Videonov*ro*ana

Report
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
VIDEONOVĒROŠANA
Jānis Galakrodznieks, ekonomikas attīstības projektu vadītājs
2014
Rīgas Austrumu izpilddirekcija -videonovērošana
RESURSA PĀRZINIS- PAŠVALDĪBA
Funkcijas:
Aktīvā
videonovērošana
Pasīvā
videonovērošana
2014
Rīgas Austrumu izpilddirekcija -videonovērošana
AKTĪVĀS VIDEONOVĒROŠANAS MONITORINGU VEIC CENTRALIZĒTI
VIDEONOVĒROŠANAS CENTROS VAI LOKĀLI OBJEKTOS
Publiskās vietas
Parki, ielas,
laukumi, skvēri
Pieminekļi un citi
objekti
Aktīvā
videonovērošana
Satiksmes
organizācija
Mācību iestādes
2014
RD Satiksmes
departaments
Rīgas Austrumu izpilddirekcija -videonovērošana
PASĪVĀS VIDEONOVĒROŠANA: MONITORINGS NETIEK VEIKTS UN VIDEONOVĒROŠANAS
UZDEVUMS IR NOTIKUMU ARHĪVA IERAKSTS
Vietas ar kriminogēnu
vēsturi
Pasīvā
videonovērošana
Tuneļi, skvēri
Ielas, būves
Pašvaldības
renovētās teritorijas
vai būves
Atsevišķi objekti
2014
Rīgas Austrumu izpilddirekcija -videonovērošana
PIEREDZE
Rīgas Austrumu izpilddirekcija realizējusi 6 projektus, kuri saistīti ar
videonovērošanas uzstādīšanu publiskā telpā.
2013. gadā izpilddirekcija piedalījās Rīgas domes attīstības departamenta
ierosinātā un Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Grīziņkalna
kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma potenciāla stiprināšana” projektā, kura
ietvaros tika uzstādīti 2 videoserveri un 32 videokameras, kuras nodotas
izpilddirekcijas bilancē un uzturēšanā.
Pavisam uzstādīti 9 videoierakstu serveri un 75 videokameras 4 dažādās Latgales
priekšpilsētas apkaimēs.
Mulāžu izvietošanai ir mainīgs raksturs un to skaits pastāvīgi pieaug.
2014
Rīgas Austrumu izpilddirekcija -videonovērošana
LOKĀLĀ VIDEONOVĒROŠANA RĪGAS LATGALES PRIEKŠPILSĒTAS TERITORIJĀ:
1. Videonovērošanas galvenie mērķi:
1.1. samazināt sabiedriskās kārtības un likumpārkāpumu skaitu konkrētā lokālā teritorijā;
1.2. nodrošināt pašvaldības mantas un budžeta līdzekļu ieguldījumu drošību un saglabāšanu.
2. Tiek realizēta:
2.1. teritorijās, kuras saistītas ar intensīviem sabiedriskās kārtības noteikumu vai likumu
pārkāpumiem;
2.2. renovētos pilsētvides objektos.
3. Tehniskais nodrošinājums:
3.1. videoserveri ar nepārtrauktu videosignāla ieraksta funkciju un nodrošinātu attālinātu
piekļuvi, izmantojot interneta pieslēgumu;
3.2. lētas melnbaltās vai krāsu kameras;
3.3. kameru mulāžu izmantošana (pastāvīgi vai uz laiku).
2014
Rīgas Austrumu izpilddirekcija -videonovērošana
LOKĀLĀS VIDEONOVĒROŠANAS STRUKTŪRA:
2014
Rīgas Austrumu izpilddirekcija -videonovērošana
PIEMĒRI:
2014
Rīgas Austrumu izpilddirekcija -videonovērošana
AR LOKĀLO VIDEONOVĒROŠANU SAISTĪTĀS PROBLĒMAS:
1. Tehniskās problēmas:
1.1. ne vienmēr var nodrošināt videoserveru izvietošanu objektu tiešā tuvumā;
1.2. nav interneta pieslēguma vai elektroapgādes komunikāciju;
2. Finanšu problēmas:
2.1. nepietiek finanšu resursu kvalitatīvai videoiekārtu iegādei un to uzturēšanai (remonts,
elektroenerģija, sakaru komunikāciju pakalpojumi).
Resursu avoti: sabiedriskie fondi, sponsoru līdzekļi, ziedojumi – nav pastāvīga finanšu
nodrošinājuma. EK fondi.
3. Laika resursi:
3.1. Video ierakstu arhīva izskatīšana bieži vien prasa lielus laika resursus
2014
Rīgas Austrumu izpilddirekcija -videonovērošana
Fizisko personu datu aizsardzība.
A priori katrs Latvijas iedzīvotājs ir likumpaklausīgs un godīgs.
Publiska vieta – vieta, neatkarīgi no īpašuma formas, vai
faktiskās izmantošanas, kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un
interešu nodrošināšanai, kura ir pieejama ikvienai fiziskai
personai
FPDAL prasības neattiecas arī uz videonovērošanu un video
attēliem, kas ir iegūti privātiem izklaides mērķiem ar mobilo
tālruni, kādu portatīvo video vai foto kameru u.c.
2014
Rīgas Austrumu izpilddirekcija -videonovērošana
PROBLĒMA
Fizisko personu datu aizsardzības likums:
Aizsargā indivīdu, bet ne sabiedrību kopumā
Ierobežo sistēmas pārzini realizēt pasākumus tiesību normu
pārkāpumu novēršanai (nav iesnieguma no cietušā – nav
ierosinātas lietas)
2014
Rīgas Austrumu izpilddirekcija -videonovērošana
PROBLĒMA
Videonovērošana publiskās vietās neatkarīgi no īpašuma formas
1. Nav uzskaites
2. Nav kontroles centralizācijas
3. Nav definēti tehniskie kritēriji
2014
Rīgas Austrumu izpilddirekcija -videonovērošana
PROBLĒMU RISINĀJUMI
FPDAL:
1. Jāparedz atvieglota videoierakstu, kuri veikti publiskās vietās, izmantošana
likumpārkāpēja identificēšanai, pieļaujot to publicēšanu mēdijos bez
tiesībsargājošo institūciju iesaistīšanas
Videonovērošanas sistēmas:
1. Nepieciešams noteikt kārtību, kas nosaka videonovērošanas sistēmu, kuras
izvietotas publiskās vietās, obligāto reģistrēšanu un uzskaiti
2. Noteikt atbildīgo institūciju, kura veic reģistrāciju un ekspluatācijas kontroli.
Ievieš interaktīvo izvietojuma karti.
3. Jāizstrādā tehniskie kritēriji videosistēmām, kuras veic ierakstus publiskās
vietās, nosakot ierakstu kvalitatīvos rādītājus, arhīva datu uzturēšanas obligātos
termiņus, piekļuves tiesību organizēšanu, attālināto monitoringu.
2014
Rīgas Austrumu izpilddirekcija -videonovērošana
PALDIES PAR UZMANĪBU!
2014
Rīgas Austrumu izpilddirekcija -videonovērošana
Projekts «Droša māja»
Projekts paredz iedzīvotāju, īpašnieku, komercsabiedrību, pašvaldības un policijas
struktūrvienību kooperāciju drošas vides radīšanā konkrētā lokālā teritorijā.
Projekta mērķis ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem personīgās un īpašuma
aizsardzības jomās, samazināt bailes no noziedzniekiem un drošākas vides
veidošana.
„Droša māja” – tā ir metode, kā attīstīt ciešākas saites starp mājā dzīvojošiem
iedzīvotājiem, nama īpašnieku, vietējo pašvaldību, pašvaldības un valsts policiju.
„Droša māja” – darbības, kuru realizācijas gaitā vienas vai vairāku dzīvojamo māju
iedzīvotāji, savstarpēji vienojoties, veic teritorijas uzraudzību.
2014
Rīgas Austrumu izpilddirekcija -videonovērošana
PROJEKTA “DROŠA MĀJA” DALĪBNIEKA ĀBECE – KĀ ATPAZĪT LIKUMA
PĀRKĀPUMU UN SNIEGT POLICIJAI NEPIECIEŠAMO INFORMĀCIJU
Jūsu mājas pagalmā atrodas garāža, kuru lieto Jums nepazīstama persona. Naktīs pie garāžas bieži piebrauc automašīnas
un notiek aizdomīgas darbības.
TIE VAR BŪT AUTOMAŠĪNU ZAGĻI !
Policiju interesē:
1. Kam pieder garāža.
2. Kādas automašīnas tur iebrauc (modelis, krāsa, valsts Nr.).
3. Kādās diennakts stundās aktivitātes pie garāžas sākas un kad beidzas.
4. Vai aktivitātes notiek konkrētās dienās vai pastāvīgi.
5. Kā izpaužas aizdomīgās darbības ( kaut kas tiek iekrauts, izkrauts no mašīnām vai a/m tiek iedzītas garāža un ārā neizbrauc, ik
pa laikam tiek iznestas virsbūves daļas vai detaļas utt.).
6. Personu apraksti.
7. Citi iespaidi.
Adresē „X” dzīvo dzērāju ģimene, vecāki nestrādā, bērni netiek pieskatīti. Pēkšņi Jūs pamanat, ka bērniem parādījusies
nauda našķiem, dzērieniem un minēto adresi bieži sāk apmeklēt viesi.
VARBŪT, KA NETĀLĀ APKĀRTNĒ NESEN APZAGTS VEIKALS, KIOSKS, DZĪVOKLIS VAI APLAUPĪTS
CILVĒKS!
Policiju interesē:
1. Aizdomīgā dzīvokļa precīza adrese.
2. Kā izpaužas bērnu negaidītā „bagātība”.
3. Kas Jums zināms par aizdomīgā dzīvokļa iedzīvotājiem un viņu viesiem (vārdi, segvārdi un c.).
4..
Pie Jūsu mājas pastāvīgi piebrauc dažādas automašīnas , bet kādā dzīvoklī pastāvīgi viesojas dažādi viesi – pārsvarā
vīrieši.
IESPĒJAMS, KA DZĪVOKLĪ NODARBOJAS AR NEREĢISTRĒTU INTĪMBIZNESU!
Policiju interesē:
1. Kas ir dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks.
2. Piebraucošo a/m modelis, krāsa un valsts Nr..
3. Kādās diennakts stundās dzīvokli sāk apmeklēt viesi.
4. Vai dzīvokļa apmeklējumi notiek īpašās nedēļas dienās – izejamās, vai konkrētās stundās – naktī.
5. Vai tie ir pastāvīgi apmeklētāji.
6. Vai var apgalvot, ka tie ir ārzemju viesi.
7. Vai viesi brauc atbrauc, aizbrauc ar taksometriem (vai vienas un tās pašas firmas, valsts Nr.).
8. Citi novērojumi.
Adresē „C” ierodas vieni un tie paši, reizēm citi, apmeklētāji. Dzīvoklī viņus neielaiž un pēc neilga laika tie iet prom.
IESPĒJAMS, KA NOTIEK NELEGĀLA ALKOHOLA, CIGAREŠU VAI NARKOTIKU TIRDZNIECĪBA!
2014
Rīgas Austrumu izpilddirekcija -videonovērošana
Projekta «Droša māja» informatīvie materiāli:
Plāksnes teritorijas robežlīnijām
2014
Rīgas Austrumu izpilddirekcija -videonovērošana
Projekta «Droša māja» informatīvie materiāli:
Uzlīmes
2014
Rīgas Austrumu izpilddirekcija -videonovērošana
Projekta «Droša māja» informatīvie materiāli:
Buklets:
2014

similar documents