.000 VND + 6% lãi suất =
1.123.600 VND
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Kiến thức cơ bản về tiết kiệm
• Quy luật 72
Quy luật 72
72/6 = 12 năm
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Đặt mục tiêu tiết kiệm
Lọi ích chính của việc sử dụng dịch vụ ngân hàng là nhằm hỗ trợ bạn trong việc
thiết lập và duy trì kế hoạch tiết kiệm để đạt được mục tiêu tài chính của bạn.
Tiết kiệm tiền không phải là khó. Sau đây là vài bước đơn giản:
#1
Đặt việc tiết kiệm là một
ưu tiên
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Đặt mục tiêu tiết kiệm
Lọi ích chính của việc sử dụng dịch vụ ngân hàng là nhằm hỗ trợ bạn trong việc
thiết lập và duy trì kế hoạch tiết kiệm để đạt được mục tiêu tài chính của bạn.
Tiết kiệm tiền không phải là khó. Sau đây là vài bước đơn giản:
#2
Đưa ra một lịch trình
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Đặt mục tiêu tiết kiệm
Lọi ích chính của việc sử dụng dịch vụ ngân hàng là nhằm hỗ trợ bạn trong việc
thiết lập và duy trì kế hoạch tiết kiệm để đạt được mục tiêu tài chính của bạn.
Tiết kiệm tiền không phải là khó. Sau đây là vài bước đơn giản:
#3
Kiếm tiền để tiết kiệm
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Gợi ý các cách giúp bạn tiết kiệm tiền
Lời khuyên #1
Thực hiện ghi nợ
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Gợi ý các cách giúp bạn tiết kiệm tiền
hóa đơn
Lời khuyên #2
Giảm các khoản thanh toán
hóa đơn
hàng tháng
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Gợi ý các cách giúp bạn tiết kiệm tiền
Lời khuyên #3
Mang theo bữa trưa hoặc
nấu ăn tại nhà
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Gợi ý các cách giúp bạn tiết kiệm tiền
Lời khuyên #4
Dành ra khoản tiền cần
tiềt kiệm trước, sau đó
chia số tiền còn lại cho
các chi phí khác
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Dịch vụ ngân hàng trực tuyến
Hầu hết các ngân hàng đều cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho khách hàng.
Sau
đây
là
một
số
dịch
vụ
phổ
biến:
•
Gửi Tiền Tự Động
– Tiền lương của bạn có thể được tự động gửi vào tài khoản. Hãy làm việc với công ty của
bạn để kiểm tra xem dịch vụ này được cung cấp cho nhân viên không.
•
Thanh Toán Hoá Đơn Tự Động
– Bạn có thể yêu cầu ngân hàng tự động thanh toán các hoá đơn nhất định cho bạn. Nhiều
người đã lựa chọn phương thức này bởi không những nó rất thuận tiện mà bạn sẽ không
bao
giờ
bị
quên
việc
thanh
toán
bất
kỳ
hoá
đơn
nào.|
•
Chuyển Tiền Tự Động
– Bạn có thể sắp xếp để ra một khoản tiền để được tự động chuyển vào tài khoản tiết kiệm
của
bạn
hoặc
quỹ
đầu
tư
khác.
•
Tự Động Ghi Nhận Các Giao Dịch
– Nhiều dịch vụ ngân hàng trực tuyến có thể so sánh như phần mềm quản lý tài chính. Bạn
có thể nhận được báo cáo nhật ký tài khoản thường xuyên và kiểm tra tài khoản một
cách
nhanh
chóng
và
dễ
dàng.
•
Khả Năng Tiếp Cận Ngân Hàng Mọi Nơi
– Với dịch vụ ngân hàng trực tuyến, bạn có thể thanh toán các hoá đơn và quản lý các tài
khoản của bạn trong khi vẫn thoải mái ở nhà trong bộ đồ ngủ.
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Giới thiệu Thẻ ghi nợ
Trong những năm gần đây, thẻ ghi nợ trở nên thông dụng đối với người tiêu dùng bởi
chức năng thuận tiên hơn hẳn tiền mặt và séc.
Thẻ ghi nợ
là gì?
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Thẻ ghi nợ - Phương thức hiệu quả để
quản lý tài chính
Nhiều người tiêu dùng sử dụng thẻ ghi nợ
để quản lý tài chính. Bạn cũng có thể tận
dụng các lợi ích của thẻ ghi nợ như sau:
•
Nắm được các định mức của bạn
- Thẻ ghi nợ giới hạn mức chi tiêu hàng
ngày và mức rút tiền của bạn để bảo vệ
bạn trong trường hợp thẻ bị đánh cắp.
- Bạn có thể trao đổi với ngân hàng để
thay đổi hạn mức này.
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Thẻ ghi nợ - Phương thức hiệu quả để
quản lý tài chính
Nhiều người tiêu dùng sử dụng thẻ ghi nợ để
quản lý tài chính. Bạn cũng có thể tận dụng
các lợi ích của thẻ ghi nợ như sau:
•
Sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến
- Tất cả các khoản mua hàng và thanh toán
được liệt kê trên tài khoản ngân hàng trực
tuyến. Thông qua đó, bạn có thể kiểm tra
mọi giao dịch diễn ra trong tài khoản của
bạn.
- Theo dõi các khoản chi tiêu và số dư tài
khoản của bạn để tránh các phí thấu chi.
Khoản phí này được tính cho mỗi khoản
mua hàng vượt quá số dư tài khoản của
bạn.
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Bank’s Logo
Các thông tin về Thẻ ghi nợ
Bảo mật
Du lịch
Vì sao thẻ của tôi
không hoạt động
trong khi tài khoản
còn đủ tiền?
Thực Hiện Các Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Nhất
Visa Công Cộng
NGÀY 2011
Xin cảm ơn!
A joint program brought to you by:
Bank’s Logo

similar documents