Portofoliul cu documente 2012 - Inspectoratul Scolar Judetean Olt

Report
LIMBI MODERNE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT


PLANURILE – CADRU ŞI PROGRAMELE
ŞCOLARE, în vigoare, pot fi accesate la
adresa:
http://www.edu.ro>Organisme şi instituţii
afiliate> Centrul Naţional de Evaluare si
Examinare (CNEE)> Curriculum> Acte
normative emise de MECTS
Bacalaureat 2013 – bacalaureat diferenţiat
- doua tipuri de examen de bacalaureat: naţional şi
profesional
- cursuri de formare pt. profesori evaluatori


Noi certificate internationale de limba engleza pentru nivelurile B1, B2, C1, C2 de competenta
lingvistica, sunt administrate in Romania de
Centrul International de Training si Examinari.
În cursul zilelor ce urmeaza, Monica Liuţă,
reprezentant al centrului, va trimite un e-mail cu
mai multe detalii.
Extras din Ordinul MECTS nr. 5635/31.08.2012 structura anului scolar 2012-2013
Anul şcolar 2012-2013 are 36 de săptămâni de
cursuri, însumând 178 de zile lucrătoare.
Anul şcolar începe pe data de 1 septembrie 2012,
se încheie pe data de 31 august 2013 şi se
structurează pe două semestre.









Semestrul I
Cursuri – luni, 17 septembrie 2012 – vineri, 21 decembrie 2012.
În perioada 5 - 11 noiembrie 2012, clasele din învatamântul primar si
grupele din învatamântul prescolar sunt în vacanta.
Vacanta de iarna – sâmbata, 22 decembrie 2012 – duminica, 13 ianuarie
2013
Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 14 ianuarie 2013 – vineri, 5 aprilie 2013
Săptămâna 1-5 aprilie, Programul “Să ştii mai multe, să fii mai bun”
Vacanta de primavara – sâmbata, 6 aprilie 2013 – duminica, 14 aprilie
2013
Cursuri – luni, 15 aprilie 2013 – vineri, 21 iunie 2013
Vacanta de vara – sâmbata, 22 iunie 2013 – duminica, 15 septembrie
2013


a) pentru clasele terminale din învaţamântul
liceal, anul şcolar are 37 de saptamâni din
care durata cursurilor este de 33 de saptamâni,
4 saptamâni fiind dedicate desfaşurării
examenului de bacalaureat. Cursurile claselor
terminale se încheie la data de 31 mai 2013;
b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de
saptamâni din care durata cursurilor este de
35 de saptamâni, o saptamâna fiind dedicata
desfaşurarii evaluării naţionale. Cursurile
claselor a VIII-a se încheie la data de 14 iunie
2013;


Tezele din semestrul I al anului scolar 20122013 se sustin, de regula, pâna la data de 30
noiembrie 2012.
Tezele din semestrul al II-lea al anului scolar
2012-2013 se sustin, de regula,pâna la data de
25 mai 2013.

Testele iniţiale – procedură descentralizată
- să existe la dosarul catedrei media generală
pe clasă/an de studiu pt. testele iniţiale şi
finale
- şeful de catedră transmite tabelul pe data de
15.06.2013
prof. responsabil :
email:

Olimpiada – ciclul liceal
Faza pe scoala – 26.01.2013
Faza locala
– 09.02.2013
Faza judeteana – 02.03.2013 proba scrisa
-09.03.2013 proba de baraj
Faza nationala – 01-05.04.2013
(lb.engleza- Craiova,jud.Dolj)

Olimpiada – ciclul gimnazial
Faza locală
– 16 martie 2013
Faza judeţeană – 27 aprilie 2013

SEMESTRUL I
Data:
 Responsabili de cerc:
prof.
prof.
 Şcoala organizatoare:
 Aria tematică propusă de Consiliul Consultativ:
 Tema cercului propusă de şcoala organizatoare:






termen limită pentru anunţarea temei de cerc de
către şcoala organizatoare –1.10.2012 pentru sem. I
termen limită pentru înscrierea cadrelor didactice
în vederea participării cu materiale
– 9.11.2012 pentru sem. I
workshop – activitate practică, maxim 15 minute;
prezentare Power Point/poster/material audiovideo, maxim 15 minute
înscrierile se vor face la responsabilii de cerc;
elaborarea programului de activitate al cercului
pedagogic revine în atribuţiile responsabililor de
cerc şi a echipei de organizare din şcoala gazdă.

SEMESTRUL II
Data:
 Responsabili de cerc:
prof.
prof.
 Şcoala organizatoare:
 Aria tematică propusă de Consiliul Consultativ:
 Tema cercului propusă de şcoala organizatoare:





termen limită pentru anunţarea temei de cerc de
către şcoala organizatoare –1.02.2013 sem. II
termen limită pentru înscrierea cadrelor didactice
în vederea participării cu materiale - 9.03.2013
pentru sem. II
workshop – activitate practică, maxim 15 minute;
prezentare power point/poster/material audiovideo, maxim 15 minute
înscrierile se vor face la responsabii de cerc;
elaborarea programului de activitate al cercului
pedagogic revine în atribuţiile responsabililor de
cerc şi a echipei de organizare din şcoala gazda





materialele este de dorit să fie realizate într-un
mod interesant şi succint
şcoala organizatoare produce cel puţin un
material în vederea susţinerii acestuia în cadrul
cercului pedagogic
în săli se vor prezenta activităţi mixte (workshop
–
activitate
practică;
prezentare
power
point/poster/material audio-video)
participare – număr echilibrat de participanţi în
fiecare sală
logistica va fi asigurată de şcoala organizatoare



Profesorii metodişti (portofoliul elevului,portofoliul
profesorului, portofoliul catedrei de limbi moderne) –
responsabil prof.
email:
Concursuri
- Cangurul Lingvist – clasele IV-XII, 7.02.2013 limba
engleză/limba germană
- anunţare a concursurilor – după avizarea la ISJ
- baza de date a concursurilor şcolare
responsabil prof.
email:

Catalogul manualelor aprobate
- autonomia faţă de manualele şcolare, nu
impunem alt manual decât cel aprobat –
folosim materiale auxiliare cu acordul
părinţilor exprimat într-un PV
- planificarea se va realiza respectand programa
scolara

Clasa pregătitoare (modele de programe
pentru opţionale pe www.edu.ro)
Proiect POSDRU ID 62665, (criteriu
obligatoriu pentru acordarea gradaţiei de
merit, benefic pentru titularizare, grade
didactice, gratuit, se primeşte manual, CD,
credite, certificat, se decontează transportul)
 www.engleza-fse.edu.ro
Formatori:
Prof.




Baza de date ultima perfecţionare în specialitate
– 30 septembrie 2012
responsabil prof.
email:
Oferta CCD OLT, prof. metodist :
 British Council, prof. Alice Cojocaru
 Ziua Europeană a Limbilor Moderne (ZEL) – 26
septembrie 2012
Termen limită pentru transmiterea activităţilor
14.09.2012, ora 14.00









SITKA
FISHER INTERNATIONAL
EXPRESS PUBLISHING
LONGMAN
OXFORD
UNISCAN
HELBLING READERS
CARTURESTI BUCURESTI
Website-uri utile
www.teachingenglish.org.uk
www.learnenglish.britishcouncil.org
www.learnenglishkids.britishcouncil.org
www.britishcouncil.org
www.ted.com – educational movies
 Asociaţii de limba engleză (RATE, QUEST,
CLASS)
http://www.rate.org.ro/
http://www.blsh.ro/cluj/ro/quest.htm
http://www.class.org.ro/

Inspector de Specialitate Limbi Straine
 Prof. Valentina Onila
 Inspectoratul Scolar Judetean Olt
Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.8 B, Slatina

Telefon serviciu : 0766 393 346
Isj Olt:0249/412 314 ; fax: 0249/412 801
e-mail: [email protected]

Blog:




ORDIN
privind structura anului şcolar 2012 – 2013
În temeiul prevederilor art. 94, alin. (2), lit.
r) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, în baza
prevederilor art. 22, alin. (6) din Hotărârea
Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, cu modificările și
completările ulterioare,











Emite prezentul ordin:
Art.1
(1) Anul şcolar 2012-2013 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 178
de zile lucrătoare.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:
a) pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de
săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind
dedicate desfășurării examenului de bacalaureat.
Cursurile claselor terminale se încheie la data de 31 mai 2013;
b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni din care durata
cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării
evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie la data de 14
iunie 2013;





c) pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu
excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin
planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.
d) pentru clasele din învăţământul profesional cu durata de 2
ani, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ
în vigoare;
e) pentru învăţământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul
inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de
săptămâni, însumând 182 de zile;
f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului
inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se
desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ
organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii
anului școlar, cu respectarea vacanțelor;
g) pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri),
durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în
vigoare.











Art.2
Anul şcolar 2012-2013 începe la data de 1 septembrie 2012, se încheie
la data de 31 august 2013 şi se structurează pe două semestre după cum
urmează:
Semestrul I
Cursuri – luni, 17 septembrie 2012 – vineri, 21 decembrie 2012.
În perioada 5 - 11 noiembrie 2012, clasele din învăţământul primar şi
grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 22 decembrie 2012 – duminică, 13
ianuarie 2013
Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 14 ianuarie 2013 – vineri, 5 aprilie 2013
Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 6 aprilie 2013 – duminică, 14 aprilie
2013
Cursuri – luni, 15 aprilie 2013 – vineri, 21 iunie 2013
Vacanţa de vară – sâmbătă, 22 iunie 2013 – duminică, 15 septembrie
2013











Art.3 În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.
Art.4 (1) Săptămâna 1 – 5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este săptămână
dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului
numit „Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.
(2) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin.
(1), modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc conform anexei
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.5 (1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2012-2013 se susţin, de regulă,
până la data de 30 noiembrie 2012.
(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2012-2013 se susţin, de regulă,
până la data de 25 mai 2013.




Art.6
(1) În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile
climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele
şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ,
modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după
consultarea consiliului reprezentativ al părinților din
unitatea/unitățile de învățământ respectivă/respective.
(3) Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin.
(1), se acordă în condiţiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel
puțin egal cu cel stabilit la art. 1,precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să
participe, fără restricţii, la examenele și evaluările naționale: evaluarea
națională a absolvenților clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat,
examenele de certificare a competențelor profesionale, examenele de
atestare a competențelor, examenele de absolvire.






Art.7 Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de
absolvire,respectiv de certificare/atestare a competenţelor profesionale/ a
competențelor,precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine
distincte ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
Art.8 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordinul ministrului
educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3794/2012, publicat în Monitorul
Oficial al României nr. 296 din 5 mai 2012.
Art.9 Direcţia generală educaţie şi învățare pe tot parcursul vieții,Direcţia generală
învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali,Direcţia
generală management, resurse umane și rețea şcolară, inspectoratele şcolare
judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de
învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art.10 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
MINISTRU, Ecaterina ANDRONESCU
Bucureşti Nr. 5635
Data 31.08.2012

similar documents