Noi paradigme in educatia inginereasca

Report
Coaliţia Română pentru Educaţia în Inginerie - CREDING
Noi paradigme în educaţia inginerilor
Prof. Dr. Ing. Ioan DUMITRACHE
Prof. Dr. Ing. Romeo SUSAN-RESIGA
www.creding.ro
Coaliţia Română pentru Educaţia în Inginerie - CREDING
Ingineria:
“Profesia în care cunoştinţele acumulate prin studiu, din matematică şi ştiinţele
naturii, prin experienţă şi practică sunt aplicate cu judecată pentru a dezvolta căi
pentru utilizarea economică eficientă a materialelor şi forţelor din natură în beneficiul
umanităţii “ (ABET).
Ingineria are la bază ingineria cunoştinţelor – “know-what” şi ingineria de proces
(KP) – “know-how“
www.creding.ro
Coaliţia Română pentru Educaţia în Inginerie - CREDING
Ştiinţa şi tehnologia – două componente esenţiale ale ingineriei
•
Diferite activităţi inginereşti se bazează diferenţiat mai mult sau mai puţin pe
ştiinţă dar în mod cert au un nivel corespunzător al tehnologiei
•
Ştiinţa ajută să înţelegem lumea în timp ce ingineria ajută la schimbarea lumii
•
Scopul ingineriei este de a produce bunuri utile şi de a genera beneficii umanităţii
•
Ingineria si economia se combină sinergic pentru a transforma cunoştinţele
ştiinţifice în produse sau servicii utile pentru societate sau în inovaţii tehnologice
www.creding.ro
Coaliţia Română pentru Educaţia în Inginerie - CREDING
Ştiinţa şi tehnologia – două componente esenţiale ale ingineriei
•
Ingineria necesită cunoştinţe prescriptive, procedurale şi non-propoziţionale
cunoştinţe inginereşti: patente, inovaţii tehnologice, invenţii, proiecte artifacte,
proiectare, implementare şi reparare
•
Gândire inginerească
de la general la concret, de la abstractizări ştiinţifice la
proiecte concrete, instrumente şi tehnologii
Ştiinţa şi ingineria sunt interconecate prin bucle reactive şi proactive pentru a genera
sinergii în care întregul este mai mare decât suma părţilor.
www.creding.ro
Coaliţia Română pentru Educaţia în Inginerie - CREDING
 Cunoştinţele propoziţionale sunt:
cunoştinţe descriptive
cunoştinţele raţionale
cunoştinţe declarative
 Cunoştinţele non-propoziţionale includ tehnologia, practica, cunoştinţele tacite şi
personale necesare pentru practica profesionala efectivă
O integrare corespunzătoare a diferitelor cunoştinţe propoziţionale şi nonpropoziţionale reprezintă o condiţie necesară pentru a practica efectiv profesia de
inginer.
Rezultatele ştiinţifice sunt în principal produse prin gândire abstractă în timp ce
produsele inginereşti şi serviciile necesită raţionamente concrete, cu ancorarea în
lumea reală.
www.creding.ro
Coaliţia Română pentru Educaţia în Inginerie - CREDING
INGINERIE
Probleme reale
Cerinţe umane
-
particularităţi
probabilităţi
concreteţe
practică
utilitate
Cunoştinţe
propoziţionale
ŞTIINŢĂ
Noi cunoştinţe
Progresul omenirii
-
certitudini
universalitate
abstractizare
teorie
Cercetare/
educaţie
www.creding.ro
Lucruri utile
Beneficii umane
Instrumente
ştiinţifice,
tehnologii şi
sisteme suport
Suport
economic,
social si politic
Coaliţia Română pentru Educaţia în Inginerie - CREDING
•
•
Activităţile inginereşti implică în mare măsură cunoştinţele tacite
Ingineria practicată este o activitate cu un puternic conţinut creativ iar intuiţia
joacă un rol important în actul creativ
•
INGINERIA:
- dezvoltarea de noi cunoştinţe (ştiinţă)
- realizarea de noi obiecte (tehnologie)
- elaborarea de noi cai de lucru de a realiza si a crea noi produse utile
sau servicii (praxis, practica)
www.creding.ro
Coaliţia Română pentru Educaţia în Inginerie - CREDING
•
Engeneering is a skillful praxis – unde abilităţile sunt realizate prin experienţă
profesională şi/sau practică bazată pe cunoştinţe
Ştiinţă
Tehnologie
Practică
www.creding.ro
Coaliţia Română pentru Educaţia în Inginerie - CREDING
•
Ingineria are trei dimensiuni a căror integrare defineşpte activităţi inginereşti cu
ponderi diferite în funcţie de poziţionarea în plan
Cunoștinte inginerești
(inginerie știintifică)
Știinta
dezvoltarea de noi
cunoștințe știintifice
Cunoștinte
propoziționale sau
know-that
INGINERIE
Dezvoltare tehnologică
și inovare
Tehnologie
dezvoltarea de noi
produse
Cunoștinte
procedurale sau
know-how
www.creding.ro
Metodologii și
management
Praxis
dezvoltarea de noi
căi de lucru
Cunoștinte
personale/tacite
Coaliţia Română pentru Educaţia în Inginerie - CREDING
T
Finanţe Marketing Vânzări
Know-How
cunoştinţe
procedurale
S
K proporţionale
Know-That
Praxis
P
Procese
inginereşti
Produse la
cererea pieţii
Inovaţii
tehnologice
Industrie şi
Procese de Afaceri
Software Engineering
Computer Engineering
Information System Engineering
Decision Suport Systems
Knoweledge Systems
Management Engineering
Executive Suport Systems
www.creding.ro
Bunuri şi
Servicii
Coaliţia Română pentru Educaţia în Inginerie - CREDING
Ştiinţă
Probleme
Idei noi/Invenţii
Inginerie
-
CERINŢE:
Suport economic
şi financiar
Viziune/strategie
Management
Direcţii…
Noi proiecte
Noi metodologii
Sisteme de fabricaţie
Management
Sisteme informative integrate
Industrie
Şi
Organizaţii de afaceri
Business Know-How
şi Praxis
www.creding.ro
Inovaţii tehnologice
Produse utile
Coaliţia Română pentru Educaţia în Inginerie - CREDING
Tehnologii
Praxis
Cunoştinţe
propoziţionale
Noi tehnologii, noi
proiecte, produse, sisteme
de producţie
Know
how&
Praxis
K
Inginerie
Ştiinţă
Tehnologie
ştiinţifică
Educaţie şi
cercetare
ştiinţifică
Mediul
industrial şi
afaceri
Suport economic
şi afaceri
Educaţie şi
cercetare
inginerească
www.creding.ro
Crearea de
bunuri şi
servicii
Coaliţia Română pentru Educaţia în Inginerie - CREDING
EDUCAŢIE ÎN INGINERIE
Cerinţe pentru regândirea procesului formativ al viitorului inginer:
-
cunoştinţe largi, cu o bogată cultură
-
abilităţi tehnice cu important spirit antreprenorial
-
inovativ si capacitate de a acumula cunoştinţe, reală capacitate creativă
-
capacitatea de a înţelege şi transforma inovaţiile tehnologice în produse viabile-vandabile
-
flexibilitate şi mobilitate profesională
www.creding.ro
Coaliţia Română pentru Educaţia în Inginerie - CREDING
EDUCAŢIE ÎN INGINERIE
Educăm inginerii pentru secolul 21 având curicula din secolul 20 în instituţii din secolul 19?
Se cere:
•
Întărirea pregătirii fundamentale – Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică
•
Pregatire consistentă privind proiectarea inginerească în lumea reală inclusiv managementul
calităţii
•
Considerarea ariilor de frontieră ale ingineriei
•
Abilitaţi sporite pentru comunicare orală şi în scris, lucrul în echipă
•
Formarea abilităţilor pentru analiză şi decizie creativă în rezolvarea problemelor
www.creding.ro
Coaliţia Română pentru Educaţia în Inginerie - CREDING
Educaţie ştiinţifică + Educaţie tehnică (tehnologică) + practică inginerească
Creşterea eficienţei activităţilor inginereşti pentru
producerea de bunuri utile şi beneficii umanităţii
GLOBALIZAREA ŞI INGINERIA
-
schimbări radicale generează globalizarea prin prisma proiectării, producerii, distribuirii produselor şi
serviciilor de către economiile naţionale şi transnaţionale
activităţile inginereşti sunt în centrul acestor schimbări
Global Engineering
multiculturalitate
mobilitate geografică şi/sau virtuală
echipe multidisciplinare/multinaţionale
Cerinţe suplimentare pentru educaţia inginerilor
www.creding.ro
Coaliţia Română pentru Educaţia în Inginerie - CREDING
•
Relaţii între universităţi, industrie şi guverne pentru a pregăti viitorul inginer global
•
Activităţile de cercetare capătă noi cerinţe si restricţii
infrastructură/resurse umane
•
Crearea de reţele coloborative internaţionale atât în plan formativ dar şi în cercetare
pregătire pentru cooperare internaţională
•
Interdisciplinaritate
concentrare
noi tehnologii, complexitate sisteme info-bio-nano
sisteme de sisteme – SOS
Biotehnologii – medicină regenerativă, nano-roboţi
Nanotehnologii – biomateriale, organe artificiale, biologie
sintetică
Inteligenţă ambientală
Tehnologii asistive pentru populaţie în vârstă
Ingineria minţii
www.creding.ro
CPS
Coaliţia Română pentru Educaţia în Inginerie - CREDING
Noi paradigme în Educaţia Inginerească
 Ingineria şi managementul cunoştinţelor într-o economie globală inovativă
 Inginerii vor trebui să aibă abilităţi analitice consistente, abilităţi tehnologice şi practice
bazate pe ştiinţele vieţii, neuroştiinţe, ştiinţa materialelor şi ştiinţa sistemelor complexe
 Ingeniozitate practică şi creativitate cu reale abilităţi manageriale şi antreprenoriale
 Educaţia pe parcursul vieţii
adaptare la evoluţia ştiinţei şi tehnologiei, la evoluţia
socio-economică şi culturală a lumii
 Organizarea unui sistem formativ flexibil organizat pe mai multe niveluri cu finalizări bine
definite în funcţie de performanţe şi cerinţe
www.creding.ro
Coaliţia Română pentru Educaţia în Inginerie - CREDING
Albert EINSTEIN
•
”Învăţământul ar trebui astfel conceput încât ceea ce oferă să fie perceput ca un dar şi nu ca o
datorie apăsătoare”
•
”Arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării creatoare şi bucuria
cunoaşterii”
•
”Ar fi bine să începi să-i înveţi pe alţii abia după ce ai învăţat tu însuţi ceva”
•
”Nu privi niciodată învăţătura ca pe o datorie ci ca pe un prilej de invidiat de a cunoaşte
frumuseţea eliberatoare a intelectului, pentru propria ta încântare şi spre folosul comunităţii
căreia îi va aparţine munca ta de mai târziu”
www.creding.ro
Coaliţia Română pentru Educaţia în Inginerie - CREDING
Nicolae IORGA
•
”Adevărul e pretutindeni dar nu-l recunoaşte decât acela care îl caută”
•
”Idealul educaţiei este să dezvolţi ceea ce există ca înclinaţie în om şi să nu încerci a-i da
însuşiri ce nu se găsesc ca punct de plecare în însăşi fiinţa lui”
Grigore MOISIL
•
”Nimic nu costă mai mult decât neştiinţa”
J.F.KENNEDY
•
”Dacă găseşti un drum fără obstacole probabil că acela nu duce nicăieri”
www.creding.ro
Coaliţia Română pentru Educaţia în Inginerie - CREDING
CONCLUZII
Ingineria reprezintă motorul dezvoltării societăţii;
Pregătirea viitorului inginer în concordanţă cu noua paradigmă a economiei şi societăţii bazata pe
cunoaştere;
Pregătirea fundamentală în ştiinţă şi matematică reprezintă premiza formării unui inginer creativ,
cu minte deschisă spre generalizări şi inovare;
Dezvoltarea capacităţii de viitor manager şi abilităţi de lider pentru viitorul inginer cu viziune
strategică;
Regândirea întregului sistem de învăţământ tehnic cu accent pe asigurarea competenţelor şi
abilităţilor de a rezolva probleme actuale şi de perspectivă.
www.creding.ro
Coaliţia Română pentru Educaţia în Inginerie - CREDING
CONCLUZII
Cultivarea capacităţii vizionare a viitorilor ingineri chemaţi să soluţioneze probleme complexe;
Schimbarea mentalităţii privind pregătirea de specialitate cu deschidere tot mai mare spre
extinderea orizontului prin interdisciplinaritate şi multidisciplinaritate;
Formarea inginerului pentru a putea lucra în echipe complexe şi îmbunătăţirea capacităţii de
comunicare a acestuia;
Reechilibrarea ponderii pregătirii fundamentale şi tehnologie în bugetul general de timp alocat
pregătirii iniţiale ca viitor inginer;
Reconsiderarea sistemului de finanţare a specialităţilor tehnice în contextul complexităţii şi al
eficienţei acestora pentru dezvoltarea societăţii;
www.creding.ro
Coaliţia Română pentru Educaţia în Inginerie - CREDING
CONCLUZII
Inginerii trebuie pregătiţi pentru a avea:
 Abilităţi analitice importante;
 Ingeniozitate practică;
 Creativitate;
 Capacitate de comunicare;
 Abilităţi manageriale şi de conducere vizionare;
 Profesionalism şi înalte standarde etice;
 Agilitate, dinamism, flexibilitate în gândire.
www.creding.ro

similar documents