Hue University

Report
MÔ HÌNH HÓA USE CASE
Hoang Huu Hanh (PhD), Hue University
hanh-at-hueuni.edu.vn
Nội dung
Use Case là gì?
 Lợi ích của Use Case
 Use Case vs. Tài liệu yêu cầu
 Mô hình hóa Use Case

◦
◦
◦
◦

Hệ thống - System
Tác nhân - Actor
Use Case
Quan hệ giữa các Use Case
Ví dụ: TVRS Use Case
Based on tutorials and presentations of Rational’s UML website
Use Case Modeling
2
Use Case là gì?





Được đề xuất bởi Ivar Jacobson (1994)
“Là một khối chức năng được thực hiện
bởi hệ thống để mang lại một kết quả có
giá trị đối với một actor nào đó”
Trả lời câu hỏi “Hệ thống sẽ làm gì” theo
cách nhìn của người sử dụng
Là tập các kịch bản được đưa ra dựa
vào các yêu cầu chung của người sử
dụng
Mô hình hóa Use Case không phải là
một kỹ thuật mô hình hóa hướng đối
tượng
Use Case Modeling
3
Lợi ích Use Case
Nắm bắt các yêu cầu về chức năng
từ khía cạnh người dùng
 Mô tả rõ ràng và phù hợp những gì hệ
thống cần làm
 Là cơ sở để kiểm định hệ thống
 Giúp cho việc đưa các yêu cầu hệ
thống thành các lớp và các hàm chức
năng vào hệ thống

Use Case Modeling
4
Lợi ích Use Case
Đóng vài trò như là một đơn vị cơ bản
dùng để đánh giá
 Là đơn vị được phân tách nhỏ nhất

◦ Each increment that is planned and
delivered is described in terms of the Use
Case that will be delivered in that
increment
Use Case Modeling
5
Use Case và các yêu cầu
Một tài liệu yêu cầu cho biết những gì hệ
thống sẽ thực hiện. Use Case mô tả những
hoạt động mà người sử dụng thực hiện và
những đáp trả tương ứng của hệ thống
 Đôi khi Use Case được xem như là một suy
luận từ những yêu cầu
 Các yêu cầu sẽ được lập tài liệu hiệu quả
bằng các Use Case

◦ Tăng khả năng tìm vết
◦ Giúp cho việc xác thực yêu cầu người dùng và
chức năng của hệ thống dễ dàng hơn
◦ Giúp cho việc phân loại người sử dụng thủ công
◦ Công cụ để tìm các lớp
Use Case Modeling
6
Use Case và các yêu cầu
Use Case không phù hợp cho việc
xác định các yêu cầu phi chức năng
của hệ thống
 Use case được xem như là một phần
của việc đặc tả các yêu cầu hệ thống

Use Case Modeling
7
Biểu đồ Use Case
Mô hình Use Case được mô tả trong
UML bởi một hay nhiều biểu đồ Use
Case (UCD)
 Một biểu đồ Use Case bao gồm 4
thành phần chính:

◦ Mô tả hệ thống
◦ Các tác nhân mà hệ thống tương tác
◦ Các UC, hoặc dịch vụ mà hệ thống thực
hiện
◦ Mối quan hệ giữa các thành phần trên
Use Case Modeling
8
Hệ thống

Là một phần của mô hình Use Case

Ranh giới của hệ thống mà ta muốn phát triển cần
phải được định nghĩa rõ ràng
Hệ thống không cần thiết là một hệ thống
phần mềm
 Định nghĩa các vùng biên quan trọng của hệ
thống

◦ Những tác vụ nào được thực hiện tự động hoặc
thủ công?
◦ Những tác vụ nào được thực hiện bởi các hệ
thống khác?
 Tất cả các giải pháp được đưa ra phải nằm trong vùng
biên của hệ thống
Use Case Modeling
9
Hệ thống
Một hệ thống trong biểu đồ Use Case
được mô tả như một hộp hình khối
 Tên của hệ thống được hiển thị bên
trong hoặc trên hộp hình khối

Traffic Violations Report System
Use Case Modeling
10
Tác nhân



Là cái gì hoặc ai tương tác với hệ thống (trao
đổi thông tin với hệ thống)
Tác nhân mô tả và đại diện cho một vai trò,
chứ không phải là một người sử dụng thật sự
và cụ thể của hệ thống
Ví dụ:
◦ Nhân viên (Clerk)– Nhập dữ liệu
◦ Người giám sát (Supervisor)– Cho phép hiệu
chỉnh/xóa dữ liệu
◦ Người quản lý (Manager) – Cho phép xem các
phân tích

Một người sử dụng đơn lẻ có thể có nhiều
hơn một vai trò
Use Case Modeling
11
Tác nhân

Tác nhân có mục đích:
◦ Add a Traffic Violation
◦ Lookup a Traffic Violation

Tác nhân không nhất thiết là con người
◦ Có thể là một hệ thống bên ngoài tương tác
với hệ thống chính


Mỗi tác nhân đều có tên, phản ánh vai
trò của tác nhân
Một use case luôn được kích hoạt bởi
một tác nhân nào đó
Use Case Modeling
12
Ký hiệu tác nhân
<< Actor >>
Clerk
Clerk
Use Case Modeling
13
Mối quan hệ giữa các tác nhân




Khi các tác nhân với từng vai trò cả mình, nhằm thực hiện
một vai trò khái quát hơn thì vai trò đó được mô tả như một
sự khái quát chung của từng vai trò riêng biệt
Những hành vi chung của các tác nhân sẽ được mô tả ở lớp
cha
Các tác nhân kế thừa các hành vi của lớp tác nhân cha và
mở rộng những chức năng mà lớp cha không có
Các tác nhân không nhất thiết lúc nào cũng có quan hệ với
nhau
Manager
Supervisor
Clerk
Use Case Modeling
14
Xác định tác nhân



Ai sử dụng chức năng chính của hệ
thống?
Ai sẽ duy trì, quản lý và giữ cho hệ thống
làm việc?
Những phần mềm/hệ thống khác mà hệ
thống cần tương tác?
◦ Những hệ thống máy tính khác
◦ Những ứng dụng khác chạy trên cùng một
máy tính (i.e. X client/server)
◦ Chú ý: tránh nhầm lẫn giữa sự tương tác
(interaction) với đầu vào (input)
Use Case Modeling
15
Xác định tác nhân

Là ai
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Sử dụng hệ thống?
Cài đặt hệ thống?
Khởi động hệ thống?
Duy trì hệ thống?
Thoát hệ thống?
Thu thập thông tin từ hệ thống?
Cung cấp thông tin cho hệ thống?
Chuyện gì xảy ra tại một thời điểm định
trước?
Use Case Modeling
16
Thời gian?
Xem thời gian như là một tác nhân
 Tác nhân thời gian có thể kích hoạt
một Use Case

Use Case Modeling
17
Use Case

Mô tả một chức năng hoàn chỉnh theo
quan điểm của một tác nhân
◦ Một UC thỏa mãn một mục đích nào đó
của tác nhân
Luôn được kích hoạt bởi một tác nhân
 Một UC cung cấp một giá trị cho một
tác nhân
 Một UC phải hoàn chỉnh

◦ Tránh phân rã UC thành các UC nhỏ hơn
bổ sung cho nhau (phân rã chức năng)
Use Case Modeling
18
Use Case (cont.)

Các kịch bản của UC thường được mô
tả dưới dạng văn bản
◦ Đặc tả đơn giản và nhất quán cách thức mà
tác nhân và hệ thống tương tác với nhau
◦ Mẫu mô tả UC (Use Case Description
Tempate

Mô tả theo mức ý định của người sử
dụng và sự trả lời của hệ thống
◦ Không sử dụng các yếu tố công nghệ, tránh
chí tiết hoá các cơ chế, đặc biệt là liên quan
đến các giao diện
Use Case Modeling
19
Mẫu mô tả UC
◦ Tên (Name)
 Tên của UC, có nghĩa gần với mục đích người sử
dụng
◦ Các tác nhân (Actors)
◦ Mục đích (Goals)
◦ Các yêu cầu (Requirements) (tùy chọn)
 Cung cấp khả năng lần vết
◦ Điều kiện tiên quyết (Pre-Conditions)
 Các điều kiện cần thiết cần phải có trước khi thực
hiện mộ UC
 Có thể là một UC khác (không giống với quan hệ
<<include>>)
Use Case Modeling
20
Biểu mẫu mô tả UC

Mô tả (Description)
◦ Mô tả các tiến trình cơ bản hoặc bình thường của hệ thống
nếu hệ thống hoạt động như dự định (mọi thứ điều đúng)

Điều kiện sau (Post-conditions)
◦ Trạng thái của hệ thống sau khi UC được thực thi
◦ Các giá trị đưa ra cho các tác nhân
◦ Phân biệt giữa biến thể và các ngoại lệ

Các biến thể (Variations)
◦ Các điều kiện dẫn tới việc phân nhánh
◦ Mô tả các tiến trình thay thế hoặc là tên mở rộng của UC

Các ngoại lệ (Exceptions)
◦ Những điều kiện không mong đợi dẫn tới việc phân nhánh
(xung đột với điều kiện sau)
◦ Mô tả các tiến trình thay thế
Use Case Modeling
21
Use-Cases Tips
Phần lớn bắt đầu và kết thúc bởi tác
nhân
 Kịch bản (mô tả) được viết theo cách
nhìn của tác nhân (vì vậy các bước
nên chỉ rõ cho tác nhân thấy)
 Sử dụng các câu khai báo

Use Case Modeling
22
Tìm kiếm Use Case

Với mỗi tác nhân, ta xác định:
◦ Những dịch vụ nào tác nhân yêu cầu từ hệ
thống?
◦ Hệ thống có lưu trữ thông tin không?
 Đọc, tạo, hủy, hiệu chỉnh, lưu trữ thông tin
◦ Liệu tác nhân cần được thông báo về các sự
kiện trong hệ thống, hay tác nhân cần thông
báo cho hệ thống về việc gì đó không?
◦ Công việc thường ngày của tác nhân có đơn
giản không?
 Không nên chỉ tập trung vào hệ thống hiện tại
Use Case Modeling
23
Use Case (cont.)

Ký hiệu Use Case
◦ Là một hình elip chứa tên của Use Case
◦ Được đặt bên trong biên mô hình của hệ thống
◦ Kết nối với ít nhất một tác nhân
Traffic Violations Report system
Add Traffic Violation
Clerk
Ngoại lệ cho các UC đặc biệt và mở rộng
Use Case Modeling
24
Mối quan hệ giữa các Use Case

Mối quan hệ “Include” (“uses” đối với các phiên
bản trước)
◦ Khi một số UC có chung hành vi, thì hành vi đó sẽ được
mô hình hóa thành một UC riêng được sử dụng bởi các
UC khác
◦ X << includes >> Y có nghĩa là muốn thực hiện hành động
X thì phải thực hiện Y ít nhất một lần
◦ Thận trọng đối với việc phân rã chức năng
◦ UC “include” phải hoàn chỉnh
◦ X phải thỏa mãn những điều kiện đầu của Y trước khi
“include” Y
X
<< include >>
Y
Use Case Modeling
25
Mối quan hệ giữa các Use Case

Quan hệ khái quát hóa
◦ Sử dụng khi một số Use Case có chung một vài
tác vụ, nhưng khác nhau ở một vài tác vụ khác
để có thể tách ra thành các Use Case riêng biệt
◦ Các Use Case tổng quát và chuyên biệt phải có
cùng chung mục đích
◦ Một Use Case chuyên biệt nắm bắt một kịch bản
nào đó của Use Case tổng quát
◦ Use Case tổng quát phải hoàn thiện
Specialized
Generalized
Use Case Modeling
26
Mối quan hệ giữa các Use Case

Quan hệ khái quát hóa
◦ Use Case chuyên biệt có thể tương tác
với các tác nhân mới
◦ Loại Use Case này cũng có thể thêm vào
các điều kiện đầu và post-conditions
Specialized
Generalized
Use Case Modeling
27
Recommended Workflow
1.
2.
Xác định các tác nhân (quan hệ giữa chúng nếu cần
thiết)
Với mỗi tác nhân đã xác định, tìm UC cho đến khi
không tìm thấy UC mới
a.
b.
c.
Xác định tất cả mục đích của tác nhân
Quyết định tiến trình nào sẽ giúp đạt được đối với mỗi
mục đích
Tạo Use Case đối với mỗi mục đích tìm được
 Tác nhân/mục đích mới có thể được tìm thấy trong bước này
d.
3.
Xác thực/kiểm tra tính đúng các Use Case tìm được
Vẽ biểu đồ Use Case
◦ Đơn giả hóa mô hình bằng cách lặp lại các quy trình trong
trường hợp biểu đồ quá phức tạp
Use Case Modeling
28
TVRS Use Case
Example
Use Case Modeling
29
Example – TVRS Use Case





External
Name: Remove Traffic Violation
System
Actors: Supervisor, OffendersDB.
Goal: Remove an existing Traffic Violation
References to requirements: 1.2.3, 1.3.2.4, …
Pre-conditions:
◦ Normal Course of “Lookup Traffic Violation” UC is
completed, and the details of an existing Traffic
Violation are displayed

Description:
1.
2.
Supervisor calls for deletion of the chosen Traffic
Violation
TVRS prompts Supervisor for confirmation
Use Case Modeling
30
Example – TVRS Use Case
3. Supervisor confirms
4. TVRS requests OffendersDB to delete the
Traffic Violation from the offender’s record
5. OffendersDB approves that the Traffic Violation
has been deleted
6. TVRS allows Supervisor to look up a new
Traffic Violation as described in the “Lookup
Traffic Violation” UC

Post-conditions:
◦ Removed Traffic Violation is no longer stored in
the TVRS.
◦ Traffic Violation is removed from the offender’s
record in the OffendersDB
◦ "Lookup Traffic Violation" form is displayed
Use Case Modeling
31
Example – TVRS Use Case

Exceptions:
◦ 3a: Supervisor cancels:
 3a1: TVRS Continues to item 6 without removing the
Traffic Violation
◦ 5a: Traffic Violation is not removed from the
OffendersDB
 5a1: TVRS displays an error message describing the
failure
5a2: TVRS continues to item 6 without clearing chosen
Traffic Violation details, and without deleting the Traffic
Violation
Use Case Modeling
32
Example – TVRS Use Case





Name: Add Traffic Violation
Actors: Clerk, PolicemenDB, OffendersDB
Goal: Add a new Traffic Violation to the TVRS
References to requirements: …
Pre-conditions:
◦ The Traffic
displayed

Violation
Management
window
is
Description:
1.
2.
3.
Clerk calls for addition of a new Traffic Violation
TVRS displays an empty Traffic Violation Details
form
Clerk enters violation details and calls for saving
the new Traffic Violation
Use Case Modeling
33
Example – TVRS Use Case
4. TVRS prompts Clerk for confirmation.
5. Clerk confirms
6. TVRS asks the PolicemenDB whether or not
the policeman is known
7. PolicemenDB replies that the policeman is
known
8. TVRS asks the OffendersDB whether or not
the offender is known
9. [Extension point] OffendersDB replies that the
offender is known
…
Use Case Modeling
34
Example – TVRS Use Case

Post-conditions:
◦ New Traffic Violation is stored in the TVRS
◦ TVRS displays an empty Traffic Violation Details form

Variations:
◦ 5a: Clerk cancels
 5a1: TVRS continues to item 2 without clearing the traffic
violation details entered by clerk
◦ 9a: OffendersDB replies that the offender is not
known.
 Described in Use Case “New Offender”
◦ 7a: Policeman is not stored in the policemenDB
 7a1: TVRS displays an error message
 7a2: TVRS continues to item 2 without clearing Traffic
Violation details entered by clerk
◦ ...
Use Case Modeling
35
Example – TVRS Use Case

Exceptions:
◦ 3a: Clerk cancels addition of the new Traffic
Violation
 3a1: TVRS displays the "Traffic Violation Management"
form
◦ …
Use Case Modeling
36
Example – TVRS Use Case





Name: New Offender [extends “Add Traffic
Violaton” ]
Actors:
UC attributes
Goal:
are “inherited”
References to requirements: …
Pre-conditions:
◦ Offender is not stored in the OffendersDB
Use Case Modeling
37
Example – TVRS Use Case

Description:
◦ 9a: OffendersDB replies that the offender is not known.
[Add Traffic Violation]
◦ 9b: TVRS displays an empty “Offender Details form”
◦ 9c: Clerk enters offender details and calls for saving the
new details
◦ 9d: TVRS prompts Clerk for confirmation
◦ 9e: Clerk confirms
◦ 9f: TVRS requests OffendersDB to store the new offender
◦ 9g: OffendersDB replies that offender was stored
successfully

Post-conditions:
◦ New Offender is stored in the offenders DB

...
Use Case Modeling
38
Example – TVRS Use Case
Traffic Violations Report System
Edit T.V.
(8)
<<include>>
Clerk
<<extend>>
Replace
Offender
OffendersDB
Lookup T.V
Add T.V.
(9)
Supervisor
Remove T.V
<<extend>>
PolicemenDB
New Offender
Use Case Modeling
39
Levels of Use-Cases

Sea-Level
◦ Discrete interactions between primary
actor and system

Kite-Level
◦ Show how sea-level use-cases fit into
wider business interactions
Use Case Modeling
40
Use-Cases

Provide the boundaries and scope of a
project
Use Case Modeling
41
Prioritize Use Case
Based on risk
 Time
 Money

Use Case Modeling
42
Thank You!
… feel tired?
YES!!!!
Use Case Modeling
43

similar documents