Avoimen tiedon ohjelma - JulkICT wiki

Report
Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015
Anne Kauhanen-Simanainen
4.11.2013
Hallitusohjelman kärkihanke
 Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla
julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten ja
yritysten käyttöön. Näin avataan markkinoita uusille
palveluille ja liiketoimintamahdollisuuksille.
(Hallitusohjelman strateginen
toimeenpanosuunnitelma: Strateginen painopistealue
II: Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn
vahvistaminen)
2
Julkishallinnon tietovarantojen avaamisen
linjauksia













Valtioneuvoston periaatepäätös 3.3.2011
Hallitusohjelma
VN periaatepäätös 5.10.2011, vastuuministeriöt VM, TEM, LVM, OKM
EU:n avoimen datan strategia
EU:n PSI (Public Sector Information) direktiivi ja sen muutos 2013 ja Inspiredirektiivi
Open Government Partnership – Avoimen hallinnon kumppanuushanke
Julkisen hallinnon ICT –strategia
Tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt –raportin ehdotukset 2012
Kehysvalmistelu 2013-2016 ja 2014-2017
ICT2015 –työryhmän ehdotukset
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta: Suomen sata uutta mahdollisuutta 2013
Rakennepoliittinen ohjelma 2013: Julkisten tietovarantojen avaamista jatketaan
Taustalla myös
 Open Government Data (OGD) ja Linked Open Data – globaali kehitys
 Big Data, julkishallinto katalysaattorina
3
Merkittäviä aineistoja avattu, uusia avautuu
Esimerkkejä avatusta datasta:
 V. 2008 Ympäristöhallinnon tietovarannot
 v. 2012 Maanmittauslaitoksen maastotiedot.
 v. 2012 esimerkiksi Tilastokeskus, Verohallinto
(yhteisöverotiedot), Puolustusvoimat (sota-ajan kuvaaineisto), Metla, Museovirasto, Valtion taidemuseoiden
kokoelmatiedot.
 v. 2013 alkaen Ilmatieteen laitoksen sää-, ilmasto-, ja
meridata sekä ilmastomallit.
Avattujen tietoaineistojen käyttäjämäärät ovat kasvaneet
huomattavasti.
pp.kk.vvvv
4
Maksuttomuus/
maksullisuus
Ennakoinnin
tietovaranto
Yhteiskunnan tilaa
kuvaava
tietovaranto
Tietoturvallisuus/
tietosuoja
Tilannekuvan
tietovaranto
Terveydenhuollon
tietovaranto
Sosiaalihuollon
Kulttuurisisältöjen
tietovaranto
tietovaranto
Potilastietovaranto
Etuustietovarannot
Tutkimusaineistojen
tietovaranto
Verotustietovaranto
Tutkimustietovaranto
Julkishallinnon
Metatietovarannot
datakatalogit
Eläketietovaranto
Oppimateriaalien
Julkisten
tietovaranto
hankintojen
Tietojärjestelmiä
tietovaranto
Työvoimatietovaranto
Talous-, tulos- ja
koskevat tietovarannot
Kansallinen osaahenkilöstötietovaranto
misen pääoman
Palvelunjärjestäjien ja Vakuutustietovaranto
tietovaranto
Henkilötietovaranto
tuottajien tietovaranto
Säädöstietovaranto
Puolustusvoimien
Tuonti- ja vientiTie- ja katuKiinteistötietovaranto
tietovarannot
tietovaranto
verkkotietovaranto
Palvelukuvausten
Tilastotietovaranto
Toimintatietovaranto
PäätösTietoturvaympäristöRakennus- ja huoneistotietovaranto
ohjeistukset
Maastotietovaranto
tietovaranto Maaseutuelintietovaranto
tietovarantona
Uutistietovaranto
keinohallinnon
Toimilupia koskevat
Muut
tietovaranto
tietovarannot
Yritys- ja yhteisöRikollisuuden
paikkatietovarannot
tietovaranto
torjunnan
Tapahtumatietovaranto
Arvo-osuustietovarannot
järjestelmän
Ammattihenkilöitä
tietovaranto
Oikeusratkaisujen
Sopimustietovaranto
Julkishallinnon organisaatiot koskevat tietovarannot
tietovaranto
tietovarantona
EU-tietoaineistojen
Tuomioistuinten
tietovaranto
Julkishallinnon
Toimipaikkatietovaranto
tietovarannot
hanketietovaranto
Kansainvälisen
Rikosrekisteri
osallistumisen
tietovarantona
LiikenneSäätietovaranto
tietovaranto
tietovaranto
Rakennetun
Luonnonvara- ja
ympäristön ja
ympäristötietovaranto
Ajoneuvoasumisen
tietovaranto
tietovarannot
Seurannan ja valvonnan
Vaikuttavuuden arvioinnin
Julkisuus/
tietovaranto
tietovaranto
Löytyvyys /
salassapito /
saatavuus /
Kuulemisen
käyttöoikeudet
käytettävyys
tietovaranto
5
Data on avointa, kun se on uudelleenkäytettävissä
1. laillisesti (lainsäädäntö, käyttöehdot)

Data on avoimesti lisensoitu eli sen
käyttöä ei rajoiteta käyttäjäryhmän
tai käyttötarkoituksen mukaan.
2. teknisesti (teknologia)

Riittävän rakenteellisessa muodossa
(koneluettava) ja avoimessa tiedostoformaatissa oleva data on ladattal
vissa ilman rekisteröitymistä.
3. maksutta (talous)

Datan käytöstä ei peritä maksua.
(Lähde: Avoimen datan foorumi 2012)
6
Miksi avata julkisia tietovarantoja?
Se on kansantaloudellisesti järkevää
 Palvelujen raaka-ainetta, tuotekehityksen ja uuden liiketoiminnan
mahdollisuuksia, sitä kautta uusia työpaikkoja ja innovatiivisempia
palveluja
Se vahvistaa yhteiskunnan läpinäkyvyyttä ja demokratiaa
 Lisää viranomaistoiminnan läpinäkyvyyttä
 Kansalaisvaikuttamisen ja tiedonsaannin uusia mahdollisuuksia
Se tehostaa hallintoa
 Parantaa hallinnon sisäistä tehokkuutta, tuottavuutta ja
vaikuttavuutta sekä tietovarantojen näkyvyyttä. Luovutaan
päällekkäisestä tietojen keruusta ja tuotannosta. Laajempi tietojen
käyttö ja käyttäjäpalaute laadun parantajana.
Se monipuolistaa koulutuksen ja tutkimuksen aineistoja
7
Arvon luonti avoimen datan ja tiedon pohjalta
(OECD 2013)
 Parantaa hallinnon vastuullisuutta, läpinäkyvyyttä,
vastaanottavaisuutta ja demokraattista kontrollia
 Edistää kansalaisten voimaannuttamista,
osallistumista ja sitoutumista
 Kehittää uudenlaisia tiedon analysoinnin,
tuottamisen ja kommunikoinnin virkamiestaitoja
 Vahvistaa hallinnon palveluiden innovatiivisuutta,
tehokkuutta ja vaikuttavuutta
 Luo taloudellisia mahdollisuuksia yhteiskunnalle
 Avatuilla tietoaineistoilla saadaan lisäarvoa
avoimen tieteen ja opetuksen kautta
pp.kk.vvvv
8
Vaikutusarvioinnit samansuuntaisia
 Käytettävissä olevat selvitykset ja
tutkimukset viittaavat siihen, että
edistämällä tietovarantojen tehokasta
käyttöä laajasti yhteiskunnassa, voidaan
saada merkittäviä taloudellisia ja
yhteiskunnallisia hyötyjä.
 Varovaisestikin arvioiden ne ovat
suuremmat kuin ne myyntitulot, jotka
viranomaiset jatkossa menettäisivät.
9
Julkishallinnon tietovarantojen avaaminen
Tietoja, joissa on
lainsäädäntöön
perustuvia käyttörajoituksia
?
Salassa
pidettävät
Avattavissa
olevat julkiset
tietovarannot
Tietoja, joissa ei ole
lainsäädäntöön
perustuvia
käyttörajoituksia
Avoin data
-koneluettavissa
-uudelleen käytettävissä
Avoin
yhdistetty
data
10
Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015





Vauhditetaan julkisen hallinnon tiedon avaamista ja käytön lisäämistä.
Puretaan tiedon käytön esteitä ja luodaan kannustimia ja edellytyksiä
tiedon avaamiselle sekä sisältöjen ja palvelujen kehittämiselle.
Osana ohjelmaa toteutetaan tietovarantojen löytämistä ja hyödyntämistä
helpottava dataportaali ja avoimeen dataan perustuvien palvelujen
kehittämisympäristö.
Valtiovarainministeriö asettanut ohjausryhmän sekä koordinointi- ja
valmisteluryhmän
Muodostetaan yhteistyöverkosto. Ministeriöt omilla toimialoillaan
kokoavia solmuja.
Ohjelma kokoaa ja koordinoi toimenpiteitä, jotka vastuutetaan ja
aikataulutetaan organisaatioille ja tehtäväkohtaisille ryhmille.
11
Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015
Tietovarantojen avaamisen
Periaatteet ja kriteerit,
lainsäädäntö,
taloussuunnittelu,
ohjeistus
Datan käytön
edistäminen
Vaikutusten
seuranta ja
arviointi
Tietovarantojen
avaamisen prosessi
virastoissa
Datan avaamista, löytämistä
ja käyttämistä tukevat rakenteet,
palvelut ja käytännöt
Avoimen tiedon ohjelman
yhteistyöalueita
Koulutus, osaamisen
edistäminen
Tutkimus,
kehitys ja
innovaatiotoiminta
Tehtävä: koordinoidaan ja vauhditetaan
julkisen hallinnon tiedon avaamiseen ja käytön lisäämiseen
tähtääviä toimenpiteitä.
Tavoitteet:
Julkishallinnon tuottamat julkiset tiedot ovat
hyödynnettävissä käyttökelpoisessa
ja koneluettavassa muodossa taloudellisesti ja
turvallisesti, ottaen huomioon yksityisyyden suoja
ja muut lainsäädäntöön perustuvat rajoitukset.
Keskeisimmät julkisen hallinnon tietovarannot ovat
avoimesti saatavilla verkossa ja niitä käytetään
laajasti ja monipuolisesti.
Puretaan tiedon käytön esteitä ja luodaan kannustimia
tiedon avaamiselle sekä palvelujen kehittäjäverkostojen
ja ekosysteemien työlle.
12
Tietovarantojen avaamista jatketaan
Valtiontalouden kehyspäätös 2014-2017
 Suomessa tietovarantojen avaaminen lähti liikkeelle v. 2012
maastotiedoista ja jatkui sää-, ilmasto- ja meridatan sekä
ilmastomallien avaamisella vuoden 2013 alussa.
 Kehyskaudella tietovarantojen avaamista jatketaan
tilastoaineistoilla, yritystiedoilla, liikenne- ja viestintädatalla sekä
lentokenttähavainnoilla.
Jutta Urpilaisen talousarvioehdotus vuodelle 2014
 Joukkoliikenteen reitti- ja aikataulutiedot sekä
liikenneverkkotiedot, sää- ja tutkatiedot sekä lentokenttähavainnot
maksuttomiksi
 Julkisten tietovarantojen avaamiseen yht. n. 6 milj. euron
määrärahalisäys vuodelle 2014
pp.kk.vvvv
13
Tietovarantojen hallittu avaaminen
 Tietovarantokartoitukset osana julkisessa
hallinnossa tehtävää tietoarkkitehtuurityötä
 Virastoja kannustetaan avaamaan julkisia
tietovarantojaan budjettinsa puitteissa
 Uusien kehyspäätöstä vaativien
tietovarantojen avaaminen käsitellään osana
valtion kehys- ja talousarviomenettelyä
8.8.2013
14
Avoimen tiedon palvelukokonaisuus
Yhteiskunnan
läpinäkyvyys ja
demokratia
Avoimen tiedon
käyttäjät
Viranomaiset
Kansalaiset
Markkinat ja
innovaatiot
Yritykset
Hallinnon sisäisen
tehokkuus
Tutkijat
Yhteisöt
...
Avoimen tiedon hyödyntäjät (lisäarvopalvelujen tuottajat)
Palvelun
kehittäjät
Sovellusten
kehittäjät
Tiedon
aggregaattorit
Avoimen tiedon
välittäjät
EU:n
dataportaali
Kansallinen
avoimen datan
portaali
Tiedon
tulkitsijat
Alueelliset
dataportaalit
Hki
Tre
Oulu
Tiedon
jalostajat
Aihekohtaiset
dataportaalit
...
Paikkatieto
Liikenne
...
Avoimen tiedon
tuottajat
Julkishallinnon
avoin data
Yritysten
avoin data
Yhteisöjen
avoin data
...
avoin data
15
Tietovarantojen hallittu avaaminen
Kokonaisarkkitehtuuri
Yhteentoimivuus, tietovarannot, tietoarkkitehtuuri
Strategia
Tavoitteet
Etenemisvaiheet
Vaikuttavuuden
arviointi
Datan
avaaminen
Käytännön
toimenpiteet
Lainsäädäntö
Julkisuus
Tietosuoja
Yksityisyyden suoja
Tekijänoikeudet
Tietoturvallisuus
16
Toimenpiteiden kohteet





Lainsäädännön tarkastelu
Tietovarantojen hallittu avaaminen
Rakenteet ja yhteiset palvelut
Yhteiset käytännöt
Demokratia- ja kansalaisnäkökulman
vahvistaminen
 Kyky hyödyntää tietoa
 Yhteistyö ja toimintatavat
 Vaikutusten arviointi ja seuranta
8.8.2013
17
Yhteiset käytännöt
 JHS Avointen tietoaineistojen käyttölupa
on palautekierroksella
 Tietovarantojen metatietomalli,
dataportaalin suunnittelun yhteydessä,
kansainvälinen yhteistyö
 Avointen tietoaineistojen
viitearkkitehtuuri
8.8.2013
18
Demokratia- ja kansalaisnäkökulman
vahvistaminen
 Yhteistyö avoimen tiedon ohjelman ja
avoimen hallinnon hankkeen (OGP)
kesken: avoimen tiedon ohjelma edistää
avoimen hallinnon hankkeen ehdotuksia,
jotka koskeva avointa tietoa
8.8.2013
19
Avoimen tiedon ohjelman organisointi
ICT-2015 toimeenpanon
seurantaryhmä
HALKE
JUHTA
Ohjausryhmä
JulkICT-Labs
Palvelumuotoilu
paja
Kehittäjäyhteisöt
Yritykset
Projekti
Yhteistyöohjelma 1
Esim. Avoimen
hallinnon hanke
Kansalaisryhmät
Dataportaaliprojekti
Valmistelu- ja koordinointityöryhmä
Asiantuntijaryhmä :
Esim. Avointen
tietoaineistojen
käyttölupa
Virastot
ja laitokset
Asiantuntijaryhmä
Yhteistyöverkosto
AsiantuntijaRyhmä
Projekti
Yliopistot,
oppilaitokset
Tutkijayhteisöt
Intressiryhmät
Kunnat
20
Avoimen tiedon ohjelma toteutetaan
verkostomaisena yhteistyönä








Vastuuministeriöt VM, OKM, LVM, TEM
Kaikki ministeriöt omilla toimialoillaan
Valtion virastot ja laitokset
Kunnat, Helsinki Region Infoshare HRI
Yliopistot ja tutkimuslaitokset, koulutuslaitokset
Kehittäjäyritykset ja –yhteisöt
Kansalaisyhteisöt
Tutkijayhteisöt
21
Yhteistyö ja vuorovaikutus avointa tietoa edistävien
ohjelmien ja hankkeiden kesken
Alueiden ja
kuntien ohjelmat
ja hankkeet
Kuntatieto
Toimintamallit
Kitkaton Suomi
ICT 2015 –raportin ehdotukset/
Seurantaryhmä
Avoin hallinto (OGP):
Avoin toiminta, selkeä
kieli, avoin tieto, hallinto
mahdollistajana
VM
Päätöstietojen
avaaminen
Koulutus ja
oppiminen
Julkisen hallinnon
ICT-strategia/VM:
Avoin tieto ja tiedon
yhteiskäyttö
Avoimen tiedon
ohjelma:
Tietovarantojen
avaaminen ja saatavuus
Osaaminen, tutkimus, koulutus,
tietoinfrastruktuurit
Avoimen tiedon instrumentit AVOIN/OKM
Tutkimustiedon infrastruktuuri/OKM
Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma
TINTO/ OKM ja TEM
Avoimet
kehittämisympäristöt ja
älystrategiat
KIDE
LVM
Rahoitusinstrumentit
Tutkimus, kehitys ja
innovaatiot,
TEM ja Tekes:
Suomen Akatemia
Tutkimustulosten ja
aineistojen avaaminen
Avoin tiede
22
Vaikutusten, tulosten ja riskien seurannan ja arvioinnin kehittäminen
Kustannukset virastoille
Vaikutukset yritystoimintaan
Vaikutukset työpaikkoihin
Uudet palvelut
Yhteiskunnallinen keskustelu
Kansalaisten osallistuminen
Päätöksenteon tietopohja
Talous
Yhteiskunta
Tulokset
Tiedot
Julkishallinnon
toiminta
Avatut tietovarannot
(laajuus ja sisältö)
Käyttömäärät
Tietojen laatu
Vaikutukset toimintaan
Vaikutukset henkilöstöön
Vaikutukset päällekkäisyyksiin
23
Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015
Kansallinen dataportaali 02/2014
(JulkiCTLab 12/2014)
JHS Avointen tietoaineistojen
käyttölupa
03/2014
Avointen tietoaineistojen
viitearkkitehtuuri
Tietovarannot saataville
Yhtenäiset käyttöehdot
06/2014
Yhteentoimivat käytännöt
Vaikutusten, hyötyjen ja riskien arviointimalli,
tutkimushanke
12/2014
Vaikutusten
arviointi
EU:n PSI (Public Sector Information) –direktiiviuudistuksen
implementointi
18.7.2015 mennessä
§
Tietovarantojen systemaattinen avaaminen tarpeiden, linjausten ja
valtiontalouden kehysten mukaisesti
2013-2017
€
Demokratianäkökulmaa vahvistavat toimenpiteet, OGP –
Yhteistyö avoimen hallinnon kumppanuushankkeen kanssa
Avoimen tiedon yhteistyö, avoimen datan ekosysteemi,
8.8.2013
koulutus, viestintä
jatkuvasti
24
Suomi on aina selvinnyt tiedon avulla
Kalevalasta
lukutaitoon,
1800-luku
Sodista jälleenLukutaito rakentamiseen
1950
1900
Lamasta ylös
2000
Uusi selviämistarina
tiedon hyödyntämisestä
ja yhteistyöstä?
2010-2030
25
Tietoa avoimen tiedon ohjelmasta
http://www.vm.fi/avointieto
http: hare.vn.fi

similar documents