Internal Compliance programma`s

Report
Internal Compliance Program
WAT is ICP
• ICP = Internal Compliance Program
• Verzamelnaam
• Mechanisme van interne bedrijfscontrole op
het vlak van supply chain, salesflow en
exportopvolging
• Flexibel, updated, effectief, proportioneel
BELANG
MICRO
 Vlotte exportflow
 Efficiëntie- en effectiviteitswinst bij implementatie
exportcontrolevereisten
 Kennis en controle over eindgebruik
 Wetgeving naleven, vermijden strafrechtelijke inbreuken
 Vermijden van vermelding op ‘blacklists’
 Awairness raising inzake exportcontrole bij personeel
MACRO
 Internationale veiligheid
 Bijdrage aan strijd tegen nucleaire proliferatie
 Bijdrage aan strijd tegen verspreiding WMD
REGELGEVING
Dual Use verordening 428/2009
 ICP niet letterlijk vermeld
 Art. 12 lid 2: lidstaten houden rekening met door
de exporteur geïmplementeerde procedures i.f.v.
de naleving van de verordening
 Art. 9 lid 2: Opname EUC als garantie op
eindgebruik
 Art. 12 lid 1: opname verplichtingen i.k.v.
internationale controleregimes, bindende
besluiten VN, EU, OVSE en het
Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB
BELEIDSINITIATIEVEN
• Resolutie 1540 VN Veiligheidsraad
 Opstellen exportcontrolesystemen in strijd tegen
illegale handel
• New Lines for Action EU in combating the proliferation
of WMD (2008)
• AEO-ICP working party (2014)
• WA Best Practices Guidlines (2011)
• ICP gids DCSG
> publicatie najaar 2014
MAATWERK
Een goed ICP houdt rekening met:
- Bedrijfstype
- Organisatiestructuur
- Complexiteit intern productie- en salesproces
- Omvang
- Product
- ICT mogelijkheden
- …
BASISELEMENTEN
1. Engagement directie
2. Naleving wetgeving
3. Producten
4. Controle salesproces
5. Klant
6. Eindgebruik
1. Engagement directie
• ‘commitment to compliance’ &
betrokkenheid/gedeelde verantwoordelijkheid
binnen het bedrijf
• Aanstellen verantwoordelijke ICP
• Communicatie:
- Schriftelijke bekrachtiging ICP
- Contactpersonen
• Compliance checks: auto-evaluatie, internal
audits
2. Naleven wetgeving
• Overzicht relevante wetgeving en
sanctieregimes
• Praktische implicaties en verplichtingen
• Aanvraagprocedures vergunningen
• Bevoegde autoriteiten
• Procedure bij inbreuken
3. Producten
• Classificatie volgens dual use verordening
428/2009
• Technische specificaties en mogelijkheden
4. Controle salesproces
• Via geautomatiseerd (elektronisch) systeem:
- Productclassificatie
- Red Flags bij
handelsbeperkingen/sanctieregimes
- Vergunningsplicht
- Data salesflow
- Overzicht benodigde vergunnings- en
douanedocumenten
5. Klant
• Verificatie EU handelsbeperkingen en
internationale embargo’s (blacklists)
• Bepalen gevoelige landen en
entiteiten/industriële sectoren
• Aard en activiteiten van de klant
• Verloop klantencontact
• Installatie/leveringsmodaliteiten
6. Eindgebruik
•
•
•
•
EUC (& certificering)
Aard en activiteiten van de klant
Distributeurs
Vermoeden van oneigenlijk gebruik (catch-all)
TRAINING
•
•
•
•
•
•
Bewustmaking & responsabilisering personeel
Relevante regelgeving & implicaties
Werking intern controlesysteem
Belang en relevantie intern controlesysteem
Mogelijk misbruik exportgoederen
Sales: hoe verdachte orders detecteren
RAPPORTERING
• Detectie en melding onregelmatigheden
• Procedure & contactpersonen
• Jaarlijkse rapportering aan bevoegde
autoriteit
• Archivering handelsbescheiden

similar documents