Basis VWS NL

Report
Drank- en Horecawet
mr. K. Hollemans
senior juridisch
beleidsmedewerker
directie VGP
Inhoud
1.Lokaal toezicht
2.Nieuwe mogelijkheden
3.Reductie van de lasten
4.Bevoegdheden
5.Leeftijdsgrenzen
Lokaal toezicht
Burgemeester wordt bevoegd gezag
De burgemeester wordt in medebewind belast met de uitvoering van
de Drank- en Horecawet.
Overdracht van het toezicht
Het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet gaat over
van de Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) naar de gemeente.
3
Voettekst
Lokaal toezicht
Strafbaarstelling jongeren
Jongeren onder de 16 jaar zijn strafbaar als ze alcohol aanwezig
hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen (openbare weg,
cafés) met uitzondering van die plaatsen waar bedrijfsmatig of
anders dan om niet alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan
ter plaatse wordt verstrekt (detailhandel en supermarkt).
Wetsvoorstel is aangepast naar aanleiding van een amendement uit
de Tweede Kamer. Mogelijke verhoging van deze leeftijd naar 18.
4
Voettekst
Nieuwe mogelijkheden
Schorsing van de vergunning
Naast het intrekken van de vergunning krijgt de burgemeester de
mogelijkheid een vergunning te schorsen voor een periode van
maximaal 12 weken.
Geldt zowel bij horecagelegenheden als bij slijterijen.
5
Voettekst
Nieuwe mogelijkheden
Three-strikes-out maatregel
De burgemeester kan de alcoholafdeling van een supermarkt of
detailhandel sluiten voor een periode van 1 week tot maximaal 12
weken, als binnen een periode van 1 jaar 3 keer een overtreding van
de leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcohol is geconstateerd.
Via het opleggen van een last onder bestuursdwang.
6
Voettekst
Reductie van de lasten
Vereenvoudiging van het vergunningstelsel
• Reductie van administratieve lasten voor ondernemers.
• Reductie van de bestuurslasten.
Geen nieuwe vergunning bij een nieuwe leidinggevende.
(een melding is voldoende / bijlage bij de vergunning)
Er kan worden volstaan met één artikel 35 ontheffing voor jaarlijks
terugkerende identieke evenementen.
(indien er sprake is van dezelfde verstrekker)
7
Voettekst
Bevoegdheden
Verordenende bevoegdheden
Verplicht:
Regelen van de alcoholverstrekking in sport- en andere
kantines.
•
•
Binnen 12 maanden na inwerkingtreding.
Ruime bekendheid aan geven.
Artikel 4 van de nieuwe DHW.
8
Voettekst
Bevoegdheden
Verordenende bevoegdheden
Facultatief:
•
Beperken van het verstrekken van drank in of vanuit
supermarkten (gedurende een beperkte tijdsruimte).
Beperken van prijsacties in de supermarkt.
•
•
Koppelen van een toegangsleeftijd aan de horecasluitingstijd.
Beperken van happy hours in de horeca.
•
Artikelen 25a, 25b, 25c en 25d van de nieuwe DHW.
9
Voettekst
Leeftijdsgrenzen
Belangrijkste nieuwe taak voor gemeenten: de controle van de
leeftijdsgrenzen, ongeacht de vraag of het 16 of 18 jaar is.
Landelijk nalevingsonderzoek met mystery shoppers, 2011:
• Internet
0%
• Sportkantines
4%
• Horeca
11 %
• Supermarkten
30 %
• Slijterijen
40 %
Reactie van de minister van VWS op kamervragen, 2011:
“Het huidige nalevingspercentage is volstrekt onvoldoende”.
10
Voettekst
Leeftijdsgrenzen
Artikel 20: Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet
alcoholhoudende drank te verstrekken aan een persoon van wie niet
is vastgesteld dat deze de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.
De vaststelling blijft (alleen dan) achterwege, indien het een persoon
betreft die onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. Het
woord onmiskenbaar houdt volgens de memorie van toelichting
(Kamerstukken II 1997/98, 25 969, nr. 3, blz. 28) in dat
overduidelijk moet zijn dat die persoon de vereiste leeftijd heeft
bereikt.
Onmiskenbaar = boven iedere twijfel verheven.
11
Voettekst
Leeftijdsgrenzen
Volgens vaste jurisprudentie van de afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State mag het bestuursorgaan zich voor het
antwoord op de vraag of artikel 20 van de DHW is overtreden
baseren op de ter zake opgemaakte processen-verbaal van de
controleambtenaren. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat
het bestuursorgaan in beginsel mag uitgaan van de juistheid van de
inhoud van het op ambtseed/belofte opgemaakte proces-verbaal.
07-10-2009:
12-12-2007:
05-12-2007:
05-12-2007:
12
LJN
LJN
LJN
LJN
BJ9515, Raad van State, 200901089/1/H3
BB9939, Raad van State, 200703830/1
BB9438, Raad van State, 200702139/1
BB9439, Raad van State, 200702146/1
Voettekst
Leeftijdsgrenzen
Interventiebeleid
•
•
•
De maatregelen zijn zwaarder naarmate de overtreding ernstiger
is; ze zijn ook zwaarder als het een herhaalde overtreding betreft.
Bij een ernstige overtreding wordt direct een boeterapport en een
proces-verbaal opgemaakt.
Overtreding van het verbod neergelegd in artikel 20, eerste lid,
van de DHW is een ernstige overtreding, als een onderneming
geen systeem heeft en onvoldoende maatregelen heeft getroffen
om (herhaalde) overtreding te voorkomen.
31-03-2010: LJN BL9646, Raad van State, 200906799/1/H3
13
Voettekst
Dank voor uw aandacht.
14
Voettekst

similar documents