Thông tin môn học

Report
Kiểm thử và
Đảm bảo Chất lượng Phần
mềm
(Software Testing and Quality Assurance)
2014
Nội dung
•Giới thiệu
•Mục tiêu môn học
•Tài liệu
•Kế hoạch
•Tính điểm
Giới thiệu
•Giáo viên: Trương Anh Hoàng
• [email protected]
• Tiêu đề bắt đầu bằng: [Kiểm thử]
•Trang web môn học, trao đổi
• http://bbc.vnu.edu.vn
•Facebook
• Lớp tạo và add [email protected]
Mục tiêu môn học
• Kiến thức
• Nắm được các kiến thức cơ bản về kiểm thử và đảm
bảo chất lượng phần mềm
• Hiểu và có khả năng áp dụng các kỹ thuật kiểm thử
hộp trắng và hộp đen cơ bản
• Kỹ năng
• Có khả năng áp dụng các kỹ thuật kiểm thử vào dự án
phần mềm
• Trải nghiệm áp dụng kỹ thuật kiểm thử phù hợp trong
dự án phần mềm
• Sử dụng thành thạo được một số công cụ hỗ trợ kiểm
thử
Sách tham khảo chính
•Giáo trình kiểm thử và đảm bảo chất lượng
phần mềm (sắp xuất bản)
• Đặng Văn Hưng, Trương Anh Hoàng, Phạm Ngọc
Hùng
• 2014
Sách đọc thêm
•Software Testing and Analysis: Process,
Principles and Techniques
• Mauro Pezz, Michal Young,
• John Wiley & Sons, 2008
•Foundations of Software Testing: ISTQB
Certification
• Dorothy Graham, Erik van Veenendaal, Isabel
Evans, Rex Black
• Thomson Learning, 2007
Kế hoạch dự kiến
• Tuần 1. Giới thiệu, chia nhóm, minh họa JUnit
• Tuần 2. Một số kiến thức toán chuẩn bị, chương trình ví dụ
• Tuần 3. Kỹ thuật xem xét (review) tài liệu, mã chương trình
• Tuần 4-6. Kiểm thử hộp đen
• Biên, Lớp tương đương, Bảng quyết định
• Tuần 7. Kiểm tra giữa kỳ/Báo cáo của các nhóm
• Tuần 8-10. Kiểm thử hộp trắng
• Luồng điều khiển, Luồng dữ liệu,
• Tuần 11: Kiểm thử dựa trên mô hình
• Tuần 12: Công cụ kiểm thử hộp trắng và hộp đen
• Tuần 13-14*: Một số chủ đề cập nhật về tự động kiểm thử
• Kiểm thử chấp thuận tự động, BDD, TDD
• Tuần 15. Báo cáo của các nhóm, tổng kết, ôn tập
Phương pháp học
•Giáo viên
• Giới thiệu nội dung chính của các bài
• Kiểm tra thường xuyên kiến thức của sinh viên
trên lớp thông qua báo cáo, thảo luận, câu hỏi
trên lớp
•Sinh viên
• Đọc hiểu toàn bộ tài liệu bắt buộc
• Làm các bài tập về nhà, bài tập nhóm
• Tự nghiên cứu, sử dụng công cụ kiểm thử
Bài tập
•Bài tập cá nhân phải tự làm, nộp theo yêu
cầu của giáo viên
•Bài tập nhóm phải tham gia và đóng góp
cùng nhóm
• Quản lý bài tập nhóm thông qua các công cụ
quản lý dự án như github, bitbucket,..
Tính điểm (có thể thay đổi)
•Chuyên cần: 20%
• Điểm danh, bài tập về nhà, kiểm tra đột xuất
•Bài tập nhóm: 40%
• Trình bày, viết báo cáo: 20%
•Thi cuối kỳ + báo cáo bài tập nhóm: 40%
• Hình thức viết: câu hỏi trắc nghiệm + tự luận
Thảo luận
•Chia nhóm
• Theo ABC, tự lập nhóm?
•Github để quản lý các bài tập của các nhóm
•Câu hỏi?
Một số công cụ tự học
• Junit
•
•
•
http://junit.org/
Dùn eclipse với junit plugin
Nghiên cứu các tính năng cao cấp của junit
• Github
•
http://github.com
• Viết một chương trình nhỏ, ví dụ giải phương
trình bậc hai, rồi viết các ca kiểm thử đơn vị
•
Được dùng ngôn ngữ khác thay Java

similar documents