Contract model-Prezentare

Report
Modelul de Contract
Programul “Cercetare în Sectoare Prioritare”
Anca GHINESCU
Coordonator Program
[email protected]
Tel/fax +40.21.3183053
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014
Cuprins
 Definiții, obiectul, durata și valoarea contractului
 Obligații generale și specifice
 Costuri eligibile
 Raportare
 Evaluare
 Plăți
 Modificări ale proiectului
 Control și audit
 Drepturi de proprietate intelectuală (IPR) și achizițiile publice
 Încetarea sau suspendarea finanțării
 Returnarea finanțării
 Dispoziții finale și Anexe
 Acordul de Parteneriat (Partnership Agreement)
 Planificare negociere și contractare
 Concluzii
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014
Definiții, obiectul, durata și valoarea contractului
 Autoritatea Contractantă = Operator Program (OP)
}
Părți ale Contractului
 Contractor = Promotor de Proiect (PP)
 Întregul Consorțiu este menționat în Contract (toți Partenerii de Proiect sunt menționați în
preambul)
 Capitolul I Definiții & Capitolul II Obiectul Contractului
 Capitolul III Durata: - intrarea în vigoare a Contractului (după ultima semnătură și atribuirea
numărului de înregistrare)
- finalizarea contractului (data plății finale)
- începerea activităților 1 iulie 2014 (după finalizarea negocierii și contractare)
- finalizarea activităților la 30 Aprilie 2017 (data finală pentru eligibilitatea costurilor
la nivel de proiect)
 Capitolul IV Finanțarea: - valoarea totală a Contractului în lei (moneda națională la cursul de
schimb InforEuro din luna iunie) și euro
- plus bugetul defalcat pe ani (valori separate pentru grantul SEE Grant și cofinanțare)
- actualizarea posibilă a valorii Contractului, la plata finală, metodologie aprobată de
FMO privind utilizarea rezervei pentru pierderile de schimb valutar
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014
Obligații generale și specifice (I)
 Obligații generale ale Părților:
- conformitate cu regulamentele obligatorii naționale și ale UE, inclusiv regulile de
competiție, achiziții publice, schema ajutorului de stat și prevederile Contractului și ale
anexelor sale;
- Contractorul va reprezenta consorțiul proiectului pe durata Contractului;
- alte obligații generale ale Contractorului în ceea ce privește implementarea proiectului,
activități de diseminare, plăți (fluxul financiar), raportare, modificări ale Acordului de
Parteneriat/ statutul legal și organizațional, cofinanțarea privată, pista de audit asigurată
pe durata Contractului și până la 5 ani după terminarea proiectului;
- responsabilitatea Contractorului în ceea ce privește realizarea obiectivelor proiectului și a
setului de indicatori, asigurarea implementării corecte de către toți Partenerii de Proiect
și îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în Contract.
 Obligații specifice Contractorului
- realizează activitățile conform propunerii de proiect, utilizează optim fondurile primite,
activități de promovare ale proiectului (Anexa 4 a Regulamentului), cooperează cu terțe
părți contractate de OP pentru activități de monitorizare și evaluare (dacă este cazul),
păstrează evidența activelor achiziționate, păstrează în mod distinct contabilitatea
pentru activitățile economice și non economice, deschide un cont distinct, returnează
finanțarea și dobânda în cazul terminării proiectului, etc.
- alte prevederi specifice valabile doar pentru Contractor și Partenerul de Proiect din RO
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014
Obligații generale și specifice (II)
 Obligații specifice pentru Autoritatea Contractantă
-
examinează prompt documentele transmise de Contractor
furnizează plățile anuale în avans de până la 90% din valoarea anuală a Contractului
păstrează confidențialitatea informațiilor ce aparțin sau sunt obținute în cadrul
Contractului
asigură evaluarea documentelor de raportare
asigură monitorizarea proiectului
clauze specifice în ceea ce privește organizarea propriului sistem de protecție a
informațiilor clasificate
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014
Costuri eligibile
 Sunt stabilite 8 condiții cumulative pentru eligibilitatea costurilor, precum: costuri
apărute pe durata implementării proiectului, costuri proporționale cu obiectivele și
costuri necesare, legate de Contract și incluse în bugetul total, în conformitate cu
cheltuielile stipulate în Capitolul 7 al Regulamentului, utilizate doar în scopul realizării
obiectivelor proiectului și a rezultatelor așteptate, identificabile și verificabile, conforme
cu legislația aplicabilă pentru taxe/ impozite și cu schema aprobată de ajutor de stat.
 Costuri eligibile realizate în conformitate cu principiile concurenței
confidențialității, transparenței și cu evitarea conflictelor de interese.
loiale,
 Cheltuielile de personal sunt determinate în conformitate cu legislația națională din
fiecare țară.
 Categoriile de costuri legate de cheltuielile de călătorie (transport, cazare, diurnă, taxe
pentru vize, asigurare de sănătate, etc.)
 TVA este un cost eligibil numai dacă nu este dedus sau rambursat, conform cu regulile
naționale pentru taxe/impozitare
 Declarația pentru modelul ales de calcul pentru costuri indirecte și valoarea sa pentru
Contractor și Partenerii de Proiect
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014
Raportare (I)
 Documente de raportare: Raport anual, Raport Final și Raport privind publicațiile
științifice.
 Raportul anual, transmis în 30 de zile de la terminarea anului fiscal, conține:
Raportul științific și tehnic (model în Anexa VII)
- Notă explicativă privind utilizarea resurselor
- Declarația financiară a Contractorului precum și forma agregată pentru rapoartele
financiare ale Partenerilor de Proiect
- Cererea de plată pentru suma justificată acoperită de raportul anual (model în Anexa
VIII)
 Raportul final, transmis în 30 de zile de la terminarea proiectului, conține:
- raportul final de sinteză publicabil (cu rezultate, concluzii și impactul socio-economic al
proiectului, indicatori finali ai proiectului);
- raport ce acoperă implicațiile societale mai largi ale proeictului și un plan pentru
utilizarea și diseminarea rezultatelor generate;
- distribuția contribuției financiare între Contractor și Partenerii de Proiect.
 Raport privind publicațiile științifice ce conține referințe și rezumatul tuturor
publicațiilor științifice cu rezultatele proiectului, transmis în 30 de zile de la publicarea
lor, transmis pe durata și la sfârșitul proiectului.
-
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014
Raportare (II)
 Raport Financiar transmis la sfârșitul fiecărui an financiar conține:
devizul (cheltuielile) post-calcul ale perioadei (model furnizat în Anexa III);
- foia de calcul pentru costurile apărute în perioada de raportare (model furnizat în Anexa
IV).
 Raport Financiar Intermediar, transmis până în cea de-a 5-a zi lucrătoare din luna
noiembrie din fiecare an bugetar, utilizând modelul furnizat în Anexa IX.
 Dacă se constată vreo neregulă în documentele de raportare, Contractorul va rezolva
orice discrepanță/ documente lipsă în 15 zile de la data primirii notificării.
 Aprobarea documentelor de raportare, cu excepția raportului științific și tehnic care este
subiect al evaluării de către experți tehnici, este realizată în 15 zile lucrătoare de la data
primirii tuturor documentelor necesare.
-
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014
Evaluarea
 Scopul evaluării raportului științific și tehnic:
implementarea proiectului este conformă cu Contractul
- implementarea proiectului conduce la realizarea proiectului și a obiectivelor sale
 Bazându-se pe evaluare, OP poate reține sau reduce finanțarea viitoare dacă: proiectul este
implementat într-un mod contradictoriu/ cu încălcarea legii/ fără a conduce la realizarea lui
și a obiectivelor prevăzute.
 Evaluarea raportului final: contractul se consideră executat / executat, dar cu penalități
contractuale / ne-executat, în întregime sau parțial
 În caz de eșec în realizarea obiectivelor proiectului, notificarea OP, terminarea proiectului,
rambursarea fondurilor neutilizate și predarea raportului final
-
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014
Plăți
 Plățile în avans, la cerere (Convenție de Avans), acordate în valoare de până la 90% din valoarea








alocată pentru fiecare an fiscal, excepție ultimul an (2017)
Avansul pentru ultimul an , maxim 70% din bugetul alocat anului
Convenția de Avans transmisă în cel mult 5 zile lucrătoare după semnarea Contractului /
începutul fiecărui an bugetar
Plăți intermediare (valoarea rămasă justificată) de până la 10%, plătită la cerere (Cerere de
Plată), după evaluarea raportului S&T și aprobarea documentelor de raportare (rapoarte
financiare)
Plata finală a proiectului: în maxim 10 zile lucrătoare de la evaluarea raportului anual pentru
2017 & raportul final & aprobarea documentelor de raportare
Transferul de fonduri de la OP la Contractor: în cel mult 10 zile lucrătoare de la data aprobării
Convenției de Avans/ Cererii de Plată
Transferul de fonduri de la Contractor la Partenerii deProiect: în cel mult 10 zile lucrătoare de
la primirea finanțării. Transferuri în euro pentru Partenerii de Proiect din NO/IS
Fondurile rămase neutilizate la sfârșitul anului fiscal:
Partenerii de Proiect din NO/IS păstrează fondurile ce vor fi utilizate în anul următor cu aceeași
destinație
Contractor & Partenerii de Proiect din RO păstrează Grantul EEA, dar va transfera înapoi la OP
cofinanțarea (15%). Cofinanțarea se transferă înapoi în primele 10 zile lucrătoare ale anului
următor (reguli naționale)
Dobânda totală generată de finanțarea proiectului, declarată în raportul final, se rambursează
la OP
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014
Modificări ale proiectului
 NU sunt permise introducerea de modificări în implementarea proiectului fără acordul
OP
 Dacă apar modificări fără acordul OP, încetarea Contractului fără perioadă de preaviz,
dar cu 3 excepții de la această regulă:
1.
2.
3.



transfer între categoriile de cheltuieli, cu excepția costurilor indirecte, astfel ca valoarea
totală realocată să nu depașească 15% din bugetul total al proiectului
modificări ale datelor de realizare ale unor sarcini specifice, ce nu depășesc 4 luni, dar
fără modificări asupra datei finale de încheiere a proiectului
transfer de fonduri între anii bugetari următori, atât timp cât nu se afectează activităţile
prevăzute în Anexa II – Planificarea Proiectului
Orice transfer de fonduri (menționate mai sus) nu va crește finanțarea totală a
proiectului
Obligația de a notifica OP despre orice modificare în implementarea proiectului, inclusiv
excepțiile
Dacă sunt solicitate alte modificări, Contractorul va transmite o cerere OP (cu motivele
modificării) plus un proiect de Act Adițional la Contract, în cel mult 30 zile dar nu mai
târziu de 3 luni înainte de finalizarea proiectului
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014
Controale și Audit
 Controalele pot fi realizate la orice moment pe durata implementării proiectului și în
următorii 5 ani după finalizarea proiectului
 Controalele pot fi realizate de OP / experți autorizați de OP / alte autorități de control în
conformitate cu reglementările legale obligatorii
 Controalele se realizează la sediile Contractorului & Partenerilor de proiect din RO,
precum și la locațiile de implementare a proiectului din RO
 Procedura pentru controale este descrisă pas cu pas în mai multe articole ale Contractului
 Auditul obligatoriu este realizat de un auditor certificat independent dacă bugetul
proiectului este ≥ 375.000 euro
 Costul auditului este un cost eligibil în proiect
 Raportul de audit, pentru Contractor și fiecare Partener de Proiect, se transmite
împreună cu raportul final
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014
Drepturi de Proprietate Intelectuală și Achizițiile
publice
 Rezultatele cercetării obținute în cadrul acestui contract aparțin Contractorului &
Partenerilor de Proiect și / sau angajaților lor, în confromitate cu Acordul de Parteneriat și
legislația în vigoare în ce privește titlurile de proprietate industrială și copyright
 Rezultatele cercetării sunt administrate de proprietarii lor, cu toate drepturile ce rezultă
din proprietate
 Achizițiile publice vor fi realizate în conformitate cu legislația obligatorie în domeniul
achizițiilor publice la nivel național și comunitar, în conformitate cu prevederile art 7.16
al Regulamentului
 Documentația privind achizițiile publice va fi păstrată de Contractor & Partenerii de
Proiect pentru perioada specificată în art. 7.16 para. (6) al Regulamentului
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014
Încetarea sau suspendarea finanțării
 Oricare dintre Părți poate denunța prezentul Contract, după o lună de la notificare
(notificare trebuie să precizeze motivele)
 OP poate suspenda sau înceta finanțarea după notificare în 5 cazuri (cum ar fi situaţii de
care ameninţă execuția Contractului, asigurarea unui flux pozitiv de numerar din vina
Contractantului, nerespectarea obligațiilor de publicitate, neregulile care fac executarea
în continuare a contractului să fie imposibilă sau nerezonabilă)
 OP poate suspenda sau înceta finanțarea fără notificare în 16 situații (specificate în
Contract)
 Încetarea Contractului nu exonerează Contractorul de obligația de a justifica fondurile
primite și de a prezenta un raport final în termen de 30 de zile de la data încetării
Contractului
 Rambursarea fondurilor dacă Contractul este încetat (capitolul următor)
 Dacă apar cazuri de forță majoră, nicio Parte nu va fi răspunzătoare față de alta, nici nu
vor fi considerate ca încălcarea prevederilor contractuale referitoare la neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare a obligațiilor (mai multe articole cu privire la procedura de
urmat în caz de forță majoră)
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014
Returnarea Finanțării
 Dacă contractul este reziliat în anumite circumstanțe, Contractorul va rambursa întreaga
finanțare primită, în termen de 15 zile de la data transmiterii notificării, împreună cu
dobânda pentru suma respectivă
 În cazuri justificate, OP poate solicita o returnare parțială a fondurilor transferate (în
special în cazuri de forță majoră)
 La cererea justificată , Contractorul poate amâna rambursarea, rambursa finanțarea în
rate sau să fie exonerat de OP când este dovedit eșecul cercetării
 OP poate suspenda finanțarea și poate obliga Contractorul să returneze finanțarea
(finanțarea + dobânda) dacă Comitetul Mecanismului Financiar sau Ministerul
Fondurilor Europene (Punctul Național de Contact) decide în acest mod
 Penalități contractuale, cu valori diferite, în situațiile când:
incapacitatea de a respecta termenele limită în ceea ce privește executarea
activităților de proiect (data de început și data de finalizare)
- incapacitatea de a executa contractul, în întregime sau parțial, ori de utilizare
necorespunzătoare a fondurilor
-
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014
Dispoziții finale & Anexe
 Drepturile, obligațiile și responsabilitățile Contractorului / Partenerilor de Proiect nu pot fi














transferate către o terță parte fără consimțământul prealabil al OP
Reguli stabilite pentru comunicarea între Părți privind acest Contract
Contractorul / Partenerul de Proiect poate subcontracta, dar nu mai mult de 15% din finanțarea
proiectului, acele activități ce se demonstrează a fi necesare pentru proiect și care nu pot fi
realizate direct de către unul dintre Partenerii de Proiect, dar nu poate subcontracta activitățile
principale ale proiectului
Directorul de Proiect poate fi schimbat numai in cazul decesului / la propunerea Comitetului
Executiv stabilit în cadrul Acordului de Parteneriat / dacă directorul nu mai poate continua în
situații de boală, accident, demisie sau caz de forță majoră
Cesiunea Contractului sau părți ale sale este interzisă
Anexa I – Propunerea de Proiect (aplicația de proiect transmisă la apelul competiției)
Anexa II – Planificarea Proiectului
Anexa III – Devizul cadru al proiectului
Anexa IV – Fișa de evidență a cheltuieli efectuate în perioada de raportare
Anexa V – Convenția de Avans
Anexa VI – Calendarul de Plăți
Anexa VII – Raportul Științific și Tehnic
Anexa VIII – Cererea de Plată
Anexa IX – Raportul Financiar Intermediar
Anexa X – Informații despre proiect pentru platfoma DoRIS
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014
Acordul de Parteneriat
 Documentul de bază: modelul DESCA Acordul de Parteneriat (PA-Partnership
Agreement)
 Consultare cu Partenerii de Program din statele donatoare
 Rezultat: un model pentru PA adaptat pentru acest Program
 Acest model de PA va fi funrnizat fiecărui Contractor la începutul fazei de negociere și
contractare
Pe scurt
 Scopul PA: specifică, în raport cu proiectul, relația între Părți (definite ca membrii ai
parteneriatului proiectului), în special în ceea ce privește organizarea activităţilor,
managementul proiectului, drepturile și obligațiile Părților referitor la, printre altele,
răspundere, drepturi de acces, soluționarea litigiilor
 PA - prevederi în ceea ce privește: cadrul legal aplicabil, intrarea în vigoare, durata și
rezilierea, responsabilitățile Părților, responsabilitățile față de ceilalți, structur a de
guvernare, dispoziții finale, drepturi privind rezultatele proprii, drepturi de acces,
nedivulgarea de informații, audit, etc
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014
Calendarul de negociere și contractare
No.
Activitate
1
Transmiterea scrisorilor de invitare a Contractorilor la etapa de negociere și
contractare
2
Seminar de informare cu Contractorii, la sediul OP
3
4
5
Transmiterea către OP a scrisorii Contractorilor privind acceptarea /
rejectarea condițiilor stabilite de decizia CP de reducere a bugetelor
proiectelor
Transmiterea către OP a documentelor necesare pentru semnarea
Contractului (Contractul cu anexele completate și PA semnat, declarație
privind modificările făcute în Contract ca urmare a reducerilor de buget,
declarație de conformitate)
Răspunsurile de la ofițerii de proiect și financiari la documentele transmise
Contractorilor pentru completare
Termen
29 Mai 2014
2 Iunie 2014,
9.30, cam. 301
3 Iunie 2014
6 Iunie 2014
11 Iunie 2014
6
Transmiterea la OP a documentelor cu modificările efectuate de Contratori la
solicitarea OP comunicate în 11 Iunie (dacă este cazul)
13 Iunie 2014
7
Verificare finală realizată de ofițerii de proiecte și cei financiari a
documentelor trimise de Contractori și anunțul final dacă acestea
îndeplinesc toate cerințele pentru semnarea Contractului
17 Iunie 2014*
8
Contractele semnate de Contractori (dacă negocierea este finalizată)
împreună cu Convenția de Avans sunt trimise la OP
9
10
Aprobarea internă și semnarea Contratelor și a Convenţiilor de Avans de către
OP
Transmiterea Contractelor semnate la Contractori și primul transfer de
fonduri
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014
18 – 19 Iunie 2014
20 – 26 Iunie 2014
27-30 Iunie 2014
Concluzii
 Pentru a respecta acest calendar foarte strâns, este esențială
colaborarea dumneavoastră cu partenerii, atât din NO/IS cât și din RO!
 Contactați echipa OP (ofițerii de proiect și cei financiari) pentru orice
clarificări ulterioare necesare, întrebări ce apar în perioada următoare
pe durata negocierii Contractului
 Echipa de coordonare a OP:
Anca GHINESCU – Coordonator Program
e-mail [email protected]; tel. +40.21.318.30.53
Vasile LUNGU – Coordonator Adjunct Program
e-mail [email protected]; tel. +40.21.318.30.65
Vă mulțumesc pentru atenție!
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014

similar documents