สรุปผลการดำเนินงานจากเครื่องแยกน้ำด้วยไฟฟ้า - sumon

Report
ชื่อโครงงาน ค่า R.O.ในน้ า
จัดทาโดย
1.ด.ช.กรณัฐ
2.ด.ช.กษิดิศ
3.ด.ช.กาญจน์
4.ด.ญ.ชนมน
5.ด.ญ.ณัฐณิ ชา
6.ด.ญ.บวรลักษณ์
7.ด.ญ.ศุภิสรา
ประสงค์มณี รัตน์ ม.1/5
ลาภเลิศสุ ข
ม.1/5
นพวิง
ม.1/5
สุ ขชู
ม.1/5
ตนักษรานนท์ ม.1/5
โชติวรรณพฤกษ์ ม.1/5
เดือนเพ็ญ
ม.1/5
เสนอ
อ.สุ มน คณานิตย์
โรงเรี ยนสตรี วิทยา ๒
เลขที่ 2
เลขที่ 3
เลขที่ 5
เลขที่ 9
เลขที่ 15
เลขที่ 32
เลขที่ 48
แนวคิดทีท่ ำโครงงำน
ปัจจุบนั นี้เรามักพบว่ามีน้ าดื่มให้เลือกซื้อมากมายหลายยีห่ อ้ แต่ปัญหาคือแล้ว
จะทราบหรื อแน่ใจได้อย่างไรว่าน้ าที่เราดื่มมีคุณภาพเหมาะต่อการบริ โภค
วัตถุประสงค์ ในกำรทำโครงงำน
ต้องการตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่มว่าเหมาะสมต่อการบริ โภคหรื อไม่
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1.อุปกรณ์
-น้ าดื่มที่ตอ้ งการทดลอง
-ภาชนะใส่ น้ า
-เครื่ อง TDH (เครื่ องทดสอบแบบธรรมดา)
-เครื่ องแยกน้ าด้วยไฟฟ้ า
2.ขั้นตอนการทดลอง
-ทดสอบด้วยเครื่ อง TDH
1.นาน้ าที่ตอ้ งการทดสอบเทลงในภาชนะที่เตรี ยมไว้
2.ทดสอบคุณภาพน้ าในตัวอย่างน้ าที่ตอ้ งการทดสอบโดยใช้เครื่ อง TDH
3.จุ่มลงในตัวอย่างน้ า
4.รอให้ค่าตัวเลขจากเครื่ อง TDH คงที่แล้วบันทึกค่า
5.นามาเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐาน
-ทดสอบด้วยเครื่ องแยกน้ าด้วยไฟฟ้ า
1.นาน้ าที่ตอ้ งการทดสอบเทลงในภาชนะที่เตรี ยมไว้
2.ทดสอบคุณภาพน้ าในตัวอย่างน้ าที่ตอ้ งการทดสอบโดยใช้เครื่ องแยกน้ าด้วยไฟฟ้ า
โดยเปิ ดสวิตซ์เครื่ องแล้วจุ่มลงในตัวอย่างน้ าที่ตอ้ งการทดสอบ
3.รอให้สีของน้ าเปลี่ยนจนคงที่แล้วนาเครื่ องออก
4.นาสี ของน้ าที่เปลี่ยนมาวิเคราะห์
ผลที่ได้จากการทดสอบจากเครื่ อง TDH
น้ าตราสิ งห์
มีค่า R.O. 365
น้ าต้ม
มีค่า R.O. 170
แท้งค์น้ าดื่มโรงเรี ยน
มีค่า R.O. 125
น้ าตรามิเนเร่
มีค่า R.O. 125
น้ าตราคูลลี่ เฟรส
มีค่า R.O. 3
น้ าตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ มีค่า R.O. 365
น้ าตราพิกลุ
มีค่า R.O. 20
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
สรุปผลกำรดำเนินงำนจำกเครื่อง TDH
1.น้ าดื่มที่ผา่ นมาตรฐานองค์การอนามัยโลก
ได้แก่ น้ าตราคูลลี่ เฟรส น้ าตราพิกลุ
2.น้ าดื่มที่ผา่ นมาตรฐานองค์การอาหารและยาของไทย
ได้แก่ น้ าตรา-สิ งห์ น้ าต้ม แท็งค์น้ าดื่มโรงเรี ยน น้ าตรามิเนเร่
น้ าตราคูลลี่- เฟรส น้ าตราเนสท์เล่-เพียวไลฟ์ น้ าตราพิกลุ
3.น้ าดื่มที่ผา่ นมาตรฐานตูท้ าน้ าดื่ม
ได้แก่ น้ าตราคูลลี่-เฟรส น้ าตราพิกุล
มาตรฐานค่าความปนเปื้ อนในน้ าดื่มจากเครื่ องแยกน้ าด้วยไฟฟ้ า
ตะกอนสี
สี เขียว
สี ดำหรือเทำ
สี ขำวขุ่น
สี นำ้ เงิน
สี นำ้ ตำล
หรือสี ส้มเหลือง
กลุ่มของสิ่ งเจือปนในนำ้
คลอรี น
คอปเปอร์ออกไซด์(ทองแดง)
ผลกระทบต่ อร่ ำงกำย
ไต,ระบบประสาท
ทาให้เกิดมะเร็ง
สารประกอบธาตุหนักของ ปรอท
ตะกัว่ โลหะ
ไต,ระบบประสาท
กระดูกสันหลัง
คัลเซียมออกไซด์
แมกนีเซียมออกไซด์
ซิ้งออกไซด์
อลูมิเนียมออกไซด์
อาโอนิค(สารหนู)
แร่ ใยหิน , หินปูน
อลูมิเนียมซัลเฟรต(สารส้ม)
สารอินทรี ย ์
ฟอสฟอรัส
นิ่วในไต
ตับ ระบบประสาท
ทาให้เกิดมะเร็ง โรคเท้าดา นิ่วใน
กระเพาะปัสสาวะ
เฟอรัสออกไซด์ หรื อสนิมเหล็ก
ทางเดินอาหาร,ปัสสาวะเป็ นพิษ
ระบบประสาท
ตับ ไต ประสาท
กระดูกสันหลัง
ผลที่ได้จากการทดสอบจากเครื่ องแยกน้ าด้วยไฟฟ้ า
น้ าตราสิ งห์
เปลี่ยนเป็ นสี เหลือง
น้ าต้ม
เปลี่ยนเป็ นสี เหลืองน้ าตาล
แท็งค์น้ าดื่มโรงเรี ยน
เปลี่ยนเป็ นสี เหลือง
น้ าตรามิเนเร่
เปลี่ยนเป็ นสี เขียว
น้ าตราคูลลี่- เฟรส
เปลี่ยนเป็ นสี เหลืองอ่อนๆ
น้ าตราเนสท์เพียวไลฟ์
เปลี่ยนเป็ นสี เขียว
น้ าตราพิกลุ
เปลี่ยนเป็ นสี เหลืองอ่อน
สรุ ปผลกำรดำเนินงำนจำกเครื่องแยกนำ้ ด้ วยไฟฟ้ำ
สารที่เปลี่ยนสี เป็ นสี เหลืองส้ม(น้ าตาล) ได้แก่ น้ าตราสิ งห์ น้ าต้ม
แท็งค์น้ าดื่มโรงเรี ยน น้ าตราคูลลี่- เฟรส น้ าตราพิกุล (ทาให้ทางเดินปัสสาวะ
เป็ นพิษ)
สารที่เปลี่ยนสี เป็ นสี เขียว ได้แก่ น้ าตรามิเนเร่ น้ าตราเนสท์เพียวไลฟ์
(ทาให้มีปัญหาเกี่ยวกับไต ระบบประสาท ทาให้เกิดมะเร็ ง)
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
การทดลองนี้เป็ นวิธีทดสอบคุณภาพทางเคมีวิธีหนึ่ง ที่สามารถใช้ผลการทดลอง
เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกตัดสิ นใจซื้ อน้ าดื่มบริ โภคที่มีคุณภาพ ปราศจากโรค
เพราะว่าน้ าบางชนิ ดเมื่อมองแล้วไม่มีสิ่งใดแปลกปลอม แต่เมื่อได้ทาการทดลองแล้ว
จะพบว่าน้ าทุกชนิ ดก็มีเชื่อโรคบางชนิอยูเ่ ล็กน้อยโดยที่เราไม่รู้ตวั
ขอจบการนาเสนอผลงานเพียงเท่านี้
ขอบคุณค่ะ

similar documents