Ohybné slovné druhy 4. ro*ník

Report
Mgr. Viera Dubská
OHYBNÉ
podstatné mená
prídavné mená
zámená
číslovky
slovesá
NEOHYBNÉ
príslovky
predložky
spojky
častice
citoslovcia
 Sú
slová, ktoré označujú osoby,
zvieratá a veci.
 Opýtaj sa na ne!
 Všeobecné
– označujú kohokoľvek
(čokoľvek) zo skupiny osôb, zvierat a
vecí
 Vlastné – označujú vlastným menom
niekoho (niečo) zo skupiny osôb,
zvierat a vecí.
 Podstatné mená sa skloňujú,
určujeme ich rod, číslo a pád.
 Sú
slová, ktoré označujú vlastnosti
osôb, zvierat a vecí.
 Opýtaj sa na ne!


Dajú sa skloňovať.
Urči vo vete všetky prídavné mená a vypíš ich!
V jarnej záhradke mi rozkvitli krásne tulipány,
ktoré boli červené, fialové, žlté, ružové i biele.
Sú slová, ktorými môžeme nahradiť
(zameniť) podstatné mená a iné slovné
druhy.
 Dajú sa skloňovať.
 Zámená, ktorými nahrádzame
pomenovania osôb voláme osobné
základné (ja, ty, my, oni )
 Zámená, ktorými vyjadrujeme, že niečo
(niekto) osobám patrí, voláme osobné
privlastňovacie. (moje, vaše, jej, ich)

Sú slová, ktoré vyjadrujú :
 počet osôb, zvierat a vecí, nazývame
ich základné. Ako sa na ne pýtame?
 poradie osôb, zvierat a vecí, nazývame
ich radové. Ako sa na ne pýtame?
Môžeme ich skloňovať.
Pretekárov bolo tridsaťjeden.
Peter dobehol dvadsiaty štvrtý.

Koľko ich je? Koľký je červený?

Koľko ich je? Koľký je pes?
Sú slová, ktoré vyjadrujú čo robia osoby,
zvieratá a veci. Ako sa na ne pýtame?
 Základný tvar slovies zakončený na –ť,
voláme neurčitok (sedieť, volať, vravieť)
 Slovesá v reči menia svoj tvar - časujeme
ich.

Eva sedela na strome a volala na mamu.
 Zopakuj si ako sa píšu vybrané slová!

 Čo
robí? Čo robia? Čo sa deje?





http://www.dalli.cz/files/detske-obrazky/kocarek.jpg
http://www.dalli.cz/files/detske-obrazky/deti_1.jpg
http://img.pauzicka.zoznam.sk/pictures/krasne-farby-1.jpg
Obrázky ClipArt
Hirschnerová Z., Adame R., Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ, Aitec
Bratislava, 2011

similar documents