Zlatý záchraná*ský k*í* 15. ro*ník Pra*ský hrad

Report
27. březen 2014
Reprezentativní prostory Pražského
hradu
VÝZNAM PROJEKTU
Zlatý záchranářský kříž je v České i Slovenské
republice mimo státního vyznamenání
nejvýznamnějším nadresortním oceněním.
O jeho významu svědčí i fakt, že trofeje uděluje
prezident republiky ze svých rukou.
Udílení ocenění se účastní členové vlády, prezidenti
bezpečnostních sborů okolních států, představitelé
českého a slovenského záchranářství a významní
hosté z řad partnerů projektu.
POSLÁNÍ
Zlatý záchranářský kříž je projekt, na kterém již
mnoho let spolupracují odborníci všech resortů,
které se přímo nebo nepřímo podílejí na záchraně
lidských životů a ochraně zdraví a majetku.
Společně hledáme, oceňujeme a veřejnosti
přibližujeme hrdinské činy laické veřejnosti, ale
především profesionálů všech složek Integrovaného
záchranného systému.
PRO INSPIRACI
PRO INSPIRACI
PRO INSPIRACI
PRO INSPIRACI
NOMINACE
Proces nominací, administrace a hodnocení je poměrně
rozsáhlý. Na nominacích činů se kadoročně podílí jen v
České republice na 300 odborníků z profesionálních IZS
složek.
Díky nim se do hodnocení za daný rok dostane každý
výjimečný laický i profesionální zásah s vysokou mírou
rizika při záchraně lidských životů a ochraně zdraví a
majetku občanů.
POSUZOVÁNÍ NOMINACÍ A HODNOCENÍ
Nominované činy jsou posuzovány v dvoukolovém
procesu. Prvé kolo hodnotí vyšší management hlavních
složek IZS. Ve druhém kole vybrané činy verifikují čelní
představitelé hlavních složek IZS.
U složitých zásahů se hodnotí ta zasahující složka
(jednotlivec, družstvo, hlídka), která bezprostředně
přispěla k záchraně života, nebo nesla nejvyšší míru
osobního rizika při zásahu.
SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
1. ZZK Nejlepší záchranářský čin laické veřejnosti
podkategorie děti a junioři do 18 let
podkategorie dospělí
2. ZZK Nejlepší záchranářsky čin profesionála jednotlivce
3. ZZK Nejlepší záchranářsky čin profesionálního kolektivu
4. ZZK nejkurióznější čin roku
5. ZZK nejlepší humanitární čin mimo území republiky
6. ZZK za mimořádný přínos pro záchranářství
7. ZZK cena médií
+
Cena prezidenta PČR
Cena generálního ředitele HZS ČR
SLAVNOSTNÍ FINÁLE 15.ROČNÍKU
U příležitosti kulatého výročí
Zlatého záchranářského kříže a díky laskavosti prezidenta
republiky bude Slavnostní finále poprvé otevřeno 350
zvaným hostům z řad záchranářské odborné veřejnosti a
partnerům projektu.
Hostitelé slavnostního finále jsou
Generální ředitel HZS ČR a autorka (garantka) projektu.
Kromě laureátů ocenění budou na finále pozvaní i hosté z
řad policie, hasičství, dobrovolného hasičství a
zdravotnického záchranářství na krajské úrovni řízení.
PROGRAM FINÁLE 27. BŘEZEN 2014
Pro oceněné je udílení cen celoživotním zážitkem.
Proto má finále vysoce formální charakter se všemi
prvky celostátně významného slavnostního aktu.
K první fázi ceremonie proběhne udílení cen dle přesně
stanoveného protokolu v Rudolfové galerii.
Slavnostní ráz odpoledne umocní koncertní část, letos
inspirovaná pozdním barokem.
V prostorách Nové galerie proběhne neformální část,
kde partneři projektu blahopřejí vítězům. Po přípitku
jsou hosté zváni k rautu v doprovodu příjemné hudby.
PUBLICITA PROJEKTU
Velký díl publicity je dán samotnou podstatou projektu.
Lidskost a ochota pomoci v nesnázích u laické veřejnosti,
profesionalita a excelence práce u profesionálních složek má
své zastánce ve veřejnoprávních i privátních médiích.
Generální mediální partner projektu je Česká televize, která
na ČT 1 a ČT 24 , i ve specializovaném pořadu Tísňová linka
věnuje celoročně prostor činům vyznamenaným v projektu.
Významný díl publicity představují spolupracující média,
kde vynikající zkušenost máme i s deníky, např. AHA.
Projektu je věnována záchranářská oborová publicita v čele s
vyhlašujícím periodikem RESCUE report-Hasiči, policisté a
záchranáři, elektronickými a tištěnými oborovými časopisy.
Vzrůstá podíl interní publicity u partnerů projektu
(Seznam.cz).
PARTNERSTVÍ PROJEKTU
Partneři projektu nám umožňují připravit nezapomenutelné
chvíle pro hrdiny, šířit poselství o potřebě a významu
každodenní všímavosti a pohotovosti při záchraně lidských
životů.
Velmi důležitý je projekt pro posílení stavovské cti
záchranářů i v prevenci profesního vyhoření.
Projekt hledá, oceňuje a motivuje pravé hrdiny i díky Vaší
podpoře!
Staňte se našimi vzácnými hosty a mecenáši projektu
ZLATÝ ZÁCHRANÁŘSKÝ KŘÍŽ!!!
KATEGORIE PARTNERSTVÍ
Generální partner projektu
Hlavní partner projektu
Spoluhostitel slavnostního finále
Partner projektu
Generální mediální partner projektu
Mediální partner
Pozn: obvyklou zvyklostí je obdarování zvaných hostů a osobní gratulace
vedení společnosti vybraným vítězům (dle vlastní volby) v neformální části
odpoledne.
ZAŽIJTE VÝJIMEČNÝ OKAMŽIK
ZAŽIJTE VÝJIMEČNÝ OKAMŽIK
ZAŽIJTE VÝJIMEČNÝ OKAMŽIK
INFORMACE O PROJEKTU
Garantka ČR a SR
MUDr. Jana Bradáčová, MBA
774 615 131
[email protected]
Děkuji Vám za zájem a pozornost věnovanou tomuto
projektu!

similar documents