Justitie on Tour in Hasselt

Report
Justitie on Tour 2014
HERVORMING VAN DE RECHTERLIJKE
ORGANISATIE
Samen naar 2020
1
Video
2
3
Programma
De gerechterlijke hervorming
Programma « hervorming RO »
De nieuwe carrière
Vragen en antwoorden
Hervorming van de rechterlijke
organisatie
Inleiding
Jan Bogaert
Directeur-generaal Rechterlijke Organisatie
4
5
6
Managementplan
7
Impact op de FOD Justitie
Budget
ICT
Personeel
Structuur
8
9
DIRCOM+
DGMJH
DGWL
Voorzitter
DGROJ
DGEPI
SDP&O
SDICT
SDBudget
Zetel
Openbaar Ministerie
10
DGROJ
11
1
april 2014 :
Gerechtelijk landschap en
Autonoom beheer
1
september 2014
Familierechtbanken
2020…
Justitie on Tour 2014
HERVORMING VAN DE RECHTERLIJKE
ORGANISATIE
Arrondissementen en Mobiliteit - Verzelfstandiging beheer
Jan Bogaert
Directeur-generaal Rechterlijke Organisatie
13
De 3 grote pijlers van de hervorming
1. Schaalvergroting
Van 27 naar 12 arrondissementen
(volgens de provinciegrenzen)
> Bijzondere situatie in Brussel en Eupen
2. Mobiliteit
De magistraten maken gebruik van hun
deskundigheid.
Het werkterrein breidt uit naar de andere lokale
rechtbanken.
3. Beheer
De minister en de rechtelijke orde onderhandelen
de beheerscontracten. Meer autonomie voor de
lokale verantwoordelijken.
14
Schaalvergroting
Schaalvergroting:
nieuwe rechtbanken
Ressort
9 arbeidsrechtbanken
9 rechtbanken van koophandel
9 arbeidsauditoraten
Arrondissement
13 rechtbanken van eerste aanleg
15 politierechtbanken
14 parketten van procureur de Konings
187 kantons
vredegerechten
15
Afdelingen
16
• Elke rechtbank en elk parket van nieuwe arrondissementen worden
opgedeeld in afdelingen
• Afdelingen = de huidige rechtbanken
• KB bepaalt de afdelingen, hun rechtsgebied, zetel en hun
bevoegdheden
• Bevoegdheden
• Voortaan kan men bepaalde type zaken in één enkele afdeling
behandelen en niet in elke afdeling
• Doel = meer specialisatie
• Hoe? = bepaald door het zaakverdelingsreglement (KB)
17
Ressort Antwerpen
Voorzitters en
afdelingsvoorzitters
Voorzitter van de rechtbank
• Korpschef: algemene leiding van de rechtbank
Afdelingsvoorzitter, afdelingsprocureur/afdelingsauditeur
•
•
•
•
Voor parket en REA in elke afdeling
In elk nieuw arrondissement voor Arbeid, Koophandel en Auditoraat
Geen afdelingsvoorzitter in de politierechtbank
= verantwoordelijk voor dagelijkse leiding onder het gezag van de
voorzitter
Voorzitter van de vrederechters en rechters in de
politierechtbank
• 1 in elk nieuw arrondissement
• Uitzondering: arrondissementen Brussel en Eupen
• Bijgestaan door een ondervoorzitter
• Als een vrederechter voorzitter is, moet de ondervoorzitter een
politierechter zijn en omgekeerd
18
Hoofdgriffiers en
hoofdsecretarissen
19
• 1 hoofdgriffier/een hoofdsecretaris per rechtbank / parket
• 1 hoofdgriffier voor politierechtbank en voor vredegerechten
per arrondissement
➨ geen hoofdgriffier meer in elke vredegerecht
Benoemingen magistratuur
Magistraten: benoemd in het ressort van het hof van beroep
Uitzonderingen:
• Politierechtbank: benoemd in het nieuwe arrondissement
• Vrederechter: benoemd in één kanton+ bijkomend in andere
vredegerechten van het arrondissement
• Sociale rechters, rechters in handelszaken, plaatsvervangende rechters:
benoemd in het nieuwe arrondissement
• Brussel FR benoemd in Waals-Brabant & Brussel NL benoemd in
Leuven (vice-versa)
• Eupen: benoemd in alle rechtbanken van Eupen
20
Benoemingen gerechtspersoneel
Griffiers/secetarissen/personeel niv A en B:
benoemd in het arrondissement
Gerechtspersoneel niveau C en D:
benoemd in één of twee afdelingen of in één kanton
21
Benoemingsprocedure
22
Mobiliteit magistraten
Meer mobiliteit door:
• Schaalvergroting
• Nieuwe benoeming
• Nieuwe mobiliteitsregels
23
24
Mobiliteit
Het werkgebied
wordt uitgebreid naar
het arrondissement.
Arrondissement
Luxemburg
25
Mobiliteit
Ressort
Luik
Het werkgebied
wordt uitgebreid
naar de verschillende
arrondissementen.
Mobiliteit
Nieuwe mobiliteitsregels
• Magistratuur: mobiel binnen het ressort
• Gerechtspersoneel niveau A &B:
binnen het arrondissement + tijdelijk in ressort
• Gerechtspersoneel niveau C & D:
binnen afdeling – tussen griffies van de verschillende
rechtbanken
26
Autonomie
Middelen worden voortaan
lokaal beheerd.
27
Beheer
Rechterlijke Organisatie beheert zelf zijn middelen
• Duaal systeem : zetel en parket
• Creatie van College van Hoven en rechtbanken
• Creatie van College van het Openbaar Ministerie
• Creatie directiecomité in elke rechtbank of parket
• Eigen beheer – gemeenschappelijk beheer
• Middelen verdelen beheersovereenkomsten
28
Beheer
29
Beheer : lokaal beheer
30
31
Beheer
Beheersplan
Beheersovereenkomst
Minister
van
Justitie
Hof van Cassatie
Colleges
Entiteiten
Entiteiten
Entiteiten
Timing
1 april 2014
32
Programma
HERVORMING VAN DE
RECHTERLIJKE ORGANISATIE
Samen naar 2020
Linda Van De Moortel
Program Manager
33
De wetgever heeft beslist….
• De wet van 1 december 2013 tot hervorming van
de gerechtelijke arrondissementen en tot
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het
oog op een grotere mobiliteit van de leden van
de rechterlijke orde (inwerkingtreding
01.04.2014)
• De wet van 18 februari betreffende de invoering
van een verzelfstandigd beheer voor de
Rechterlijke organisatie (inwerkingtreding
01.04.2014)
• De Wet van 30.07.2013 betreffende de invoering
van een familie- en jeugdrechtbank
(inwerkingtreding 01.09.2014)
• +…
Een verzelfstandigde RO
De weg is lang en ingewikkeld!
Hoe en wanneer kunnen de
bevoegdheden die momenteel in
handen zijn van de FOD Justitie
op de beste manier worden
overgedragen naar de RO?
De Zetel, het OM en de FOD Justitie leggen samen
reeds een weg af vanaf 29 november 2013:
prille begin van gemeenschappelijk beheer
Beheersstructuur: fasen
Conventionele
overgangsfase
medebeheer
Structuur ad
hoc
Formele
overgangsfase
medebeheer
•
•
•
Colleges OM –Zetel
(+steundiensten)
Directiecomités
Art. 42 en 43 wet
beheer
Verzelfstandigde RO
•
•
•
Colleges OM –Zetel
(+steundiensten)
Directiecomités
Beheersovereenkomsten, enz.
Structuur ad hoc
•
DIRCOM +
•
Programma Hervorming RO
Programma Hervorming RO
• Traject uitgetekend in stappenplan (“as is”  “to be”) op korte,
middellange en lange termijn
• Met op te leveren tussentijdse resultaten
• “To be”: gesystematiseerd op basis van
klassieke organisatiecomponenten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Structuur
Strategie/Financiën
Managementtechnieken/monitoring
HRM
Materiële middelen
ICT
Interne audit
Change management
Programma Hervorming RO
Voorbeelden op te leveren resultaten op zeer korte termijn (structuur):
•
•
•
•
Voorbereiding organisatorische gevolgen hergroepering rechtbanken
Voorbereiding implementatie regelgeving familierechtbanken
Voorbereiding inrichting/werking steundiensten
Voorbereiding KB’s verkiezingen Colleges
Voorbeelden op te leveren resultaten op middellange termijn
• Beschrijving en evaluatie processen toebedeling personele middelen
• Voorbereiding beheersovereenkomsten
Structuur ad hoc - “gemengd” projectbeheer
DIRCOM +
Stuurgroep
Programmanager
Projectgroep
Projectgroep
Projectgroep
Permanent orgaan
Organisatie/
ICT
Familierechtbanken
KB verkiezingen
Colleges
Personeels-
Projectgroep
aangelegenheden
Steundiensten
Subprojectgroep
benoeming hoofdgriffiers/
secretarissen
Nog te
creëren …
Hervorming van Rechterlijke
Organisatie –overige hervormingen
Nieuwe loopbaan gerechtspersoneel
Mandatensysteem Hoofdgriffiers
&Hoofdsecretarissen
Jan Bogaert
Directeur-generaal Rechterlijke Organisatie
Nieuwe loopbaan
gerechtspersoneel
43
Loopbaanhervorming Openbaar ambt uitgebreid naar
gerechtspersoneel in griffies en parketsecretariaten
vanaf 1 juli 2014
Een nieuw evaluatiesysteem
Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf
1 juli 2014
• Voor de personeelsleden die in
dienst zijn op 30 juni 2014
• Voor de personeelsleden die vanaf
01/07/2014 :
•
•
•
“Nieuwe oude loopbaan
Worden aangeworven
Worden bevorderd
Veranderen van graad
“Nieuwe loopbaan”
44
Een nieuw evaluatiesysteem
Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1
juli 2014
Voorbeeld: loopbaan administratief assistent (niveau C)
Oude schaal
(aangepast
vanaf
1/01/2017)
Oude schaal
(aangepast
vanaf
1/01/2017)
Oude schaal
Overgang na:
→ 3x voldoet
aan de
verwachtingen
OF
→ 2x
uitzonderlijk
+ 1e bonific;
Overgang na:
→ 6x voldoet aan
de
verwachtingen
OF
→ 4x
uitzonderlijk
Oude schaal
(aangepast
vanaf
1/01/2017)
+ 1e bonific;
+ 1e bonific;
+ bonificatie;
+ bonificatie;
Overgang na:
→ 6x voldoet
aan de
verwachtingen
OF
→ 4x
uitzonderlijk
+ bonificatie;
Oude schaal
(aangepast
vanaf
1/01/2017)
+ 1e bonific;
+ bonificatie;
Overgang na: + bonificatie;
→ 6x voldoet
+ bonificatie;
aan de
verwachtingen
OF
→ 4x
uitzonderlijk
45
Een nieuw evaluatiesysteem
Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf
1 juli 2014
Bevordering:
Beginsel:
• Inschaling in een nieuwe weddeschaal
• Die de huidige wedde + een gegarandeerde verhoging waarborgt




Naar niveau C = + 500 euro
Naar niveau B = + 750 euro
Naar niveau A = + 1.500 euro
Naar A2, A3, A4 of A5 = + 3.000 euro
46
Een nieuw evaluatiesysteem
Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf
1 juli 2014: de evaluatie
Individuele
prestatie
Compententies
Evaluatiecriteria
Kwaliteit van de
evaluaties
Beschikbaarheid
gebruikers
Bijdrage aan de
teamprestaties
47
Een nieuw evaluatiesysteem
Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf
1 juli 2014: de evaluatie
•
De eindvermeldingen
•
Iedere evaluatiecyclus van minstens 6 maanden, wordt afgesloten met de
toekenning van een van de volgende 4 eindvermeldingen:
 Voldoet aan de verwachting
 Te verbeteren
 Uitzonderlijk
 Onvoldoende
48
Mandaten voor hoofdgriffiers en
hoofdsecretarissen
Op wie is het mandatensysteem van toepassing?
• Op hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen die de leiding hebben over
een griffie of parketsecretariaat met meer dan 100 personeelsleden
• Momenteel 24 plaatsen (17 hoofdgriffiers en 7 hoofdsecretarissen)
• 5 vijf jaar - hernieuwbaar
49
Mandaten voor hoofdgriffiers en
hoofdsecretarissen
50
Plaatsen opengesteld vanaf 1 juli 2014
• Laureaten van een vergelijkende proef
• De mandaten zijn open voor vastbenoemde gerechtspersoneel van
niveau A, met zes jaar ancienniteit.
• In afwachting van de weging van de functie ontvangt de mandaathouder
de laatste loonschaal van klasse A3
• Vastbenoemde hoofdgriffiers/hoofdsecretarissen blijven in functie tot
aanwijzing mandaathouder
• Overgangsmaatregel : hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen die houder zijn
van plaats van niveau A3 mogen deelnemen
51
Communicatie over de hervorming
@
E-mail
Internet
Justitie on tour
in de
12 arrondissementen
Sociaal
overleg
Documentatie
52
Contact
• Vragen : [email protected]
• Info : www.hervormingjustitie.be of
www.justitie.belgium.be
•
•
•
FAQ
Wetgeving
Documentatie
• Praktische info :
•
•
•
Intranet > DGRO
Omzendbrieven
Uitvoeringsbesluiten
…
Justitie on Tour 2014
HERVORMING RECHTERLIJKE
ORGANISATIE
Vragen?

similar documents