Trường Tiểu học Stein - JEFFCO Public Schools

Report
Đề xuất về Tiện ích
Khu vực Liên kết Alameda
Thành lập Khối Trường Đáp ứng Nhu
cầu Ngày càng tăng của Cộng đồng
Mục đích của Tối nay
• Chia sẻ thông tin về kế hoạch đề xuất để giải
quyết số lượng học sinh ghi danh ngày càng
tăng và thành lập một chương trình kết hợp từ
lớp 7 đến lớp 10 với cộng đồng của chúng ta.
• Thu thập hiểu biết/thông tin phản hồi và ý
tưởng của bạn nhằm đánh giá
kế hoạch đề xuất.
Quan ngại về Ghi danh tại Khu
vực Alameda
Ghi danh quá tải tại Trường Tiểu học Deane, Tiểu học
Kendrick Lakes, Tiểu học Lasley, Tiểu học Stein
 Yếu tố Tác động đến Tăng trưởng: Các Hộ Gia đình
Đa Thế hệ, Nhà Thu nhập Thấp, Di chuyển Cao, Ghi
danh Giảm & Miễn phí Cao, Công trình Mới
 Trường Tiểu học Deane
Ghi danh năm 2014-15 là 477, tận dụng 102%
 Trường Tiểu học Stein
Ghi danh năm 2014-15 là 737, tận dụng 164%
 Trường Tiểu học Lasley
Phát triển nhà cửa mới
 Trường THCS O’Connell
Dự kiến tận dụng 60% năm học 2017-18
Quan ngại về Ghi danh tại Khu
vực Alameda
Trường học
Tiểu học Deane
Kendrick Lakes
Tiểu học Lasley
Patterson
Tiểu học Stein
Ghi danh/Tận dụng
2014-15*
477
102% (4)
442
109% (3)
511
99% (2)
379
79% (1)
737
164% (13)
2015-16
492
75%
452
94%
556
85%
535
77%
773
91%
2016-17
497
76%
425
89%
565
86%
527
76%
780
91%
2017-18
502
77%
410
85%
573
84%
513
74%
776
91%
• Tất cả 23 phòng học tạm thời được sử dụng để tính toán tận dụng.
• Không bao gồm ghi danh Mẫu giáo Patterson & Stein, nằm ở bên
ngoài.
• Cần có các thay đổi về ranh giới nhằm nỗ lực cân đối việc ghi
danh.
*Số lượng tận dụng năm 2014-15 không bao gồm tạm thời
Quan ngại Hiện nay của Trường
Tiểu học Stein
• Thiếu không gian giảng dạy và can thiệp
tương xứng.
• Không đủ khu vực làm việc của giáo viên.
• Sân chơi, bãi đỗ xe, và quán ăn quá tải.
• Các công trình tạm làm công trình cố định.
Kế hoạch Đề xuất
• Tạo lập một ngôi trường tiểu học theo Chương trình Năm Cơ
sở Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate Primary Years
Program) tại khu vực Trường Trung học O’Connell.
• Kết hợp Chương trình Năm Giữa Tú tài Quốc tế (International
Baccalaureate Middle Years Programme - MYP), phục vụ học
sinh từ lớp 7 đến lớp 10, thành một địa điểm duy nhất tại
khuôn viên Trường Trung học Phổ thông Quốc tế Alameda.
• Đưa tất cả học sinh lớp 11 và 12, bao gồm Chương trình
Bằng Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate Diploma
Program - DP), vào một phía riêng biệt trong khuôn viên
Trường Trung học Phổ thông Quốc tế Alameda.
Khu vực Liên kết Alameda
9-12
AIHS
7-8
O’Connell
PK/K-6
Deane
K-Lakes
Lasley
7-12
PK/K-6
Patterson
Stein
AIHS
Deane
Kendrick
Lakes
Lasley
Patterson
Stein
Trường
học Mới
Tại sao cần một Trường THPT từ
lớp 7 đến lớp 12 cho Alameda?
• Chương trình Tú tài Quốc tế (International
Baccalaureate Program)
– Chương trình Năm giữa cho Tất cả Học sinh
(Middle Years Program for All Students):
• Từ lớp 7 đến lớp 10.
• Hỗ trợ nghiên cứu
– Chuyển đổi ít hơn cho học sinh = nâng cao thành
tích và giảm tỷ lệ bỏ học.
– Năm học dài hơn trong một cơ sở có mối tương
quan tích cực cho học sinh và nhân viên.
– Truy cập các nguồn lực cho học sinh và nhân viên.
Tại sao cần một Trường Tiểu học Mới?
• Đáp ứng kịp thời để:
– Cải thiện điều kiện phòng học và điều kiện chung
dành riêng cho trường tiểu học Stein.
– Học khu hỗ trợ ghi danh thêm cho học sinh tại
khu vực Alameda.
• Duy trì quan hệ đối tác cộng đồng
– Câu lạc bộ Nam nữ sinh, trạm y tế, các chương
trình giáo dục người lớn, giáo dục mầm non.
Lợi ích Chính của Kế hoạch Đề xuất
• Đảm bảo trẻ có phòng học và trường học
an toàn, chào đón.
• Phục vụ nhu cầu giáo dục ngày càng tăng
cho cộng đồng Alameda.
• Cung cấp một kế hoạch kịp thời để đáp
ứng nhu cầu khu vực.
Mỗi quyết định chúng ta đưa ra cần
phải đặt học sinh ở vị trí trung tâm.
Tất cả Tiếng nói Quan trọng
• Tại nhóm trong bàn của bạn:
– Thảo luận các câu hỏi trên phiếu tóm tắt của
bạn.
– Viết câu trả lời và câu hỏi của bạn.
• Chúng tôi sẽ thu thập ý kiến phản hồi của
bạn để thông báo cho Ban Giáo dục và
nhân viên học khu nhằm đáp ứng các nhu
cầu của cộng đồng Alameda.
Truy cập
www.jeffcopublicschools.org/
alameda_plan/

similar documents