Presentasjon trondheim Eide kommune 3

Report
Veilederkorpset - Eide kommune
Trondheim 06.06.2013
Historikk
• 2009: Svake resultater fra nasjonale prøver
• Evaluering av oppvekstsektoren. Ønske om ekstern
evaluering.
• Høsten 2010: Evaluering fra «Ressurssenter for omstilling i
kommunene» (RO)
• Våren 2011: Oppstart av utviklingsprosjekt «Utvikling av
oppvekstsektoren i Eide kommune»
• Høsten 2011: Veilederkorpset inn i utviklingsprosjektet
Rådmannens grep
 Interesse og forankring
 Strukturelle endringer:
 Fagsjef oppvekst
 Endret fra pedagogisk rådgiver
 Fast medlem i strategisk ledergruppe
 Ny stillingsbeskrivelse og leder av ledermøte oppvekst
 Endret behandling av tilstandsrapporten
 Kompetanseplan
 Skolebasert vurdering. Refleksjon.
Behandling av Tilstandsrapporten 2012/13
1. Skisse utarbeidet av ledergruppe
oppvekst
2. Dialogmøte «Dialog for læring»
3. Behandles i Eide formannskap
4. Godkjennes av Eide kommunestyre
20. juni.
5. Etterarbeid i komité for oppvekst og
kultur
6. Etterarbeid i ledergruppe oppvekst
«Utvikling av oppvekstsektoren»
Mål: «Elevene skal få
et likeverdig og godt
opplæringstilbud
uavhengig av hvilken
barnehage eller skole
de tilhører.»
«Utvikling av oppvekstsektoren»
Styringsgruppe
Fellesmøtet
Prosjektgruppe
1
Arbeidsgruppe
1
Prosjektgruppe
2
Prosjektgruppe
3
«Utvikling av oppvekstsektoren»
Styrking av det ordinære:
Sikre gode overganger
Samhandlingskultur –tverrfaglighet
PPT, Helsestasjon, Barnevern, Folkehelsekoordinator
Ledelse for læring
Vurdering for læring
«Utvikling av oppvekstsektoren»
Foreldremedvirkning.
Jevnlig drøfting med SU og FAU
Politisk medvirkning
Statusmøte med komité for oppvekst og kultur
Dialogmøter
Tema ordinær undervisning – spesialundervisning
Tilstandsrapporten.
Skoleeiers syn på
Veilederkorpset sitt bidrag:
• Veiledet skolelederne
• SWOT – om Eideskolen
• Forventingsanalyse - rolleavklaringer
Rektor
Rådmann
Fagsjef
Arbeidsform
• Organisering av veiledergruppen
• Besøk i kommunene.
• Telefon- mailkontakt i perioden mellom
veilederbesøkene.
Innholdet i veiledningen
Skolene:
 Rammene gitt ut fra RO-rapporten. Veilede skolene ut i fra
den enkelte skoles ønske om og behov for veiledning innenfor
disse rammene / satsningsområdene.
 Har vært lagt stor vekt på skolelederrollen og veiledning i
forhold til å




identifisere behov og sette mål
finne løsninger og planlegge tiltak
implementering av tiltak
evaluere
Innholdet i veiledningen
Skoleeier:
Rammene gitt ut fra RO-rapporten.
- Rolle- og forventningsavklaring mellom
nivåene innenfor skolesektoren
- Gjøre hverandre gode – ”Godmappa” til
Marit Breivik
For å oppnå resultater gjennom
veiledning, er relasjonsbygging
”stikk-kontakten” for å få til
refleksjon og handling!!
Eide barneskole
 220 elever
 30 ansatte
 70 barn på SFO
Tiltak
Innført ped.tid hver mandag
Klassevandring
Klasseledelse – «ledelse for læring»
Kveldsmøte for lærere og assistenter
Organisasjons- og ståstedsanalyse
Resultater
Sykefraværet gått ned fra 14 - 6 %
(1.kvartal 2012 - 1.kvartal 2013)
Medarbeiderundersøkelsen
Gode resultater på nasjonale prøver i lesing.
Veien videre
Lesing i alle fag.
Kollegalæring
Klassevandring fortsetter
Positive tanker om
Veilederkorpset 
Kontaktinformasjon:
Kim Atle Kvalvåg
Fagsjef oppvekst
Tlf: 71 29 91 30
[email protected]

similar documents