attach79

Report
瑞士的职业教育
雷立言
孔子对教育观念的影响
 升学主义(sheng1xue2 zhu3yi4):
doctrine pushing for higher
education
 地位高低(di4wei4 gao1di1):
high or low status (in society)
 标志(biao1zhi4): symbol
 高等教育(gao1deng3 jiao4yu4):
higher education
孔子
高学费的问题
 平衡(ping2heng2): to equalize
 社会阶层(she4hui4 jie1ceng2):
social class
 高学费政策(gao1xue2fei4
zheng4ce4): high tuition policy
 脱缰之马(tuo1jiang1zhi1ma3):
out of control
 债款(zhai4kuan3): debt
瑞士的职业教育
 瑞士(Rui4shi4): Switzerland
 职业教育(zhi2ye4 jiao4yu4):
vocational education
 实务(shi2wu4): practical,
hands-on
 学徒(xue2tu2): apprentice
 专业训练(zhuan1ye4
xun4lian4): professional
training
职业教育
职业教育对社会的影响
 竞争激烈(jing4zheng1 ji1lie4):
fierce competition
 研究所(yan2jiu1suo3):
graduate school
 青年失业率(qing1nian2
shi1ye4lü4): youth
unemployment rate
 确实可行(que4shi2ke3xing2):
feasibility
招聘技术人员 (zhao1pin4 ji4shu4
ren2yuan2; Hiring: skilled worker)

similar documents