temperament, charakter VY_32_INOVACE_nov12

Report
Škola:
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
Označení:
CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov12
Autor
Mgr. et Mgr. Jitka Nováková
Vzdělávací obor:
Psychologie
Tematická oblast:
Obecná psychologie
Téma:
Temperament, charakter
Určeno pro:
1. ročník středních pedagogických škol, kvintu gymnázia
Vytvořeno dne:
31. 8. 2013
Klíčová slova:
temperament, temperamentové typy, sangvinik, cholerik, melancholik,.
flegmatik, charakter, prekonvenční, konvenční, postkonvenční rovina
morálky
Metodický popis:
rozsah 1 vyučovací hodina;
prezentace obsahuje výklad pojmů temperament a charakter, na konci je
zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli;
Temperament
• vrozená dispozice, obecné vlastnosti duševní
dynamiky;
• projevuje se v chování, prožívání a
vegetativních reakcích;
• stabilní vlastnost osobnosti, formální
charakteristika nezávislá na obsahu vědomí,
směru osobních sklonů
• 1) rychlost, osobní tempo;
• 2) charakter obecného citového ladění (prožívání)
a) intenzita a hloubka emocí;
b) stabilita a vyrovnanost citových prožitků;
c) odolnost vůči vnějším vlivům;
d) citová reaktivita;
• 3) celková reaktivita (chování)
a) intenzita reakcí;
b) stabilita a vyrovnanost chování;
c) odolnost vůči vnějším vlivům;
d) reaktivita;
• 4) vegetativní reakce;
temperamentové typy
citové prožívání proměnlivost emocí
sangvinik
slabé
rychlá
melancholik
silné
pomalá
cholerik
silné
rychlá
flegmatik
slabé
pomalá
sangvinik melancholik
osobní
tempo
rychlé
pomalé
základní
nálada
veselá
smutná
emoční
prožívání
slabé
povrchní
způsob proměnlivý,
reagování vázaný na
vnější
podněty
cholerik
flegmatik
rychlé
pomalé
podrážděná vyrovnaná
silné
silné
slabé
ulpívavé nevyrovnané ulpívavé
slabé a
pomalé
reakce
nápadné
výkyvy
nenápadné
reakce
s menší
četností
I. P. Pavlov – neurofyziologické
komponenty:
1. síla – slabost;
2. vyrovnanost (podráždění a útlumu) – nevyrovnanost;
3. pohyblivost – pohyblivost;
sangvinik – síla, vyrovnanost, pohyblivost
flegmatik – síla, vyrovnanost, nepohyblivost
cholerik – síla, nevyrovnanost
melancholik – slabost
Eysenckův kříž
faktory: stabilita – labilita, extraverze – introverze;
stabilita
sangvinik
flegmatik
extroverze
introverze
cholerik
melancholik
labilita
Charakter
• samostatně formovaná, relativně ustálená
nejobecnější osobní východiska řídících
mechanismů, flexibilně uplatňovaná
v konativních projevech osobnosti;
a) individuální zvláštnosti (typické rysy, volní
vlastnosti);
b) morální charakter – umožňuje řídit chování
člověka podle společenských požadavků;
zahrnuje:
• 1) vztah k lidem,
• 2) vztah k sobě,
• 3) vztah k práci (činnosti);
L. Kohlberg – stupně morálního úsudku
• 1) prekonvenční rovina: základem hodnocení
konkrétní následky – odměna nebo trest;
• 2) konvenční rovina: nosným motivem je
splnění sociálního očekávání;
• 3) postkonvenční (principiální) rovina:
vědomé přijímání abstraktních osobních
principů morálního chování a hodnot za
vlastní, předpoklad poznání všelidských
hodnot; zvnitřnělá morálka;
1) prekonvenční rovina
a) heteronomní stadium (orientace na trest a
poslušnost);
• dítě je zaměřeno na poslušnost – neposlušnost
vůči dospělému kvůli odměně a trestu;
• snaží se trestu vyhnout a získat odměnu (někdy
až vypočítavé tendence dětí);
1) prekonvenční rovina
b) stadium naivního instrumentálního hedonismu
(výhoda – vyhnutí se nepříjemnosti);
• chování v souladu s příkazy a zákazy za účelem
získání výhody nebo vyhnutí se trestu;
• jednání dítěte se vyznačuje účelovým
uspokojováním vlastních potřeb („tržní“ vztahy);
2) konvenční rovina
a) morálka „poslušného dítěte“ (orientace na
souhlas vázaný k určité osobě);
• dítě se chová tak, jak se od něj očekává,
účelem je udržení pozitivních vztahů;
• správné jednání je vždy se souhlasem autority
(rodiče, vychovatele);
2) konvenční rovina
b) morálka svědomí a autority (orientace na
právo a pořádek);
• dítě se chová podle sociálních norem, aby
předešlo kritice autoritativních osob a
pocitům viny;
3) postkonvenční rovina
a) morálka jako forma společenské smlouvy
(orientace na zákonné chování a sociální
úmluvy)
• respektuje společenskou užitečnost před
individuálními právy;
• člověk přebírá to, co je dáno společensky a
dokáže to hodnotit kriticky;
3) postkonvenční rovina
b) morálka všeobecných etických principů
(orientace na univerzální etické principy);
• chová se tak, aby se sám před sebou nemusel
stydět a sebe odsuzovat;
• váží si hodnot jako láska, rovnoprávnost,
osobní víra aj.;
• dokáže s obrátit proti společnosti či autoritě,
aby obhájil skutečnou hodnotu ;
J. Piaget – stupně morálního úsudku
a) heteronomní morálka předškolní věk
určovaná druhými, příkazy, zákazy, autoritami,
závislé na autoritě dospělého;
b) autonomní morálka věk 7- 8 let
správné a nesprávné existuje samo o sobě, bez
ohledu na autoritu dospělého a jeho kritiku;
zásady platí pro všechny a za každých okolností
stejně („je správné být poslušný“);
J. Piaget – stupně morálního
úsudku
c) autonomie věk 11 - 12 let
vniká hlouběji do podstaty mravního hodnocení
a přihlíží k motivům chování a k vnitřním a
vnějším podmínkám situace konajícího (za stejné
chování nemusí být stejný trest či odměna);
• temperament + charakter = povaha;
otázky
???
• lze v průběhu života změnit temperament ?
• ne, je to vrozená dispozice
• lze v průběhu života změnit charakter?
• ano, vyvíjí se v průběhu života
• které oblasti zahrnuje temperament?
• osobní tempo – dynamika
• citové ladění – emoce, prožívání
• reaktivita – chování
• vegetativní reakce – psychosomatika
otázky - co je východiskem jednání
???
• co je východiskem jednání v období konvenční morálky ?
• splnění sociálního očekávání
• v období prekonvenční morálky?
• konkrétní následky – odměna či trest
• v období postkonvenční morálky?
• všeobecné etické principy
doplň Eysenckův kříž
stabilita
flegmatik
sangvinik
extroverze
introverze
melancholik
cholerik
labilita
Použité zdroje
PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie,
Academia, Praha 2005. ISBN 80-200-1387-3
VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum,
Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3
osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní
originální tvorbou autora.

similar documents