quản trị rủi ro - Trường Đại học Kinh tế

Report
QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH
FINANCIAL RISK MANAGEMENT
Mã số: TCNH-01
•
MỤC TIÊU CỦA KHOÁ HỌC/AIMS

Khoá học nhằm trang bị những kỹ năng thực
tiễn chuyên sâu về quản trị rủi ro tài chính trong
doanh nghiệp, bao gồm các vấn đề về nhận
dạng các loại rủi ro, các công cụ chống rủi ro và
phân tích dự báo rủi ro tài chính của doanh
nghiệp

Khoá học cung cấp những thông tin về những
kinh nghiệm thực tiễn trong quản trị rủi ro tài
chính các doanh nghiệp ở Việt nam và trên thế
giới với các chuyên gia tài chính hàng đầu tại
Việt nam.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN/PARTICIPANTS

Các nhà quản lý trong các doanh nghiệp, cán bộ
đang làm việc trong các công ty chứng khoán,
công ty tài chính hoặc các Ngân hàng thương
mại, những người làm kế toán tại các doanh
nghiệp.
•
MỤC TIÊU CỤ THỂ/SPECIFIC OBJECTIVES

Khoá học nhằm trang bị những kỹ năng thực tiễn
chuyên sâu về:

Nhận dạng các loại rủi ro tài chính đối với các
doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế

Áp dụng các công cụ và mô hình xử lý rủi ro tài
chính trong các tập đoàn kinh tế quốc tế và khả
năng áp dụng vào điều kiện thực tế ở các doanh
nghiệp Việt Nam

Dự đoán và ngăn ngừa rủi ro tài chính trong điều
kiện thực tiễn ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế.
1
QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
FINANCIAL RISK MANAGEMENT (cont’)
Mã số: TCNH-01
•
NỘI DUNG CỦA KHOÁ HỌC/CONTENT

Chuyên đề 4 Phân tích và dự báo rủi ro tài
chính

Chuyên đề 1 Rủi ro tài chính và các công cụ xử lý rủi
ro

Lượng hoá rủi ro và các kỹ năng phân tích

Mô hình dự báo rủi ro tài chính

Thảo luận các case studies

Q&A

THỜI GIAN HỌC/TIME: 4 buổi (Lịch học cụ thể


Các loại rủi ro và ảnh hưởng của chúng tới tình hình tài
chính của doanh nghiệp
Rủi ro tài chính và môi trường kinh doanh

Chuyên đề 2 Công cụ tài chính phái sinh và các công
cụ quản trị rủi ro tài chính

Các công cụ tài chính phái sinh

Thực tiễn áp dụng các công cụ phái sinh ở Việt Nam và kinh
nghiệm quốc tế

Chuyên đề 3 Thực hành công cụ quản trị rủi ro tài
chính

Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp - case studies

Quản trị rủi ro trong các thể chế tài chính – case studies
tuỳ theo nhu cầu của đối tác và sự thoả thuận giữa
hai bên)

HỌC PHÍ/FEES: 2.500.000 đ/học viên

CHỨNG CHỈ/CERTIFICATE: Chứng chỉ khoá học
“QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH” do Trường Đại học
Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà nội cấp
2

similar documents