2_α. παστρικακης

Report
Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση
Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και
Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής
(4ο FORUM Διαλόγου)
Αναστάσιος Παστρικάκης
Supt. Engineer [ ANEK Lines S.A.]
[email protected]
ELINA – 4ο Forum Διαλόγου -18 Οκτωβρίου 2013
Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
•
Ιδρύθηκε το 1967 ως Εταιρία Λαϊκής Βάσης.
•
Δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία από το 1970
•
Διοίκηση 15-μελούς Συμβουλίου με έδρα τα Χανιά σε
ιδιόκτητες πολυτελείς εγκαταστάσεις.
•
Απασχολεί 1800 άτομα σε πληρώματα και διοικητικές
υπηρεσίες ξηράς.
•
Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το
Δεκέμβριο του 1998.
•
Δημιουργία νέων δρομολογιακών γραμμών από Πειραιά προς
Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και από Πάτρα προς Ιταλία.
•
Ακτοπλοϊκή σύνδεση λιμένων χωρών Νοτίου Ευρώπης με
λιμένες χωρών Βορείου Αφρικής.
•
Ευαισθητοποιείται κοινωνικά μέσα από περιβαλλοντικές,
αθλητικές και πολιτισμικές χορηγίες.
•
Συμμετέχει στην τουριστική προβολή της χώρας μέσω
διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης.
ELINA – 4ο Forum Διαλόγου -18 Οκτωβρίου 2013
Ο Σ ΤΟΛΟΣ Τ Η Σ Α Ν Ε Κ
•
Περιλαμβάνει 10 ιδιόκτητα πλοία ελληνικού νηολογίου καθώς και άλλα χρονοναυλωμένα σε ακτοπλοϊκές
γραμμές της Μεσογείου.
F/B “EL. VENIZELOS”
F/B “KRITI - I”
F/B “SOPHOCLES V.”
F/B “LEFKA ORI”
F/B “KRITI - II”
F/B “PREVELIS”
H/S/F “HELLENIC SPIRIT” H/S/F “OLYMPIC CHAMPION”
Ro-Ro/PAX “CORRAGIO”
F/B “LATO”
F/B “ELYROS”
Ro-Ro/PAX “FORZA”
ELINA – 4ο Forum Διαλόγου -18 Οκτωβρίου 2013
Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
•
Τα πλοία της Εταιρίας είναι πιστοποιημένα με τα Διεθνή Συστήματα Ασφαλείας και Ποιότητας ISM, ISPS,
ISO και HACCP
•
Το Δεκέμβριο του 2008 η Εταιρία βραβεύθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας
απονομής των Greek Shipping Awards ως η «καλύτερη εταιρία της
χρονιάς 2008 για την Επιβατηγό Ναυτιλιά».
•
Τον Ιούλιο του 2010 βραβεύθηκε ως η «κορυφαία Ακτοπλοϊκή Εταιρία
Εσωτερικού - Εξωτερικού» για το έτος 2009, με ποσοστό 85,78% στα
βραβεία κοινού που διοργάνωσε το ταξιδιωτικό περιοδικό Condé Nast
Traveler.
ELINA – 4ο Forum Διαλόγου -18 Οκτωβρίου 2013
Ν ΟΜΟΘΕΤΙΚΟ Π ΛΑΙΣΙΟ
•
Το έργο ELINA θα συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας Εθνικής Στρατηγικής στον Τομέα των Πετρελαϊκών
Αποβλήτων και Καταλοίπων στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων
Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Ε.Α.).
•
Ο Ε.Σ.Δ.Ε.Α. εγκρίθηκε το 2007 με Κ.Υ.Α. των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών –
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ΠΕΧΩΔΕ.
•
Ο Ε.Σ.Δ.Ε.Α. αποσκοπεί στην επίτευξη μιας ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης των Επικίνδυνων
Αποβλήτων για μία υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος.
•
Μία από τις βασικές ενότητες του Ε.Σ.Δ.Ε.Α. είναι η περιγραφή δράσεων και σταδίων υλοποίησης
αυτού.
•
Η διερεύνηση πρακτικών συλλογής και τυχόν προτάσεις για βελτίωση της διαχείρισης Επικίνδυνων
Αποβλήτων στη ναυτιλία θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι της
Δ.Σ. MARPOL 73/78, περί Κανονισμών αποφυγής ρύπανσης εκ πετρελαιοειδών.
Η ΑΝΕΚ, ως εταίρος του προγράμματος, επικεντρώνεται στην πρακτική εφαρμογή τέτοιων
δράσεων, προκειμένου να αξιολογηθούν ποσοτικά και ποιοτικά τα σχετικά ευρήματα
ELINA – 4ο Forum Διαλόγου -18 Οκτωβρίου 2013
Τ Ο Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α E L I N A
 Σχετίζεται με την θαλάσσια και παράκτια ρύπανση
 Εξετάζει την περιβαλλοντική διαχείριση ειδικών αποβλήτων
 Διερευνά τεχνικά θέματα που θα καθορίσουν τη διαμόρφωση της νομοθεσίας
 Αποσκοπεί στην καθιέρωση περιβαλλοντικά ορθών πρακτικών σε θέματα διαχείρισης
πετρελαιοειδών αποβλήτων και κατάλοιπων
Η Εταιρία καλείται να συμβάλει στην Πιλοτική Εφαρμογή της χωριστής
συλλογής πετρελαιοειδών καταλοίπων, με απώτερο σκοπό την
επαναχρησιμοποίηση των διαχωρισμένων αποβλήτων στην παραγωγική
διαδικασία.
Η Τεχνική Υπηρεσία της Εταιρίας, αφού συμβουλεύθηκε τους ισχύοντες
Ναυτιλιακούς Κανονισμούς, αποφάσισε να προχωρήσει σε τροποποιήσεις των
δικτύων συλλογής πετρελαιοειδών καταλοίπων σε δύο πλοία της ΑΝΕΚ (H/S/F
“OLYMPIC CHAMPION” και H/S/F “HELLENIC SPIRIT”), έτσι ώστε να
επιτευχθεί ο διαχωρισμός των πετρελαιοειδών καταλοίπων επί του πλοίου, πριν
τη διάθεση των καταλοίπων σε παράκτιους σταθμούς.
ELINA – 4ο Forum Διαλόγου -18 Οκτωβρίου 2013
Ε ΦΑ Ρ Μ Ο Γ Η
Σύμμικτα απόβλητα μηχανοστασίου
Μικρές ποσότητες νερού καθαρισμού
Κατάλοιπα από τις δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων
Δεξαμενή Καταλοίπων
(Bilge Tank)
Δεξαμενή Βαρέων Καταλοίπων
(Sludge Tank)
Ελαιοδιαχωριστής
(Bilge Water Separator)
Απόρριψη στη θάλασσα
Ελαιομετρητής
(Oil Content Meter)
ELINA – 4ο Forum Διαλόγου -18 Οκτωβρίου 2013
Ε ΦΑ Ρ Μ Ο Γ Η
ELINA – 4ο Forum Διαλόγου -18 Οκτωβρίου 2013
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Δ Ι Α Χ Ω Ρ Ι Σ Μ ΟΥ
Λόγω διαφοράς στο ειδικό βάρος πετρελαίου και νερού, τα
πετρελαιοειδή κατάλοιπα συσσωρεύονται στα ανώτερα στρώματα του
υγρού μείγματος «καταλοίπων - νερού».
To DIRTY
OIL TANK
No. 29
Χρησιμοποιήθηκε διάταξη άντλησης των υψηλότερων στρωμάτων του
μείγματος από το SLUDGE TANK No. 17 και μεταφορά τους απευθείας
στη νέα δεξαμενή DIRTY OIL TANK No. 29 (εύκαμπτος σωλήνας βαρέως
τύπου).
Γνωρίζοντας τη στάθμη του μίγματος πετρελαιοειδών καταλοίπων μέσα
στη δεξαμενή SLUDGE No. 17 και θεωρώντας ότι η παραγωγή
πετρελαιοειδών καταλοίπων αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 1% της
κατανάλωσης καυσίμου κατά τη διάρκεια του πλου (Υ.Α. 3232 Β
ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92), μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος
βύθισης του στομίου αναρρόφησης στη δεξαμενή πετρελαιοειδών
καταλοίπων.
SLUDGE TANK No. 17
ELINA – 4ο Forum Διαλόγου -18 Οκτωβρίου 2013
Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Μ Ε Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ ΟΥ Σ
Η τροποποίηση της υπάρχουσας εγκατάστασης
αποτυπώθηκε σε σχέδια και υποβλήθηκε προς
έγκριση στον αρμόδιο Νηογνώμονα.
Αφού ελέγχθηκαν για συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις της Δ.Σ. MARPOL 73/78, εγκρίθηκαν
και στη συνέχεια τα σχέδια εφαρμόστηκαν στα
πλοία.
Η διάταξη χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα και τηρώντας πάντα όλες τις
προβλεπόμενες διαδικασίες που περιγράφονται στο Βιβλίο Πετρελαίου,
διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία:
ELINA – 4ο Forum Διαλόγου -18 Οκτωβρίου 2013
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΠΑΤΡΑ – ANCONA
Μέση μηνιαία παραγωγή SLUDGE περί τα 50 m3, από τα οποία
περίπου 6.5 m3 είναι πετρελαιοειδή κατάλοιπα.
Η ποσότητα αυτή μέσω της νέας διάταξης οδηγείται και συλλέγεται
στο DIRTY OIL TANK No. 29, απ’ όπου κατόπιν διατίθεται σε
παράκτιους σταθμούς για αναγέννηση.
H/S/F “HELLENIC SPIRIT”
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Μέση μηνιαία παραγωγή SLUDGE περί τα 30 m3, από τα οποία
περίπου 4.0 m3 είναι πετρελαιοειδή κατάλοιπα.
H/S/F “OLYMPIC CHAMPION”
ELINA – 4ο Forum Διαλόγου -18 Οκτωβρίου 2013
…ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας…
ELINA – 4ο Forum Διαλόγου -18 Οκτωβρίου 2013

similar documents